Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

4 Mayıs 1940 CUMflURÎYET O J V A B E O ngilizler, ltalyanın harbe girmek üze11 re olduğundan şüphe ettikleri için, U Akdenizde, bazı tedbirler aldılar. Italya, harbe girecek mi, girmiyecek mi? Bu, daha ziyade, Romanın bileceği iştir. Bizim bildiğimiz şudur ki ltalya, mücadeleye iştirak edecekse, harbin başladığı 1939 eylulünde, Almanya ile ayni zaAnkara 3 (a.a.) Yugoslav manda harbe girmiş olsaydı, kendi hesaNaibi Prens Paul'ün yıldönümü mübma çok iyi ederdi; çünkü, o zaman mütnasebetile aşağıdaki telgraflar teati Paris 3 (a.a.) Havas ajansı, Nor tefikler, bu günkü gibi, her ihtimale karAlman tebliği edilmiştir: Veçteki vaziyet hakkında aşağıdaki taf Berlin 3 (a.a.) Resmi tebliğ: şı, hazırlıklı değildiler. Halbuki arada Altes Prens Paul Karageorgeviç •ilâtı vermektedir: geçen sekiz ay içinde, müttefikler ve on^ Almanlar taraiından işgal edilen Andalanes Yugoslav Naibi kıtaatmdan ua İngiliz kuvvetlerinin Trondheim'in cc şenrı ve mınuuittsı BUII İngiliz iMMwıwıtu«i da ların müttefikleri, Italyan taarruzlannı ıngıııs &uvvcLtsıuiiu ı luuujıcııu ın w şehri ve mıntakası *on uıgi»»* BELGRAD gögüsleyecek kadar hazırlanmışlard:r. nub mıntakasından geri çekilmesinden tahliye* edilmiş olduğundan Norveçte temlzlcme Alteslerinin yıldönümü münase •onra, Norveçteki harekât devam etmek hareketi seri terakkiler kaydetnıektedir. flatı lngiltere, ltalyanın harbe gireceğinden tedir Bu stTatejik hâdiseye rağmen şu Norveçinde Norveç kıt'alarının terhisl devam betile kendilerine hararetli tebriklekuşkulanarak ticaret ve nakliye gemilerasın. tebarüz ettirmek icab eyler ki, bu ****• Alman »flfrmj"! * » yerl.rde henüz rimi ve şahsî saadetlerile sarayının rine Cebelüttarık Süveyş yolu yerine umumî ! vaziy y ç K? .. ı • •» v J ıu m u m vaziyetten haberdar olmıyan kuçük v e garbî Afrika Ümidburnu yolunu takib refahı hakkındaki samimi temennirıünferid Norveç kıt'alarının mukavemetÜe gün Norveçteki vazıyet. bundan bir ay ^ ^ ^ etmelerini emrettiği gün, lngilizlerin orlerimi bildirmek benim İçin büyük k l t , a l a n n m m u k a v e m e t ü e karşılaşıyorlar. evvel Norveçın Almanya tarafından ış • ta şark ordusunu takviye için gelen Robir memnuniyeti mucibdir. Narvik mıntakasmda düçman kıt'alan yavaş galinden evvelki vaziyetten sarih surette dezya kıt'aları Süveyşte karaya çıktılar. tsmet Inönü yavaş mevzilerimize yaklaşmaktadırlar. Düş çok daha lehtedir. Müttefikler, şimdi, manın buradaki hücumları Alman lleri müfreBükre}: 1 mayıs Ekselâns tsmet Inönü Rodezya bir İngiliz müstemlekesidir. Almanya için hayatî ehemmiyeti haiz o zeleri tarafmdan püskürtülmüştür. Rumanyayı, sadece şöyle uzaktan taReisicumhur Bütün İngiliz dominyonlan ve müstemlenıyanlar, bu memleketi, bulunduklan valan demir madeninin nakline deniz yoluANKARA keleri gibi, o da imparatorluğa olan kan Alman deniz kuvvetleri Skajerak'ta denizaltı ziyetten daima gayrimemnun bir takım nu kapatmaktadırlar. borcunu ödemeğe hazırlanmiştır. lngiltetakibine muvaffakiyetle devam ederek iki du?Ekselânslarının iyi temennileri beekalliyet kütlelerile meskun zannederler. Müteaddid Fransız AIp avcı taburları, man denizaltısını lahrlb etmişlerdir. renin «himaye altında» ki cenubu şarkî ni hassaten mütehassis etmiştir ve Umumiyetle sanılır ki Rumanyada he Alman tayyareleri 1 meyısta düşman filo halen, Norveçteki harekâta girmişlerdir. Afrika memleketlerinden biri olan Rokendilerinden müheyyiç minnettarlımen hemen Rumen kadar, adedce, MaVazyiet, bir çok noktalarda, takviye kıt eundan bir grupu dağıtmış ve bir tayyare gedezya şimalî ve cenubî diye ikiye ayrığımı kabul etmelerini rica ederim. car vardır, Alman vardır, Rus vardır, misile bir destroyeri muhakkak olarak, diger alarının ihracı ve bir araya toplanması, lır. Şimalî Rodezya 746,000 murabba Paul Bulgar vardır; ve bunlar ne Kral Karolilerledikçe daha ziyade müsaid taTzda bir tayyare gemisini de muhtemel olarak tahkilometredir, nüfusu 1935 sayımında rib «tn'iştlr. İki düşman avcı tayyareai düşü dan ne de her ne türlüsü olursa olsun 1,378,000 kişi idi. Cenubî Rodezya ise inkişaf etmektedir. rülmüştür. 2 mayısta Alman tayyareleri duş başlarına geçen hükumetten asla n.em389,000 murabba kilometredir; onun da Müttefik kuvvetler, şimdi Narvik mınmanın deniz kuvvetlerine tekrar hücum «tmişnun değildirler. Kısacası Rumanya bazınüfusu ayni sene 1,289,000 kişi idi. Sulh takasında bütün noktalarda Alman kıt lerdir. Bir kruvazör ehemmiyetli surette hasalarının nazarında bir nevi «gayrimem zamanında, şimalî Rodezyanın askerî alarile temasa geçmiştir. Almanlar, geri ra uğramıştır. Bombaların diğer bir kruvazöre nunlar ülkesi> dir ve Rumen milleti bir kuvveti gönüllülerden mürekkeb ve bir çekilmektedir. Fransız Alp avcıları keşif yaptığı tesir, sıs yüzünden tespit edilememiştir. acayib «sun'İ millet» tir. Rumanya düşalay kuvvetindedir; cenubi Rodezyada kolları, 1 8 esir almış ve bu suretle bir ke Bir nakliye vapuruna bombalar isabet eüniş ve manı propagandaların hakikat olarak kaise mecburî askerlik hizmeti kabul edilşif kolunun nelere kadir olduğunu gös vapur batmlşür. bul ettirmek için senelerdenberi çalıştıkmiştir. Sulh zamanında her yurddaş 19 Norveçte ve Danimarkada bir kaç hava meytermiştir. ları sözlere bakarsanız, Rumen devleti yaşından 22 yaşına kadar askerî talim danı düşman tarafından neticesiı bir surette Namsos mıntakasında hiç bir değişik1914 18 harbi sonunda Macaristandan bombardıman edilmiştir. ve terbiye görmek mecburiyetindedir. lik yoktur. Transilvanya'yı, Rusyadan Basarabya'yı Garb cephesinde mühim bir şey olmamıçtır. Harb zamanında 19 dan 60 yaşına kaAlmanlar, münakale yollarını ve An Londra 3 (a.a.) Cenubda harekâb idare ve Bulgaristandan da bir kısım Dobrucadar bütün erkekler silâh altma alınabilir. yı millî hududları içine almıştır ve oradalsnes, Molde ve Namsos limanlarını etmekte olan Norveç kuvvetleri baskumandanı, Askerî teşkilât lngilterenin Teritoryal larda yaşamakta olan milyonlarca ve bombardıman etmişlerdir. İngiliz tayyaTe karargâhını başka bir mıntakaya nakletmişlir. ordusundakine benzer. Bütün mekteb çomilyonlarca insana, hiç bir hak tanımaleri de Stavanger, Oslo ve Aalberg hava Press Association, Kral Haakon'un hâlâ Norcuklan 1 3 1 4 yaşından itibaren tahsiAnkara 3 (Telefonla) Büyük Mil dan, mütemadiyen zulmetmektedir. Ma. meydanlarını bombardıman eylemiş veçte bulunduğunu temin eylemektedir. İngiliz lini bitirinceye kadar, bir kade birliğinde let Meclisi Bütçe encümeni 1940 malî alesef komşumuz Rumanyayı biraz olsun seferî heyeti askeri makamlar», kendilerindcn l«rdir. askerî talim ve terbiye görürler. Kade yılı bütçe projesi .masraf kısmının müza tanımak külfetine katlanmayanlar bu koaded gerek malzeme ltibarile çok faik AlAlman üileri gene bombardıman gerek Jat'alaruu bir çok defâ hırpalamış olan kerelerini bitirmek Uzeredir. Encümen bu lay ve avlayıcı lâflara inanıveriyorlar. teşkilâtı mekteblilere askerlik öğretmek man Bugünkti millî ve kuvvetli Rumanyanın için kurulmuştur. gün Millî Müdafaa Vekâleti ve millî müNorveçlilerln kahramanlığım çok övmektedır. edildi Hakikatte ise harb sonu muahedeleriBâniıl Kral Majeste Karol dafaa gruplarına aid bütçeleri gorüşerek Londra 3 (a.*.) İngiliz hava kuvvetkri, İki Rodezyanın Orta Şark ordusuna Hastalara ve yaraltlara hücum kabul etti. le hududları en makul ve mantıki şekilJutland'ın şimalinde, By gölünün sahilinde bubunlar yoktur. Rumanyada tek bir parti ne kadar asker gönderdikleri malumuStokholm, 3 (a.a.) Norveç hükumeti, Cede çizilcn devletlerden biri de Rumen Masraf bütçelerinden yalnız lktısad ve lunan ve düşman tarafından Norveç harekâün nevredeki beynelmilel Kızılhaç teşkll&tına şlmavardır ve devlet teşkilâtı bu parti ile bir. muz değildir. Bu iki memleket 2,600,000 devletidir. 1 9 1 4 e kadar Rumanya tabiî da kullanılan Ry hava üssünü ve demiryolunu lî Norveç ordu kumandanhğmdan alınan ha Maliye bütçeleri kalmıştır. Bunlar da feöleştirilmiştir. ltalyanın korporasyonlar kişilik yerli ve Avrupalı nüfusile elbette hemen tamamile muvaffakiyetle bombardıman etmlştir. Hücum berlere göre hasta ve yaralı nakleden kafilelerin rüşüldükten sonra varidat bütçesinin mü hududlardan hemen «sasma müstenid bulunan Rumen Parti büyük bir ordu çıkaramaz. İki Rodezya, lar, dün akşam başlamış ve bütün gece d«vam 1 mayıs tarihinde üçüncü defa olarak karasu zakeresine başlanacaktır. O zamana ka mahrumdu. 1919 20 sulh muahedeleri sine askerlerin ve hâkimlerin istisnasile elele verip bir tek tümen göndermiş clle, Rumanyaya en az ekalliyet bırakılaeylemlştir. larında tnarruza uğramiş ve mühim hasarlara dar yeni varidat kanunları da şimdi tet\>ütün meslekî birlikler aza olarak kabul salar dahi, mesele, Rodezya kuvvetleriStavanger hava üssüne de gündüz hava hü duçar olmuş olduğunu bildirmiştir. Norveç hü kik edildiği encümenlerden geçerek, Büt rak, en tabiî hududlar çizilmiştir. Bu da, olunmaktadır. nin azlığında değil; ismini bile hatırlama» hava meydanlan geoeleyin d« bombardıman ötedenberi münazaalara sahne olan, Avcumu yapılmıştir. Ayrıca Stavanger'le Fornebu kumeti, Kızılhaç teşkilâtından Norveç getnile çe encümenine gelmiş olacaktır. Güzide vatanperver Kral Karol'un en dığımız İngiliz müstemlekelerinin dani, edilmiştir. rupanın bu kısmında sükunun temini için rindeki Kızılhaç işaretlerine riayet edilmesi için İngiliz tayyareleri, ayni zamanda, bütün gün, Alman hükumeti nezdinde teşebbüsta bulunnıazaruriydi. Bu ayni zamanda tarihî bir za öüyük gayesi hiç şüphesiz Rumanyayı imparatoriuğun müdafaası için, asker Andalsneı'ten hareket eden İngüi» kıı'alaruu smı istemiştir. rurettir. Şundan dolayı ki bu günkü Ru. içinden kemirmekte bulunan parti müca vermelerindedir. 515 milyonluk bir cataşıyan gemiler kafilesini Alman hava kuvvetrnen hududları boydan boya saf ve halis delelerine nihayet vermekti. Bir kelime mia teşkil eden İngiliz Imparatorluğunun . 1 Alman mabalâğatı lerinin hücumlarına karşı muhafaza için de Rumen nüfusile kaplıdır. Gerek Balgaris ile hemen söyleyelim: Karol bu ulvi dominyonlan, müstemlekeleri, himaye alLondra 3 (a a.) İngiliz asker! mahfilleri, kullanılmıştır. tajı geıek Macaristan, haritanın ne tarafı maksadında muvaffak olmuştur. Ruman tındaki memleketleri, hatta mandaları İngiliz hava kuvvetleri, bu harekât esnasında Andelsnes'ten İngiliz kıt'alarının çekilişi esnana bakarsanız, Rumanya hududlarının /a şimdi her zamandan fazla birdir ve da, 1 10 milyonluk Fransa ve müstemlesmda bir miktar malzeme kaybedildiğini kabul hiç bir tayyare kaybetmemişlerdir. bir kordelâ halinde yüzde yüz Rumen birleşmiştir. Evvelce blr değil miydi? keleri gibi, harbe iştirak etmektedirler. halkla çevrilmiş olduğunu görürsünüz. diyeceksiniz. Evet, elbette gene birdi ve Damlaya damlaya göl olduğu gibi İngiFransada tettltlef l '. etmekle beraber, .kıymetı takdir edilmıyecekderecede çok ganaim» ahndığı hakkında Al gene beraberdi, Ancak düşmanın her liz müstemlekelerinin damlayan birlikleri Paris 3 (a a.) Havas ajansı bildiriyor: Bern 3 ta.a.) Basler Nachrichten Orada mevcud meselâ Macar nüfusu bu manyadan verilen haberleri fantazi mahsulü kordelânın beri tarafında kalır. Bulgar türlü serbestiden azamî istifadeye çalıştı de ordu teşkil etmektedir. Harbin ba^ınÇemberlayn'in Avam kamarasındakl beyana telâkki eylemektedir. gazetesi, Bâle'e 15 kilometre mesafede ğı, tehlikeli bir devre geçiriyoruz. Pro da, Süveyşi nasıl muhafaza edeceği enh Pariste hayranlık hisslle karşılanmış ve Ingiıiz kâin müstahkem Istein mıntakasında ge lar için de böyledir. Ve Rumanyanın bu Mütareke teklifi asılsız paganda, naftalinsiz elbise dolabına düş dişeli bir sual halinde zihinleri işgal eBaşvekilinln dürüst hattı harekett fevkalâde ce gündüz tahkimat yapılmakta olduğu. hususî vaziyetidir ki, şimdiki hududların, müş bir güve gibi, kendini başıboş ad den lngiltere, bu gün, Mısır ve FilistinLondra, 3 (Hususî) Cenubî NorveçteM takdir edilmiştir. nu yazmaktadır. Geceleri kuvvetli pto malum şekilde çizilmesini icab ettirmişdettiği her yerde tahribkâr tesirini göste de, yalnız müdafaa harbi değil, taarruzî tir. Norveç tebliğlerindeki sarahatier, harbin aza müttefik kuvvetlerin tahliyesi üzerine Norveç jektörlerin ışığı altında çalışılmaktadır. rıyor. Karol'un güzel maksadı azami hürnıî en«rji ile devami lüzumuna dalr olan ka •lilerin bir mütareke akdi İçin Almanlarla müGeçen harbin muahedeleri, ekseriyet riyet havasını idame etmekle beraber, hareketler de yapabilecek bir orduya saSilâh altına çağtrılan Mimflar naati takviye •tmektodir. Elde edilen netlc» şu zakereye giriştiklerine dair deveran eden şayihibdir. Berne 3 (a.a.) Federal konsey, le haksız yere, pek kolay tenkid edilir milletin kendi kendini yemesine mâni oldur: , alar Londrada ve Berlinde resmen tekzib edilbirer eser halini aldı. Bunun Rumanyaya maktı. Büyük inkılâbcı Kral 1938 de işte ltalya, harbe girip girmemeği ölçüp biGeneral Quisa'nın teklifi üzerine, 1 4 ma«Müttefikler Almanyaya Narvik yolunu kes mi'tir. aid misali işte meydanda. Yirmi küsur bu sarp mâniayı aştı ve kâinata «halka çerken bu orduyu da hesaba katmak mec»eğe ve Alman donanmasını zayıflatmağa muMütteHkltr Namtot'u da tahliy yısta ağır topçu ve sahra topçu bölük senedir mümkün olan en makul ve tabii Vaffak olmuşlardlr. Müttefikler için asıl olan rağmen halk için> prensipinin parlak mu buriyetindedir. Çünkü Libya müstemlelerile köprücü bölüklerinden bazılarını siettiler hududlarının içine girmiş bulunan Ru zafferiyetlerinden bir misal daha verdi. ke^inin garbında bir Fransız ordusu bektam taferdir vt müttefikler bitmemi» oian Norlâh altına çağırmayı kararlaştırmıştır. Londra, 3 (a.a.) Bugün Harbiya Netamanyadan esas itibarile kimsenin bir şey Karol bu gün Rumanyada her zaman lerken şarkında da, bir İngiliz ve Mısır veç mücndeleslni, neticesinde kimsenin şüphesi 1 8 mayısta da diğer bazı sınıflar silâh istememesi lâzımdır. olmıyan hududsuz surette daha geniş bir mü reti tarafından neşredilen bir tebliğde deniliyor altına çağınlacaktır. kinden daha fazla seviliyor ve her za ordusu teşekkül etmiş bulunuyor. Şimdicadelenin veçhelerlnden ancak biri olarak te ki: Fakat, toprak vaziyeti böyle olan Ru mankinden daha fazla populaire olmuş ye kadar kuvvetlerini kendi topraklarınGenelkurmay, bu kararın, hali hazırda Müttefik kıtaatın Trondheim yakımndan gelâkki etmektedirler. manyada «ekalliyet meselesi» diye bir tur. da muhafaza etmiş olan Cenubî Afrika ri çekilmeleri hakkındaki umumî plâna tevfi silâh altında bulunan kuvvetleri tazele şey var mıdır? Komşumuz tnsmleketin Ittihadı Dominyonu da, harb Afrikaya NorveçliUr mukavemette devam kan, bu kuvvetltr, dün gece, Namsos'tan <emi meğe matuf olduğunu söylemektedir. nüfusu, son istatistiklere göıe, takriben Dirayetli hükümdannın etrafında top sirayet edince asker vermek kararındadır. ediyorlar lere Irkâb edılmlşlerdir. Oerek geri çekilme Belçika üzerinde ecnebi tayyareler 19,5 milyonu buluyor. Bunun yüzde lanmış ve çemberleşmiş bir Rumanya ise Bu dominyonun hava ve kara kuvvetleri Londra, 3 (a.a.) Röyter: İngilii kıt'alan harektti, gerek irkâb ameliyesi tam bir muvafBrüksel 3 (a.a.) Bu sabah tabii 72 si Rumendir. Gen kalan yüzde 28 ise Balkanlar için büyük bir kuvvettir. Biz de, tngiliz ve Fransız müstemlekelerinin nın Andalsnes bölgesinden çekilmesi üzerine bu faklyetle ve hiç rayiatsız yapılmıştir. Narvik yetleri meçhul bir takım tayyareler, Belekseriai Macar olmak üzere (yüzde Türkler bundan dolayı elbette sevinir ve kuvvetlerile müştereken, ltalyanın şarkî M b a h A n d a l s n e s ş e h r i ü z e r i n d e JNan bayrağı ö g ^ ^ l e r i , 1 ve tietltym m ü t t e f l k kk v e t r i uv l 1 iâbah Andalsnes şehri üzerinde Nazi o a y r a g , y iftihar ederiz. dalgalanmaktad ğ dalgalanmaktadır. Fakat dıger cephelerde va 2 mayıs tarihlerinde düşman tarahndan muka çika arazisinin şimali garbî kısmı üzerin 7,9 u) Alman, Ukraynalı, Türk, Rus, terihlerinde Afrikadaki ordusu üzerine yürüyeceklerdüşman tarafından mukaIlyet değişmemiştir. Dün akşam Stokholm'a gede uçmuşlardır. DOGAN NADt dir. Sekiz ay evvel, yalnız bölükler ve Bulgar, Musevî ve ilâh... arasmda taksim bil taarruza uğramışlardır. Her ikitaarruzda len haberlere göre, çarşamba günü RÖroı'u lşBelçikalıların tayyare defi toplan fa olunur. Bu ekalliyet çeşidinin çok oluşu, taburların mevcud bulunduğu bütün İnpüskürtülmüştür ve düşman ileri mevzilerimlzde gkl eden Norveç kıfaları şimdl Almanl»rın Tol b ; r eden Norveç kıt'aları şimdl Almanlârın xoıgtl ^ ^ ^ ^ esir blrakmlştlr. teker teker, adedce küçüklüklerini gösm aliyete geçmiştir. giliz topraklarında, şimdi alaylar ve tüh k l i i durga Ue Tinset arasındaki Ueri hareketlennı d Tiset m menler vücude gelmiştir. ltalyanlar, harBelçika Holanda müzakereleri teriyor. Meselâ MacarUrdan sonra en durmak için Rörosun cenubunda vaziyet al al Amiralllk donanmayi y tebrik etti Röros'un be girerken bütün bu kuvvetlerle mücaBrüksel 3 (a.a.) Öğrenildiğine gö kuvvetli ekalliyeti oian Almanlar, umuLondra, 3 (Hususî) Amirallik, geçen hafmışlardır. Bu kıt'alar Alman devriyelerile temamî nüfusun yüzde 4,1 ini geçmemekte deleyi göze aldırmalıdırlar. ltalya, Norgirmiş ve bir miktar esir almağa d muvaf ta zarfında Norveçte geniş mikyasta yapılan re Zrraat ve İktısadî lşler nazırları, Hoda ik l H l ğ f veç harekâtına bakıp da muvasala için landa hükumetile iktısadî mübadelelere dir. Ve bunlar Rumanyada rahnt yaşafak olmuşlardır. Bu esirler arasında bir ALnan harekât esnasında çok parlak muvaffakiyetler Bükreş 3 (Telefonla) Rumanya hava ve deniz kuvvetlerinin müşterek ha•ubayı da bulunmaktadır. Nevyorka çekilen bir elde eden İngiliz donanması ve hava ordusu su müteallik bir itilâf akdetmek maksadile yorlar, çalışıyorlar, istedikleri gibi geziyorlar, ınedenî haklardan istitade edi hükumeti buğday ihracının men'ine dair reketlerine göveniyorsa Sicilya ile Libva telgrafta, halen Öster vadlsinde Ros İle Tolga a baylarile efradını, bugün neserdilen bir t«Ulğ yann La Haye'e gideceklerdir. yorlar. Kendileri için, kendi lisanlarile olan kararnameyi Resmî Gazete ile arasındaki mesafenin Skagerrak boğazı rasuıda bir muhareb* cereyan ettiği bildiriliyor. de tebrik etmektedir. Bulgarittandaki ecnebüer 11 1 11 mektebleri var. Gazeteleri bile çıkıyor. neşretmiştir. Badema ancak kararnamenin kadar dar olmadığını, hele Eritre Haı.ınıııuııımıııllllllinillllllllllllllIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlll"'»' """ "» "Sofya 3 (a.a.) Bulgar ajansı bildiriyor: Kaldı ki Rumanyada halinden müşteki neşrinden evvel yapılmış ve Ticaret Ne beş Somali müstemlekelerinin yolu büsDahiliye Nazırı Gabrovski, mecliste, bir meb tok bir ekalliyet unsuru bulmak bilmem zaretinin tasdikından geçmiş olan muka bütün kapalı olduğunu unutmamalıdır. usun, Bulgaristanda ecnebilerin vaziyetine dair nasıl mıjnıkün olur? velelerin icab ettirdiği miktar ihrac olusorduğu bir suale şu cevabı vermiştir: Iakat şu var: Ekalliyet meselesi denî nacaktır. Kararnamede bunlar dahi ayt Yabancılar hakkında daha müessir bir kontrol icrası için Bulgaristanda da başka mem len hâdise bir memlekeMn içinde değil rıca müsaadeye tâbi tutulmuştur. leketlerde olduğu gibi tedbirler alınmıştır. Kat dıçmda mevcuddur. Bu sabah kendisile iyetle sbyleyebilirim ki, memleketteki ecnebi konuştuğum genc ve çok değerli biı Rulerin gerek sayısı gerek vaziyetleri normaldir. men devlet adamı: Ankara 3 (a.a.) Büyük Millet Mec Son üç ay zarfında Bulgaristana cem'an 3?S4 « Bu Dobruca meselesi tuhaftır, diKemah, 3 (a.a.) Bu sabah şehrimize gelen Hankeu 3 (a.a.) • Domei ajansma lisi bu gün Refet Canıtezin başkanlığın yabancı girmiş ve ayni müddet zarfında 32o5 yordu, Bulgarlar bizden Dobruca'yı ve Bükreş 3 (Telefonla) Dün akşam Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, Vilâyeti, tümeoradak: vatandaşlarını İPteyorier. Fakat nazaran, Honan vilâyetinin şimalinde Ja« da toplanmıs ve celsenin açılmasıııi mü yabancı çıkmıştır.» nl, Partiyi, Belediyeyi ziyaret ettikten sonra yıbizim Rulgaristandaki vatandaşlarımızı, üzeri Köstenceye gelen gemilerin kaptanpon kıtaatı 197 nci Çin fırkasını mağlub teakıb ruznameye dahil bulunan ve Orları bu liman otoritelerine Rumen suların kılan şehri gezmişler, muvakkat IkametgâhlarKISA HABERLER ) ve tabiî topraklarını da beraber, inde et da bir mayin gördüklerini haber vermiş ia çarşıyı gorerek halkın dileklerini dinlemişetmiştir. Japonların şimdi civan Çin k(t man umum müdürlüğü ile Sıhhat ve Iç ( meği hiç düşünmüyorlar . > timaî Muavenet Vekâleti, Vakıllar ve Potlerdir. Ve Valiye icab eden direktifleri vermişalannın bakiyesinden temizlemeğe çalışlerdir. Bu ihbar üzerine derhal harekete * Vaşington 3 Amerika Kızıllıaç cemiyeti, ta ve Telefon umum müdürlükleri teşkiFilhakika Tunanın hemen öbür taraİMdir Büâhare Başvekilimiz evvelce yeni şelıtıkları bildiriKyor. 800 Çinli ölmüş ve lât kadrolarına aid kanun lâyihalannm 105 ton giyecek ve örtecek eşyasile ilâcın tev fmda yaşayan binlerce Rumen var ki geçen Rumen sahil müdafaa teşkilâtı ta rin kurulacağı yer için tekliflerde bulunan fen mühim miktarda mühimmat ele ge;irilmüzakeresine geçilmiştir. Bunlardan Or zii işini idare etmek üzere üç mümessllinin Bükreş hükumeti bunlan bir «kavga» ha harriyata girişmiş ve filhakika Varna ile heyetinin şehir inşasına elverişli arazd olarak Krakovi'ye muvasalat ettigini bildirmiştir. mistir. man umum müdürlüğü teşkilât kadrosulinde mevzuu bahsetmiyor, ve bundan KöVence arasında Acicea limanı açıkla tavsiye ettikleri sahaya otomobillerile giderek * Çungking 3 Japon tayyareleri tarafın; rında bir mayin bulmuştur. Sahile doğru tetkikatta bukınmuşlar ve avdetlerinde Kızılay Loyang 3 (a.a.) Çekiai ajansı bil na aid kanun l&yihasının müzakeresinde dan iki gün evvel Kueiçeu vilâyetinin merkezi dolayı da bu g in bir «Bulgaristandaki diriyor: söz alan hatibler kadrolarda eskisi gibi olan Kueyang'ın bombardımanı esnasında mer Rumenler» meselesi yoktur. Fena niyetli yüzdürülen mayin, karaya çıkarılmış ve seyyar hastanesini görmüşlerdir. Başvekilimiz politikalar yolunda sürüklene sürüklene, muhtelif aksamı sökülmüştür. Nereden saat 14 30 da Sıvasa gitmişlerdir. Çung Tiano Şan'daki vaziyet gittik daimî hizmet mukabiü birçok vazifeleri kez hastanesine mensub altı kişi ölmüştür. ücretli olarak bırakılmı; olduğuna nazan çe gerilemektedir. Çinliler Ain Lin, * Panama 3 Panama yakınında Mayagu hemen her tarafta azçok mevcud «ekal. geldigi belli olmıyan bu mayinin bundan tktısad Vekilinin Malatyada dikkati celbederek bu ücretli hizmetle ana adasında sahile oturan 8048 tonluk İngiliz liyetler işi» Jenebilir ki artık bir «gaye» bir kaç hafta evvel gene vapur kaptan Çung Ho Lin ve Ta Lang'da düsmatetkikleri m mağlub etmişlerdir. Japonlar 1 000 ölü rin de maaşa kalbedilmesi lâzım gelece bandıralı Matakana vapurunun mürettebalm olmaktan çıkmış sadece bir «vesilo ha ları tarafından haber verilen ve o zaman Molatya, 3 (a.a) Şehrimizde bulunan İkdan 78 kişi Amerikanın Panama vapuru tara lini almıstır. Münakaşa ve belki de gü bulunamamış olan mayin olduğu zanne vermiş ve mütebaki askerleri çekilmeğe ğini ileri •ürmüşler ve bu mevzu üzerinde tısad Vekili, refakatlerinde E^ıstitü müdürü iîe nun birmde kavga vesilesi. dılmektedir. devlet memurları maaşahnın tevhid ve le fından kurtarılmıştır. mecbur kalmıştır. Vali Fahri Özen, Belediye ve Parti reisleri ol* Btyrut 3 Âli komiser Fuaux, şimalî Suadülüne mütedair kanunun müzakeresinYalnız Balkanların değil, dünyanın en DOĞAN NADI duğu halde Dermesuyu güzergâhında bir geriyedeki turnesini ikmal ederek Beyvuta dön zeki re muktedir hükümdarlarından biri Bazı kazalarda idarî de Mecliste izhar edilmiş bulunan arzuyu zinti yapnuslar, Vali konağında verilen ziyafetmüştür. kaydeylemişlerdir. olprı Kral Karol, Avrupanın karışma;'a değişiklikler ten sonra da Belediyeyi ve Partiyi ziyaret et* Antakya 3 Hataydaki Erzincanh felâ mişlerdir. lktısad Vekili mensucat fabrikasında Meclis Bütçe encümeni ve alâkadar ketzedelerden 500 çiftçi yurdlanna dönmüşler y*iz tuttuğu stralarda, memleketinde milAnkara 3 (Telefonla) • Plümür, Oîî birliği canlandırmak ve müşahhas bir da tetkikatta bulunmuş ve dün saat 16,30 da vacık, Kozat ve Kalan kazalannda bazı Vekiller tarafından ne gibi şerait altın dir. Vıale getirmek maksadile, büyük bir inkıAnkaraya hareket etmiştir. * îzmir 3 Dün sabah saat 4,50 de Dikiliidarî değişiklikler yapıldı. Kalan kazası da bu gün için kadrolarda ücretli daimî hizmetlerin maaşa tahvil edilemediğine de altı saniye süren orta şiddette bir zelzele \âb yaptı: 1938 martı sonunda RumanAnkara 3 (Telefonla) Tahsillerini na bağlı Haydaran ve Ovacığa bağlı DeSümer Bank umum müdür yadaki siyasî partiler kâmilen lâğvedildi mütedair verilen izahat dinlendikten son olmuştur. Hasar yoktur. /e, daha sonra, ayni senenin kânunuev ikmal etmek için Almanyaya giden talemir ve Kalan nahiyeleri lâğvedildi, yeni* Ankara 3 (Telefonla) Alman tebaâsınra yapılan bir teklif üzerine mevzuu bahis muavinliği den bir nahiye kuruldu. Erzurum vilâye kanunlann Başvekilin huzurile müzakere dan Yahudi ırkından Edmond Goldenberg'le velinde, bütün unsurların iltihakile bir bemizin temizlik ihtiyacını karşılamak üAnkara 3 (Telefonla) Merkez Banzere aileleri tarafından gönderilmek iste«millî uyanış cephesi» kuruldu. 1938 tinin Karayazı kazasına bağlı Marifet ve sine karar vermiş ve içtimaı nihayetlen karısı Sofia Türk vatandaşhğına alındılar. * Ankara 3 (Telefonla) İzmir ikinci sınıf martına gelinceye kadar komşu memle nilen ayda iki kiloya kadar sabunun is kası Ankara şubesi müdürü Cabir, Osman Ağızlıel köyleri de Pasinler kazasına bağ dirmiştir. Emniyet amirlerinden İbrahim Erzincaııa tayin kette irili ufaklı siyasî birliklerin adedi tisnaen ihracına izin verilmesi takârrür Nurinin yerine, Sümer Bank umum mülandı. dür muavinliğine tayin edildi. Meclis pazartesi günü toplanacaktır. olundu. etti. kemen hemen elliyi buluyordu. Bu gün Şimalî Norveçe hâkim olan müttefikler Şimalden »™ Cemıb mu ? Millî Sefin tebriki Inönü ile Yugoslav Prensi Pol arasında samimî telgraflar BÜYÜK BALKAN RÖPORTAJI : 2 IHEM NALINA MIH1NA Müstemlekelerin yardımı Trondheim mmtakasmın tahliyesini dün ikmal ettiler Rumanya her zamandan ziyade bir ve beraberdir! Büyük Kral Karoron eseri Dost memlekette ekalliyet meseleleri hiç de dışarıdan görüldüğü gibi değildir ve Kral Karol milleti müttehid bir kütle haline getirmiştir Arkadaşımız Doğttn Nttdİ bildiriyor BÜTÇE Millî Müdafaa tahsisatı encümende kabul edildi Bitaraflarda Isviçre de kısmî seferberlik yapmağa başladı Rumanya buğday ihracını menetti Cin harblerî Kadro kanunları Mecliste Başvekilin huzurile görüşülecek İki taraf da bermutad muvaf f akiyet iddiasında Rumanya sahillerinde bir mayin bulundu Başvekil Malatyada Almanyadaki talebemize sabun gönderiliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog