Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 25 Mayis 1940 azivan Rlyazlya Imtltıanlarına hazırlayan Cebri anlamak için Cebre devam için M. FUAD ARSAN Her birİDİn fiatı 60 kuruş KANAAT KITABEVI • 1 Üsküdar Ceze evi mevkuf ve mahkumlarımn 10/6/940 tarihinden 1/6/941 tarihine kadar doksan bin kilo tahmin edilen birinci nevi undan ekmek ihtiyacı 'kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhak 10/6/940 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar C. Müddeiumumlliği makammda yapılacaktır. 3 Şartname Üsküdar Ozaevi Müdürlüğünden parasız verilir. 4 Taliblerin o gün saat 14 e kadar teklif mektublarını ya bizzat veya posta ile taahhüdlü olarak Üsküdar C. Müddeiumumiliğine vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. 5 İhaleye iştirak edeceklerin (691) lira (87) kuruştan ibaret muvakkat teminat makbuzlarile sirkülerini teklif mektublarına bağlamalan şartttr. (4341) iki mtthim kitab Şimdiye kadar görülmemlç bir sâz kadroslle # B E L V Ü bahçesi ve arkadaşları KÜOÜK CİFTLİK PARKİ BUGÜN M A Ç K A D A BU AKŞAMDAN itibaren yeni mevsime başlayor AçrriYOR Asırdide çamların nefis kokuları altmda SALAHADDİN PINAR Saz heyeti: Kemani NOBAR TEKYAY Kemençe SOTİRI Pıyanist ŞEFİK • Cünbüş Cemal Udi HİRANT Kanuni İSMAİL Klarnet SALİH Okuyucular : AKSARAYLI YAŞAR HAMID DIKSES Okuyucu Bayanlar: FAIDE SUZAN NEVZAD AYDA ZEHRA GÜZİN Memleketln çok ••vimll bestekârı temburl KADIN ÇİGAN ORKESTRASININ konserlerini dinlemek, tLÎZYÜNÎST EMtN ATABAYm şayani hayret hünerlerini ve zengin VARYETE NUMARALARINI görmeği ihmal etmeyiniz. Müessesemiz, geçen sene olduğu gibi bu sene de saym müşterilerine pek çok sürprizler arzedecektir. Tel: 81992 Cumartesi ve Pazar günleri tekmil progr^mla Üsküdar C Middeîumumiliğinden: MATINE: Konsomasyon 25 Kr. I Nazarı dikkate: 1 hazirandan itibaren ses Kraliçesi Askerî Orta Okuluna Talebe Alınıyor 1 Konya Askerî Orta otulunun her üç sınıfma da önümüzdekl eylulün birinci günü başlayacak 940 941 ders yıh için talebe almacaktır. 2 İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve şöhret sahibi olm.aması, sıhhî muayenede sağlam çıkmasi ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 3 Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmü$ olanlar, kendi okullarının sınıf geçme smav!»rında ipka veya bütünlemeye kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun olmayanlar askerî okullara almamazlar. 4 İsteklilerin, şimdi oldukln okullarda tahsfllerine devam etmekle beraber 10 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubesinden diğer kaydükabul şartlarile müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydıkabul kâğıdlarmı en geç 30 temmuz 940 tarihine kadar tamamlamış olmalan lâzımdır. (4350) ^••^•••••••B Sahnemlzdedlr. Pek yakında bUyllk slirprlzler HAMİYET YÜCESES Bahçıvan aranıyor Müessesemizin Maden civarındaki Guleman işletmesinde çalıştırılmak üzer bir bahçıvana ihtiyaç vardır. Tenvir, teshin, oda ayrıca temin edilmek üzere, liyakatlerine göre ayda 70. liraya kadar ücret verilecektir. Taliblerin tercümei hallerini, bonservisleri varsa birer suretini ve bir de fotoğraflarını: Istanbul Bölge San'at Okulu Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından: Nev'i Eti BanK, Şark Kromları işlemesi Maden adresine göndermeleri l'âzımdır. Şehir su tesisatı için kapaJı zarf usulile çelik ve font boru satın alınacaktır. İhale 10/6/940 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te Siird Belediyesinde yapılacaktır. Boruların Siird tahmin edilen keşif 61014 liradır. Muvakkat teminatı 4301 liradır. Siirde nakledilecek boru tonajı çelik oluk 191 ve font karışık olursa 316 liradır. İstekliler şartname ve keşif evrakını Ankara ve Siird Belediyelerine müracaatle görebilirler. ...(3982) Siirt Belediyesinden: M. M. Mu. K. Fi. Tutarı İlk T. Arttırma Şekli Kilo K. S. LiraK. LiraK. T. G. Ekmek parça 6000 3 180 40 50 3/6/940 Açık Yemek artığı 9000 4 360 Pazartesi S. 14 540 Okul yemekhanesinde sabah, öğle ve akşam yemeklerinde artan ekmek Acele satılık parçalarile yemek artıkları 31 V/941 sonuna kadar arttırmaya konulmuşBir oton.atik prens kırk tonluk bir tur. Arttırma Yüksek Okullar Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Istekli olanlar nüfus hüviyet cüzdanile belli saatte sözü geçen muhase freksiyon, kırk üç tonluk 4 polisoj mabeciliğe gelmeleri ilân olunur. (3989) kinesi komple kolpilor ve saire, bir nikelâj tertibatı son sistem ve nikelâj dinaraosunda kronda yapılabilir. Acele satılıktır. Müracaat Kapalıçarşı Aynacılar No. 19 Beyoğlunda Ağacamii karşısmda Bursa sokak No. 1, yeni açılan Kimya Lâboratuarında halka kolaylık olmak üzere yalnız (PAZARTESİ) günleri BİR LİRA ücretle idrar tam tahlili yapılmaktadır. idrar tam tahlili LİRA > VERGİLERDE DEĞİ$İKLİK • Yeni kanun, bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuuna ithal etmiştir. Ve çok kısa bir müddet içinde stok mallar hakkmda beyanname vermeği emretmektedir. Bilhassa mükellefiyete yeni giren tüccarm bu beyannamelerin tanziminde ve hesabların tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemesi için müessesemize müracaat etmesi menfaati iktizasındandk.r. Dr. İhsan Sami BAKTERÎYOLOJÎ L Â B O R A T U A R I Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazanndan Vasserman ve Kahn teamülleri, kan küreyvatı sayılması. Tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi. idrar. balgara, cerahat, kazurat ve su tahlüâtı, ültra mikroskopi, hususi aşılar istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannrn tavini. Divanvolu, No. 113. Tel: 20981 Şirketimizin 1/6/1940 tarihinden 31/5/1941 tarihine kadar ihtiyacı olan takriben yirmi bin ton yıkanmış 0/10 boyda Zonguldak maden kömürü, aylık partilerle ve şartnamede yazılı ahkâma tamamen riayet etmek şartile satın almacaktır. Şartnamenin şirket müdiriyetinden alınması ve tekliflerin 10 haziran 1940 tarihine kadar müdiriyetimize verilmesi ilân olunur. Maden kömürü alınacak Ankara Elektrik ve Havagazi T. A. Şirketinden P. T. T. Umumî Müdürlüğünden: İdaremize (260) ve (210) lira aylık ücretle birer yüksek mimar veya yüksek mühendis ve (170) lira ücretle üç mühendis veya fen memuru almacaktır. Taliblerin istida ve evrakı müsbitelerile birlikte 5/6/940 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umumî Müdürlük Muamelât Müdürlüğüne müracaatleri. «2476> (4320) HtSAB ve TERCUME BUROSU Müdürü eski Maliye hesab mütehassısı Ismail Hilmi ASŞAR Yenipostane karşısı Kmacıyan Han yanında Güzel han. No. 6. Telefon : 23406. Düzce Belediyesinden: 1 Münhal olan 170 ve 140 lira aylıklı iki kontrolörlüğümüze yüksek veya lise tahsilini bitirib de malî müesseselerde muhasebe ve kontrol Açık eksiltme ile almacak bir aded müstamel motörün görülen lü işlerinde bulunmuş veya hububat işlerile meşgul olmuş olanlar almazum üzerine eksiltmesinin 27 mayıs 940 pazartesi günü saat 11 de ya caktır. Taliblerin tercümeihal evrakı ve aşağıda yazılı vesikalarla 31 pılacağı ilân olunur. (4355) mayıs cumartesi gününe kadar Umum Müdürlüğe müracaatleri. Dr. İHSAN SAMİ 2 Ankarada 100 ve Istanbul Şubemizde 85 ve 75 lira aylıklı üç memuriyete müsabaka ile yüksek iktisad ve ticaret ve lise mezunları GONOKOK AŞISI almacaktır. Müsabaka 29/5/940 saat 14 te Ankarada Umum Müdürlük Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı Istanbulda Liman hanında şube binalarında yapılacaktır. İsteklilerin 1 Sık ve doğru seferleri ihtiva eden yeni seyrüsefer pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu aşağıdaki vesikalarla imtihan günü saat ona kadar Umum Müdürlüğe tarifemiz 15 haziran 940 tarihinden itibaren tatbik olunacaktır. Sultanmahmud türbesi No. 113. veya Istanbul şubesine müracaatleri. 2 Vapurlarımızda parasız seyahat edenlere verilmiş olan 1 Nüfus hüviyet cüzdanı pasolar 15 haziran 940 tarihinden itibaren muteber değildir. 2 Askerlik terhis tezkeresi «askerliğini yapmıyanlar alınmaz» Sahib ve Başmuharrin: YUNUS NADİ Paso hâmillerinin bu tarihe kadar Galatada Mehmed Ali Paşa 3 Hüsnühal varakası Umumi nefriyaU idare eden Yaz\ işleri hanında 51 No.lı İdare Merkezi Bürosunda Kontrol Şefliğine, 4 Sıhhat raporu müdürü; HİKMET MÜNİF ÜLGEN eski pasolarile birlikte iki fotoğraf ve on beş kuruşluk pulla 5 Mekteb şehadetnamesi müracaat ederek yenilerini almaları bildirüir. 6 Varsa hizmet vesikalan. ' 143641 Cuvtfıuriyet Matbaast Istanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: Toprak Mahsnlleri Ofisinden: Memnr Aranıyor 1 Düzce kasabasının 200 hektarlık miktarının hali hazır haritasının talimatname ve şartnamesine muvafık olarak tanzimi 15/5/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen kıymeti 3600 liradır. 3 Muvakkat temin at 270 liradır. Zayi makbuz 4 Talib olanlann kanuni ehliyetnamelerini haiz olarak ihale günü Izmir İthalât gümrüğünün 28/7/1938 olan 30/5/940 perşembe günü saat 14 te Düzce Belediye Encümeninde hazır bulunmaları. (4101) tarih ve 367518 numarah depozito makbuzunu kaybettik. Zayünden yenisini aiacağımızdan eskisinin hükmü olmadığım ilân ederiz. FRIGİDAİRE Yeni dört gözlü bir dondurma makinesile bir buz Türkiye Şeker Fabrikalan dolabı t€rki ticaret dolayısile satılacaktır. Taksimde Cumhuriyet Anonim Şirketi meydanı, Abide karşısmda Tütüncü Bay Feride müracaat. Tel. 41537 f PASTA VE MUHALLEBİCİLERE: Ekmek Eksiltmesi Halic Vapurları îşletmesinden: Afyon Cezaevinin 1 haziran 940 tarihinden mayıs 941 sonuna kadar şartname mucibince bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 gram itibarile günde 600 aded fabrikada öğütülmüs ikinci nevi safi Anadolu buğday unundan imal edilmiş ekmek, kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 liradır. Eksiltmesi C. M. U. liğinde mütesekkil Komisyond» 15 haziran 940 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da yapüacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin Komisyona müracaatleri ilâa olunur, «2253* * (39971 Afyon C. H. ü. Uğinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog