Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 25 Mayis 1940 Şimaldeki vaziyet tavazzuh etmedi [Bas tarafı 1 inci sahifede] bomba yağmuru altında bırakmışlar dır. Buna mukabil, Alman tayyareleri Manş limanlarını bombalamışlardır. Almanlar Sedan cenubunda da şiddetli bir topçu ateşinden sonra büyük kuvvetlerle taarrııza geçmişlerse de, Fransızlann mukabil taarruzu düşmaru püskürtmeğe muvaffak olmuştur. General Veygand'ın emrile, resmî tebliğler haricinde askerî harekât hakkında izahat verilmiyecektir. Haber . lerin halka kadar gelmesine mâni olmak arzu edilmemekle beraber, Al • man müfrezelerinin vardıkları ve yahud püskürtüldükleri mahaller hak kında malumat verilmemesi lâzım geldiği tebarüz ettirilmektedir. Filhaki • ka, bir çok defa, bu müfrezeler umumî karargâhlarile muhabere temin ede miyecek hallerde bulunmaktadırlar. Askerî mehafilde, düşman kuvayi külliyesinden ayrılarak Manş sahille rinde ilerleyen düşman motörize kuvvetlerinin ric'at yollan kesilince biı çok sebebler yüzünden hareket edemiyecek hale geleceklrine muhakkak nazarile bakılmaktadır. Bu sahadaki Alman kıtaaünın iaşe bakımından da çok tehlikeli bir vaziyette buıunduk ları anlaşılmıştır. Yakalanan bir çok Alman esirleri 3 gündür aç olduklarını söylemişlerdir. r Askerî vaıiyet Cephelerdeki vaziyet Paris 24 (a.a.X Havas bildiriyor: Flanders meydan muharebesi üç gün denberi başlamıştır. Valencienes Cambrai Arras hath üzerinde çarpışmalar çok şiddetlidir Burada, şimal, Fransız İngiliz orduları, Alman kıt'alarının kuvayi külli yesile mücadeleye girişmişlerdir. Somme üzerinde, Fransız kıfaları dün, Somme hattının sağlam surette elde tutulmasını temine matuf bir serı mahalli harekâü muvaffakiyetle icra etmiştir. Almanların bu nehrin garb sahiline yerleştirmeğe muveffak ol dukları küçük kcprü başlarının hemen hepsi tasfiye olunmuştur. Ve Somme'm cenubundaki bütün mıntaka, Alman müfrezelerinden temizlenmiştir. Somme hatünın sağında, Fransızlar Amiens şehrinin varuşlanna varmış lardır. Bu mıntakada vaziyetin seri surette iyileşmesi ümid olunabilir. Somme hattile Flandres meydan muharebesi mıntakasının cer.ub hududu arasında ancak 50 kilometre kadar mesafe vardır. Almanlann hafif motorlu unsurları bu dar koridordan, müttefik hava kuvvetlerinin bütün şiddetile bombardıman ettiği yollar üzerinden geçmektedir. Burada, Alman hafif motörlü unsurlan, enerjik mukavemet merkezlerine çarpmaktadır. Bu kori dorda motörlü cüzütamlar arasında, küçük çarpışmalardan büyük çnrpış malara kadar birbirini takib eden çarpışmalar olmaktadır. Almanlar bu gedikten hafif unsur larını yollamakta devam ediyorlar ve *İÖhh makinelerini Arras Cambraı mıntakasına saklamaktadır. Zira bu zırhh makineler burada kendjlenne lüzumludur. Sanıldığına göre, dün Saldau'm ce nubundaki mıntakasına yaptığı hü cumda, Alman kumandanhtı tank muzahereti olmaksızın yalnız bir piyade trkası kullanmıştır. Bu hücum heyetı umumiyesi itibarile akim bırakılmıştır. Sonhaberlere göre Sedanın cenubunda düşmanın elde etmeğe muvaffak olduğu küçük sızışlar ortadan kaldırü mıştır. Longuiony'da ve Nied üzerinde dün, düşman topçusunun şiddetli hazıriık ateşini hiç bir hücum takib etmemış General Weygand mukabil taarruz hazırlayor Londra 24 (a.a.) Reuter'in askerî muhahiri bildiriyor: Audenarde'de Escaut'yı geçmiş olan Alman cüzütamlarının müteakıben gerı püskürtülmesi ve hattın bu kısmının sıkı surette takviye edilmesi, çok büyük bir ehemmiyeti haiz buluıunaktadır. Bu tehdid ve aynı zamanda düşmanın Boulogne üzerine şimale doğru ilerleyişi, çok'tehlikeli bir mâhiyet arzetmekte ve şimaldeki müttefik orduların münakalâtını âtıl bir hale getirmeyi istihdaf eylemekte idi. Vaziyet, bu günkü halile çok ciddidir. Somme'm şimalindeki gedikten yalnız bir Alman fırkasının hafif unsurları geçmeğe muvaffak olmuş bile bulunsa, sıkı muharib olduklarını şimdiye kadar göstermiş olan Almanlar, sür'atle tahkim işinde mütehassıstırlar ve bilâhare Almanları bu tahkimattan atmak güçtür. 23 ve 24 tarihli müttefik ve Alman harb tebliğlerine göre askerî vaziyet: 1 Belçikanın batı şimalinde Almanların Escaut nehri üzerinde kaç gündür püskürtülen taarruzları, nihayet müttefiklerin buradaki mevzilerini delmiş, Lys ırmağmm garb sahiline kadar varmıştır. Lys ırmağile Escaut arasındaki mesafe, yerine göre değişir. Gand'da Lys ırmağı Escaut ile birleşir. batı cenub istikametinde aralanndaki mesafe genişler. İngiliz tebliği Sudenard'm zorlandığını söylediklerine göre, Almanların Escaut'dan Lys'e kadar kazandıklan arazi 25 kilometre kadardır. Audenard kasabası Gand şehrinin cenubu garbisindedir. 2 Almanlann bir kaç gün evvel Manş kıyılanna doğru fırlayıp giden motörlü hafif kuvvetleri Fransızlann Boulogna limam üzerine yürümüşlunmakta idi. Umumî vaziyet, ciddiliğini ler ve dün gece bu şehri ele geçirmişmuhafaza etmektedir. lerdir. Paris tekzib ediyor 3 Alman tebliği, Belçikada TourParis, 24 (a.a.) İyi haber alan nai (Turne) nin işgal edildiğini haFransız askerî mahfillerinde, İngiliz kıtber veriyor. Burası da Escaut kıyıalarının Bulonyayı tahliye ettiklerine lannda ve Fransızlann Lille (Lil) dair ecnebi membalardan verilen habeşehrine giden yol üzerindedir. Burarin asılsız olduğu beyan edilmektedir. dan Lille şehrine olan mesafe 25 kiAkşama kadar Fransız kıt'alarının şimlometre kadardır. 4 Alman tebliği «Maubeuge (Mo di işgal etmekte oldukları ve muharebelerin Bulonyanın cenubunda cereyan böj) müstahkem kalesi halen tamaettiği tasrih olunmaktadır. mile elimizdedir» diyor. Burada muMans harblerine dair Havas'ın harebe vuku bulduğuna dair şimdiye verdiği tafsilât kadar hiç bir haber gelmemişti. Ya Paris, 24 (a.a.) Akşam tebliğinin Fransızlar müstahkem mevkii tahneşrinden sonra Havas saat 24 te askerî liye etmişlerdir; yahud da Maubeuge vaziyet hakkında aşağıdaki tafsilâtı verda Almanlar tarafindan Liege ve Namektedir: Şimalde İngiliz ve Belçika mur kaleleri misillu alınmıştır. kıfaları bir ric'at hareketi yapmışlar5 Artois'da, Almanlar, Arras'ın dır. Yeni mevziler ve Valenciennes, şimali garbisindc Loretta tepesini alCambrai, Arras mıntakasında devam edıklannı söylüyorlar. Bu tepeyi alanden büyük Flandere muharebesinin telar Arras'tan atılan müfrezeler olsa ferrüatı hakkında Pariste pek ketum gerektir. Arras'la merkez arasındaki davranılmaktadır. Arras ile Somme agedikten ilerliyen Alman zırhh birrasında Alman zırhh kıt'aları gene gelikleri Fransızlann Manş kıyılarındikten içeri girerek sahil istikametinde daki limanlanna doğru ilerilemekteilerlemişlerdir. Bilhassa Bulonyanın cedirler. Bunu İnciliz tebliği de kabul nubunda şiddetli, fakat dağınık muhaetmekte, Arrasla Bapaume arasınrebeler olmuştur. Şüpheli bir membadan «recen zırhh otomobillerin civara dan verilen habere rağmen Calais mınyayıldıklannı söylemektedir. Frantakasında muharebe olmamıştır. Somsızlar da bu iieri hareketini teyid edime üzerinde mevziî muharebeler olyorlar. Bu Alman kolu Abbeville'i muştur. Diğer mıntakalarda kayda dealmış olan motörlü kıt'aian takviye ğer bir şey yoktur. ederek Manş kıyılannı sıkıca hıtmak maksadını tskib etmektedir. İneilizNormandie'de alarm isareti ler bunlara karşı tedbir aldık, diyorParis, 24 (a.a.) Normandie mıntalar. kasında bu sabah, bi'ri saat 8 den 9 a, di6 Almanlar. düşmanın Amiens'e ğeri de 9,30 dan 9,40 a kadar devam etkarşı hafif bir teşebbüsü püskürtülmek üzere iki alârm işareti verilmişür. müs olduğunu söylüyorlar. Fransız Top sesleri Londradan duyuluyor tebliği ise Amiens'in varuşlarına kaLondra, 24 (a.a.) Cenub sahilinden dar vardık, diyor. şark sahiline kadar dün bir kaç saat müd 7 Gayriresmî bir Fransız haberi detle şiddetli top sesleri işitilmiştir. HeValenciennes Cambrai Arras hatmen fasılasız olarak atışlar zaman zah üzerinde müttefiklerin Alman büman yeri sarsmakta idi. Kent koatesiyük kısmına taamız etmeleri üzerine nin doğu sahilinde bazı kimseler, Manş şiddetli bir muharebe vuku bulduğudenizi üzerinde Fransız sahillerinde yanu bildirmektedir. pılan top ateşlerinin altında bir çok Al8 Alman tebliği. Somme nehrin man tayyareleri görmüşlerdir. Ayni 7aden Meuze nehrine kadar uzanan manda bu sahildeki şehirlerde üç çeyFransız merkez cephesi hakkmda bir rek saat süren alert verilmişür. Elliden şey söylemiyor. 24 tarihli Fransız safazla İngiliz avcı tayyaresinin sür'atle bah teblisri ise. Somme üzerinde ishavalanarak sahilden uzaklaştığı görültirdad edi'en bazı mühim mevrüerin müştür. saelam hir surette işgal edildiğini Almanya üzerinde müthi} haher verivor. bombardımanlar 9 Sedan'ın cemıhunda Almanlar mahsus surette ileriliyemeksizin ta . Londra, 24 (Hususî) İngiliz hava kuvvetleri bugün de Almanya üzerinde arruzlarına devam etmişlerdir. uçuşlar yapmışlardır. İngiliz tayyareleri Vaziyeti hulâsa edersek, müttefikt'ilhassa Coblenz ve Köln üzerine sayısız lprin merkez Rruounda, yani Parisi büyük bombalar atmak suretile düşmaörten cephelerinde Fransızîar. eün na ağır zayiat verdirmişlerdir. (rpctikçe daha i*'i yerleşmekte.Hirler. Fakat müttefiklerin sol cenahmda Alman tayyare zayiatı 2000 i va7İvet. Al"i!»nls»rın lehine inkisaf ptbuldu mektedir. V'alenciennes Camhrai Bütün gün devam eden bu şiddetU aArras ımisellesinde müUefik f « T i t k:nlar neücesinde İngiliz tayyareleri 80 lan Ü7"rine ^ntk" bulan ve hâiâ d<>Alman tayyaresini düşürmüşlerdir. On K vam eden sidd»*'i muha»P eler. Alingiliz tayyaresi üslerine dönmemiştir. manlann Hraz Hüha cemı^dan denize Harbin başlangıcındanberi Almanların doğru ilerilemelerine mâni olamamışasgarî 2000 tayyare kaybettikleri salâlutır. yettar askerî mehafilde temin edilmekA'man orf'usıınun Arras^« Snpime tedir. pphri arasmda acMtları gp''itt''n hüBir tngiliz hava filosunun büyük yük kn^^et'^rie Mans sahiüni tutmuvaffakiyeti masi. müH»fik!erin sol cer^hile merrIe«mPS'ne mr>ni o'»'»5ı Londra, 24 (a.a.) Hava Nezareti bil. MırHarda ce'pvan ed^n hâdi«3t diriyor: büvük ehemmiyetini muhafs^!» ~t11 tayyareden mürekkeb bir hava fimektedir. A. D. lomuz bugün öğleden sonra Fransız sahilleri üzerinde uçarken düşmanın adedİngiliz hava kuvvetleri büyük faaliyet ce pek üstün olan bir hava filosuna rastlamıştır. Tayj'arelerimiz hücum tderek göstermektedir. İngiliz hava ku\'vetleri, Messerschmidt tipi 11 tayyare düşürmüşdemiryolu iltisak noktalannı, düşman ler ve üç tanesini de ciddî hasara uğratkıt'alarının terkib edildiği istasyonUrı, mışlardır. Tayyarelerimize hiçbir şey oldüşman elinde bulunan köprüleri ve mamıştır. askerî kolları mütemadi surette iz'ac ve tahrib ederek, Alman ordularının Fransız kıtaatı büyük yararlık nevraljik merkezlerine ciddî hasarlar gösteriyor iras eylemektedir. Paris, 24 (a.a.) Fransanın şimalinde taarruz etmişlerdir. Somme'da Franaz kıtaatı, bu nehir boyundaki kuvvetli mevzileri elde etmek maksadile son derece mühim mevziî bir takım harekâ' icra etmişlerdir. Almanların motörlü kıtalan, sahildeki noktaları elde ehnek maksadile bundan evvelki hareketlerindeki kuvvet miktarından fazla kuvvetle Picardie gediğini geçmektedirler. Almanların Somme üzerinde vücude geürParis, 24 mayıs sabah tebliği: Şimal miş oldukları bütün köprü tertibatı tahrib edilmiş ve Somme'nın hemen cenu mıntakasında düşman tazyikını şiddetbunda bulunan bütün mıntaka Alman lendirmeğe çahşmaktadır. Somme hattı üzerinde kıtaatınuz istirdad edilen mevkıt'alarından tathir olunmuştur. zileri sağlam bir surette işgal etmekteBoulogne tahliye edildi Londra, 24 (a.a.) Boulogne'de bu dirler. Sedan'ın cenubunda, düşman kullunan İngiliz kıtaatının hemen kâffesinin landığı vasıtalara rağmen mahsus bir teşehri terketmeğe muvaffak olduğu bil rakki kaydetmeksizin hücumlarına devam etmiştir. diriliyor. Paris, 24 (a.a.) Akşam tebliği: Bir Röyter'in salâhiyettar Londra mehafillnden aldığı haberlere göre, Almanlar, kaç gündenberi şimalde ve bilhassa dün gece, Boulogne şehrini ele geçirmiş Cambrai ve Arras mıntakalarında ce. tir. Reuter'in tahminlerine göre, Alman reyan eden Saint Omer ve Bulonya kadar yayılan şiddetli lar Boulogne'de, müttefiklerin müdafaa mmtakalarına kabiliyetine faik kuvvetlere malik bu muharebeler cephemizin heyeti umumi Resmî harb tebliğleri yesinde imtidadın yeniden tesisine bu ane kadar imkân vermemiştir, Sedan cenubunda bu sabah bildirilen Alman taarruzu kuvvetli vasıtalarla yapıhtııştır. Mukabil taarruzumuz pek bariz muvaffakiyetlere müncer olmuştur. Keşif ve bombardıman tayyarelerimiz büyük bir faaliyet göstererek düşmanın gerilerini iz'aca devam etmişlerdir. Avcı tayyarelerimiz setir hareketlerine devam etmekle beraber düşmanın zırhlı ve motörlü kıt'alarına muvaffakiyetle taarruz ederek toplarının ateşi altına almışlardır. Havacıhğuuz Üzerinde Başvekilin BB haltaki naçlar NatkB [Başmakaleden devam] ne kadar yerinde olduğunu dünya hâdiselerile daha iyi anladıktan sonra bütün memleketçe bu yoldaki gayret ve himmetlerimize daha ileri, bütün millete mal olmuş şekilde daha umumî, daha musır ve mütemadi hamlelerle devam etmekliğimiz lâzım geleceği artık kendiliğinden anlaşılır. Başta hükumetimizin yol göstericiliği ve iş başarıcılığı olarak bütün milletçe havacılık sahasında bundan böyle imkânlarımızın en ileri hadlerinde gayelerimize erişilinceye kadar çalışılacağı şüphesizdir. Tayyare Kurumunun on beş yıllık faaliyeti çok faydalı olmuş olduğunu ve hususile son yıllarda bu milli faaliyet şubemizin milli müdafaa bakımından filî verimlerle hepimizi sevindirmekte bulunduğunu Başvekilimizle birlikte biz de şükranla kaydederiz. Her işte olduğu gibi kurumun çalışmaları dahi tecrübelerin lüzumlu gösterdiği istihaleler geçirmekle beraber bu millî teşekkülümüz kıymetli ellerde bu gün dahi hava müdafaamız bakımından milletimizin dört elle sarılarak mütemadiyen yükselteceği bir meş'ale mahiyet ve kıymetini muhafaza ediyor. Bir millî teşekkül olarak ifa ettiği paha biçilmez hizmetlerden dolayı Hava Kurumumuza teşekkür ederiz ve onun bize gelecek senelerde daha büyük teşekkürler ifade ettirecek daha büyük hizmetler fasına muvaffak olacağına aid itimadımızı kuvvetle ifade eylemek steriz. Bu cihet bilhassa Hava Kurumu işlerimizin bütün milletçe benimsenecek veçhile umumileştirilmesinde görülecektir. Altay ve Altmordu takımları, Fener ve Galatasarayla karşılaşıyor Fransız Başkumandanlığı bildiriyor Galatasaray, Fenerbahçe muhtelitinin Mısır seyahati dolayısile tehir edüen İstanbuldaki millî küme maçlarına bu gün yeniden başlanacaktır. Bu gün Altay takımı saat üçte Fenerbahçe ile, Altınordu takımı da saat beşte Galatasarayla Taksim stadmda ilk karşılaşmalarmı yapacaklardır. Yarın Galatasaray Altay maçı Taksimde, Fenerbahçe Altınordu maçı da Kadıköy sahasinda yapılacaktır. Her iki maç da saat beşte başlanacaktır. 6 nisanda ilk deplasman maçlan için İzmire giden Fenerbahçe yaptığı her iki maçta büyük tehlikelerden sonra galib gelebilmiş, buna mukabil Galatasaray da her iki maçı kaybederek İstanbul un Izmirde en fena neticelerini alan takımı olarak şehrimize dönmüştü. Fenerbahçeden ziyade bilhassa Galatasaray için büyük bir ehemmiyeti olan bu maçlar İzmirdeki oyunların hakikî bir re'.anşı mahiyetindedir. Galatasaray Altınordu maçını Şazi, Altay maçını Tank; Fenerbahçe Altay maçını Sami, Altınordu maçını da Ahmed Adem idare edeceklerdir. ingiliz Hava Nezareti bildiriyor otuz kadar Alman kamyonunu açmış oldukları mania ateşine rağmen, Alman kıtaatını müessir surette bombardıman etmişlerdir. Aix La Chapelle'in şimalinde marşandiz trenlerile Lahaye tayy aıe meydanı bombardıman edilmiştir. Bir İngiliz tayyaresi, Leipzig'e kadar ilerilemiş ve Rotha elektrik santralini bombardıman etmiştir. Bütün tayyarelerimiz hareket üslerine dönmüşlerdir. İngiliz avcı tayyareleri de cephede faaliyet göstermişler ve kırktan fazla Alman tayyaresini tahrib etmişlerdir. 6 İngiliz avcı tayyaresi kayıbdır. Ayni harekât 23 mayısta muvaffakiyetle tekrar edilmiştir. Londra, 24 (a.a.) Hava işleri Nezareti tebliğ ediyor: 22 mayısta İngiliz tayyareleri, düşmanın şimali garbisile Belçikadaki harekâtını mütemadiyen işkâl etmiştir. İngiliz tayyareleri, tank kollarile motorize cüzü tamlara ve tahaşşüd merkezlerine hücum etmiş ve bunları bombardıman ederek müthiş bir perişanlık tevlid etmiştir. Beş İngiliz tayyaresi üssülharekelerine dönmemişlcrdir. Evvelki gece bir çok hafif ve ağır bombardıman tayyaresi, Alman cephe gerisindeki askerî hedeflerine varmışlardır. Belçikanın cenubundaki mıntaka, Meuse nehri üzerinde yollar ve şimendiferler mühim hasarata uğratılmıştır. Bilhassa Charleroide ikiye ayrılan demiryolunun uğramış olduğu hasar mühimdir. Namur mıntakasında bir çok köprülere isabetli endalıtlar yapılmıştır. Diğer bir takım ağır bombardıman tayyareleri, Ahnanyaya girerek münakalât hatlarmı ve Binche ile Geldern'deki iaşe merkezlerini bombardıman etmişlerdir. 22 mayısta Almaniarın tanklarile zırhh otomobilleri ve keşif kollarının tahaşşüd merkezleri bombardıman edilmiştir. Beyoğluspor Galatasaray maçı Beyoğlusporla Galatasaray B takımIarı arasındaki hususî maç, pazar günü saat üçte Taksim stadında yapılacaktır. Galatasaray Beyoğluspor genc takımları da ayni gün saat birde karşılaşacaklardır. Ahnan ilk raporlar, aralarında bir çok Messerschmidt avcı tayyareleri de olduğu halde 20 den fazla tayyare düşürülmüş, asgarî 25 tayyare de ciddî hasara uğratılmıştır. $ tayyaremiz, düşürülmüştür veya kayıbdır. Diğer 4 tayyaremiz de mecburî inişler yapmışlardır. Mühim bombardnnan filolanmız, yeHava Kurumumuzun faaliyetleniden Almanyada ve meydan muharebesi cephesi civarında düşmanın müna ri hükumetimizin dahi değerli yaringiliz hava filolan, münavebe ile ta kalâtına şiddetli hücumlar yapmışlar dımlarile vatanın her köşesinde fiarruzların devamını temin etmişler ve dır. iyatile, yani tayyare cevelânlarile Izmit voleybolcuları geliyor İzmit voleybol muhteliti, İstanbul voleybol şampiyonu Galatasarayla pazar günü saat 2 de Galatasaray kulübünde hususî bir maç yapacaktır. Etimes'uddaki hava mitingi tarafı 1 inci sahifede] telif tipte tek ve çift motörlü tayyarelerle uçuşlar yapmışlardır. Bu arada genc plânörcülerle tayyarecilerimizin akrobatik harekctleri ve paraşütçülerin toplu atlama gö?terileri ve filo uçuşları büyük alâka ile takib edilmiştir. Bu tezahüratta plâııörcülerimizden Ali Yıldızın plânörle yaptığı akrobasi hareketleri ve Sabiha Gökçenin kumandasında Naciye Toros, Muzaffer Sel, Sahavat Yılmaztürk, Edibe Sayının idare ettikleri 5 tayyareden mürekkeb filonun uçuş ları fevkalâde takdir edilmiş ve alkış lanmışlardır. Mitinğde tayyare modelleri gösterileri de çok cazib olmuş, yüzlerce Türk yavrusu, kendi eserleri olan muhtelif tipte renk renk lâstik ve benzin motörlü modellerini uçurmuşlardır. Bunlardan bu günkü tarihi taşıyan benzin motörlü büyük bir model takriben bin metre irtifsa yükselmiş ve havada bir saate yakın kalmış ve ârızasız meydana inmiştîr. Mitinğin sürprizli bir gösterisi de bir1 keçinin 100 metreye yakın bir irtifadan paraşütle atılışı olmuştur. Bir çok defr.lar bu gibi atlryıçlarda ünsiyet peyda e*nıis olan keei, bu defa muvaffakiyetle yere inmiştir. Çok güzel bir hava İçinde geçen bu tezahürattan sonra Ba?vekil Dr. Refih Saydam ve bütün davetliler sahadan a\ nlırlarken Kurum başkanı Şükrü Koçaka takdirlerini ve tebriklerini ifade eyiemislerdir. Belçika Başkumandanlığı bildiriyor Paris 24 (a.a.) Belçika resmî tebliği, Dünoudenarde civarında Escaut yu geçmeğe muvaffak olan Alman kıtalarının biraz sonra püskürtüldükleri ni bildirmektedir. Valencienne,1 Cambrai ve Arras bölgesinde şiddetti muharebeler cereyan ediyor. Somme ile Arras arasmdaki gedikten baü istikametinde yani Manş'e doğru hafif Alman kıt'aları nüfuza devam etmektedir. Bu müfrezeler dün gündüz çok şiddetli bombardımanlara maruz bırakılmışlardır. Alman karargâhı bildiriyor BerUn 24 (4a.) Ahnan umumî karargâhınm tebliği: Dünkü muzaİferane hücumlar neti cesinde, düşn^an ordularının şimal: Fransada ve flelçikada kuşatılmış buunduğu arazi *eridi her taraftan da ralmaktadır. [ Flandres'lerd4 Alman fırkaları,' düşmanın Escaut üzerindeki müstahkem mevzilerini delmişler ve Lys ırmağının garb sahiline kadar ilerlemişlerdir. Tournai işgal edilmiştir. Maubeuge Fransız müstahkem ka esi, halen tamamile Almanların elin de bulunmaktadır. Artois'da Alman kıt'aian, Arras'ın şimali earbisinde Loretta tepesini işgal etmişlerdir. Arras ile deniz arasında ilerleyen Alrran zırhh cüzütamlan, dün M?nş teki Fransız limanlanna yaklaşmaktadır. Düşmanın Amiens'e karşı hafif bir teşebbüsü püskürtülmüştür. Cenub cephesinde, Alman hava kuvvetleri, düşmanın gerilerini bombar dıman etmiştir. Manş'de Boulogne önünde, Alman hava kuvvetleri, üç torpito muhribini ve pek muhtemel bir kruvazör olan büyük bir harb gemisini ciddî hasara uğratmış ve 6 dolu nakliye gemisini batırmıştu". Alman tayyaresine mukabil, düşman hava kuvvetleri, dün, 49 tayyare kaybetmiştir. Narvik civarında Alman tayyareleri, düşman kıtaat konaklarına ve tahaş şüdlerine muvaffakiyetli hücumlar yap mıştır. Bir düşman tayyaresi düşürülmüş. bir kruvazör ve bir nakliye gemisi hasara uğratılmıştır. Dün gece, düşman hava kuvvetleri, garbî ve cenubu garbî Almanya üze rine yeni taarruzlar yapmış ve gayriaskerî hedeflere bombalar atmıştır. Mecliste kararlar [Baş tarafı 1 inci sahifede" duğu encümenlerce seçilecek azadan mürekkeb muhtelit bir encümen tarafmdan müzakere edilmesini Milli Müdafaa encümeni adına taleb etmiş ve bu taleb de kabul edilmiştir. Türkiye ve İngiltere ticaret ve tediye anlaşmasınm tasdikine aid kanunun müzakeresi münasebetile ileri surülen bir mütaleaya karşılık olarak verdiği zahatta Ticaret Vekili Nazmi Tapçoğlu ngiltereye yapılan ihracata mukabil alınacak serbest dövizin miktarile In giltere /ve İmparatorluğun diğer ak samında yapılacak ithlât miktarları hakkında izahat vermiş ve bu karşı ıklı muamelenin bu günkü ahval ve şerait altındaki seyrine nazaran bir para terakümü mevzuu bahsolmıyaca ğını işaret eylemiştir. Bu izahatı müteakıb anlaşmamn tasdikine aid kanun kabul edilmiştir. Bundan sonra müzakeresine geçilen muamele vergisi hakkındaki kanun lâihası üzerinde bazı hatiblerin noktai nazarları dinlenmiş, maddelere geçilerek lâyihanın yetmişinci maddesine kadar müzakeresi ikmal edihniştir. Ingiltereden Moskovaya bir heyet gidiyor rBaş tarafı 1 inci sahifede] şeklinde tefsir edilmektedir. Bu vaziyete nazaran, İngiliz hükumetinin, Sovyet hükumetinin muvafaka tile, iki taraf arasında ticari müzakerelerin hangi esaslara müsteniden başlıyabileceğini kararlaştırmak üzere Stafford Erippsi Moskovaya göndereceği tahmin edilebilir. iski, akşama doğru Hariciye Nezaretine gelerek bir müddet kalmıştır. gösterilmeli ve tayyareciliğin ne olduğu ve ne hizmet]^r göreceği bütün millete maddî ifadelerile gösterilmis olmalıdır. Bu uğurda ihtiyar olunacak külfet ve masraf asla beyhude olmayıp tamamen mahalline masruftur. Milletin havacılığı her gJn daha iyi anlayarak her gün daha geniş mikyasta benimsemesinde sonsuz bir kıymet ve ehemmiyet vardır da onun için. Kurumun istinad ettiği varidat kaynaklarından Millî Piyango isabetli bir tekâmül merhalesi olarak hasılâtı gene havacılığa muhassas resmî bir teşekkül haline konuldu, ve toprak mahsullerinden alırîah vcrgi kaldınldı. . . . Şimdi kurum, diğer bazı varidatile beraber bilhassa kendisine kaydolunacak azaların maddî ve manevî alâkalarile yürüyecek bir yola dökülmüş bulunuyor. Başvekilin de pek haklı olarak işaret eylediği veçhile kurumun bu yeni faaliyet merhalesindeki hamleleri maddî ve manevî kıymet itibarile daha verimli olacaktır. Kurum etrafına milletin candan alâkasını toplamak lâzımdır, ve elbette bunun kıymeti çok büyüktür. Bu youn çalışmaları artık havacılıktaki tekâmülümüzün bizzat millet tarafından istenilen millî bir ihtiyac haline kadar ilerlemesİni hedef tutmuş bulunmaktadır demek olur. Bu mühim olduğu kadar güzel gayenin bir an evvel tahakkukuna hizmet etmek cümlemizin boyunlarımızın borcudur. Nitekim bu maksadladır ki Tayyare Kurumu kurultaylarının dört yılda bir değil, her yıl toplanması esası konuluyor. Bir heyet Millî Şe f e tazîmlerini arzetti Ankara 24 (a.a.) Türk Hava kurumıt yedinci kurultayına vilâyetlerden ge'en Helegelerden kur'a ile seçilen AH Nadi Ünler (Gazianteb), Sabri Gü'? fSeyhan\ Tevfik Öğüdlü (Malatva\ Vehab Tuncer (Bolut, ve Naili Küçüka (Denizli) den mürekkeb bir heyet Türk Hava Kurumu başkanı Erzurum mebusu Şükrü Kocağm reisliğinde bu gün Kurultaym tazim ve bağhlık duygularının arzı için Reisicumhur İsmet İnönü tarafından kabul buyurulmuştur. Millî Şef, Kurultayın çalısmalanndan çok memnun olduklarını, selâm ve sevgilerinin Kurultaya iblâğını bildirmişler di1erni<:lerHir. Yeni çalışmalarında Tayyare Kurumumuza, daha doğrusu büRus sefiri Hariciye Nezaretinde tün milletçe hepimize muvaffakiLondra 24 (a.a.) Sovyet Sefiri Ma yetler dileriz. YUNUSNAOt infial arttı tarafı 1 inci sahifedel erine hatime çe!uJdığini ve kadıı:l:ır;a rocuklarm vahşiyane öldürüldüklerirıi öğrendiğimiz zaman infialimiz artıyor.» Başkumandan sakin ve telâşsız... Somme mıntakası Almanlardan tathir edildi Birkaç gün daha beklemek lâzımdır. Belki iki taraftan da mukabil hücumlar yapılacaktır. Fakat, General Weygand'ın plânlarını tamamlamasmdan evvel büyük bir mukabil taarruz beklenmemelidir. Bütün cephede yaptığı seri tetkiktenberi General Weygand'ı iş başmda görmüş olan müşahidler, başkumandanm, sakin, azimkâr ve telâşsız olduğunu söylemektedirler. Bu kritik saatte vakit kazanmak için Paris, 24 (a.a.) Salâhiyettar askeri mehafil, dünkü gün öğleden sonra ve evvelki gece vaziyette büyük inkişaflar ukua gelmemiş olduğunu beyan etmektedir. Flandres'de muharebe, muvaffakiyetle muvaffakiyetsizlik biribirini takib etmek suretile şiddetle devam etmişlir. Valenciennes Cambrai Arras hattı üzerinde şiddetli bir muharebe cereyan etmektedir. Bu hatta Fransız İngiliz orduları, Almanların kuvvei küllivelerine cereyan eden muharebeler esnasında ner sınıfa mensub Fransız zabit ve askerleri büyük yararlıklar göstermektedirler. Bilhassa tank kıt'alarının fedakârlığı düşmanın ileri hareketine mâni olmakta veya bu hareketi geniş mikyasta güçleştirmektedir. Isveç natbnatı Almanların her halde mağlub olacağına kani Stokholm 24 (a.a.) Fransanın mükavemeti ve İngiltere tarafından alman tedbirler İsveç matbuatında çok iyi bir tesir bırakmıştır. Matbuat, hakikati söyledikleri için müttefikleri methüsena etmekte ve Alman icraatmın doğurcKığu kinin Almanlar için müthiş olacağını ve Almanyanm neticede mağlub olacağını bildirmektedir. kararıyor.. Merak edecek bir şey yok hanımefendi!... Belki bir arkadaşma filân raslamıştır!... Tahmin etmem. Hiç bu vakte kadar kalmazdı. Hanımefendi, Mecdi Bey evli değildir değü mi? Hayır oğlum. Değildir. Şimdiye kadar hiç evlenmedi mi? Evlenmedi. Fakat onu bazan bir genc kadınla görüyorlarmış. Bir genc kadınla mı görüyorlarmış? Evet. Nasıl kadm? Vallahi bilmem!... Yalnız zengin miş dediler. İhtiyar gülüyor. Mecdi çok ciddî ve ağırbaşh bir adamdır beyefendi. Kendisine mahsus bir takım garib huylan, tuhaf düşü nüşleri vardır. Onun ne zengin, ne de fakir bir kadınla münasebettar olduğunu tekrar edeyim ki kat'iyyen tahmin etmiyorum. fArkası var] Letonya elçisi Dün sabah gelerek Ankaraya gitti Letonya hükumetinin yeni Ankara sefiri M. Ekis dün sabah Transüvanya vapurile şehrimize gelmiştir. Sefüin yanında zevcesi ve çocukları da vardır. Letonya sefiri nhtımda şehrimiz Estonya konsolosu ve Letonya konsolosluk erkânı tarafından karşılanmıştır. M. Ekis 1892 senesinde Letonyada doğmuştur. Kendisi Riga Üniversitesinden mezundur. Letonya istiklâl mücadelesinde büyük hizmetlerde bulunmuştur. Maliye Nazırhğını deruhde ettiği sıralarda, Türkiye ile Letonya arasırda bi rticaret anlaşması akdine muvaffak olmuştur. M. Ekis, dün akşamki trenle Ankaraya hareket etmiştir. Protestanlartn beyannamesi Nevyork, 24 (a.a.) Birleşik Amcrikada çok ileri gelmiş 28 kişilik bir protestan grupu tarafından neşredilen bir beyannsjnede şunlar söylenmektedir: < Amerika için, infiradcılık politikaFina devam etmeğe mi, yoksa Alman tehlikesi karşmnda bütün kuvveti.'e çarpışan milletlere bu tecavüzü durduracak yardımı yanmağa mı karar verecek an artık hulul etmiştir. İdeallerimiz de, tnerfaatlerimiz de tehlikededir. Bütün maddî ve manevî kavnpklarını müttefik milletlere hasretmesini Bir'eşik Amerikaya ne kadar tavsive etsek azdır.» Esir edilen Alman tayyarecileri Paris, 24 (a.a.) Bir Fransız avcı tayKudüs 24 (a.a.) Beyruttaki Japon yaresi bu sabah Fransanın merkezinde konsolosu Japonya ile olan ticarî mübade bir Alman tayyaresini düşürmüştür. Tay leleri arttırmak maksadile, Filistine bir yarenin içinde bulunan beş kişi yaralı oi seyahat yaparak, iktısadî mahfillerie bir dukları halde esir ediimişlerdir. cok görüşmelerde bulunmuştur. Ne gibi oğlum? Arzedeceğim şimdi efendim! Fakat kiminle müşerref oluyorum ben? Cinayet masası şefi, o zaman dudaklarını buruşturarak ve mümkün olduğu kadar lâkayd görünmeğe çalışa rak: Ben İstanbul Polis müdiriyeti âmirlerindenim efendim diyor. Polis müdiriyeti âmirlerinden mi? Evet. İhtiyar kadm biraz şaşırn gibi oluyor. Fakat anlamıyorum, benim İstanbul polisine verecek ne gibi malumatım olabilir? Efendim, bir mesele dolayısile henüz ele geçiremediğimiz bir kadını takib ediyoruz. Bu kadının mahdumu nuzla münasebeti olduğunu haber aldık. yapmakta olduğumuz tahkikatı doğru olarak devam ettireüm... O halde oğlumla görüşmeniz daha muvafık olacak zannederim efendim, çünkü benim bu hususta size verebilecek en küçük bir malumatım bile yok... Doğru ama hanımefendi, mahdumunuz burada değil ki, kendisile na sıl görüşeyim? Bekîerseniz görüşürsünüz... Ne redeyse gelecektir. Hiç bu kadar geç kaldığı yoktu. Nereye gitti Mecdi Bey harum efendi? Vallahi bilmem oğlum, biraz atla gezmek isteyorum dedi ve sabahleyin çıktı. Dönmedi hâlâ!.. Belki Kadıköye kadar uzanmış tır. Zannetmem, çünkü üzerinde caket yoktu, şapka da almamıştı. Nasıl Ksdıköye kadar gider!... Ihtiyar kadm o sırada başmı çevirerek pentereden dışan bakıyor. Fakat ben de merak etmeğe başladım, nerede kaldı bu çocuk? Etraf i \o. AŞK ve MACERA ROMANI i| İLK veSON YAZAN: ESAD MAHMUD Buyur efendi; büyükhanım bek leyor seni.'... Cinayet masası şefi. etrafına bakınarak köylünün, gösterdiği yerden yürüyor: Koridor sofa iki üç basamak merdiven ve sol taraftaki kapı!.. Sol taraftaki kapıdan içeri giriyor lar.. Köylü adama dönüyor: Na işte beyin validesi diyor! Mecdinin annesi o sırada gözlüklerini düzelterek kapıdan içeri giren bu kısa boylu, boncuk gibi küçücük gözlü misafire doğru mütebessim bir çehre ile yaklaşıyor. KARAKURD Akıan propagandası ve hakikat! Londra 24 (a.a.) Röyter bildirivor: Almanların İngiliz filosuna karşı kazandığı sö?de faalivetler hakkmdaki Berlin Tıaberleri, gittikçe daha ziyada mübalâğah bir mahiyet abn^ktadır. Alman haberlerine göre, 9 nisandan 22 mayısa kadar, Almanlar. cem'an on beş zırhh. üç tayyare gemisi, 46 kruvazor, 44 torpito muhribi ve 29 denizalü gemisi batırmıştır. Fakat, hakikatte, bu müddet zarfında, evvelce büdirilmiş olduğu gibi, yahıız Ronovm ve Rodney zırhhları hakikaten hasara uğramış, Ofingham kruvazörü harita üzerinde tespit olunmamış bulu nan bir kayaya çarpmış ve Hunter, Oloworm, Gurnha, Hardv. Ofridi Wihtley ve Valeııtine adlannd^' i yedi torpito Buyurun efendim diyor, ne emrediyorsunuz? Cinayet masası şefi, gözlerinin ucile şöyle bir içinde bulunduğu odayı kısa bir tetkikten geçirdikten sonra: Mecdi Beyle görüşmek isteyor dum da efendim diyor. bulamayınca sizi rahatsız etmek mecburiyeünde kaldım. Affedersiniz!.. İstağfirullah oğlum!.« Kadının gösterdiği koltuğa oturuyor, şöyle kendisini biraz içeri doğru çeki Oğlumun polisin takib ettiği bir yor. Bir dakika düşünüyor... kadınla münasebeti olacağını kat'iyyen Hanımefendi, halli icab eden bir tahmin etmem beyefendi! mesele hakkında sizden ban malumat Kabil. Fakat bizim herhalde varica edeceğiro. ziyetten emin olmamız lâzım gelir ki, Breslav sergisinde Türk paviyonu Breslau 24 (a.a/) Dün burada açılan ve büyük elçi Hüsrev Geredenin resmen bulunduğu beynelmilel Breslau sergisine Berlin Türk Ticaret Odası muvaffakiyetle iştirak etmiştir. Sergideki stadımız bilhassa büyüklük, intizam ve ihracat mallarımızın tenevvüü bakımından umumun takdirini kazanmıştır. Alman sporcu'arı reisi Sofyada Sofya, 24 (a.a.) Alman spor teşekkülleririn reisi İschammer Osten, dün öğleden sonra tayyare ile Sofvava çelmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog