Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

r Müessesemiz tarafından çıkanlan en son eserleri Hurrem Sultan 150Kr. Viyana Dönüşü 150 > Kadın Avcısı 100 > Cem Sultan 75 > Tarihî Musahabeler 75 > Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler 25 * Cumhuriyet Matbaası M. Turhan Tan'ın VIİ umhuriyet ISTANBUL CAĞALOĞLU 5 7 6 3 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutustu istanbuL No. 246 Telefon: Bagmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Salı 28 Mayıs 1940 Büyük Eafb Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KYIL Şimal cephesinde üç büyük taarruzun şiddetle tardına rağmen Alman kıt'alarının ağır tazyikı devam ediyor Flandr'da Vaziyet Çok Ciddileşti M e C İ İ s t e d Ü n b ü t ç ? "Kale,, nin zapü tekzib edildî müzakereleri başladı Uzun münakaşalardan sonra 7 dairenin bütçesi kabul edildi Bdlksıılıldf Som'daki Fransız ordıısu Abvil'e doğru yürüyor Sel halinde ilerlemeğe çalışan Almanlar korkunc zayiat veriyorlar Hatibterin tenkidteri Ali Rana Tarhan, fevkalâde tahsisat programının, millî miidafaa ihtiyaçları haricinde de "kullanılmasım doğru b ulmadı Bo giai ve yarm Bizce bu giin için zamanın emrettiği en nkı bir tcsanüd ihtiyacım her giin daha ziyade takdir etmekte olan Balkan milletleri yann için miidafaa vasıta ve tefkilâtlannda kat'î Ankara 27 (Telefonla) Büyük Milelbiriiği etmeğe namzed bir let Meclisi Abdülhalik Rendanın başyol üzerînde bulunuyorlar. On kanlığında bu gun on dörtte toplandı. ların selâmeti bundadır. Bütçe müzakerelerine başlandı. Maliye Cephelerde dun akşamki muharebe vaziyetini gösterir harita Yekili Faad Agralinm izahlarftidah sohAıflcara, 27 (Telefonla) Böyük Milîlk taarruz Courtraî bölgesînde yapılParis 27 (Hususî) Almanlar, bütün let Meclisi bugün 1940 senesi muvazeacaristan da dahil oldu ra bütce heyeti umumiyesi hakkında ilk mıştır. Almanlar ve Belçikalılar arasınaiâka ve gayretlerini üzerinde teksif etsözü alan Müstakil Grup reis vekili Ali nei umumiye kanununun müzakeresiğu halde Balkanlar ve da cereyan eden ağu muharebeler, hüRana Tarhan Müstakil Grupun bütçe ne baslamıştır. Bu münasebetle Maliye tikleri şimaldcki müttefik ordularına Tuna havzası milletlerieümlar ve mukabil hücumlar şeklind« hakkındaki görüşlerini anlattı. Ali RaVekili Fuad Ağralı, bütçe etrannda u karşı bugün üç defa çok şiddetli hücumnin bir tesanüd kütlesi teşkil et na Tarhanın sözlerini şu noktalarda tellarda bulunmuşlardır. Tayyarelerin, zun beyanatta bulunarak, her fasıl hakmelerindeki büyük kıymeti takdir his mümkündür: kında mufassal izahat vermiştir. Maliye tankların ve hücum arabalarının iştiractmiyen kimse kalmarnıştır. SamiVekili, 1940 bütçesinin, geçen aylann kile yapılan bu taarruzlarda Almanlar ınsan kuvvetleri sevketmişlerdir. AlMüstakil grupun görüfleri mî olarak yckdiğerlerine dayanatahsilât miktarlan nazarı dıkkate alı zayiata kat'iyyen ehemmiyet vermiye manların başlıca gayretleri Lys cephecak bu havali milletlerinin 80 mil c1. Varidaün istinad ettiği tahmin[Arkası sahife 5 sütun 1 de]rek, harb sahasına mütemadiyen mühim siîıe muteveccihtir. leri muvafık bulduk. 2. Bütçe enrumeyonluk bir kütle vücude getirme ni varidatı hükumeün teklifinden 6 millerindeki manzara, askerî ve siyasî yon lira olarak fazla tahmin ediyor. bakımdan başlıbaşına büyük bir Fakat buna mukabil masraf kı<cnına devlet manzarasıdır. Bu manzara da bu miktarı ilâve etmekte hükumetnın hakikat oluşundaki kudret ise le birleşiyorlar. Bunu muvafık bulmuher halde hürmete lâyık bir kuv yoruz. Muvafık bulmayışımız bu altı milyon lira ile lüzumsuz şeyler japılaVettir. cağı mulâhazasile değildir. Bilâkis memKont Karolyi'nin geçenlerde neş, leketin daha birçok milyonlara ihtiyacı rolunan ve Macaristan için ihtiya vardır. Muvafık görmeyişimizin sebebi rı mümkün siyasetlerden Tuna içinde bulunduğumuz ahvalde tabiî inhavzası ve Balkan milletleri yaMaliye Vekilimız Fuad Ağrah [ Arkası sahife 5 sütun 3 te] nında mevki almay» en doğru bulan beyanatına rağmen Macaristanm hakikî olarak tuttuğu ve tutacağı siyaset yolunun ne olduğunu bilmiyoruz. Maamafih bütün dedikodulara rağmen hatta Bulgaristan haric olmamak üzere diğer Tuna havzası ve Balkan devletleri arasında samimî Balkanlılık ruhuna dayanan bir tesanüd fikri hâkim bulunduğunda artık şüphemiz yoktur. Bu şimdiki halde öyle uzun uzun müzakerelerle akdolunmuş muahedelere istinad eden bir ittifak değildir. Her Bal Ankara, 27 (a.a.) Maliye Vekâle ler istihlâk vergisine tâbi tutulmuştur. Bu maddelerin cins ve nevileri, gümkanlı millet, Balkanlar ülkesinde tınden tebliğ edilmiştir: 1 Fevkalâde vaziyet dolayısile ba rük tarife numaralarile birlikte her masakin milletlerden her hangi biridevam etmis ve vaziyet tam bir istikıar Roma, 27 (a.a.) Havas ajansmdan: halde Maliye daireleri tarafından günne gelebilecek zarardan kendisine n vergi ve resimlere zam icrasma ve Ue nihayetlenmiştir. delik gazete çıkan yerlerde bu gazete Dün Mussolini stadyomunda Duçe'nin bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna muhakkak surette büyük ve mü alınmasına dair olan 3828 sayıh kanun lerle ve çıkmıyan yerlerde mutad vası de huzurile yapılan jimnastik egzersizCourtrai'nin cenubunda bulunan mevziler üzerine düşman diğer iki taarruz essir bir hisse isp^et edecegine ka neşredilmiştir. leri, İtalyanın askeri bir müdahalede talarla ilân olunacaktır. daha yapmış ve her ikisi de geniş bir bulunması halinde bir nümayiş yapılma3 2 YUNUS NADI tihlâk Bu kanunla bazı maddelerin is desi Kanunun birinci muvakkat mad sına vesile teşkil etmiştir. Egzersizlerin cephe üzerinde ohnuştur. Bunlar da tam mucibince, bu mevad ve eşyanın vergileri arturılmış ve şimdiye bir akamete uğramışnr. sonunda gencler stadyomun ortasında [Arkası sahife 3 sütun 4 te] kadar vergiye tâbi olmıyari ban madde[Arkası sahife 4 sütun 7 de] Belçika ve Fransız kıtaaü tedafüi mutoplanmışlar, millî marşlar okumuşlarlıarebelerde evvelki gün büyük muvafdır. Bu sırada da mitralyözler ateş etmiş ve bir takım gruplar üzerinde «harb» fakiyetler elde etmiştir. General Weyyazılı afişler ve bayraklar dolaştırmısgand, şimalde müttefik ordularınrn yaplardır. nıakta oldukları anudane muharebelerde gösterdikleri mukavemetten tamamen Mussolini nin çiftçüere hitabı memnun kaldığını bildirmiştir. Roma, 27 (a.a.) Mussolini, dün VeFransız askerî mehafilinde dün sabah nedik sarayında toprağa sadakatle tebir emniyet havası hissedilmekte idi. fArkası sahife 4 siitnn 6 da] Şimal cephesinin garb bölgesinden Mısırda motörlü kıt'alara mensub bir müfreze ve bombardıman tayyaresi bahseden salâhiyettar bir askerî Fransus membaı, vaziyette mühim hiç bir tebeddül kaydedilmediğini bildiriyor. Düş man hiçbir taarruz teşebbsünde bulunmamıştır. Somme üzerinde müttefik kuvvetler denizden Amiens'e kadar hâkimdir. \ Amiens'in garbında müttefik kuvvetler tathirat ameliyeleri icra eylemiş ve bir miktar geçid noktalan elde etmiştir Valenciennes cephesindeki vaziyet Valanciennes mıntakasında da diğer bir takım taarruzlar icra edilmiş ve bu mmtakada Fransızlar muzafferane bir müAnkara 27 (a.a.) Ticaret Vekâletindafaadan sonra ileri mevzilerini terketden tebliğ edilmiştir: mişlerdir. 1 Millî miidafaa ihüyacına binaen dk Maliye Vekilimizin izahatı Başkumandan Veygand dün tayyare ile şimal cephesine gitti Italya talihini deneyecek! VERGILERE ZAM "Harb!,, sesleri çoğaldı ve Nazır Parinacci dedi ki: Vekâlet nispetleri arttırılan veya yeniden istihlâk vergisine tabi tutulan maddeRomada Ingiliz ttallerle cibayet şeklini izah ediyor yan müzakerelerinde de bir itilâfa vanlıyor «Italyanın yeri, müşterek «düşman» a karşı mücadele eden Hitler Almanyasının yanıdır» Roosevelt ihtar ediyor! «Âmerikanın maddeten harb harici olduğunu zannedenler aldanırlar» Sür'atle teslihat Yulaf ihracı menedildi Reisicumhıır, muayyen bir zamanda Amerika miidafaa plânmm değişebileceğini söyledi Ticaret Vekâleti, arpa için de asgarî fiat Bütün memlekette geceleri ışıklar söndütespit etti rülüyor, ecnebilerin ve Süveyşten geçen gemilerin kontrolu artırıldı Mısırda geniş miidataa tertibatı aluuyor Vaşington 27 (a.a.) Roosevelt, radyo ile neşredilen bir musahabesi esnasmda Amerika milletini Fransız ve Belçikak multeciler için Kmlhaça teberrularda bulunmağa davet ettikten çonra Bırleşik Âmerikanın istikbalinden bah^etmiştir. Roosevelt, körlere, sağırlara, Âmerikanın maddeten şimdiki niza haricinde olduğuna safdilâne inanan kirnselere, fırkacılık hissile her ne olursa olsun hükumetin haricî siyaseti aleyhinde bulunanlara, panike yakalanarak artık Amerikan ordusuna itimad etmiyen kim memleketimizden yulaf ihracatı memİskenderiye, 27 (a^.) Bu akşamnudur. Bu memnuiyet yüzünden yulahn dan itibaren bütün Mısır karanlıkta bımustahsil elinden düşük fiatla çıkma rakılacaktır. Bu tedbir, her ihtimale Amerika Cumhur Reisi ması için Toprak Mahsulleri Ofisi doğ karşı koymak maksadile zarurî addeM. Roosevelt rudan doğruya müstahsilden yulaf mu dilmiştir. İttihaz edilmiş olan diğer tedbayaasına memur edibniştir. selere hücum etmiştir. birler arasında bilhassa ecnebilerin ve Satın alma yerleri ve yulafın kilo ba bu meyanda ezcümle Süveyş kanalını Roosevelt sozlerine şu suretle devam şına fiatı aşağıda gösterilmiştir: etmiştir: geçen ecnebi gemilerinin şiddetli bir [Arkan sahife 4 sütun 4 te] kontrola tâbi tutulması vardır. £4rkaa sahife 4 sutun 2 de] gazetesi, bu karar hakkında söyle demektedir: Bu ihtiyat tedbui, şimdiye kadar ayni sahada alınmış olan tedbirleri itmam için lüzumlu bulunmuştur. Geni* hava miidafaa tedbirleri Londra, 27 (a.a.) Her ihtimale,karşı koymak üzere Mısırda alman ihtiyat tedbirlerinden bahsederek Röyter'in hu[Arkası sahife 4 sütun 6 da] Argonne'da Fransızlann muvaffakiyeti Paris 27 (a.a.) Havas Ajansı hara» • kâ^ hakkında şu malumaü vermektedirî •Şinıaldeki muharebelerin şiddeti gene tezsyüd etmiştir. Flandres muharebesi Almanlar için son derece çetin olmak uzere gittikçe büyük bir tedafüî muha[ Arkası sahife 4 sütun 1 de]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog