Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

25 Mayis 1940 CUMHURİYET RADYO Bu günkü program j TÜRKİYE RADYODİFÜZYON POSTALAB1 Türkiye Radyosu: Dalga uzunluğu: 1648 m. 182 Kc/s. 120 Ku. Ankara Radyosu T. A. P.: 31,70 m. 9465 Kc/s. 20 Kio. 13,30 Program, ve memleket saat ayarı, 13,35 Ajans ve meteoroloü haberleri, 13,50 Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, Şerif İçli, İzzeddin Oke. Okuyan: Radife Erten, 14,15 Müzik: Halk türküleri (Ahmed Gürses), 14,30 Müzik: Riyaseticumhur bando su (Şef: İhsan Künçer), 18 program ve memleket saat ayarı, 18,05 Müzik: kançık müzik (Pl.), 18,30 Müzik: Radyo caz orkestrabi (Şef: İbrahim Özgür), 19 Konuşma: cYurd bilgisi ve sevgisi), 19,15 Müzik: Nuri Halil Poyrazdan seçilmiş eserler. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cevdet Çağla, Şerif İçli, İzzeddin Okte, 19,35 Müzik: Okuyan: Azize Tözem, 1 Lem'i Karcığaz şarkı: (Bir gölge ol beni peşinden koştur), 2 Hüseynî torkü: (Kara koyun yayılır), 3 Türkü: (Değirmene un yolladım), 19,45 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20 Müzik: Fasıl heyeti, 20,30 Konuşma: (Günün meseleleri), 20,50 Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, Şerif İçli, İzzeddin Okte. 1 Okuyan: Radife Erten. 1 AH Rifat Suzinak şarkı: (Kâr etmedi zalim), 2 İsak Varan Suzinak şarkı: (Bir gün geleceksin), 3 Refik Fersan Ilicaz şarkı: (Ey benim gonca gülüm), 4 Hicaz koşma: (Ebrulartnm zahmi nihandır), 2 Okuyan. Mahmud Karındaş. 1 Yesari Asım Hüzzam şarkı: (Ümidlerim hep kınldı), 2 Sa deddin Kaynak Hüzzam türkü: (Çıkar yücelerden haber sorarım), 3 Halk türküsü: (Mecnunum Leylâmı gördüm), 21*20 Müzik: Siret Tayfur tarafmdan gitar havayen soloları, 21.35 Müzik: Küçük orkestra (Şef: Necib Aşkın), 22,30 Memleket saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham tahvilât, kambiyo nükud borsası (fiat), 22,50 Konuşma: (Ecnebi dillerde yalnız kısa dalga postasile). 22.50 Müzik: Cazband (Pl.), (saat 23.20 ye kadar yalnız uzun dalga ile), 23,25/23,30 Yarınki program, ve kapanış. BUtUn alaturka saz ve ses Ustadları bir arada 30 kişilik küme fasıl heyeti 30 mayıs perşembe akşamı 9 da Mevsimin son konserl ASKERLİK IŞLERİ Yedek subayların muayenesi Fatih Askerlik şubesinden: 1 Yedek subaylann sene yoklamalarına 1 haziran. 940 gününden itibaren başlıyacaktır. Yoklamalar haziran ayı sonuna kadar devam edecektir. Yoklanıaların bizzat yaptınlması mecburidir. 2 Rahatsi7 ofanlar (mahallî hükumet hekimliğinden musaddak rapor), hükumet memuru olup da berayi vazife şube mıntakası haricinde olanlar (tavzif edildıkleri emrin sureti) serbest mes'ek sahibi olup da haziran ayı zarfında haricde bulunmaları mecburî olanlar (bu mecbuıiyeti bulundukları mahallin emııiyet müdürlüklerinden veya âmiriiklerinden alacakları tasdikli vesikalar) yoklamalarını kerre dahilindeki vesaiki mektublarla göndermek suretile mekTuvaletinizi yaparken tubla yoklamalarını yaptıracaklardır. Pudra altına daima Vesaikbiz gönderilen mektublar mak bul değildir. Ve yoklamaya gelmemiş addedileceklerdir. 3 Mektubla yoklamalarını yaptıracaklar bizzat yoklamalarını yaptıracak subayların getirecekleri aşağıdaki vesaiki de mektubla göndereceklerdir. sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 4 Şube mıntakası haricinde olup da ve akmasma mâni olur. Yağlı yoklamalarını yaptıracaklar istenilen ve yağsız olan tüp ve vazoları vesaiki bir dilekçe ile bulundukları mavardır. hallin şube baskanlıklarına müracaat etmek suretile de yaptırabilirler. 5 Gerek mektubla ve gerekse dilekçe ile müracaatlerde nüfus cüzdan Haitalarını akşama kadar Sirlarının 939 yoklamasında yazılmış şube kecide Viyana oteli yanındaki mudefter sıra kayıd numarasının bildiril ayenehanesinde tedavi eder. mesi lâzımdır. Meselâ 3 25 gibi. 6 Yoklampya gelmiyenler veya uTelefon: 2413] sulüne tevfikan mektubla yaptırmıyanlar 1076 numaralı kanuna tevfikan (50) lira cezaya tâbi rutulacaklardır. Mide, barsak ve iç hasta7 l haziran 940 sabahından 2 hazilıkları muayenehanesi ın 940 akşamına kadar her sınıftan albay rütbesindeki subayların. 2 haziran 940 sabahından 4 haziran 340 akşamına kadar her sınıftan yarbay rütbesindeki subayların. Taksim (Eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha 4 haziran 940 sabahından 7 haziran 940 apart. Xo. 12, daire No. 4 pkşamma kadar her sınıftan binbaşı riitbeundeki subaylann. 7 haziran 940 sabahından 10 haziran Dr. İhsan Sami kşamına kadar her smıftan yüzbaşı ütbesindeki subayların. 10 haziran 940 sabahından 20 haziran Oksüruk ve nefes darlığı, boğÛ40 akşamma kadar her sınıftan üsteğmaca ve kızarmk öksürükleri için men, teğrnen ve asteğmen rütbesindeki tesirli ilâcdır. subaylarm yoklamalan yapılacaktır. Herkes kullanabilir. 8 Yoklamalarda asağideki vesaik lüillarile birlikte ve tasdiksiz olarak beAçık arttırma ile fevkalâde aber bulundurulacaktır. büyük satıç A Terhis tezkeresi veya tekaüd (Apartıman değiştirme münasebetile) mri veya diğer askerî vesaik sureti. Mayısın 26 ncı pazar gunu saat 10 da, B Nüfus cüzdanı. Bebekte tramvay istasyonu civarı InsiE İkişer aded fotoğraf. rah sokağında ve Rum kilisesi karşı sırası H Hekim, eczacı, dişçi, veteriner 38 numaralı Viüâda bulunan ve İstanerin diploma ve ihtisas vesikaları su bul Ünıversitesi profesorlerinden Prof. etleri. Dr. Prager'e aid ve tekmili hususî su9 Her rütbe için ta"in edilen gün ıette Avrupada yapılmış nadide eşyalar erde yoklamaya gelmesjıe riayet edil açık arttırma suretile satılacaktır. mesi. Meşhur Joseph Trier Darmstadt» fab 10 Her yedek sub^yın künye lev* rikasında yapılmış hakikî limon kap halarının ikmali emredildiğinden her lama bir büfe, 1 vitrin, 6 sandalye ve 2 gubay bu levhalan yoklamalan esna koltuktan ibaret modern emsalsiz yemek sında hazır bulundurması. oda takımı, pelesenk lup kaplama ve U Hekim ve ima'mlann da birer beynelmilel şbhret kazanmış «Chrisüan lazubend yaptırarak y<^klama esnasın Clückert Darmstadt» fabrikası ma a ibrazı. . mulâtmdan iki kütübhane, 1 divan, 1 12 Adlî hâkim, adll müşavir, imam yanhane, 1 koltuk ve 1 masadan ibaret AT, tüfekçi, kamacı, d^mirci, marangoz, ultra modern nadide yazıhane oda takı sarsç, nalband ve mühendislerin yok mı, salona aid eşyalar, biblolar, Bavaris lamalarda muadili rütbelerin yoklama komple çay takımı, jigonye masalar, tagünlerinde gelecekleri ! ve ayni yedek nılmış heyke'tıraş A. Weinberger ve subayların bulunduraeakları vesaiki ha Sclırnidün hakikî bronz heykelleri, krisLdl kadehler. Kristofl çay takımı ve zır bulunduracakları ilân olunur. şamdanlar. artıstik tablolar, gümüş yal86 parcra muhasebesinin muamele dız tepsi ve şpmpanya kovaları,çatal taçadan mürekkeb masif gümüş yapmıyacağı günler kımı, gümüs pasta bıçakları, dürbinler, 939 malî yılınm bitmesi ve hesabatı fotoğraf makinesi. bronz mangal, perde urnumiyenin 940 defterine devri icab et ve storlar, elektrik süpürgesi. elbise domesine binaen İstanbul icra muhasebesi labları, havagazi fırın ve ocağı, Goden miyısın 31 inci cuma ve haziranın 1 ind demir sobalan, Portüge ve Sarregue cumartesi ve 3 üncü pazartesi günleri mınes duvar tabakları, Bohem vazolar ve saire. İngiHzce, fransızca, almanca ahsilât ve tediyat yapmıyacaktır. kitablar, ipekli Hereke, Kirman, Fera han ve Yağcı Bedir seccadeleri, maruf Paul Weber'in ori^inal bir tablosu, «Petres Ambros 1748^markalı emsalsiz bir keman. Hern Hauser markalı nadide bir gitara. keman ve gitar notalan. EREĞLİ KÖMÜRLERİ Işletmesi Genel Direktörlüğünden: 1 Zonguldakta Asma mevklinde yapılacak olan bir aded 600 klşlllk amele yurdu binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmujtur. 2 İşin vahidl fiat esasına göre ilk keşif tutarı 125.758,72 lira olup muvakkat teminatı 9431 lira 90 kuruştur. 3 Eksiltme 7 haziran 940 cuma gunü saat 15 te Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Direktörlügü binasında yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin münakasa gününden bir gün evvel İşletme İnşaat Müdürlüğüne müracaatle bir ehliyet vesikası almaları icab eder. 5 İstekliler bu işe aid ve aşağıda gösterilmiş bulunan evrakı Zonguldakta Ereğll Kömürteri İşletme Müdürlüğünde, Ankarada Eti Bank İnşaat Müdürlüğünde, İstanbulda Eti Bank İstanbul Bürosunda görup mahallinde te'tkik ve tedarik edebilirler. BAHSt GEÇEN EVRAK Ş U N L A R D I R : 4 Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesl C Birinci keşif cetvell D Vâhidi fiat listesi E Hususi, fennî şartname. F Eti Bank yapı işleri umumî, fennî şartnamesi. Fransız Tiyalrosunda Blletler glşede satılmaktadır. Telefon: 41819 Bugün SÜMER «ineması tarafından hazırlanan güzel ve löükemmel program bütün şehir halkı tarafından mutlaka seyredilmeğe şayandır. Kadın ihmal Edilince GAİL PATRICK Hollywod'un bütün lüks ve WİLLÎAM VVARREN musikisi, bütün dans ve cazı tarafmdan oynanmış fransızca ile varyete revüsü. Baş rolde: sözlü film. Yolunu şaşıran bir kadını kocasının öldürmeğe hakkı var mı? Ayrıca : EKLER JURNAL son dünya ve harb haberleri Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilâtlı matineler. Hollywood Reviisü JOHN KİNG KREM PERTEV Dr. Horhoruni Bu akşam TURAN Tiyatrosunda m Sinema Tiyatro. Varyete San'atkâr ve NAŞİD Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: Ankaranm Koyunpazarı Karacalar sokak 10 NoJı hanede kavaf Ali oğlu İhsana : Ankaranın Kızılcaşar köyünden Mustafa kızı Hacer Yüdınm t a r a fından aleyhinizde mahkememize açılan gaiblik davası arzuhali gerek Ankaradaki ikametgâhınıza ve gerekse son adresiniz olan İstanbul Guraba hastanesi Başhekimliğinden yapılan tahkikatta adres ve ikametgâhmızın tespitine imkân olmadığından bizzarur H. U. M. K. nun 142 ve 183 üncü maddelerine tevfikan Ankarada çıkan Ulus ve İstanbulda çıkan Cumhuriyet gazetelerile ve on gün müddetle ilânen 6/6/940 perşemb günü saat 9. için davetiye tebliğine karar verildiğinden bermucibi karar mezkur gün ve muayyen saatte Ankara Asliye Birinci Hukuk mahkemesinde bulunmanız veya bir vekil göndermeniz lâzımdır. Aksi takdirde H. U. M. K. nun buna müteallik mevaddınm tatbik edileceğl ilân olunur. «2501» (4340)' arkadaşları Okuyucu SEMİHA ve MİŞEL Varyetesi SERES DİLBERİ komedi3perde Slnemasında 2 bUyUk fllm blrden t fBugün TAKSiM ANNABELLA CHARLES BOYER TUrkçe SözlU HARB KATİUN İZİ BOB BAKER Istanbulda ilk defa 1 Dr. Y. Hallacyan öksürük Şurubu r l Gonnn Bulnacası 1 2 8 4 6 6 7 8 9 1 2 8 4 6 L A L E en kuvvetli filmlerile yeni bir sinema mevsimi • yaratıyor. En güzel ve en kuvvetli göriilmemiş 2 Fransızca film birden 1 Amerikanın en parlak yıldızı (CLARK GABLE) nin binlerce güzel artist ve sayısız milyonlarla hazırladığı muhteşem film SÜMER BANK Sellüloz Sanayii Müessesesinden: Müessesemizin îzmit vesair gümrüklerdeki (Malın gümrüğe vürudundan çıkarılmasma ve buna müteferri bütün muamelâtın ikmaline kadar olan) işlerinin tedviri, nakliyat veya bu gibi işlerle iştigal eden bir müesseseye tevdi edilecektir. Bunun için : 1 Türkiyenin her yerinde gümrük komisyonculuğu yapabilmek. 2 Sellüloz sanayiine aid iptidai maddelerle inşaat ve makine aksamı üzerinde gümrükçülük bakımından ihtisas sahibi elemanı haiz bulunmak. 3 Müessesenin işlerini istenilen her yerde ifaya her an amade bulunmayı kabul etmek. 4 Nakdî veya itibarî (banka mektubu) olmak üzere asgarî iki bin liralık kefalet verebilmek. 5 Kuvvetli ticarî referans gösterebilmek esastır. Bu işi deruhde etmek isteyen müessesatın yukarıda yazılı şeraiti tamamen kabul edebileceklerini ve bunun için ne gibi bir esas dahilinde ve nekadar ücret taleb etmekte olduklarını bildirir dilekçeyi azamî 10 haziran 940 tarihine kadar (Izmit Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğüne) göndermeleri. Daha fazla izahat almak isteyenlerin îzmitte Müessese Ticaret Servisine müracaatleri. HâiİL KÂİİL ve 1 e 7 8 9 •• • • • • • • • • • 1 2 Şimdiye kadar yaşanan heyecanların en kuvvetlisi görülen filmlerin en fevkalâdesi: îlâveten : Dünya haberleri. BRİTİŞ NYÜZ (Türkçe) PARAMUNT JURNAL (Fransızca) • Bugün L A L E sinemasında • • Seanslar: Habil Kabil: 12,30 3,30 7 ve 10 da Mahkum kadın: 2 5,30 ve 8,30 da Bugün 12,30 ve 2 matineleri tenzilâtlıdır. Bugün İP EK Sinemasında 2TARZAN ve O ĞL Dosya VAKFIN İSMİ No^ı. 1 Kandilli Surp Arakelos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezariığı vakfı. 2 Üsküdar Surp Harç Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 3 Üsküdar Surp Karabet Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakft 9 Kadıköy Surp Takavor Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 10 Kınahada Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi ve Nersesyan mektebi ve mezarlığı vakfı 1 Kuzguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi vaku 2 Kartal Surp Nişan Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 13 Kadıköy Aya Efemiya ve Aya Tiryada ve Aya Yorgl ve Aya Yanl ve Aya İğnatyos Rum kiliselerl ve mektebleri ve mezarlığı vakfı 14 Kınalıada Panaiya Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 15 Beykoz Surp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı Akşehir sulh hukuk mahkemesinden: 17 Kuzguncuk Müsevi cemaati vakfı 18 Heybeliada Aya Nikola ve Aya Varvara Rum kiliseleri ve mektebi ve * 940/369 mezarlığı vakfı Evvelce Afyon Karahisarında olup halen adresi malum olmıyan dişçi ustası 19 Üsküdar Profitilya Rum kilisesi ve ayazması ve mektebi ve mezarlığı vafcfı Niyazi Akustaya: 20 Kandilli Meta Morfosis Rum kilisesi ve mezarlığı ve mektebi ve Akşehirde Osman Konaya borcunuzGöksu Panaiya ayazması vakfı dan dolayı 24 12,938 tarih, 56 ve 24/12/ 938 tarih ve 55 ve 24 12 938 tarih ve 57 21 Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi ve Aya Pandeli ayazması ve mektebi ve mezarlığı vakfı ve 24/12'938 tarih ve 54 ve 24'8'938 tarih ve 53 ve 24 12 938 ve 52 numarah 22 Büyükada Panaiya ve Aya Dlmitri ve Profitilya Rum kiliseleri ve mektebi ve mezarlığı vakfı «enedler müddei tarafmdan ibraz edilmiştir. Senedlere bir itirazmız varsa du 23 Burgazadası Aya Yani Rum kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı nışma günü o^n • 11/6/940 tarihinde 24 Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi ve mezarlığı vaku lahkemeye gelmeniz veya itirazda bu 25 Paşabahçe Aya Kostantin Rum kilisesi ve ayazması ve mezarlığı vakfı unmamz lâzımdır. Aksi takdirde sened 27 Kuzguncuk Aya Pandeleymon ve Aya Yorgi Rum kiliseleri ve ayazESHAM ve TAHVİLÂT Hazır fiat ıçin ihracatın filen !eri kabul etmiş addolunacağınız ilân ması ve mektebi ve mezarlığı vakfı Ergani 19.05 19. yapılmış o'duğunu tevsik eden 34 Büyükada Heset Leavraham Müsevi Sinagonu vakfı. 1 Karaağaç Müesseseleri Buz fabrikası ve soğuk hava depoların olunur. (27156) 1938 % 5 ikrami. 19 vesaikin ibrazı sarttır. da çalıştırılmak ve ileride ihtisas yapmak için Avrupaya gönderilmek Sıvas Erzurum 1 19.48 İhracat primleri %100 kıymet üzeMıntakamız dahilindeki semtleri ve isimleri yukanda yazılı azhk » »2 19.58 üzere müsabaka imtihanile memur alınacaktır. rinden hesab edilmiştir. vakıflarının tek mütevellileri yeniden tayin olunacağmdan bu müessese2 Aşağıda yazılı şartlan haiz olanların 12/6/940 tarihine tesadüf lerin idare ve temsil vazifelerini mevcud kanun ve nizamlar uyarmca eden çarşamba günü Belediye Umumî Meclis salonunda müsabaka imderuhde etmek isteyeceklerin 4 haziran 940 salı günü akşamı sonuna tihanları icra olunacaktır. Mardinli Mehmed Kello oğlu Allaf kadar birer istida ile Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaat etmeleri A Teknik okulu, yahud Robert Kolej mühendis kısmı mezunu Abdülâziz vekili Süleyman Aybar tara ve vakıflar nizamnamesinin 37 nci maddesinde yazılı vesikaları da bilâolmak. hare gazetelerle tayin olunacak imtihan günü getirmek üzere şimdiden fından Balıkesirde Dinkçiler mahalle B Askerliğini yapmış olmak. 4 Bir sene zarfında Esldşehir depomuz namına gelecek olan takriben hazırlamalan lüzumu ilân olunur. (4152) sinde ikamet eden Mehmed kızı Emine 30,000 ton maden kömürünün vagonlardan yere indirilmesi ve ayni mikC 30 yaşmdan yukan olmamak. tar kömürün yerden makine veya vagonlara yükletilmesi işi kapalı zarf D Müsabaka imtihanında muvaffak olanlar arasında ayrıca bil aleyhine açılan boşanma davasının muusulile 12 6/940 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te H. Paşada dikleri bir dilden (fransızca, ingilizce, almanca) imtihan yapılacaktır. hakemesinde: Mezburenin ikamet yeri Gar binası dahilinde I. inci İşletme Komisyonu tarafmdan ihale edile İleride Avrupaya gönderilirken kendilerile akdedilecek mukavelename meçhul olduğu resmen bildirilmesine bicektir. nin sureti şimdiden kendilerine gösterilerek muvafakatleri alınacaktır. naen istanbul Cumhuriyet gazetesi vaMuhammen bedel: E Taliblerin polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi, üç aded sıtasile hakkındaki gıyab kararı ilânen Bartm deresi boğazmda Boğazköy yakınmda müessesece imtiyaî Bir ton kömürün vagonlardaTı yere indirilmesi 10 ve bir ton kömü vesikalık fotoğraf, hüviyet çüzdanı, mekteb şehadetnamesi ve soğuk tcbligat ifasına ve muhakemenin 2/7/940 alınmıs olan mıntakadan 5000 ton dolomid taşının ihracı ve Karabülj rün yerden makine veya vagonlara yükletilmesi 15 kuruştur. Eksiltmeye hava mahzenlerinde çalışabilecek kudreti bed>iiiyeyi haiz olduğu anlagirmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 562.5 lira muvakkat te şılmak üzere Zat İşleri Müdürlüğünce hastane heyeti sıhhiyesinden ra gününe bırakılmasına mahkemece karar te müessesemiz sahasma nakli işi bir müteahhide ihale edilecektir. Şartminatlarile birlikte ihale günü teklif mektublarmı saat 14 e kadar Ko por alınmak için muayeneye sevkedileceklerinden yukarıda yazılı ve verilmiş olduğundan mezburenin mez namelerile yapüacak mukavelename sureti İstanbulda Sümer Banls istanbul Şubestnden, Ankara Sümer Bank Umumİ Müdürlüğü Ticaret misyona vermeleri lâeımdır. saikle birlikte 25/5/940 dan 10/6/940 akşamma kadar Belediye Riyasetine kur günde mahkemeye gelmediği tak şubesinden ve Karabükte Müessese Müdürlüğünden bedelsiz olarak alıBu işe aid mukavele ve şartname projeleri Komisyon ve Eskişehir yazılmış bir istida ile Beyazıd Belediye binasında Zat İşleri Müdürlü dirde gıyabında muhakemenin görüle nabilir. Talib olanların en geç 31/5/1940 tarihinde saat 12 ye kadar depoları tarafından parasız olarak verilir. (4106) ceği ilân olunur. (27161) • Müessese Müdürlüğüne tekliflerini vermeleri ilân olunur. müracaat etmeleri. .(4356) {4184). Haftanın en zengin programı Soldan sağa: 1 Küçük çıban. 2 Üstüne basılmış, bir çeşid mercan adası. 3 Karadeniz sahilinde bir vilâyet halkmdan, bir harfin okunuşu. 4 Aşağıya doğru yürüyen, ziyaretçi. 5 Bir cins deniz Neş'e, zevk ve güzellik filmi canavarı. 6 Bir çeşid çiçek ele geçiriş (ıki kelimei. 7 Düğme oradan geMÎKEY ROONEY LEWIS çer, sabukun arkadaşı. 8 Bir edat, STONE ve JUDY GARLAN T ü r k ççee S r k S özlü reş'eli erkek (ıki kelime). 9 Eğilmiş, 3 Ankarada MİLLl ŞEFİN huzurunda yapılan eksiksiz. 19 MAYIS BAYRAMI Yukarıdan aşağıya: Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilâtlı matineler. | 1 Ilıklıkla soğukluğun araa. 2 Müsaade, çok şey bilen. 3 Trakyada bir kasaba, sıfat edatı. 4 Hal edatı, ÖLÜM mayhoş. 5 Nota, uzuvlarımızdan. 6 Yapılmasında bir mahzur bulunmıyan Evkaf Nazırı merhum Galib Pasa ha(iki kelime). 7 Yediklerimizden, bir fıdi ve Şurayi Devlet Maliye dairesi renıaceranın sonu. 8 Asyada bir nehir, isi merhum Cemal oğlu, Hariciye Ve 1 Kayserlde Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I, n , İİİ üncü meclis. 9 Bir kumanda. kâleti İstihbarat şefliğinden mütekaid sınıflarına, Kırıkkalede San'at Gedikli Erbaş hazırîama orta okulile Şakir Cemal Balisoy vefat etmiştir. CeEvvelki bulmacanın halledilmiş çekli nazesi yarınki pazar günü Şişli Halâs Ankarada Musifci Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun yalnız I inci 1 2 8 4 0 6 7 » » kür Gazi caddesinde (332) No. lı Sırmalı sınıflarına önümüzdeki eylulde başlayacak olan 940 941 ders yılı için apartımanından saat 11 de kaldırılarak talebe alınacaktır. 1 L İ A Rî 2 İstekli talebelerin Türk urkmdan olması, kendisinin ve ailesinin Teşvikiye camiinde öğle naman kılın 2 dıktan sonra Kabataşa indirilecek ve kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması hususî vapurla Kadıköyüne nakil ve o ve yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. Y A radan Erenköy Sahrayicediddeki aile 3 Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin ya§ haddi: A İ A|L I kabristanına defnedilecektir. Mevlâ rahSınıf Yaş met eyliye. Z|A Gedikli orta I 14 : 17 > > II 15 : 18 > > III 16 : 19 olmak Ankara Borsası 24/5/940 TİU Bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadleri askerlik şubelerindeki askeri Açıbs Kapanış liseler ve orta okullar talimatmın 71 inci maddesi özlerine uygun olması Londra 1 Sterlin 5.24 lâzımdır. Nevyork 100 Dolar 164.65 4 Her üç okulun I inci smıfına istekH olanların beş sınıflı ilk Paris 100 Frank 2.9675 okulu bitirmiş olmaları şarttır. Orta II ve İİİ üncü smıflara girecek MUano 100 Liret 8.4175 olanlar bu sımflara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası veya şehadetnaCenevre lOOİsv.Fr. 36.8663 me göstereceklerdir. Amster. lOOFlorin Takas Ithalât Oıracat Berlin 100 Rayişm 5 Hangi smıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terketnevileri Hazır Alivre Brüksel lOOBelga miş olanlar ve evvelce gedikliden veya askerî okullardan çıkarüanlar Atina 100 Drahmi 0.9975 ahnamazlar. 56 45 44 Entersanjabl Sofya 100 Leva 1.9925 6 Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun her üç sınıfile Prag lOOÇekK 56 Ingiltere 40 39 Kırıkkalede San'at gedikli hazırlama orta okulunun I inci sınıflarına Madrid 100 Peçeta 14.455 köylü istekli, Ankara Musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1 inci sıBelçika 51 40 39 Varşova lOOZloti nıfına musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. Budap. 100 Pengö 29.9425 Holanda 51 40 39 7 Yukarıdaki şartlan haiz istekliler 10 hazirandan itibaren bulunBükreş 100 Ley 0.625 dukları yerin Askerlik Şubesine müracaat ederek diğer kaydikabul şartIsveç 51 Belgrad lOODinar 3.91 47 46 larile m.üracaat yollarmı öğrenmeleri ilân olunur. «1732» (4351) Yokoha. 100 Yen 38.0850 Fransa 56 40 39 Stokho. lOOİsveçK. 31.005 Moskova 100 Ruble 51 Isviçre 40 39 1GENCLER SEVİŞİYOR u Darphane ve Damga Matbaası Müdürlügünden: 1 İhalesl yapılamadıgmdan asgari % 97 saf yerli malı 25 ton külçe kurşunu yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 10/6/940 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te İdaremizdeki Komisyonda yapılacaktır. 3 Muhammen bedel »125 lira ve muvakkat teminatı 684 lira 38 kuruştur. Bu eksiltmeye girmek Jsteyenler 2490 sayılı kanun mucibince ibrazına mecbur olduklan vesaikle muvakkat teminatı ve tekliflerini havi kapalı ve mühürlü zarfı ayni günde saat 13 e kadar mezkur Komisyon Reisliğine makbuz mukabillnde vermeleri lâzımdır. 4 Şartnameler her gün idareden verilir. (4343) Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okullarına Talebe Almıyor SATILIK YALI Arnavudkcyünde Kuruçeşme caddesinde Vapur iskelesi civarında iki tarafı deniz ve bir tarafı tramvay caddesi, bahçesi, terkosu, elektrik, havagazi ve kalöriferi olan 1 numaralı yalı kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. Isteklilerin 10 '6 '940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 ya kadar Türkiye İş Bankası istanbul şubesi hukuk muşavirliği servisine teklif zarflarını vermeleri ve bu işe mütedair malumat istiyenlerin mezkur servise müracaat etmeleri ilân olunur BA L KA N EC I R•A 1L E Y A N•S A ç B •AM K •|s 1 İ N İ A N I • A YİHLİB N E TİB F E L C • • L BİE • TlAİA T K UİRİNİAİBİFİI E Takas primleri Radıköy Vakıflar Direktörlüjü ilâılan İstanbal Betediyesi ilânlan | 1 Devlet PemıryoHah işletme U. M, den:] Mardin Asliye Hukuk Hakîmliğinden: Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlügünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog