Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 3 Mayu 1940 Ticaret dairesi reisinin ( Şehir ve Memleket Haberleri ) İhtikârın cezası İmtihanlar dün yaptığı tetkikler Servet Berkin, muhtelif teşekküllerle temas Liselerde 23, ilk mekteblerde 30 mayısta jders ettikten sonra tiftik ve yapağı ihracat kesilecek birliğindeki içtimada bulundu Maarif Vekâletile temas etmek üzere Ankaraya gitmiş olan Maarif müdürü . müz Tevfik Kut dün şehrimize dönmüş tür. Maarif Vekâleti Maarif Şurasının ka rarı dairesinde bu sene lise ve ortamek teblerin muntazaman ve bilâfasıla 8 ay lık tedrisat devresini ikmal ettiklerinden tedrisatın 23 mayısta kesilmesine karar vermiştir. Mayısın yirmi beşinde lise ve ortamekteblerde devlet orta ve lise bi tirme imtihanlarma gireceklerin vaziyetleri belli olacaktır. 27 mayıs pazartesi günü lise bitirme ve 28 mayıs salı günü orta okul devlet eleme imtihanlan yapılacaktır. Muallim mekteblerinin imtihanlan 7 haziranda başlayacak, 30 haziranda mektebler kapanacaktır. Bu sene gerek Türk hususî mekteblerinin, gerekse res . mî mekteblerin imtihanlan Maarifin ta yin edeceği resmî mekteblerde üç kişilık bir imtihan heyetinin huzurunda icra edilecektir. Bu imtihanlarda talebelerin kendi muallimleri bulunmayacaktır. Bu gün istanbul kız lisesinde lise ve ortamekteb müdürlerinin iştirakile bir toplantı yapılarak hangi mekteblerde hangi imtihan komisyonlarının çahşacak. larını tespit edecektir. Pazartesi günü de öğleden evvel ekalliyet ve öğleden sonra ecnebi mektebleri müdürleri Maarif müdürlüğünde toplanarak ayni suretle imtihan günlerini tespit edeceklerdir. Ecnebi ve hususî talimatnameyi haiz ekalliyet mekteblerinde ortadan liseye terfi imtihanlan mezkur mekteblerin kendi talimatnamelerine göre yapılacak, bunlar devlet eleme imtihanına tâbi tutul mayacaklardır. Ancak devlet eleme imtihanına girmek arzusunda bulunanlar o lursa alâkadar makamatın müsaadesini alacaklardır. Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinin olgunluk imtihanlan hakkındk bu günlerde Maarif Vekâletinden yeni bir tebliğe intizar edilmektedir. Siyasî icmal Avrupa harbi ve Japonya J talyanın Ingiltereye karşı aldığı vaziII yet bir türlü tavazzuh etmemiştir. Ro• madaki Amerikan sefirinin Mussolini • ile yaptığı mülâkat gibi Ingiliz maslahatgüzannm Italya Hariciye Nazın Kont Ciano ile görüşmesinden de bellibaşlı bir netice çıkmarruştır. Bu münasebetle Amerika Hariciye müsteşan Welles'in Avrupaya yaptığı malum seyahatte daha ziyade Italyanın harbden uzak kalması ve Akdenize harbin sirayet etmemesi için nüfuzunu kullanmış olduğu meydana çıkmıştır. Bunun için ltalyanın harbe girip girmemesi işinde bitaraf devletlerden en ziyade Amerika Büyük Cumhuriyeti alâkadar olmuştur. ltalya dahi harbe girdikten sonra bütün Avrupa ve Afrika ve Yakınşark ate§ içinde kalacağından Amerika geçen harbde olduğu gibi asker göndermek suretile ol masa da hiç olmazsa kredi ve borc vermek ve belki de donanma ve hava kuvvetleri göndermek şeklinde demokrasi devletlerini kurtarmağa teşebbüs edeceği beklenmektedir. Fakat böyle bir harekette bulunmak için arkasından yani Büyük Okyanusta Japonyadan emin olması şarttır. Bunun için Uzakşarktaki Amerikan dominyonu olup 1945 senesinde tamamile müstakil olacak Filipin adalanndaki Amerikan fevkalâde komiserinin Tokyoya yaptığı seyahate Vaşingtonda büyük ehemmiyet veriliyor. Dün Amerikalı komiser Japon hükumeti erkânile görüşerek Japonyanın Amerikaya karşı siyasetini öğrenmeğe ve U zakşarktaki maksadlannı anlamağa ça hşmıstır. Japonya Hariciye Nazın gayet açık beyanatta bulunmuştur. Japonyanın Amerika ile iyi geçinmek istediğini ve Uzakşaıktaki memleketler hakkında hu • IUSÎ emeli olmadığını temin etmiştir. Fakat Japonya da Amerikanın ve diğer devletlerin kendisile iyi münasebatta bulunmaları için Çine aid olarak şu üç şartı koşmuştur: ( 1 ) Şimalî ve orta ve cenubî Çine hâkim olan yeni merkezî Çin hükumetinin tanınması, ( 2 ) Çang KayŞek hükumetine herhangi suretle yardım yapılmaması, ( 3 ) Çinde komünistliğa karşı Japonyanın kendi taraftarlarile yaptığı mücadeleye muzaheret edilmesi. Japonya başkalan tarafından himaye ve işgal edilmediği takdirde Uzakşark ta Çin haricindeki herhangi memlekete vazıyed etmiyeceği hakkında teminat vermiş oluyor. Bu tenimatı filiyat sahasına çıkarmak üzere Uzakşarktaki küçük hü « kumetlerin cümlesile müzakereye başla< mış olduğu da dün gelen telgraflarda bildirilmiştir. Çindeki komünistlerin arka sında bulunan Sovyet ülkâsına kalay ve kauçuk ihracını Amerika hükumeti dün menetmiş ve bakır ihracını da asgarî hadde indirmiştir. Bu suretle Amerika komünist aleyhtan temayülünü izhar etmiştir. Hâlâ Tokyoda bulunan komiserin temaslan neticesi Amerikayı Avrupa işlerine müdahalede serbest bırakıp bırakmıyacağını yakında belli edecektir. Kazinolarda tarife meselesi lstanbullular temiz sütı», karıştırlmamış gıda maddelerine, rahat yıirünecek sokağa ve ucuz eğlenebilmeğe senelerdenberi hasrettirler. Ne hazindir ki senelerdenberi bu ihtiyaclann tatmini için tedbir almaya kalkışan alâkadar makamlann teşebbüsleri hâlâ «hüsnü niyet» ten ileri gidememiştir. Kırk sene evvelki gazeteleri açsanız, bu derdlerden şikâyetle doludur. Bugünkü gazetelerde gene öyle... Bahar ve yaz kokularile birlikte bu ihtiyaclardan birine aid güzel sözler gene kulaklanmıza çarpmaya, tatlı hayaller gene zihinlerimizde dolaşmaya başladı: Belediye kazinolarda makul tarifelerin tatbikını ve Istanbul halkının ucuzca eğlenmesini temin edecek 1.. Şimdiye kadar bu husustaki faaliyet, bize gösterdi ki, elde mevcud nizamlar ve talimatnameler ile kazinocuları yola getirmek kabil değildir. Nizama aykırı hareket edenler verdikleri, bir miktar para cezasile tniitenebbih olmuyorlar, gene bildiklerini icrada devam edip gidiyorlar. Fğer bu işi kökünden halletmek istiyorsak, ya bu nizamları değiştirerek müesseseleri dürüst hareket ettirecek başka usuller bulmalıyız, yahud da Belediye bizzat kendi teşebbüsile, daha olmazsa bazı emniyetli müesseselere ve şahıslara yardım ederek ucuz tarifeli kazinolar, istirahat ve eğlence yerleri açmalıdır. Bu şekil ve tarzların birincisinde kanun ve nizamın icbarı, ikincisinde ise müşterisizlik, kazinoculan derhal ucuzun ucuzu tarifeler tatbikına mutlaka mecbur edecektir, diyoruz. Kira bedelini artırmak isteyen mal sahibi 240 lira para cezası verecek Kira ihtikân yapmaktan suçlu Bulgar tebaasından Dragomi Komandarefin muhakemesi, dün bitmiştir. İstanbul dördüncü asliye ceza mahkemesinde bakılan bu Millî Korunma kanununa muhalif hareket davasında, müddeiumumî Necati ceza istemişti; dün suçlunun vekili avukat Nuri, müdafaasında, aradaki bu işin hukukî bir ihtılâftan ibaret olduğunu, Millî korun • ma kanununun şümulüne giremiyeceğini, esasen müekkilinin bonolann hepsini imzalamadığına göre bu hareketi bu bakımdan da suç teşkil edemiyeceğini söylemistır. Hâkim Bürhaneddin Öğen, suçlu Dragomi Komandarefin, hukukî hüsnü niyet kaidelerine de münafi olarak, müstecirile yaptığı kuntrata her ay için 20 lira kira bedeli yazdığı ve tutan olan bir seneliği için «berveçhi peşin» diye ijaret ettiği halde müstecirden beheri 20 şer lirahk 1 5 bono almak suretile koıdinasyon he yetinin I 7 numaralı kararnamesinin, 3780 numaralı kanunun 30 uncu ve 58 inci maddelerinin şümulüne girer mahiyette kira artırma suçunu işlediğini sabit görmüştür. Suçlu, bir senelik icar bedeli kadar, yani 240 lira ağır para cezası ödemeğe mahkum olmuştur. Millî Korunma kanununun 60 ıncı maddesine göre de bu cezanın tecil edilmemesini karar altına almıştır. Tiftik ve yapağı ihracat birliğinde dün yapılan içtima dış ticaret dairesi reisi ve teşkilâtlandırma umum müdür vekili Servet Berkin dün öğleden evvel Ticaret müdürlüğünde, öğleden sonra da Ömer Abid hanındaki Mıntaka Ticaret müdürlüğü muavinlik dairesinde meşgul olmuştur. Servet Berkin, dün sabah, Ticaret müdürlüğünde evvelâ Millî Sanayi Birliği reisi doktor Halil Sezerin riyaseti altmda demir ithalât birliği heyetile görüşmüş ve haricden demir ithalâtı, yeni gelecek demirler hakkındaki temennileri dinle miçtir. Bundan sonra yumurta ihracat tacirleri namına Ziya Kılıc ve Hamdi Delemen Dış Ticaret dairesi reisini ziyaret etmişlerdir. Yumurtacılar Servet Berkinle bir buçuk saat kadar görüşmüşlerdir. Bu görüşmede yumurta ihracatımızda görülen bazı müşküllerin izalesi üzerinde durulmuştur. öğleden sonra, saat 15 te Dış Ticaret dairesi reisi tiftik ve yapağı ihracat birliğinde yapılan içtimada bulunmuş, bun dan sonra Balkan merkezî Avrupa memleketlerile ticarî münasebatta bulunan tacirleıle görüşmüştür. Bunu müteakıb muhtelif birliklerin idare heyetleri Dış Ticaret dairesi reisini ziyaretle görüş müşlerdir. * Şehrimizde bulunan Ticaret Vekâleti Dış Ticaret dairesi reisi, bugün Rumanya, Macaristan, Yugoslavya ve Bulgaristanla ticarî münasebatta bulunan tacirlerin dilek ve mütalealarınl dinleyecektir. Yumurta talaşı temin edildi 36 palto hırsızı muhakeme ediliyor Yumurta ihracatımızın en hararetli zamanında başgösteren yumurta talaşı buhranı pek müşkül vaziyetler ihdas ettiğinden dün yumurta ihracat tacirlerinden bir heyet şehrimizde bulunan Dış Ticaret reisi Scrvet Berkini ziyaret ederek bu mesele nin sür'atle hallini temenni etmişlerdir. Dıs Ticaret dairesi reisi telefonla Bükreşte Rumen ticareti hariciye umum müdürile görüşmüş ve bu vasıta ile Rumanya Ticaret Nazırı nezdinde teşebbüste bulunulmuştur. Bu teşebbüs neticesinde, Rumanya hükumeti bir çok maddeler misillu kereste ve talaş ihracatını menetmiş iken bir cemile olmak üzere Türkiyeye tala? ihracına müsaade vermiştir. Telefonla alınan bu netice Ticaret Vekili Nazmi Topçoğluna da telefonla bildirilmiştir. Yumurta ihracatçılan bu karardan fevkalâde memnun olmuşlardır. Çünkü ev velce kilosu 3 kurusa satılan yumurta taİlk mekteb imtihanlan laşı dün piyasada 20 kuruşa çıkmıştı. Vilâyet ilk tedrisat meclisi çarşamba Rumanyadan alınacak talaşlann sür günü Vilâyette toplanarak ilkmekteble atlc alınmasına calısıiacaktır. rin imtihan günlerini tayin edecektir. Köy mekteblerinin bu ayın on beşinde ve şehir ilkmekteblerinin de mayıs ni hayetinde tedrisata son vermeleri muh • temeldir. MÜTEFERRİK Nafıa Vekilimiz geldi Nafıa Vekilimiz General Ali Fuad Cebesoy, dün sabahki trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir. Ali Fuad Cebesoy, bir kaç gün şehrimizde kalacaktır. Dtgra değU •!? KISA HABERLER * Belediye kooperatifi umuml heyeti dün fevkalâde bir toplantıya davet edümişti. Bu toplantıda kooperauün ıslV.ıma aıd hususatı tezekkür etmek üzere teşkil edilen komisyonun hazırladığı rapor müzakere cdi'ecekti. Fakat nizami ekseriyet hasıl olamadığından içtima başka bir güne talık edilmiştir. * Gazi köprüsünün iki başmdaki ayaklann çöktüğü ve bunların fazla taıyika tahammül edemedıkleri hakkında baa haberler çıkorıl mışsa da alâkadarlar bunu tekab etTiekte hatta son günlerde bu koprümın üzennden ge çen ağır.vesaite rağmen suya battığı iddn edilen dubalara hiç bır şey olmadığını söylemektedirler. * Taksim kazinosunun işletilmesı ihaleye çıkarılmıştı. Dün münakasa müdded nıhayet bulmuş ve geçenlerde sehrimize gelmiş olan Rumanyalı Yorgopolosun temsil etüği grupa senevî 16 300 liradan üç sene müddetle ihale edilmiştir. * Tepebası bahçesinin Tozkoparan civarın daki kısmının duvarlarının geri ahnmaji ve Perapalasın yanından Tozkopaıan caddesine bir yol açılması işi müteahhıde ihal'î edilmi,tir. Kezalık Kadıkoy Mühürdar caddesin'n parkeye tahvili, Filorya kabinelerinin inşası, Mecidiye köy asfakının kaplama tamiratı dün müteahhide verilmiştir. * Mısırçarşısında istimlâk edilecek 300 bi • nanın sahiblerine tebligat yapılmıştır. Bu binalara 3 ilâ 4 biner lira istimlâk parası verilmcktedir. istimlâk işleri tekemmül ettikten sonra irîşaata başlanacaktır. * Rumanya genclik teşkilâtı reisi kumandan Sıdoraviç'ten alâkadarlara gelen bir mektubda kız ve erkekten mürekkeb 100 talebe Ruman yaya davet edilmiştir. B'jnlar Rumanyada kültur merkezlerini gezeceklerdır. Bükreş hava seferleri Rumanya hükumetinin iştirakile işletilmekte olan Rumen tayyare postalarının bir müddet için tehir edildiğine dair olan haberler, İstanbulda L. A. R. E. S. acentası tarafından yalanlanmıştır. Tayyare • ler, muntazaman seferlerine devam edeceklerdir Dün sabah Bükreşten ilk defa olarak bir Rumen tayyaresi şehrimize gelmiştir. Ayni tayyare bu gün, Yesilköy istasyonundan Bükreşe hareket edecektir. Seferlerin inkitaa ugTaması için bir sebeb görülmemektedir. Kaçakçılık yapan bir vapur kaptanı yakalandı Antakyalı Hüsnii Üniversitede bir çok talebenin palto ve pardesü, şapka, çanta ve sairesini aşırdığı iddia olunan Antakyah Hüsnünün muhakemesine, dün Sultanahmed lkinci Sulh Ceza Mahkemesinde başlandı. Mahkeme salonu, 36 palto ve pardesü ile şapka, çanta ve sairenin aşırılması dolayısile davacı olan talebeler ve muhakemeyi dınlemeğe gelen diğer talebelerle hıncahınc dolmuştu. Davacılar dinlenildi, bunlar neleri aşınldığını birer birer anlattılar, ancak içlerinde Antakyalı Hüsnüyü suç üstünde gören yoktu. Mevkuf Antakyalı Hüsnü, «Hukuk Fakültesinden üç palto aldığım doğrudur, ondan ötesini kabul etmem. Faili meçhul hırsızlıkları da tahkikatta bana yüklettiler» demiştir. Kendisile beraber, koltukçu Hasanla Feyzullah ve Behice de çalınmış malı, çalınmış olduğunu bildiklerinden yok pahasına satın aldıklan kaydile gayrimevkuf olarak muhakeme edilmektedir. Kendileri, satm aldıklarını, lâkin çalınmış olmasından şüphelenmediklerini söylemişlerdir. Şahid olarak dinlenilen bir kaç polis memuru, Antakyalı Hüsnünün suçlarını ikrar ettiği şeklinde ifade vermislerdir. Neticede, hâkim Salâhaddin, Behicenin evvelce mahkum olup olmadığı sorulmak ve dosya tetkik edilmek üzere, muhakemenin devamını 1 1 mayıs cumartesi sabahına bırakmıştır. Köstenceden Zonguldağa sefer yapan Er isimli şilepin yaptığı büyük bir ka çakçılık Zonguldakta Gümrük Muhafaza teşkilâtı tarafından meydana çıkarılmıştır. Bu vapur ikinci kaptanla bir lostromosunun vapurun bundan evvelki seferinde, gene Zonguldağa ve sonra da lstanbula kaçak eşya çıkararak sattığı yapılan ih barlardan anlaşılmıştır. Vapur bu defa Köstenceden gelmeden tertibat ahnmış ve limana girer girmez bir araştırma yapılmıştır. Bu ilk araştırmada bir şey bulunamamıştır. Lâkin ikinci kaptanın te lâşlı hareketi nazarı dikkati celbetmiş, tekrar ve daha etraflı taharriyata devam olunmuş, o zaman bazı bölme tahtalarının sökülüp tekrar mıhlandığı ve sonra da boyandığı zehabı hasıl olmuştur. Tahtalan söken muhafaza memurlan bunların arkasında Rumen kadın bluzları, kadın tuvalet eşyası, 100 çift çorab, ipekii kumaşlar, ipekliler ve 150 yi mütecaviz kaçak eşya bulmuşlardır. Tahkikat bu işin süvarî ve diğer mü . rettebatın haberi olmadan ikinci kaptan ve bir lostromo tarafından yapıldığını gösterdiğinden bunlar evrakile Zongul dak Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunmuştur. ^^^^ ŞEHİR İŞLERİ Balıkçılar cemiyeti Ankaraya bir heyet gönderiyor Maliye Vekâletince tetkik edilmekte olan su mahsulleri kanununun bir an evvvel tatbik mevkiine konulmasını temin için, Balıkçılar cemiyeti namına bir heyet, yakında tekrar Ankaraya gidecektir. Is tanbul balıkçıları, bu kanun tatbikı • na başlandıktan sonra, balık müstahsillerini bilhassa şikâyete sevkeden sebeble rin ortadan kalkacağını söylemektedirler. Balık avlama usullerinin değiştirilmesi, mevcud dalyanlarımızda esaslı tadilât vücude getirilmesi zarurî görülmektedir. İstanbulda büyük bir balık konserve fabrikasına şiddetle ihtiyac vardır. Su mahsulleri kanununda bütün bu noktalar ayrı ayrı tespit edilmiştir. Cerrahpaşa hastanesinde yeni paviyonun temeli atıldı Cerrahpaşa hastanesinde yapılacak yeni bir paviyonun temel atma merasimi dün yapılmıştır. Merasimde Vali, Şehir Meclisi azalarile Sıhhiye müdürleri, Tıb Fakültesi profesörleri ve talebeleri hazır bulunmuşlardır. Hastane Sertabibi söylediği nutukta, Cerrahpaşa hastanesinin Meşrutiyet devrinde teessüs ettiğini, fakat Cumhuriyet devrinde kemalini bulduğunu, Maarif Vekâletinin hastaneye yeni paviyonlar ilâve ettiğini, fakat ayakta tedavi edile cekler için müsaid bir mahal olmadığını, yeni yapılacak paviyonla bu ihtiyacın da temin edileceğini söylemiştir. Bundan sonra Vali Lutfi Kırdar, yeni binanın ilk taşını koymuştur. Paviyonun plânını Belediye Imar müdürlüğü mühendislerinden Bayan Leman yapmıştır. Bina 49,000 liraya çıkacaktır. Muharrem Feyzi TOGAY Bar sahibleri Vilâyete mü* racaat ettiler Dün, İstanbul bar sahiblerinden mü rekkeb bir heyet, Valiye müracaatle kendi yerlerinin içkili lokanta mahiyetinde olduğunu, diğer bu kabil yerler gibi kendilerine de ecnebi artistleri çalıştırmak üzere müsaade verilmesini istemişlerdir. 3unlar, Parkoteli, Tokatlıyan ve saire gibi mahallerde ecnebi artistlerinin çalışmalarına müsaade edildiği gibi Ankarada da çalıştıklarmı, hatta Ankaraya git mek üzere Avrupadan dört artist geldiğini söylemişlerdir. Memnuiyete rağmen bar artistlerinden henüz memleketimizden ayrılanların adedi pek azdır. Izmirde İnhisarlar idaresi tarafından büyük bir tütün deposu inşasına başlanmış ve inşaat bir hayli ilerilemiştir. Bütün bakım ve işlemesine mahsus tesisatı ihtiva edecek olan bu depo, memleketin muhtelif yerlerinde inşa edilmiş olan bu yoldaki binaların en büyüğü olup 3 milyon kilo istiab edebilecek hacımda bu lunacak, içinde 1,200 amele çalışabile cektir. Binanm üst katları işleme salonlarına, alt kat da yemekhaneler, soyunma yerleri, revir, çocuk yuvası gibi amelenin tehvini hali ve sıhhatile alâkadar tesisata tahsis edilecektir. İNHÎSARLARDA Izmirde büyük bir tütün deposu yapılıyor I îzmiri ziyaret eden Hukuklularımız J Dünkü nüshamızda, Yeşiltulumbada, Acımusluk caddesinde büyük bir arsadan Aziziye tüneli geniş bir kısım toprağın yerinden kopaAydın hattı üzerinde yapılmakta olan rak münhat sokağa dolduğunu, caddeAziziye tünelinin inşaatı bitmiştir. Tünel den 3 5 metre yüksekte bulunan eraziyakında merasimle işletmeye açılacaktır. nin eğer önüne mânia duvarları yapılmazsa olduğu gibi göçerek büyük bir felâkete sebeb olabileceğini yazmış, mesul makamlann »ür'atli alâkalarını istemiştik. dün Boğazdan çıkmağa başlamışlardır. Memnuniyetle öğreniyoruz ki ilk hâdiseyi müteakıb derhal icab eden tedbirlere Belediyemiz, dünkü neşriyatımız üzerme de teşebbüslerini yenilemiştir. Bizzat Belediye Reis Muavini Lutfi Aksoy mahallinde tetkikler yapmış ve Belediyece yapılacak tamirat için kararlar verilmiştiı. Hâdisenin olduğu mahal bir deri tüccarile Emlâki Milliyeye ve Vakıflar idaresine aid olmak üzere üç kısımdır. İki ay evvel duvar göçtüğü zaman Belediye derhal yolu kapayıp lüzumlu tedbirleri al makla beraber mal sahiblerine de tebligat yapmıştır. Defterdarlık keşif yaptırarak Maliye Vekâletinden tahsisat istemiştir. Vakıflar idaresinin teşebbüsleıi de bu merkezdedir. Belediyenin tabiî olan alâkasını teşekkürle karşılamakla beraber diğer dairelerin de karar ve tedbirlerini tacil etmeleri temenniye şayandır. Gerçi yol arabalara kapanmıştır, lâkin halk gelip geçmekte devam ediyor. Yeni bir çöküntünün ansızın bir felâkete yol açması ihtimali yok değildir. Acımusluk caddesindeki Karadenizde fırtına durdu çöküntü tehlikesini Karadenizde dört gündenberi devam eden fırtına sükunet bulmuştur. Büyükkarşılamak için derede bekliyen yelkenli ve motörlüler ADLİYEDE Şilede işlenen feci cinayetin muhakemesi Şilenin Kervansaray köyünde muhtar Ahmed Ce\»deti çifte ile vurarak cesedini ocakta kısmen yaktığı ve sonra cla or manda gömdüğü iddiasile Ağırceza mahkemesine verilen Nevzad Şengülün mu hakemesi, son safhaya gelmiştir. Müddeiumumî Turgud, suçun tasarla narak işlendiği kaydile maznun hakkında idam cezası istemiş, ancak, Nevzad Şengülün karısı Fehimeye muhtar Ahmed Cevdetin tasallutta bulunmuş olmasının, ağır ve şiddetli tahrik mahiyetinde kabulünü ve bu noktadan cezanın hafifletilmesini istemiştir. Suçlunun avukatı Şevki, vaki tecavüze göre, hâdisede müekkilinin mazur vaziyette olduğunu ileri sürmüş, Nevzad Şengül de: « Bilirim, öldürmek, hanüman söndürmektir. Amma ben bu işi istiyerek yapmadım, Malumdur ki, insanın karısı, namusu, demektir. Namus için yaşıyoruz. Ben karıma tecavüzü öğrenince artık ne yaptığımı bilemedim. Işi sizin vicdanınıza havale ediyorum» demiştir. Muhakeme, kararın müzakeresi için kalmıstır. ECNEBt MEHAFÎLDE İngilterenin Ankara büyük elçisi Sir Huges Montgomery Knatchbull Hugessen dün akşamki Semplon ekspresile Sofyaya gitmiştir. Sir Hugessen, ingilterenin Sofya elçisi Sir Rendel'in misafiri olarak bir kaç gün Bulgaristanda kalacaktır. Malum olduğu vechile, Sir Rendel geçen sene İstanbula gelmis ve Sir Hueessen'in misafiri olarak bir hafta kadar şehrimizde kal mıştı. Hajic vapurları idaresi Eyüb Köprü arasında bu ayın 15 inden itibaren yeni ve esaslı tamir olunmuş vapurlarile doğru seferler yapmağı kararlaştırmıştır. Bu suretle mezkur iki iskele arasında 35 dakikada gidip gelme kabil olabilecektir. Diğer taraftan bu pazar gününden itibaren her pazar günü Kâğıdhaneye de seferler yapılacaktır. Kâğıdhane seferleri Hıdırelleze tesadüf eden 6 mayıs pazari trünü de icra edilecektri. sefiri Sofyaya gitti Bursa (Hususî) Mıntakamızın merinos koyunu yetiştirilen kazalarında ve merkezde Ziraat Vekâleti tarafından yetiştiricileri teşvik mahiyetinde olarak tertib edilen kesim, sürü ve ağıl müsabakaları bitmiş, köylüye 3840 lira mükâfat dağıtılmıştır. Bu müsabakalara Yenişe hirden, M. Kemalpaaş ve Karacabeyden yüzlerce köylü iştirak etmiştir. Yetiştirilen merinos kuzuları yün ve et itibarile geçen senelerden daha iyi evsaftadır. Bu sene mıntakamızda 46,000 merinos kuzusu doğmuştur. Bunlardan 346 sı Müfettişlikçe damızlık olarak bakılmak üzere halktan satın ahnmış ve Karacabey deki merinos yetiştirme çiftliğine gönderilmiştir. Memleketimizde merinos koyun ve kuzuları her sene bir evvelki seneye nispetle mütezayid bir seyirle artm&ktadır. Merinos koyunu yetiştirenlere 3840 lira mükâfat verildi CUMHURIYET Genclerimiz İzmir fuannda ve Partinin çay ziyafetinde... 23 nisan millî hakimiyet bayramını kutlulamak üzere Bandırma yolile Izmire gittiğini yazdığımız Hukuk ve Iktısad fakülteleri talebelerinden 150 kişiük grup seyahatlerinden dönmüş bulunuyorlar. Talebeler Izmirde tezahürat içinde ve Vali, Belediye ve Parti reisleri tarafından muhabbetle karşılanmışlardır. Gencler Belediyenin tahsis ettiği otobüslerle şehrin muhtelif yerlerini gezmişlerdir. Kendilerine Izmirin muhtelif bakımlarından Köprü Eyüb seferleri Abone şeraıtı arzettiği ehemmiyet hakkında faydalı ma Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. lumat verilmiştir. Parti reisi şereflerine Alb aylık 750 » 1450 » çay ziyafeti vermiş ve her sene yüksek üç aylık 400 » 800 » 1 tahsil gencliğini Izmirde bekleyeceklerini Bir aylık 150 » Yoktar söylemiştir. Gencler Izmirde, 2 gün kaldıktan sonra ayni yolla lstanbula dön müşlerdir. Balıkesir istasyonunda Halkevi Gazetemize gönderflen evrak ve yazılar gencleri kendilerini karşılayarak büketler neşredüsin, edilmesin îade edilmeı ve nyamdan mes'uliyet kabul olunmaz. vermişler ve gelecek sene için Balıkesire davet etmişlrdir. Nfishan 5 kurustur. Türkiye Haric için içİD Dikkat \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog