Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 3 Mayu 1940 Hediye kazananlar Mısıra giden güreşçilerimiz İlk müsabakada 3 4 galib geldiler CÜNÜN BULNACASI 1 2 « 1 4 » 6 t 8 9 1 1 0 1 Saf ve normal gıda •| Nisan ayı çocuk bümecesindeki fareyi bularak kulunda No. 14 Tahir Oğuz, İzmir GüVelyalı 2 bulmacayı doğru halledenler arasmda birinci İr.önü caddesinde No. 141 Cahide, Yozgad Ma8 mükâfat 5 lirayı Beşiktaş 26 n:ı ilk ckul 132 liye rcuhasebe müdürü oğlu Erdoğan, Samsun Salih Uluseven, ikinci mükâfat iki iirayı Ka Ziraat bankasında H. Tuna kızı Mazlüm?, Ka 4 tay Antakya kız lisesinde 20 Nec!â, üçüncü mü bataş İnönü orta okuiunda Gaye Gürpınar, Is6 kâfat şık bir para cüzdanını da Kuzguncuk tanbul kız orta okulu 83 Adüe, Küçükayasofya 45 inci ilk okul 253 lsmet Özknynak kazandı kaleci sokağı 201 Ethem, Mersin Sıhhat memu6 lar. ru Rifat kızı Handan, Ankara Yenişehir Selâ1 nik Eedriye, Afyon liBirer çişe kolonya kazananlar: sesi caddesi Park apartımanı 671 Orhan Yavuz, 4 üncü sınıf A şubesi S Istanbul 10 uncu ilk okulda İ54 .N'eclâ, Be Eskişehir lisesi 4 D de 1093 Seyfi Mesçi, Kumşiktaş Vişnezade mahallesinde Abacuâtif soka9 kapı orta okul 349 Nejad. Kahire, 2 (a.a.) Dün akşam Kahi ğı No. 8 Yılmaz Uçar, Taksiın Karancılar yo 10 m Birer tarak kazananlar: rede yapılan Istanbul Kahire ekipleri kuşunda No. 18 Ihsan, Istanbul 43 uncu ı!k ogüreş müsabakaları neticelerinde, 72 kilo kulunda 285 Melâhat, Galatasaray lisesinde 1604 Kayseri lisesinde 194 Faruk Giray, Gtbzenin 11 Abdullah, Erenköy 4 üncü iik oku'.da Ayşe da Kandemir ve 56 kiloda Küçük Hüse Öreren, Istanbul erkek lisesmde 1581 Receb Mustafapaşa mahallesinde Emruüah oğlu Ihsan Soldan sağa: yin, puan hesabile, 8 7 kiloda Mustafa Çamhbel, Feriköy 17 nci ilk oku'.da 94 İsmet Yılmaz, Adana 5 kânunusani ilîc okulun&ı 242 1 Dost bir memleketin Karadeıüzdeki li tuş ile, Çoban, rakibinin müsabakayı bı Canıtez, Kızıltoprak Hüseyinpaşa ç;krr.azı No. Yıldız Akgün, Çanakkale Kemalpana mahalle manının halkından. 2 Tekdir, b:r kesme aleBinde 5 inci yeni sokak No. 7 Sabih.ı Asar. Edrakmasile galib gelmişlerdir. 79 kiloda 14 Suna Yayalar, İstanbul Süleymanıye caddeti. 3 Gemiler (ceml), idman oyunları. 4 Adnan, 61 kiloda Yaşar ve 6 6 kiloda sinde No. 11 Erdoğan, Üsküdar Haremiskeksi remid Cumhuriyet ilk okuiunda 157 Semalürel, Bizi doğuranın kan tulumbası (iki kelime), toEdremid İstiklâl okulunda 171 Hayret Tayion, Yusuf puan hesabile mağlub olmuşlardır. No. 19 Ercan, Tophane Boğazkesen caddesinde Yatı okulunda birinci suııf+a 21 Fehmi Baysal, ru edatlanndan. 5 Ters çevuirseniz bayağı Türk güreşçilerinin klâs yüksekliği, ekser Yeremiya apartımanı İlhan Aksel, Heybelıada Ezine Iskân odacısı Fatma kıa Muazzez Adah, olur, bir harfin okunusu. 6 Bir tayı, bir ot, müsabakalarda kendisini bariz surette sanatoryomu yeni binada çalışan Abdullah, E Mersin orta okulunda 604 Oktay, İzmit Yeni ters çevirirseniz çalgı olur. 7 Bir taraf, boş dimekapı tramvay caddesi 11 Ay;e Ali, Kasımgostermiştir. paşa Kulaksız 92 Fikret Sezgın, Aksaray Hcr Turan ilk okulunda 367 Dogan, Tarsus Ameri değil. 8 Bir çeşid yemek, kıymettar madenî hor caddesi 55 Şaban Kıvrak, Çiftesaraylar er kan kollejinde 399 Necdet, XarHman orta oku vazo. 9 Göze gelmemek içüı takılan sey, bir kek lisesi karşısında Hayat Öztürk, Cihangir Iunde No. 7 Mustafa Dölek, Akiaıay Ahmediye hayvanın feryadı. 10 Puvardaki tertibattan, Ankarapalas 4 numarada Nesrin, Üsküdar Ev caddesi polis Tevfikın kızı Saadet Mübeccel, soyunda kibarlık olmaklık. 11 Koruyucu, noliyahoca mahallesi 41 numarada Zehra, Kara Haydarpasa lisesi 1937 Emin Gökses, Yeşildirek Mısırda iki veya üç maç yapacak olan gümrük caddesinde Huriya peitan, Sultanah Necibefendi sokağı 10 Hüseym Oıer. Büyüka ta, istikbal. Yukarıdan asağıya: Galatasaray, Fenerbahçe muhteliti bugün med Kabasakal caddesi Nuri 'Svren, fJedikpaça da Cmar caddesi tellâl Koçonun oğlu Yorgi, Or1 Azıh hırsızlardan (iki kelime). 2 Öıtlsaat birde hareket edecektir. Futbol Ajanı Kumkapı yokuşu Firuz Cünban. taçeşme Havlucu sokağı 24 Hamids, Acımusluk sokağı 7 numarada Hüseyin Kâzım, İsianbul mam, hıristiyanlar (cemi). 3 Zevk, ksnu Hasan Kâmilin riyaset edeceği muhtelit Birer tuvalet sabunu kazananlar: Süleymaniye kız orta okulu 106 Fehamet Iigaz, nun arkadası. 4 Bir cins kaya, kovucu. 5 takım evvelce tespit edilen şeklini muhaKırklareü orıa okuiunda 18 Fatma, Ça^d kız Adapazarı orta okulu 854 Suad Tamer. Geri çevirmeler (cemi). 6 Eski Osmanh barffaza edecektir. orta okuiunda 348 Muzaffer, Eyüu 36 ncı ilk lerinden (cemi), lâkırdı. 7 İH harf yanyana, Yarımşar düzine defter kaza uzun değil. 8 İçinde gıdarruzm mühim bir Yeni bir istifctre heyeti okulda 602 Bülend Engin, İzmir inönü cadde sinde No. 179 Jozef Şımşan, Halic Ayakapı No. nanlar: Su sporları federasyonu önümüzdeki kısmı bulunmayan, eski devirlerde geçen bir mevsim faaliyet programmı tanzim eder 32 Rakibe, Kurtuluş BaruCıanc caddesinde ÇoÖdemişte sapkacl Hamdinin oğlu Ffîridun, cins altın paranın ismi. 9 Pertavsız, eski bir ken bu sporla meşgul olanlardan bir isti banoğlu sokağı No. 61 Gonül, Adam birınd or Edremid Gazi okulunda 64 Enver, Adana topçu Yunan filozofu, nota. 10 Arnavudlarm tık ta okulda 751 Erzincanlı Selâmi, Çanakkale orta alayı demirci ustası Ismailuı oğlu Oztunc, Anşare heyeti seçmeği düşünmüş ve hazırkullandıkları bir kelime, i?aret 11 Sık «k okuiunda 665 Neriman Barbaros, Konya lisesi ladığı bir listeyi umumî müdürlüğe ver orta kısmında Muzaffer, Konya merkez Necati kara Gazi lisesinde 695 Muanımcr, Bolu Posta içtiğimiz seyin çok temizl (iki kelime), eski bir miştir. Istişare heyeti yüzme, yelken ve bey okuiunda Arif, Aydın Cumhuriyet iik cku müdürünün kızı Vecihe Güner, Üsküdar 2 nci Türk devleti. kürek sporlarile meşgul olacaktır. Heyete lunda 465 Sevgi Tarkan, Aydın 7 eyîul okulun orta okulda 152 Fikret, Ke^an Zafer okulunda Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 112 Cafer Kızılkan, Turgııdlu tuhafiyeci Faikın eski federasyon erkânından Rıza Sueri, da5 Nedret Çoşan, Ortaköy Deıvboyu 72 Sa kızı Özden, Kütahya lisesinde 335 İbrshim, tz7 d 4 h « 7 « ° 1(1 II eski denizcilerden Galatasaraylı Kâmil miye Arif, Süleymaniye Dökmeciier caddesi 21 tnit Gölcük ilk okul talebesmden Çoşkun, AnEtem, inşaiye mühendislerinden Harun ve Bahaeddin Muhsin, Taksim Sjraser\iler 32 takyada Hatay vilâyeti Hukıık isleri müdürüU RİT E S Naci ile Galatasaraydan Suad Erler ve Mümtaz Akman, Pasabahçe SuUaıüyo numara nün kızı Sevgi, Sapanca ilk okuiunda 83 Rıd 5 Nezih Es, Beykoz Şahinkaysda Hayreddin, van Atay, Istanbul kız orta okulunda Şehtna R SİNİE! E S A T Bekir secilmişlerdir. Edirnekapı Şişehane 66 Saime. Çamlıca Kısjklı Yasa, Kandilli Usesinden Ceyda, Beşiktaş IhlaM A S A L A R • T Al$: evriye Ferhan, Kandilli Rasadhane yokuşu mur caddesi 64 İlyas Yıldız, Beyoğlu 31 inci ilkMektebliler şampiyonası R A K Derviş Beler. $ Ö L E N mekteb 106 Muammer Güvcnç, Beylerbeyi • 1 '• • • • • • • •• • • • Muhtelit takım bu gün gidiyor c t t »İE rt • P • Pirinçunu Aflercimek Bezelya Yulaf ve sair HUBUBAT UNLAR1 kuvvet kaynapdır. ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 Mektebler arası liki beyaz ve kırmızı Birer ipekli mendil kazananlar: 27 nci ilkmekteb 18 Edibe Çeün, Kadirga Kale küme lik birincileri arasındaki futbol şamAnkara Maltepe Akıncılar sokağ'iıda No. 5 sokağı 140 Ergün, Fatih Atpazarı Metıduha piyonası Galatasarayla, Boğaziçi liseleri takımlarile yapılacaktır. Her iki mekte Melek, Galatasaray lisesinde 241 Nuha Kem Kayataş, Cibali İskele caddesi Şevket Oğuz. bin büyük bir ehemmiyet verdiği bu ma ber, Karaman Gazi okuiunda sınıf 3 Hayri San Hediyeler önümüzdeki çarşaraba ganünden dıkçı, Pertevniyal lisesinde Bürhan, Afyon mer itibaren dağıtılmaya başlanacaktır. İsfanbulda ça takımlar şu şekilde çıkacaklardır: kez polis korniseri Harunun ojlu İzzet Avde bulunanların hüviyetlerini ispat eder birer veGalatasaray: Necmi Ali, Talât Abid, mir. Diyarbakır İsmetpaşa ilk okuiunda 06 A si'ca ile lutfen matbaamızdan gelip a'maîarını Halil, Mahmud Mustafa, Aydın, Şehab, gob Altıncı, Samsun İnönü okuiunda 187 Me rica ederiz. Diğer yerdekilerui mükâfatları on Nuri, Bülend. liha, Malatya lisesinde 86 Sıtkı, Vşak Nur o beş gün zarfında tarafımızd^n göndenleoektır. Boğaziçi: Halil lsmet, Rahmi Enis, Osman Necdet Sabri, Mustafa, Tes'id, Niyazi, Nusret. Haydarpasa, Hayriye liseleri arasında3 mayıstan itibaren şimdilik yalnız Çınar oteü ve Çınar banyoları işletmeye açılmıştır. ki üçüncülük maçının da hususî bir ehemmiyeti vardır. Tek yataklı oda 220 Kuruş. Galatasarayın kongresi İki yataklı odada bir yatak 165 > galatasaray kulübiinün fevkftlâde konOtel fiatlarından mayıs ayı zarfında yüzde 20 tenzilât yapılacağı glbi ayrıca yüzgresi bu aksam kuliib merkezinde »aat de 10 da almmıyacaktır. 1 ÎLde yapılacaktır. Toplantıda yeni idaıe4ıeyeti seçileceğinden azanın muayyen saatte kulübde bulunması rica edilmek Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden mürekkeb tablidot ... 200 Kş. tedir. Yalnız kahvaltı 30 > Yalnız öğle veya akşam yemekleri 85 > Dlğer otellerin açılış zamanlarile tarifeleri ayrıca ilân edilecektir. (3470) • Yalova Kaplıeaları Açılıyor Fiatlar: C E L A D Ül» • İDİU M E R A|K A MİA L E Z A •İL ! A D A K L • • • E ş •K t L N •H •• I •SO MU N S 1 R A RİA E T * M E D UİB E L A ç Istanbol Defterdarlığından: Üsküdarda Validebağmdakl prevantoryom talebe ve öğretmen sanatoryomunun (80698,54) altmış bin altı yüz doksan sekiz lira 54 kuruş keşifli ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, 13 mayıs 940 pazartesi günü saat 15 te Istanbul Defterdarlığı Milli Emlâk müdürlüğünde toplanacak olan komlsyonda açılacaktır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umuml, hususî ve fennl şartnameleri, proje, keşif hulâsaslle buna müteferrl evrak 350 kuruş mukabilinde Istanbul Mllll Emlâk müdürlüğünden almabllir. Muvakkat teminat (4284,93) dört bin lkl yüz seksen dört lira doksan tiç kuruştur. tsteklllerin, teklif mektublannı ve bu işe benzer en az (50000) elll bin Uralık 1; yaptığına dair idarelerinden almı? olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vilâyetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yüına aid Ticaret Odası vesikasmı havi kapalı zarflannı, 13 mayıs 940 pazartesi günü saat on dörde kadar Istanbul Defterdarlığı Milli Emlâk müdürlüğü odasında toplanan komisyon reisliğine sıra numaralı makbuz mukabilinde vermelerl lâzımdır. Teklif mektublan, eksiltmenin açılma saatinden bir saat evveline kadar yetişmek üzere iadeli taahhüdlü mektub seklinde gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış <ü•nıası \e talibin ismile açılc adresinin ve teklif mektubunun hangi işe aid olduğunun yazılması lâzımdır. Postada ölacak gecikmeler kabul edilmez. (8218) •N A K • Ankara Borsası 2/5/1940 Londra 1 Sterlin NewYork 100 Dolar Part» 100 rrank Mllano 100 Liret Cenevre 100 lw. Fr. Am&erdW'I00 noriıı Berlta 100 Raylstn. Brüksel 100 Belga Atina 100 Drahml Sorys 100 Lrva Prag 100 Çek Kr. Madrid 100 Peceta Varsov» 100 Zloti Budapeste 100 Peng3 Bükres 100 Ley Belgrad 100 Dlnar Yokohama 100 Yen Stokholm 100 tsveç Kf. Moskova 100 Rubl* Erganl Sıvas Erzurum > > > > Açılıs Kapanıs 5,24 150,10 2,95 2,9429 7,6225 29,2725 79,6685 21,97 0,97 1,8075 13,4350 27,1350 0,625 3,5175 35.0475 91,005 19.11 19.63 19.64 19,64 Yemekler: Akhisar Belediyesinden: Akhisarın muhtellf yerlerinde yaptırılacak döşeme ve beton yol inşalan kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedell keşfi 16304 liralık olan bu isln çartname, keşif ve evrakı sairesi Belediye dairesinde her jrün görülebillr. Bu gibi işleri yapanlarm ihale günü olan 9/5/940 perşembe günü saat 15 te ihale kanunundakl tarifat dairesinde müracaat ve bu gibi işleri yaptıklarına dair resmî vesikaların ve diğer evrakların kapalı zarf a leffetmeleri ve yüzde 7,5 teminat akçelerüe müracaatleri ilân olunur. «1476> (3546) IKTİSAD Deri buhranı Bir müddettenberi memleketimize haricden deri gelmediğinden haricden ge tirtilen derilerde mühim bir darlık baş lamıştır. Vaziyet ciddî bir şekil arzetti ğinden ve bu cins derilerin fiatları süratle yükseldiğinden mesele biiyümüs ve Ti caret Vekâletine aksetmiştir. Dün, Millî Sanayi Birliğinde deri fabTİkatörleri bir toplantı yaparak fabrika lar elinde bulunan deri stoklan, alınan tedbirler, haricden deri getirtmek için lâzım gelen akreditif miktan üzerinde görüşmüşlerdir. Bu husustaki rapor hemen Ankaraya gönderilecektir. Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: . Clnsl Mlktan Beyaz ve çıralı çam 93 M3 Dış budak, karaağaç, 16 M3 ıhlamur, meşe, kestane ve ceviz Yerli kızıl ve kara 900 aded ağaç kontrplâk Muhammen Bed. 4,350, 1.100, 2.000, M. teminat 326 25 82,50 150,00 İhale tarihi 9^5/940 9/5/940 9/5/940 Gün Perşembe Saati 14 15 16 Afyonkarahisar Belediyesinden: Belediye elektrik santralının 1940 mall yılı ihtiyacı olan ve aşağıda miktar ve tahmin bedelleri yazılı motörin ile makine yağı 15 ğün müddetle hizalarmda gösterildiğl glbi motörin kapalı zarf usulile ve diğer mevad da açık münakasaya konmustur: İhalesi 10 mayıs 940 cuma günü saat 14 te Encümeni Belediyece icra edilecektir. Igreti teminat mezkur mevaddın aşağıda cinslerl hizalarında yazılı tahmin bedellerinin yüzde yedi buçuğudur. Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek Isteyenler her gün Belediyeye müracaatle oğrenebilirler. Motörine talib olanlarm 2490 sayılı kanunun kapalı zarf hakkındakl hükümlerl ve çartlan dairesinde teklif mektublarını ihale saatinden bir saat önce Belediye Encümenine tevdi etmeleri ve diğer maddelere talib olanların da belli gün ve saatte dairei Belediyede hazır bulunmaları ilân olunur. (3488) Muhammen bedell Beher kllosunun Miktarı Cinsi Lira 28800 1900 450 260 ESHAM ve TAHVILAT 2 3 5 Cinsi ve miktarlarile muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlarile ihale tarlhleri ve saatleri yukanda yazılı ahsab malzeme. ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri parasız olarak verllir. Taliblerin belli gün ve saatte muvakkat teminat ve lüzumlu vesikalarile birlikte Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasmda müteşekkil Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (3384) Eksik fiatla fındık satılıyormuş Şehrimize gelen malumata göre, Trabzonda normal fındık fiatlanndan aşağı fiatla harice bazı fmdık satışları yapılmıştır. Bu hareket şehrimizdeki fmdık ihracat tacirleri arasmda büyük bir hayretle karşılanmıştır. Bu suretle fiatların düşü rülüşü ihracat maddelerimizin başında gelen fmdıklanmızın haric piyasalarda mevkiini sarsacağı muhakkak olduğundan vaziyet, Ticaret Vekâletine de Istanbul fmdık tacirleri tarsfından bildirilmiştir. Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 30 ikinciteşrin 1330 tarihll «ecnebi anonim ve sermayesl eshama münkasim şlrketler kanırnu> hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Doyçe Bank, müracaatle, banka idare meclisi tarafından Istanbul şu/ besi murahhas vakili Antuan Jatru'ya 30 12 1935 tarihinde verilen salâhiyetlerin bu defa «Antuan Jatru'nun bir murahhas vekille birlikte dahi Doyçe Bank Istanbul şubesini kanunen temsll etmesine mezun bulunduğu» seklinde tadil ve tevsi edildiğini ve bankanm Istanbul şubesi memurlarından Vehbi Karacalara «Doyçe Bank İstanbul şubesi iki müdiriyet üyesi imzalarının vaz'ile veya bir müdürün imzasile bir ikinci müdürün veya bir murahhas vekilin imzasının vaz'ile veyahud iki murahhas veMlin imzalarının vaz'ile taahhüd altuıa girer» seklinde imza salâhiyeti verikJiğini bildirmiş ve lâzım gelen v&saiki vermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. Takas orimleri Takastn n«t>'l Entersanjabl İthalât 56 58 İhracat Harır Allvre 45 40 44 89 Fiatı: Kuruş 16 50 50 65 İngiltere Belçika Holanda Kilo 180.000 3,800 900 70 68 47 46 400 Motörin Dte extra Heavy Dte extra Heavy yağı kalın yazlık cinsi Aero Red Mobiloil. .„ 41 50 40 40 48 39 İsveç Fransa İsviçre 53 56 70 Belediyesinden: Şehir oteli yapılmak üzere temel kazıklarımn çakılması ve çıkacak enkazdan kabili Lstifade olanları Belediyeye terkedllmek şartile mevcud kazino binasının yıkılması işlerl için tayin edilen 15/4 940 tarihinde talib çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 34309 lira 25 kuruş, muvakkat teminatı 2574 liradır. Taliblerin 15 mayıs 940 çarşamba günü saat 16 ya kadar haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Encümene müracaatleri. (3445) çorablar altında, muntazam bükülüşler ve rası alıyor. Yürüyor.. Yürüyor.. ve tam Neclânın kımıldanışlarla hareket eden fevkalâde güzel bacaklarını, birbirinin üzerine ata oturduğu koltuğun kenanna kadar sokurak, küçücük ayaklannı, bilekleri hizasm larak dunıyor. dan sinirli sinirli sallamağa başlayor. Neclâ sanki onun geldiğinin farkına O sırada kendisini biraz daha koltuğun varmamış gibi, başını bile kımıldatmaiçine çekmiştir. Bu vaziyette, daralan be maktadır. yaz ince elbisesinin göğsünü örten müte Beni istemişsiniz hanımefendi 1 harrik çıkıntıları üzerinde, bir yaprağın Neclâ gene ayni alâkasızlık, ve gene kenarına düşmüş, yaprakla beraber salla ayni soğukkanlılıkla yerinden bile kıpırnan iki yağmur tanesi gibi, iki şeffaf nok damadan: tanın ağır ağır kımıldadığını görüyoruz... Ha evet Mecdi Bey, diyor; su eraO sırada kapı yavaşça vuruluyor. zinin tetkiki meselesini görüşmek isrtyor» Hiç yerinden kımıldamıyor. Hatta badum sizinle de, onun için rahatsız ettim. şını bile çevirmiyor. Yalnız hefif bir ses Ben de ayni şeyi düşünüyordum le: hanımefendi. Ne zaman gideceğiz bu ye Giriniz!... re diye soracaktım. Diye bağınyor. Bilmem, belki yarın gideriz. Kapı açılıyor ve içeriye Mecdi gi'iyor. Fena olmaz efendim! Bir an evvel Mecdi, kadının balkonda, bir hasır koltuğun içinde, başını gecenin karanlıklan işimizi bitirip dönsek, bu boğucu sıcaklarna kaldırmış yıldızları seyreder bir va dan kurtulmuş olurduk. ziyette görünce, hiç istifini bozmıyarak Otursanıza Mecdi Bey! kapıyı yavaşça kapıyor ve ağır adımlarla Rahatsız etmekten korkuyorum haona doğru yürüyor. Mecdi de bu gece sır nımefendi. tında, gayet şık, beyaz bir elbise taşımak Rahatsız etmekten mi korkuyorsutadıf. Hatta saçlarını bile taramış. İlk de nuz, yoksa benimle karşı karşıya bulunfa bu gece onu, ütülü bir elbise, taranmış maktan mı?.. Daha henüz anlayamadım saçlar, ve tıraş olunmuş bir yüzle görüyo bunu Mecdi Bey! ruz. Aman hanımefendi, neler söylüyorDuvarlara gomülü gizli elektrik lâmba sunuz! larından süzülen sarı ışıklar altında; beyaz Neclâ başını yana doğru çevirerek elbisesi, siyaha kaçan kumral saçları, esmer yüzü, iri, karanlık gözlerile, fevkalâ Mecdiye bakıyor. {Devam eilyor) de nazan dikkati calib bir erkek manza 40 39 İhracat primleri % 100 kıymet üzerinden hesab edilmiştir. lan beyefendiden mi bahsediyorsunuz efendim? Evet evet ondan bahsediyorum. Burada efendim. Esasen kendileri hiç sokağa çıkmadılar. Hiç sokağa çıkmadı mı? Hayır. Peki ne yapıyordu simdiye kadar odasında? Vallahi bilmem efendim, banyo aldıktan sonra zannederim okuyorlardı. Peki, hemen gidin, simdi benim kendisini beklediğimi «öyleyinl Emredersiniz efendim. Garson kapıyı kapayarak çıkıyor. Neclâ, o gider gitmez hemen aynaya doğru yürüyor. Kenarları yeşil hareli yorgun gözbebeklerini, aynanın camları üzerine çeviriyor. Derin derin nefes alerak, kendini dikkatle bir defa baştan baş.i muayene ediyor. Avuçlarını, kulaklarının arkasına doğru dümdüz devam eden, siyah saçlarınm kenarlarına koyarak bastırıyor. Sonra, bir iki küçük darbe ile, ağzının üzerinde titreşen manalı burun kapaklarının etrafını, hafif bir pudra tabakasile örtüyor. Parmaklarını göğsünün ilık boşluklarına doğru bırakarak, bluzunu duzelttikten sonra, elini omuzlarmdan başlayıp tâ kalçalarına kadar sürükleyor ve elbisesini aşağı doğru çekiyor. Nihayet aynanın önünden aynlıyor, balkona doğru yürüyor. Kenarda duran hasır koltuklardan birini çekerek, üzerine otunıyor. Başını koltuğun yastıklarına koyuyor. lnce ipek varlarından taşan ziyalar, şehrin eokaklarını dolduran sık elektrik lâmbalarının titrek pırıltılarını da toplayıp, Kordonda sıralanmış palmiyelerin üzerinden geçerek, bir ışık yağmuru halinde denıze dökülüyorlar... Büyük asfalt caddeler içi renk renk çiçeklerle dolu geniş bahçeler meydanlar kazinolar lokantalar ve her biriYAZAN: nin önünde yüzlerce otomobilin dizili durduğu muazzam Fuar kapıları... ESAD MAHMUD KARAKURD İzmir, bu mehtabsız Akdeniz gecesinin heybetli sessizliği içinde, muhteşem bir siniz efendim? Neclâ hiddetle Mecdiye bakıyor: Neclâ o sırada kapıdan çıkmak üzere Avrupa şehri manzarası veriyor... Anlaşılan burada kalmaktan başka Neclâ henüz şimdi geldi otele... Yemekçare yok, Mecdi Bey, diyor. Beyhude mü olan Mecdiye sesleniyor: Mecdi Bey diyor, yemeği nerede ten sonra şehre çıkmış, ve bu saate kadar nakaşa ediyoruz. Mademki güneşten bu kadar korkuyorsunuz, güne§ çarpmaması yiyeceğiz, otelde mi, yoksa dışarı mı çı avdet etmemişti. Odasına girer girmez zile bastı. Sinirli bir hareketle başından şapkacağız? için tedbir alırsınız! Mecdi dunıyor. Sonra lâkayd bir ha kasını çıkararak, şezlongun üzerine fırlatMecdi cevab vermiyor. Yalnız gene tı. Üstünde gayet şık, beyaz bir elbise taayni manalı bükülüşle dudaklarını kıvı reketle omuzlarını kaldırıyor: Hanımefendi nerede emrederlerse, şıyordu. rarak: O sırada kapı vuruldu. Gene ayni si Doğru diyor; hakkınız var! Güneş orada yeriz tabiî! diyor. Neclâ hiddetle dudaklarını ısınyor, ce nirli hareketle başını çevirerek: çarpmamak için tedbir almak lâzım!.. Giriniz!.. Neclâ, kapıyı kapayor, kilidleyor, ve a vab vermiyor. Yalnız siyah elbiseli adama dönerek gene hiddetle: Diye bağırdı. Gene, temiz bir garson nahtarını Mecdiye veriyor. Yemeğimi burada yiyeceğim. Oda kapıdan içeri girdi. O sırada garsonlar, bavullan getiriNeclâ garsona doğru bir kaç adım yüyorlar. Mecdi kendi bavulunu garsonun ma getirin yemeğimî rica ederiml riidü. Baş üstüne efendim. elinden alıyor ve kapıya doğru yürüyor. Bu kata siz mi bakıyorsunuz? ö n d e Mecdi, arkada siyah elbiseli aDik yakalı, siyah ceketli kranta adam da Hayır efendim, bu katın başka bir dam, kapıyı kapayarak çıkıp gidiyorlar. onu takib etmektedir. garsonu var. Ben yalnız emirlerinize tahBaşka bir emri âliniz bulunduğu sis edilmiş bulunuyorum efendim. Izmirde ilk akşam!.. zaman, lutfen zile iki defa basarsımz ol Benimle beraber gelen bey burada Şehir baştan başa ışıklar içinde yanımaz mı hanımefendi? mı? yor!. Peki. Bitişik salonda, 14 numarada kaFuarın kulelerinden, kapılarından, du Öğle yemeğini otelde mi yiyecek AŞK VE MACERA ROMANl İLK ve SON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog