Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 4 Mayis 1940 Dolmabahçedeki izdiham [ Şehir ve Memleket Haberleri davası dün de görüldü Beyaz zehircilerle Artist mektebi 12 yıl hapislik Sarayın kapısı önünde ve vukuf ehli huzurile keşif yapılacak Yerli san'atkâr yetiştirkâr etmemiş! Dün Üsküdarda 2, Azab mek için böyle bir mü Gene bir çok ev soyan kapıda 2 eroinci daha essese açılması isteniyor hırsız topal Hasan Bar sahibleri, Vilâyete vaki itiradan reddetevkif edildi yakayı ele verdi dildikten sonra, bazı teşebbüslere girişmiş ve Siyasî icmal Norveçten Akdenize vvelki güne kadar bütün dünyanın nazarları Büyük Britanya adasının karşısındaki Norveçe dikilmiş iken şimdi hep birden Akdenizin şarkına tevcih edilmiş bulunuyor. Norveçteki vaziyet üzerinde gelecek hafta ADolmabahçedeki izdiham hâdisesi davasındn, emniyet âmirinin, gerek mümasili zevatın ma vam Kamarasında izahatta bulunacağını Kocaeli Ağırceza mahkemesi; İstanbulda evvel fevklerinin huzurlarında bile icabında bu gib: haber vermış bulunan lngiliz Başvekilinin ce diıılenilen bazı şahidlerın tekrar dinlenile hususlarda resen tedbir almağa salâhiyetli bu evvelki günkü beyanatı; umumî dikkati kendi noktai nazarlarına göre şehrimiz eğlence rek yüzleştirilmelerini, ifadeleri arasmdaki mu lunduklarını ileri sürdü. Avrupanın jimalinden cenubu şarkisine hayatmda hasıl olan boşluğu doldurmak mak< bayenetlerin haılini ve ayni zamanda hâdise yeO gece ziyarete gidenlerden, Kadıköyündı çevirmiştir. Çünkü müttefiklerin başlıca sadile barlarda çahşabileeek kabiliyette yerli rinde keşif yapılmasııu kararlaştırmıştı. İznıit Bahariyede Süieymanpaşa caddesinde 10 nuistinadgâhı lngiliz donanmasından mühim artistleri şimdiden angaje etmeğe başlamışlar ten gelen istinabe evrakına göre, İstanbul ikin nıaralı evde oturan Nesime, şöyle şahidlik etti bir kısmı Şimal denizinden Akdenizin şark dır. ci Ağırceza mahkemesinde bu cihetler için dün « Ben, kapama açma emrini kimin verdiği havzasına yani, Kıbrıs, Hayfa ve Portsaid sabah yeniden celse açılmıştır. ni ve bunlarm orada olup olmadıklarmı tab: Küçük san'atlar kanununa tevfikan barlarda üssülharekelerinin teşkil ettiği müsellese Büyük Atatürkün katafalklarım ziyaret ge bilmiyorum. Benim kanaatimce, eğer kapı ka yabancı artist çalıstırılmamasına dair verilen sevkedildiğini ve şimdiden saffı harb krucesinde, 11 kişinin ölümile neticelenen bu hâ patılmasaydı, bu feci hâdise vukua gelmezdi; knrar, ötedenberi ileri sürülen bir tasavvurun vazörlerinden ve deniz tayyarelerinden diseden dolayı muhakeme edilen sabık İstan çünkü hâdise, kapı tekrar açüır açılmaz olmuş yeniden mevzuu bahsedilmesine vesile olmuşbul Emniyet Müdürü, şimdiki Çorum Valisi Sa tur.» müteşekkil bir lngiliz Fransız donanmatur. lih Küıcla sabık İstanbul Emniyet müdür muDaha evvel dinlenilen üç memurla Nesime sının burada bulunduğunu İngiltere BaşTasavvur şudur: İstanbul gibi kalabahk vı avini, şimdiki Bsşvekâlet arşiv dairesi müdiirü hâdisenin kapı tekrar açıldıktan ne kadar za vekili bildirmiştir. Gene Çemberlayn in Avrupanın büyük merkezlerile daimî teması o Kâmran, mahkemeye gelmişlerdi. Salih Kılıcm man sonra vukua geldıği yolundaki mübayin bildirdiği veçhile,İngiltere güphesiz Aklan bir şehrin lokanta, kazino ve çalgılı eğlence evukatı Sedad Pek de hazırdı. Evvelâ şahidWe ifadelerin telifi maksadile mahkeme salonunda yerlerir.de, matlub evsafı haiz garsonların mev denizde Italyanın tavır ve hareketinden eaid istinabe müzekkeresi okundu. Bunda, ban yüzleştirildiler. Hepsi de, kendi ifadelerinde ısDün yakalanan eroinciler Sabri, cud olmaması, büyük bir eksiklik teşkil etmekmin bulunduğundan deniz ve hava kuvşahidlerin mübayin ifadeleri dolayısile, kendi rarla durdular. Kâmran, kendisinin kapının ka Salih, Makbule ve Mecdad tedir. Garson yetiştirmek üzere açılacak mekvetlerinin mühim bir kısmını da Norveçin lennin tekrar çağırılarak dinlenilmeleri, ziya panması hakkında ve tekaddümen Lutfi Erdotebde, ayni zamanda, istidadı olan Türk ve disahillerini ve deniz yollannı muhafazaya Sabıkalı eroin satıcılarından bir erkekle bir ret gecesi Dolmabahçe sarayınm saat kulesi ğanla bir istişare yaproadığını, yalnız kapıyı kağer yerli kızlara, bar artistliği ve şantözlük tahsis etmiştir. Şöyle ki, lngiliz hükumeti, meydanına açılan cümle kapısının kapannvı ve pah görünce bu tedbiri muvafık gördüğünü kadın, polisten kaçırmak istedikleri ve bir a dersleri de gosterilebileceği taraftar bulan bir Almanyanın limanlardaki hümmah hazıraçılma emirlerini kimin veya kimlerin verdi bunun kim tarafından kimin emrile nasıl kapa damı ani surette öldürebilecek miktarda olan fikir halinde yeniden ortaya atılmıştır. Bir bar lığına bakarak Alman deniz kuvvetlerinin ğinin, maznunlarm o gece orada bulunup bu tıldığını bilmedığini söyleyerek Lutfi Erdoğa 16 paket eroini yutmak isterlerken yakalanmış sahibi, bu hususta demiştir ki: Meşhur sabıkalı topal Hasan lunmadıklarının, ve kapı açıhp kapanmasının mn ifadesine itiraz edince, Lutfi Erdoğanla ya lardır. ve nakliyelerinin mutlaka bir tarafa ve « » Bar sahibleri, ya yeniden artist yetLjtir ölümler hâdisesüıe tesiri derecesinin kendilerin pılan yüzleştirmede, şahid tkendisi ihtimal k Mahiyeti itibarile de enteresan olan hâdise Polis bir buçuk aydanberi şehrin muhtelif meselâ Norveçe, Danimarkaya, lsveçe, meğe, yahud da müesseselerinin kapısını ka den sorulması isteniliyordu. İlk olarak, dinlenen çimdi o müsavereyi hatırlayamamaktadır» deui. şöyle cereyan etmiştir: semtlerinde hırsızlık yapan meşhur bir sabıkalı Holandaya ve Belçikaya ve hatta nefsi pamağa mecbur olacaklardır. İstanbul Emniyet üçüncü şube müdür muavini yı evvelki akşam yakalamıştır. Çağırılanlardan Raufi Manyasın refikası LâPolis, sabıkalı eroin satıcılarından Üsküdarh İngiltereye nagihanî sevkedilebileceğini Garson ve artist mektebinin mümkün olduğu Tahsin; şöyle dedi: Tanuunış sabıkaiılardan Kadıköylü Topal düşünerek tetikte durmakta idi. Almanhika, rahatsızlığına dair rapor göndermişti. Mül Mecdaduı Toptaşı civarında eroin satüğını hakadar sür"atle açılması lâzımdır. Bar ve diğer Hasan ve namı diğeri Kâzım olan bu «enc, < ber almış ve bu sabıkalıyı gözlemeğe başlamış< Kapının kapanma ve açılmasında kim kiye müfeüişi Aziz Nami, tebligata rağmen v eğlence müessesesi sahibleri, böyle bir teşeb muhtelif sirkat suçlanndan 12 sene de hapıste ların ansızın Norveçi işgal etmeleri üzeritaraiından emir verildiğini bilmem. Ben o sıra Beşiktaş kaymakamı Rıza Ünal, Vilâyetteki bir tır. büste hisselerine düşen fedakârhğı yapmağa ha kalmış ve beş ay kadar evvel mahkumiyet müd ne İngiltere bidayette şimalî Norveçteki Mecdadın bir aralık eroin içicilerindcn reji zırdırlar.» da orada değildim. Kapanıp açılma safhasmda toplantıya gideceği mazeretile gelmemişti. MahNarvik limanı havalisine ve daha sonra detini ikmal ederek hapisten çıkmışür. orada bulunmadığıma gdre de, Emniyt müdün keme Lâhika ile Rızaya tekrar tebligat yapıi amelesi Nedim adındaki bir çocuğa eroin satFransızlarla birlikte orta Norveçin sevahiAncak kısa bir müddet istirahat eden bu EaAsıhız bir iddia le muavininin o sırada orada bulıınup buiun masına ve tebligat yapıldığı halde gelmiyen, se tığı görülerek suç üstünde yakalanmıştır. Üsbıkah derhal eski san'atı olan gece hırsızlığına linde Adalsnes ve Namsos noktalarına madıklarına dair bir şey diyemem. Ancak, mua bebini de bildirmiyen Aziz Naminin bir lira ha tünde yapılan araştırmada bir lâstik boru içir.e Bir gazete, bir bar sahibine izafeten, Beledibaşlamıştır. Mart ayı zarfmda Galata Okçumu asker ihrac etmişlerdir. Fakat bu kuvvetvin Kâmran, sabahtan akşama kadar ve hâdise fif para cezasile ihzarına karar verdi. Celsenin saklanmış 9 paket eroin bulunmuştur. yenin Taksim kazinosunda artistlerin çalışma sa caddesinde Salamon Baharuı, Beyoğlu Alyon ler Çemberlayn tarafından beyan edıldiesnasında saraydaydı. Kapmm kapanması ve a devamını, 10 mayıs cumartesi günü saat 15 e Mecdad hakkında zabıt varakası tanzim edi sını temin için İstanbul barlarındaki artistlerin sokağında Şarabcı Yuvakimin, Asmahmesçid 63 ği veçhile hava üsleri bulunmamasmdan bırakti. çılmasının kaza hâdisesi üzerinde bir tesir yaplirken, o civardan geçen sabıkalı eroincilerden çıkarıldığını yazmıştı. Vali ve Belediye Reisi numarada mobilyacı Papadoplosun, nisan ayı ve Almanlann bu mıntakada hava kuvtığına kani değilim. Zaten hâdise, kapandığı Bunu' müteakıb; ikinci bir celse açılarak, Çerkeşli Hakkının karısı sabıkalı Makbulenin Lutfi Kırdar bir muharririmize demiştir ki: zarfında Beşiktaşta Şairnedim caddesinde Bakihbar edilen kapı açıldıktan iki buçuk, üç saat Kocaeli Ağırceza mahkemesinin, hâdise yeri o Mecdadla şüpheü bir şekilde bakıştıkları poli« Böyle bir şey yoktur. Bilâkis Taksim ka kal Mehmedin, Taksimde Topçular caddesjnde vetleri faik olmasından süratle ilerleyip ionra olmuştur.» lan Dolmabahçe sarayı kapısı önünde ke?if ya sin nazan dikkatini celbetmiştir. zinosunu tutan firma bu yeni vaziyet karşısında Bakkal İsakın, Feriköy Avukat caddesinde ec Norveçin merkez kısmını Almanlardan İkinci olarak dinlenilen İstanbul Emniyet 1 pılmasma mütedair tezkeresi okundu. Bundo, Derhal çevrilen Makbulenin üzeri aranmak 7arar göreceğinden endiseye düşmüştür. Diğer zacı Mihranın, Beşiktaş Şairnedim caddesinde evvel ele geçirmeğe muvaffak olamamıjkinci şube müdür muavini Tevfik Doğan; şıın naibin niyabetinde üç bitaraf vukuf ehli tara istenmiştir. Tam bu sırada Makbule, elinde sak leri gibi Taksim kazinosunun bar kısmmda da Mehmedin, gene Beşiktaşta Ortabahçede Ah lardır. Bu vaziyet karşısında Ingilizlerle fından yapılan keşifte, alâkadarlarm, Salih Kı ladığı büyükçe bir lâstik boruyu yutmak üzere bunlar çahşamıyacaklardır. Kezalik otellerde de medin, Kumkapıda kömürcü Mustafanın dük Fransızlar, garb cephesinde olduğu gibi lan söyledi: lıcm vekili Sedad Pek ile Kâmranm vekili İr ağzjna götürürken yere düşürmüştür. Bu sefer ecnebi arüstler ancak lokanta kısmmda san kânlarına kilidlen kırmak suretile girerek para, yeni bir cephe açarak mevzi muharebesi < Kapı, o zamanki Beşiktaş Emniyet Imiri fan Şakirin hazır bulundurulmalan, keşifte o de Mecdad yere düşen lâstik boruyu kapmış ve atlarını yaptıktan sonra konsomasyon yapmak tütun, kundura, gömlek, saat, haiı, kumas, clyapmalan ve kuvvetlerinin bir çoğunu buLutfi Erdoğanın emrile kapandı. Hatta, sarayda geceki tecemmü gözönünde tutularak, sarayın o yutmak teşebbüsünde bulunmuştur. Fakat atik sızın kalkıp gideceklerdir.» bise ve sair eşya çalmıştır. bulunan bir kavastan anahtarmı alarak bu karaya bağlamaları lâzım geliyordu. Ayni kapısı kapanmadığı takdirde gene hâdisenin o davranan polis bu ikinci lâstik boruyu da Mecpıyı kapatan, bizzat kendisidir. Bir saat sonra Topal Hasan, aylardanberi çaldığı külliyetli Zamarda italya da derhal harbe girecek lup olmıyacağının, hâdisenin kapı açıhp kapan dadın elinden almıştır. Bu ikinci lâstik boru Bçılırken ben kapı yanında değlidim ve kim tamiktardaki eşyayı hiç ümid edihniyen yerlere gibi bir tavır almıştır. İngiltere ile Fransa masının hangi safhasında ne şekilde oldugunun nun içinden de 16 paket eroin çıkmıştır. rafından, kimin emrile açıldığından malumattar satmıştır. Fakat tevali etmekte olan bu ustaca Norveçte bütün kuvvetlerile işgal edilemahallen tatbikatla ve raporla tayini belirtilibulunmuyorum. Lutfi Erdoğanın kimin emrile hırsızlığın sıkı bir surette peşine düşmüş oian Mecdad ve Makbule haklarında tanzim edi'en rek ltalyanın Akdenizde meselâ Mısır üyordu. polis, nihayet bu sabıkalı hırsızı ve mesruk eşkapattığmı da bilmem. O aralık Salih Kılıcla evrakla birlikte Adliyeye teslim edilmişlerdir. Bükreş büyük elçimiz Hamdullah Sup yayı satın alanları meydana çıkarmıştır. zerine anî bir harekette bulunması muhMahkemece: azadan Halil Ceyseyin niyabemuavini Kâmranı orada görmedim. Hâdisenm İki eroinci daha hi Tannöver, dün sabah Rumen vapurile temel olduğundan Ingilizler ve Fransızlar kapı tekrar açıldıktan iki saat sonra vukuuna tinde, onun tarafından müntehab vukuf ehline Topal Hasanın çaldığı eşyayı satın alaiiar Gene sabıkalı eroin satıcılarından Salih ve Köstenceden şehrimize gelmiştir. Bükreş Asmaaltında nohud ticaretile meşgul bulunan evvelki gün Adolsnes'i ve dün de Namgöre, kapanma ve açılma cihetinin hâdise üze yeminleri yaptınlarak, bahis mevzuu vaziyetin keşfen tahkik, tayin ve tespiti ve bu sırada dava yankesici Sabri de dün yakalanmıştır. büyük elçimiz, yarın Ankaraya gidecek Neb'ud, Küçükpazarda Atlamataşında koltukçu sos'u tahliye ederek orta Norveçten çekilrinde hiçbir tesiri ve rolü yoktur.» edilenlprle vekilleri, Müddeiumumî muavini ve alâkadar Şevket, Küçükpazar caddesinde leblebici Şev mişlerdir. Bu gaileden boş kalan kuvvetFakat bu yakalanma işi oldukça müşkülâtla ve bir kaç gün kaldıktan O zamanki Beşiktaş ve şimdiki Sarıyer Emkâtib, mübaşirle beraber hâdisenin vuku yori yapılmıştır. Memurlar Azabkapıda takib ettik makamlarla temasta bulunduktan sonra, ket, Galata Mahmudiye caddesinde leblebici A lerini Italyayı nagihanî bir hareket yapniyet âmiri Lutfi Erdoğan da şunları anlattı: taraflarından gösterilmek üzere, şahidlerden leri bu iki sabıkalının tecavüzüne uğrayarak tekrar İstanbul tarikile vazifesi başına dö li vc Unkapanında Hacıkadın mahallesinde bak maktan men için Akdenize yığmışlardır. « Fazla halkm hücum etmesi üzerine, her Tevfik Doğanla Lutfi Erdoğanın da keşifte ha arım saat kadar boğuşmak mecburiyetınde kal Memduhtur. necektir. Dün gelen haberler ltalyanın hakikaten hangi bir hâdiseye meydan vermemek için. sa2ir bulıındurulmalan, naibin vereceği tezkereye kalmışlardır. Topal Hasan. çaldığı eşyalan, bunlara kıy vaziyetini bir derece değiştirmiş olduğurayda hazır bulunan Emniyet müdür muavini jöre harcirahın sonradan tayini, keşif zamanımetlerinden çok asağı fiatla ucuz ucuz satmış nu bildirmektedir. Vaziyetteki bu salâh Kâmranla müsavere neticesi, anahtarı saray kaBu sırada Salih cebinden çıkardığı 15 gram nın da naibce tespiti karar altına almdı. Bu celr "plcısından aldım ve kapıyı kendim kilidledrn. •roinî etrafa saçmak suretile imha efeııek üte1 Amerikanın müdahalesine atfolunuyor. se de, 30 mayıs cuma günü saat 16 ya kaldı. Dün Topal Hasanla mesruk eşyayı satın aTahminen yanm saat sonra da gene Kâmranla miştir. < Fakat hakikatte İngiltere ile Fransanın KıynAetli riyaziyeci profeaör Kirkor lanların polisçe tahkikatı ikmal edilmiş ve suçmüsavere neticesi' tekrar açtım. Salih Kılıc oMemurlar bir hayli boğuştuktan sonra bu iki Kömürciyan, Yeni Banka Takvimi adınNorveç gailesinden çıkıp Akdenizde deniz lular Adttyeye teslim edilmişlerdir. Dolmabahçede keşif; 6 mayıs pazartesi günü ıfada değildi. 11 kişinin ölümile neticelenen hâsabıkahyı ve imha etmek istedikleri eroinleri da bir alet icad ederek beratını almış ve ve hava kuvvetlerile tefevvuklannı temin disenin, kapanan kapı açıldıktan tahminen iki saat 14 te yapılacaktır. Vukuf ehli tarafından elde etmişlerdir. etmiş olmalannın bir neticesidir. bunu müteakıb hazırlanacak rapor, ikinci Ağırilk takvimi Yüksek Ticaret mektebine hesaat sonra vukua gelmesi, bu halin hâdise üzeEmniyet müdürlüğüne getirilen iki sabıkalı, diye etmiştir. Narvik Norveçin şrmalinde münferid rinde hiçbir tesiri olmadığını gösterir. Kapıyı, cezaya verilerek. 10 mayıs keşif celsesinde okunduktan sonra. keşfe aid evrakla birlikte İz haklarında tanzim edilen evrakla birlikte dün bir nokta olup şimalî lsveçteki demir masöylendiği gibi bir miralayın emrile kapayıp Bu takvime bütün yerli bankalarımız mite yollanacakür. Kocaeli Ağırceza mahkeme akşam Adliyeye teslim edilmişlerdir. denlerinin merkezi Kirona'ya bir demiraçmıs da bulunmuyorum.» rağbet göstermişlerdir. yolile bağlıdır. Norveçin şimalinde elli Kâmıran, bu sırada söz isteyerek, gerek bu sindeki muhakeme; 15 mayıstadır. Şehir Meclisi dün Vali ve Belediye reProfesör, Yüksek Ticaret mektebi mükilometrelik bu demiryolundan başka hiç dürlüğünün arzusu üzerine bu gün saat isi Lutfi Kırdarın başkanlığında toplan bir yol olmadığından buradaki harekâtın 1 1 de TicaTet mektebinde Yeni Banka miştir. İlk okul öğretmenlerine mesken devamı asıl Norveçi alâkadar etmiyecek Takvimi etrafında bir konferans vere bedeli verilmesi hakkındaki teklif Bütçe ve iki tarafın mühim kuvvetler kullanmaLise ve orta mekteb müdürleri dün saEncümenine, Kadıköy ve Usküdar semtcektir. sma lüzum göstermiyecektir. bah bir toplantı yaparak 19 mayıs genclerine aid nâzım plânın tetkik ve tasdikı 1 k programmın esaslarını hazırlamışlar Maharrem Feyzi TOGAY hakkındaki teklif Nafıa, Mülkiye, Kavadır. Taksim sMchnın son vaziyeti dola nin Encümenlerine, Beyoğlu kazası dayısile, şenlik, Fener ve Beşiktaş gtadlarınhilinde Fakir, Şebek ve Maymun sokakda olmak üzere iki yerde yapılacaktır. Bu ları isimlerinin tebdili uygun görüldüğüne itibarla hareketlere ancak 7000 talebe işdair Mülkiye Encümeninin mazbatası mutirak edecektir. * Belediye Dahiliye Vekâletine müracaatle afık görülmüştür. Bu sokaklara Ataman, Evvelki gün Yeşilkbye gelen Rumen vergi tadilât komisyonlar'nm vergi itiraz ko •Caplan, Ceylân isimleri verilmiştir. misyonlan gibi muvazzaf azadan teşkilini rica Bundan sonra zabıtai belediye tali yolcu tayyaresi dün sabah saat yedi buelmişti. Vekâlet bu müracaati muvafık görerek matnamesinin müzakeresine geçilmiştir. çukta Yeşilköyden doğruca Köstenceye hazırlamakta olduğu kanun lâyihasını Büyük Talimatnamenin fırınlar, ekmekler, fınn hareket etmiştir. Türk pilotlanndan Ek Millet Meclisine arzedeceğini bildirmiştir. Vatman Hasanın idaresindeki tramvay :ılar, pide, simit, ekmek ve fırıncıların rem tarafından idare edilmekte olan bu * Afyon mutavassıtları elinde bulunup Toparabası, dün Bostacı köprüsünden geçernakli ve tablâkârlara taalluk eden mad tayyarede, tek bir yolcu dahi yoktu. Ruken birdenbire önüne çıkan Mehmedin rak Mahsulleri Ofisince mubayaasına karar ve deleri müzakere ve kabul edilmiştir. men tayyarelerile İstanbul Ankara tayrilen 939 ve daha evvelki seneler mahsulü afidare ettiği yük arabasile çarpışmıştır. yarelerinin yolcu tarifeleri arasında irtiyonların kabulüne Ofisin İstanbul subesi taraÇarpışma şiddetli olmuş, ve arabasmdan bat mevcud olmaması yüzünden, Avruından bu gün başlanacakür. tehlikeli bir surette fırlıyarak yere düşen günü gününe Ankara Kasımpaşada oturan Ahmedin oğlu iki pa yolcularının * Almanyaya satışı yapılan 100,000 lirahk Mehmed muhtelif yerlerinden ağırca yatayyaresile yollarına devam edememe aşında Salih, bir kaza neticesinde vücususam bu gün sevkolunacaktır. alanmıştır. yerlerinden yanmıştı. leri, yeni tesis edilen bu hava postasına * Toprak Mahsulleri Umum Müdür mua dünün muhtelif Mehmed, süratle Nümune hastanesine vini Hâmid şehrimizde tetkikler yapmaktadır. Kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Adliye karşı alâka srösterilmesine mâni olmak kaldırılarak tedavi altına alınmış, vat Umum Müdür muavini yarın Ankaraya döneekimi Enver Karan, muayene ederek, tadır. Bu irtibat temin edildiği takdirde, tayvarelerin, yolcusuz kalmıyacakları uman Hasan yakalanmıştır. cektir. efnine ruhsat vermiştir. Beyazıd ile Koska arasındaki yolun genişletilmesine devam edilmektedir. muluvor. mücadele arttı MÜTEFERRİK Bükreş büyük elçimiz geldi Profesör Kömürciyanın yeni takvimi ve konferansı Ç Beyazıd Koska yolu genişletiliyor j KÜLTÜR ÎŞLERİ 19 mayıs bayramına hazırlık ŞEHÎR tŞLERl Dünkü Şehir Meclisi müzakereleri I KISA HABERLER Rumen hava seferleri, Ankara seferlerine bağlanmayınca... Tramvayla çarpışan arabacı ağır surette yaralandı Yanarak ölen çocuk Fotoğraf bu cadde üzerinde açılan bir kısmı gösteriyor. Servet Berkin tetkikleri Rumanya ile ticarî münasebatımızın yeniden tanzimi miizakereleri için bu gün Rumanyaya hareketi mukarrer ticaret heyetimizin hareketi, müzakerelerde heye timize riyaset edecek olan Bükreş elçimiz Suphi Tanrıöverin memleketimize gel mesi sebebile teahhur etmiştir. Heyet, kendisinin Ankaraya gidip gelmesini şehrimizde bekliyecektir. Dış Ticaret dairesi reisi Servet Berkin dün Toprak Mahsulleri Ofisinde meşgul olmuştur. Servet Berkin öğleden sonra Ofiste Bulgaristan ve Yugoslavya ile ticarî miinasebatta bulunan tacirlerle, Demir Limited müdürleri, kahve ithaiâtçıları ve Takas Umited sirketi miidürile görüşmüştÜT. İthalât birlikleri için müzakereler Yeni kurulacak ithalât birlikleri için Mıntaka Ticaret müdürlüğünün Ömer Abid hanındaki muavinlik dairesinde toplantılar yapılmaktadır. Dün de cam ve züccaciye ithalât tacirleri müdür muavini Hakkı Nezihi Erksonun riyaseti altında toplanarak birlikler hakkındaki kararname mucibince kurulması lâzım gelen birlik üzerinde görüşmüşler ve birliğin teşekkül karannı vermişlerdir. Çok kalabahk olan dünkü toplantıda iki grup olarak teşekkül eden cam ve züccaciye tacirleri birlik üzerinde taahhüde girişmişlerdir. Tacirler tekrar toplana caklardır. Yarın Bakırköyde yapılacak sayım denemesi J I HAVA RAPORÜ Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alınan malumata göre, dün hava yurdun Trakya ve Marmara havzası ve Karadenizin garb kıyılarında kapalı ve yer yer yağışlı, orta Anadolunun garb tarafla rında Trakyada kapalı ve mevziî yağışlı, diğer yerlerde bulutlu geçmiş, rüzgârlar, Akdeniz kıyılarile kısmen de orta Ana doluda cenubî, diğer bölgelerde ekseri yetle şimalî istdkametten orta kuvvette esmiştir. Dün İstanbulda hava sabahleyin kapalı ve hafif yağmurlu, sonraları kapalı geçmiş, rüzgâr şimali şarkiden saniyede 24 metre hızla esmiştir. Saat 1 4 te hava tazyiki 1021,1 milibardı. Sühunet en yük sek 1 4,4 ve en düşük 3,9 santigrad kaydolunmuştur. Krom ihracattmtz Rumanya ile yapılacak rnüzakereler hakkındaki yazıda yanlışlıkla kromları mızın da müzakere mevzuu olacağı ya zılmıstır. Halbuki bu husus mevzuu bahsolmadığı gibi esasen Rumanya kromlarımızm alıcısı bir memleket değildir. Çanta hırsızı tevkif edildi Beyoğlunda ve Cağaloğlunda yankesicilik suretile suç işliyerek, Esterle Dürriyenin el çanta'arını kapıp kaçtığı iddia edilen Bilâl, Sultanahmed birinci sulh ceza mahkemesine getirilmiş, sorguya çekilerek, hakkında tevkif müzekkeresi kesil miştir Yarın Bakırköyde yapılacak nüfus sayım deÖğrendiğimize göre, İngiltereye mü him bir parti demir siparişi üzerinde mu emesi için dün Vilâyette Vali muavini Haiuıın yanmda Başvekâlet İstatistik Umum Mütabakat hasıl olmuştur. Diğer taraftan Alürü Celâl Aybar, şube müdürleri, Belediye merikaya sipariş olunan demirlerin ikinci îarita müdürü, Mektubcusu ve Nüfus müdirile pertisini getirmekte olan vapur Akdenize Bakırköy kaymakamının iştiraklerile bir topdahil olmuştur. Vapur gelecek hafta li antı yapılmış, bu sayım ve teşrinievvelde yamanım"i gelecektir. Mİacak umumî sayım hazırlıklan, nümerotaj şleri hakkında görüşülmüştür. Yapılmakta olan Demir beyannameleri umumî nümerotaj işleri pazartesi günü Eyiib Ellerinde demir bulunanların her ay îaymakamlığında kontrol edilecek, ayni gün vermeleri lâzım gelen beyannamelerin ilki saat 30 da İstatistik Umum Müdürünün de isTicaret müdürlüğünce ahnmaktadır. Be ürakile Vilâyette toplamlarak neticeler görüyanname verme müddeti ayın beşinci gü şülecektir. nü akşamına kadardır. Fakat o gün pazar Belediye Harita müdürü, nümerotaj hazırlıkolduğu için pazartesi aksamına kadar be larmın ağustos sonuna kadar biteceğini söyleyanname kabul olunacaktır. miştir. İngiltere ve Amerikadan alınacak demirler Dün Vali muavini Haluk Nihadın reisliğinde sayım hazırlıklan, için yapılan içtimadan intıbalar Yarınki tayım hakktnda Vali muavininin izahları Yarın bakırköyde yapılacak tecrübe nüfus saymu hakkında Vali muavini Haluk Nihad Pepeyi şu izahatı vermiştir: « Sayım pazar sabahı tam saat sekizde başlayacaktır. Sayımın bitüği fabrika düdüğile ilân edilinceye kadar hiç bir kimse bulunduğu yerden dışarı çıkmıyacağı gibi İstanbul cihe tinden banliyö trenine binmiş olanlar da sayjn neticesine kadar vardıkları istasyonda bekîeyeceklerdir. Bu itibarla halkın yiyecek ihtiyacının bu günden temini lâzımdır. Ancak sayımın kısa bir zamanda bitmesi için lâzım gelen hazırlıklar yapıldığından fazla ihtiyat ve telâşa lüzum yoktur. Ölüm, doğum gibi âcil vaziyetler için nöbetçi ebe ve doktor bulundurulacağmdan ıhtiyac halinde evin önünden geçen her memura Nüsbasi 5 Innusrur. bu hususta haber verilmesi veya telefon edilT y e mesi icab eder. Sayımın pek kısa bir zamanda yapılabılmesi halkın evine gelecek sayım tntıçın mumna kolaylık gösterilmesile mümkündür. 1400 Kr. 2700 Kr. Senelik Üçüncü sayım devresini geçiren sayın Bakuköy Alb ayhk 7S0 » 1450 » halkına sayım talimatnamesine riayctsizlikten Üç ayhk 400 » 800 » doğacak mes'uliyetten bahse lüzum görmüyo Bir ayhk 150 » Yoktur rum. Haric kazalarda bulunan Bakırköylülerın yanndan (bu günden) evlerine dönmelerini ve başka bir yere aynhnamalarını rica ederim.» Sehven veya herhangi bir sebeble sayım def Gazetemize gönderflen evrak ve yazüar terine ismi girmiyen eşhas derhal hükumete nesredilsin, edürnesin iade edilmez ve müracaatle kendilerini yazdıracaklardır. Hllâ nyaından mes'uliyet kabul olunmaz. fına hareket mes'uliyeti mucibdir. CUMHURIYET Abone şeraitıj ^ ™ Dikkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog