Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 Mayıs 1940 FİKİRLER Felsefe ıstılahları <Şüphe bir nura doğru koşmakUr.T, Anarchie. Tevfik Fikret A yokluk edatile arhiden mürekkebBüyük bir İngiliz filozofu, Bacon, hâ dir. Bu da a) Başlama. b) Menşe. c) PıBüyükadada bir kariimiz yazıyor: diseler arasmda devamlı münasebetieri nar. ç) Mebde, unsur. d) Emir. e) KuvBüyükadanın en kalabalık yeri, bulabilmek, binaenaleyh faraziyeden ka vet. f) Hakimiyet. g) Hâkimler demekçarşısı olduğu halde burada sn bununa yükselebilmek için, üzerinde tec tir. İkisi birden anarchia başıboş kalmış lunmamaktadır. Bütün esnaf, bakkal, rübede bulunduğumuz maddeyi çeşid Başta bir hükumet bulunmama, intikasab, fırıncı, kazinocu ve diğer düklendirmelidir, tavşiyesinde bulunur. İlim zamsızlıktır. almancası fransızcasından kâncılar istida ile Kaymakama tnüfarksızdır. İngilizce buyruk kabul etmez, racaat etmişlerse de muvaffak olaşekli anarchydir. hiç bir ferdin ne salr E\ velki gece ve dünsabah şehrimiz gün ev\el Yalovadan kaçarak İstanbu med, soğukkanlıhkla, karısını öldürdümamışlardır. Diğer taraftan da BeIslahat encümeni tanatı, ve ne de tade iki cinayet olmuştur. la gelmiş ve Beşiktaşta, Dikilitaşta, ğünü söylemiş ve elindeki kanlı bıçaYazan : fevza demiştir. A lediye her gün dükkânları temiz tutsallutu önünde baş eğ Zemheri sokağında oturan ve Tramvay ğı masanın üzerine bırakarak evin yaBirinci cinayet muyorsunuz diye bunlara ceza yazrabcada şol cemaate mez. Fakat uzun müşj Dün sabahki cinayet, Beşiktaşta, Di idaresinde vatman Mehmed adındaki kınındaki Dikili polis mevkiine gitmişmaktadır. ve askere denir ki hedelerle kemiyet ve kilitaş mahallesinde Zemheri sokağın yeğeninin evine gelmiştir. tir. Su idaresi, çarşıdan geçireceği su başbuğları ve sergerkeyfiyet bakımından Ahmed, karısırun sık sık yeğenine da 12 numaralı evde vukua gelmiş. Asiye, aldığı yaralar neticesi derhal borusu için esnaftan bin yedi yüz lira deleri olmayıp cümhak kazanmış, buAhmed adında bir hasırcı kendisine geldiğini bildiği için evvelki akşam ölmüştür. Cinayetten biraz sonra Müdlesi musavi ve yek istemiştir. Her dükkândan da aynca Askerî vaziyetin ehemmiyetini İngiliz günün ilerleyişlerini müteaddid defalar ihanet eden karısı Yalovadan Istanbula gelmiş ve vatman deiumumî muavini vak'a mahalline gedükkân tesisatı haric 8 0 1 0 0 lira devlet adamları dün izah ettiler. İngilborclu bulunmuş olduğu görüşleri de san ola. Alâkavlin «perakende ve alâAsiyeyi bıçakla muhtelif yerlerinden Mehmedin evinin adresini Beşiktaş lerek tahkikata el koymuş ve Adliye taleb edilmektedir. Buna, esnafın batcre Basvekili Çörçil, Avam Kamarasınkatî delillere dayanmadan fırlatıp ata reyin» birbirine muhtelit ve şuride ola vurmak ve bileklerini kesmek sureti tramvay deposundan sormuş ve doğ tabibi Salih Haşim cesedi muayene ezıları razı olmuşlarsa da bu sefer de (Kamus tercümesi) kelimenin yuda şu izahatı vermiştir: «Alman zırhlı maz. Maddî ve manevî bilgilerde her ruca Dikilitaşa giderek polis mevkiin derek defnine ruhsat vermiştir. le öldümıüştür. dentir boru yok cevabmı almıslardır. gün verimlerini gördüğümuz bu yoldan' nanca müeddasile uygundur. Ancak kokuvvetleri Belçikada müttefik kuvvetTahkikat aksam üstü neticlenmiş olYalovada Kiıazlı köyünde hasırcılık den de evin yerini öğrenmiştir. Halbuki. Nizamda. muhterem bir zabiz de yürüyebiliriz. Son makalemizde nuluş tarzı başkadjr. lerin arkasına girmişlerdir. Garbda AbKarı koca gece kısa bir münakasa duğundan katil bu sabah evrakile biryapan 35 yaşlarında Ahmed, 35 yaşlatm köşküne su vermek için ana boBaş, türkçede. a) Bir şeyin başladığı de ruhiyat ve felsefeden örnek vermişlıeville şimdi düşman elindedir. Boulogrında karısı Asiyenin hafifmeşrebliği yapmışlarsa da sabaha kadar beraber likte Adliyeye teslim edilecektir. rudan iki yüz metre uzak bir yere su yer, memba. b) Mebde. evvel, iptida, baştik. Bu gün de mantıktâSı, mabadüttane limanı civarında şiddetli çarpışma kalmiflardır. Fakat sabahın erken saayüzünden birkaç köy değiştirdikten vermek için demir boru tefriş edilİkinci cinavet biiyeden, ahlâk ve içtimaiyattan misal langıc. c) Reis, âmir. ç) Akıl, fikir, zekâvardır. Bunun vahim neticeler doğurasonra Kirazhda oturmağa başlamıştır. tinde civar evdekiler ve halk acı bir mektedir. Böylece demir boru mevEv\elki gece saat 24 te de Fenerdır. (Kamusu Türkî) yunancasile mugetiriyoruz. Fakat Asiye, burada da tek durma feryadla uyanmışlardır. cud olmadığma giire. hiç olmazsa çarde bir cinayet olmuştur. Sarhoş bir bileceği aşikârdır.» tabıktır. Bu dilde kelimenin evveline Abduction. mış köy muhtarı Halidle münasebete Derhal Ahmedle Asiyenin yattığı o genc, geceyarısı nişanlısının evine zorİngiltere İstihbarat N'azın da demiştir şıda bir ana musluğu yapıp ahalinin ciduğu gıbi, onun da nihayetirie bir Lâtince abductio'dan gelir. Götürme, başlamıştır. Asiye, bu son macerasını daya koşan evdekiler, Asiyeyi kanlar la girerek genc kızla annesini bıçakla ki: «Almanlar büyük ilerileme yapmışsu ihiiyacını. belki parası mukabilinyokluk edatı ılâve olunur, sonra da keninziva, yalnızlıktır. Masdarı abduco. da kocasının öğrendiğini anlayınca iki içinde yerde yatar bulmuşlardır. Ah yaralamış ve hâdıseye mâni olmak is lar ve şimdi Boulogne limanı üzerine de buradan temin etmek lâzım deçil disi hal ve keyfiyet ifade edecek şekle a) Bir kimseyi birlikte olarak götürmiydi? Buna da bir müteahhid talib hücum ediyorlar ve İngiliz kuvvetleri teyen bir erkeği de öldürmüştür. kalbedilirse, bu da başı. âmiri olmayan mek, kendine arkadaş olarak almak. olmuştu. İs artık onun insafına kaVak'a şöyle cereyan etmiştir: makus büyük şanslar ile harbetmektedirheyetin misali olur ve maksadı ifade eb) Her hangi surette birlikte olarak lacak demektir. Ecdadlarımız ahaliyi Fenerde Karadavud sokağmın 1 nu ler. Bclki (Kale) dahi tehlikede kalabider. Bassız. a) Üzerinde başı. ya başa ahp götürmek. c) Her hangi bir hü benzer yeri olmayan. b) Mecazen, başı, susuz bırakmanıak için eskiden yavmarasında oturan Esma admda bir kız, lir. Maahaza vaziyet asla ümidsiz değilcumdan kendini korumak için başını yani üzerinde âmir ve hâkimi olmayan. tıkları fedakârlıklar, çeşmeler. sebilbir müddet evvel gemilerde çalışan dir.» geri çekmek. Mecazen. ç) Uzaklaşmak, c) Nizam ve intizamdan âri olan. Başler nerede kaldı? Bu gün İstanbulHa Hüseyin adında bir gencle nişantanHer iki İngiliz Nazın vaziyeti gayet ayrılmak. d) Bir vazifeden, bir meşfnı sHık. a) Mecazen. intizamsızlık, perisu ihtikârı görüyoruz. Halk para ile mıstır. Fakat bu nişanlılık pek az süraçık olarak tenvir etmişlerdir. Muhareliyetten bir kimseyi alıkoymak. e) Sa sanhk. b) Fesad, ihtilâl, şuriş. c) Hükubile su bulamıyor. müş ve Esma Hüseyinden yüz çeviredakatten ayırmak. f) Bir fırkadan, bir rnetsizlik, anarşi. fevza. Azerî, Çağarek başka birile konuşmağa başlamış benin Manş denizini Şimal denizinden lümreden ayırmak. g) Kadrini, kıy tay, Kazan lehçelerinde de ayni manalar tır. Esmayı fazlaca seven Hüseyin, kı ayıran boğazın cenubundaki Kale'ye yaktnetini düşürmektir. Yunancası apa vardır. (Büyük Türk Lugati). za birkaç defa bu adamdan vazgeçme laştığına şüphe kalmıyor. Vaziyetin eMÜTEFERRIK gogy götürme, sürükleme, beraber s\sini teklif etmişse de her teklifine red hemmiyetini İngiltere parlâmentosu pck Biz tabial îl.'mlerinin manevî bilgilere tna. Masdarı apago. a) Alıp götürmek. cevabı almıştır. Nihayet Hüseyin, ev çabuk kavramış olduğundan bütün de teşmil olunan bu mukayese tarzını üsküdar Tramvay firketi b) Çevirmek. c) Yoldan döndürrnek. velki gece bir hayli içtikten sonra Es memleketin can ve malının Kralın emriTürk Dili Tetkik cemiyetinin vaktile ç) süriiklemek. d) Çekilmek. e) Defo istemiş olduğu bOtün kelimeler üzerinde manın oturduğu evin kapısına gele ne verilmesine aid kanun lâjnhasını 45 tasfiye olunuyor lup gitmek. £) Birlikte götürmek. Fel denedik. Bunlara Lalandın lugatinde mev Hayat pahalılığı ve ihtikârla daha takibi ihtikârı nerede olursa olsun sür rek içeri girmek istemiştir. Fakat Es dakikada kabul etmiştir ki İngiltere taYakında Üsküdar tramvayı umumî Befî manada olarak almanca ve ingiliz cud ıstılahiarı da ekledik. Bulduğumuz rihinde görülmüş bir şey değildir. °veti toolanacak ve Üsküdar Halk kat'î şekilde mücadele için alınacak atle ezmek için ilk toplantının Cumhu ma ve annesi kapıyı açmamışlardır. Bu «esi fransızcasından farksızdır. Biııaen tabirler için daima bir şüphe payı ayır Tramvaylan şirketinin tasfiyesine aid yeni tedbirlere hazırlık yapılmaktadır. riyet Müddeiumumisi ve bütün kayma vaziyete büsbütün sinirlenen Hüseyin, Gene İngilterede millî birliğe engel aleyh garb dillerinde kelimenin konu makta tereddüd etmedik. Descartes'ın kararı vererek bir tasfiye heyeti tcşek Dün bazı gazeteler daimî fiat kontrol kamların iştirakile yapılması takarrür kapıyı tekmeleye teknseleye kırmış, olan unsurlar parlamentoda meb'us olluşunda ve kullanışında, yunanca de hareketine uyarak buluşlanmızı müşa kül edecektir. Maamafih mezkur mües komisyonunun teşekkül ettiğini yaz etmiştir. Bu toplantı ağlebi ihtimal pa içeri girince bıçağmı çekerek ana ve salar bile tevkif edilmektedir. Şimdiden kızın üzerine saldırmış ve her ikisini ğil, burada lâtince hâkimdir. hedelerimiz kuvvetlendirdikçe, hakikat sesenin umumî vaziyetinde hiç bir de mışlarsa da henüz bu hususta talimat zartesi günü olacaktır. iki meb'us ve diğer bir hayli siyasî ade yaralamıştır. Kadınların bağırmataIstılahat encümeni karşılığında kıya hissesine erismek imkânını gördük, onu ğişiklik olımyacaktır. gelmemiş olduğundan komisyon da teÇorab ihtikârı dam hapscdilmiştir. İngiltere kendi sasî şebeh demiştir. Kıyas, arabide, a) ancak bir başlargıc noktası saydık. Şüpşekkül etmiş değildir. Üzerinde ihtikâr yapılan maddelerden rını duyan ve bitişik evde oturan Na hillerinin karşısında görünen büvük Bir nesneyi misali olan nesneye takdir he bir karanlıkta duraklamak değildir. Daimî komisyon, Vali veya muavini en mühimmi çorab ve bilhassa kadın zif adında biri, derhal imdada koşmuş düşanile meşgulken şimdiki Bir yangın sebebi haıbin edip uydurmak. b) Sahnmak. İsim Tevfik Fikretin dediği gibi, «bir nura nin riyaseti altında mıntaka Ticaret çorabları olduğundan bunun üzerinde ve sokak kapısı önünde Hüseyini kanlı başka sahalarda yapması mııhtemel Oda oda kiraya verilen büyük konakc bıçağile görünce yakalamak istemiştir. olarak, a) Şiddet. b) Kıtlık, açlık. (Ka doğru ko müdürü. mıntaka İktısad müdüıü, Be tetkikler yapılmaktadır. Çorabcıların arda oda içlerinde yemek pişirilmemesi Bu sefer iki erkek arasında şiddetli bir ihtilâtatı da önlcmeğe büyük ehemmimus tercümesi) şebeh veya şibih. a) ediye İktısad müdürü, Ticaret Odası çorab makineleri iğnesi, Muntafa Namık Çankt hakkında verilen emir hilâfına yemek umumî kâtibi. bir sanayici ve bir tüc haricdenve nihayet iplik gelmediğiyedek boğuşma başlamış ve bu sırada biça yet vermektedir. Benzeyiş. b Hayal ve surettir. (Fraidi aksamı baTlmumi Harbdt Mülea Maarif Neza pişirildiği ve bu yüzden mütemadiyen cardan mürekkeb olacaktır. dürriye.) Bu terkibin konuluş tarzı ne Ingilterenin en tecrübeli devlet a hanesile çorablara mütemadi zam yap ğını kullanınak fırsatını bulan Hüseyin, yangın çıktığı İtfaiye kumandanlığınca yunanca aslına, ne de mantıkî maksa retinde toplanmıs Istılahat encümeninin Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırda tıkları iddiası vardır. Bu hususta tet Nazifi de muhtelif yerlerinden yarala damlarından sabık Dahiliye ve Hava Belediyeye bildirilmiş ve bunun men'i da uygun değildir. Yanyalı Esad, Aris bazı tabirlerini ileride münakasa ederın gördüğü lüzum üzerine hayat pa kikler sür'atle ikmal olunarak meseîe mıştır. Bu kanlı döğüşme bütün rna Nazın Sir Samuel Hoare Madrid'e secegiz. M. N. C. lüzumu alâkadarlara tebliğ edilmistir. halıliffile n'ücadele faaliyetinin bütün ihtikârla müeadele komisyonunda mü halleyi uyandırmış ve vak'a mahaHi fir gönderiliyor. Akdenirde İtalyanın to terfcümesinde avdetî tabirini kullanne kosanlar katili kanlı bıçağile yakamıçtır. Avdete mensubdur. Arabide, a) ehirde ku> vetli bir şekilde tatbik ve zakere edilecektir. harbe girmesile vaziyet karıştığı za lamışlardır. Geri dönmek. b) Munsarif olduğu nesman İspanyanın tutacağı siyaset son neye rücu eylemek. c) Sarf ve tahvil Yarahların her üçü de tedavl altma derecede ağır basacakfır. İngiltere İseylemek. ç) Reddetmek. d) Bir nesalmmışlarsa da bunlardan yaralan çok panyanın siyasetinden emin olmak için neyi nöbet nöbet işlemek. e) Bir işe ağır olan Nazif hastaneye götürülürken en büyük diplomatlarından birisini yolikinci defa başlamak, tekrar eylemeklamaktadır. yolda ölmüştür. tir. Kamus tercümesi) Lâtincesine ve Amerikanın harbe girmesi için de yunancasına tamamile uygundur. lk defa İneilterede resmi ağızlarla teDönmek, türkçede, a) Kendi mihveşebbüs ediliyor. İngiliz Nazın Duff ri üzerine veya bir merkez etrafına Cooper son nutkunda demiştir ki: hareketi devriye etmek. b) Arkaya doğ« Amerikanın İnçiltereye dostln • ru geri gelmek. c Değişmek, iahavvül A 3 » ı » j * » a t eylcmcsi saatv , gehoişür. ve tagayyür eylemek. ç) Eski dinini bıÇünT<ü "fngiltere bu gün uzun^fârihi rakıp başka bir dinle tedeyyün etmek. nin belki en büyük tehlikesi sayılacak d) Caymak, sözünü tutmamak. e) Birinin bir vaziyetle karşılaşmış bultınuyor.» tarafgirliğinden çıkmak. f) Bir hal kesbetmek, benzemektir. (Kamusu Türkî) Tehlike karşısında İngiltcrenin ce Türk Tütün Limited tarafından Franmaksadı ifade etmek bakımından yusız Rejisine gayet ucuz fiatla yapılan saretiıü ve birliğini muhafaza ettiği ve nanca, lâtince ve arabcasına uygundur, Burada olsun 3,5 milyon kiloluk tütün satışı butün bilâkis bunların daha ziyade arttığı : Lokantada yemek çünkü dikkat, bu kıyasta, suğraya git (ahvali âlem) den dünya şimali istihsal ve satış mıntakalarında protes mııhakkaktır. Bülün % A yerken, sokakta gimek üzere neticeden çevrilip döner. bahsetmiyelim! to ile karşılanmaktadır. Türk tütünü Fransadaki taribin en büyük mııharederken, kahvede nar Bunun için kendisine dönük kıyas venün kilosunu 88 kuruştan satan bu nericesini son derecede heye Ben de sana gile tokuştururken, ya tek kelime ile dönegen veya döner aynı teklifi yapa mukavelenin bozulması için Başvekâ cania belîleyor. evde, çoluk çocuk age diyoruz. Birincisi, hulfeden, sö caktım Biraz ba let ve Ticaret Vekâletine telgraflar çeMuharrem Feyzi TOGAY Sultanahmedde dün akşam üzeri tramvayla bir kamyon çarpışmıştır. kilmiştir. rasında, hep ayni zünden dönen ve girdab, Ikincisi, şımızı dinleyelim Çarpışma neticesinde kamyonda bulunan 4 kişi hafif surette yaralanmıştır. bahis. çark, girdab, mütedavil demektir. Ke canım.. Dün de Samsun tütüncüleri namına VILÂYETTE limeyi, Yunan filozofunun yaptığını evIstibdad devrinden kalma ihtiyat ifamüteaddid imza üe gazetemize gönde Öyleyse aniat MAARİFTE velce söylediğimiz tarzda, ahlâkî ve ta bakalım, ne var ne / ECNEBt MEHAFİLDE rilen bir telgrafta tüccarın geçen sene de ^den bir tabiri hepimiz hatırlarız: Ermeni Patriği Valiyi bil manadan mantıkiye naklediyotruz. yok?.. «Aman suya sabuna dokunmıyalım! • Fransız monopoluna kilosu 300 kuruşa Başmuallim tahsisatları Her ikisini de Anadolu lehçesinden derHarb sözü, zamane mevzularının adeİtalyadan dönen Iraklı talebe kadar tütün satmasına mukabil yeni ziyaret etti İyilik, hoşluk... leyoruz. Istanbul ilk tedıisat başmuaüimleriİtalyada tahsillerini yapmakta olan anlaşma ile Marsilya teslimi 88 kuruş Havalar da adamakılh düzeldi, ta suyu sabunu cldu. Ona dokunmaErmeni Patriği piskoposu Mesrop NaAccident. değil mi?.. Hele son yağmurlar, kula dan tek kelime konuşmak imkânsu! nin makam tahsisatı için yeni bir ka Irakh talebe, peyderpey memleketleri tan satış yapılmasının memleket zaraY.unancası symbebykos'tur. Tesadüfî rı öyle bir zümrüdleştirdi ki... Geçen Sudan bahsetmeğe kalkışsanu, ucu rar verilmiştir. Bu karara göre, nıakam ne dönmeğe başlamışlardır. Dün bun rına olduğu, bu satışa bu günkü şeraitte royan refakatinde sabık patrik kaymahal, araz manasına symbama'dan gelir, pazar çoluk çocuk şöyle Beykoza ka mutlaka denizlerin hâkimi olan dos tahsisatı 10 40 lira arasında olacak lardan ilk kafile, Konvansyonel trenile tüccarın girmesinin imkânsız bulundu kamı piskopos Aslanyan ile Doktor ArLâtincesi accidens. a) Bir şeyin yanı dar uzandık. Boğazı meğerse nekadar tumuz İngilizlere dayanır. Sabunun tır. Tahsisat, mekteblerin büyüklüğüne, şehrimize gelmişlerdir. Daha bir kısım ğu ve tüccarın elir.de bulunan tütünle şak Sürenyan olduğu halde dün Vali na düşmüş, vaki olmuş. b) Ârızî varlık, özlemişiz! «Kaymakdonduran. ı bilir sözünü edecek olsanız, on gram sabun talebe adedinin fazlalığına, işlerin çok talebenin bu günlerde şehrimize gel rin müşterisiz kaldığı zikredilerek Ti Doktor Lutfi Kırdarı ziyaret ederek, cevherin haricen tadile uğraması, de sin. Bir arabaya binip, gittik. O ergu için biribirine giren Almanlar akla ge luğuna göre tayin edileceğinden Maarif meleri bekleniyor. caret Vekilimizin nazan dikkatinin cel bazı meseleler hakkında göruşmüştür. müdürlüğü tetkikata başlamıştır. Hazibi istenmektedir. Şehrimizdeki alâka Bu münasebetle, Pangaltı mezarlığı dağişmesi, araz. c) Tesadüf, tesadüfî hal. vanların güzelliğini sana tarif ede lir. Hatta bu ara: Suriyeye geçen müiteciler bilindeki kilise üe civardaki bazı arrandan itibaren başmuallimler bu şekle ç) Felâketli hal, ârıza. Almanca ve mem. Kuşlar, cıvıl cıvıl öter. Bir ke Polonyalı mültecilerden bir grup. dar mehafilde Vekâletin vereceği ka saların istimlâki meselesi de görüşül Hava ne güzel... demeğe bile gel göre tahsisat alacaklardır. rar beklenmektedir. ingilizcesi fransızcasından farksızdır. dün TransiK'anya vapurile limanınuza kik kokusu... Bir kekik kokusu... Her miyor. müş ve harita üzerinde yapjlan tetkiIstılahat encümeni an'aneye uyarak tarafa, adeta lâvanta serpilmiş gibi!.. gelmiş, ve vapurdan çıkmıyarak doğOrta tedrisat maaşları Hangi güzel hava yahu?.. Balkankat neticesinde bir prensip anlaşması arz demiştir. Arabcada a) Meta, altın ve Bayımız, evde sabah keyfi yapmağa lar üstünde dolaşan bulutlan görmü Geçen sene kıdem zammı alan orta nıca Suriyeye hareket etmişlerdir Po İki Holanda vapuru limanı hasıl olmuştur. Patrik Naroyan, bu ziakçadan gayri mala denir. Onlarda sebat hazulanmaktadır. Sırtmda pijaması, tedrisat muallimlerinden maaşı otu7 li lonyalı mültecilerin. Fransada teşekkül yaret vesilesile Türk Ermenilerinin hismıza geldi olmadığı için. b) insana ârız olan ma köşedeki koltuğa yerleşir. Gelsin. si yor mustın?.. radan yukarı olanlar, bütçe imkânsız eden Polonya leiyonlarında vazife alaHolandanın istilâsı üzerine Akdeniz siyatına tercüman olarak millî vahdet Patlıcansız tarafmdan su isteyen araz demiştir. Arabcada a) Meta, altın ve gara.. Gelsin kahve.... Fakat kafasının lığı dolayısile bu zamlarını alamamış caklan anlaşılmaktadır. de kalarak memleketlerine avdet imkâ içindeki tesanüdü ve Ermenilerin Cumçok olsun. ç) Devam ve sebatı olmayan içi, hâlâ bomboştur. Derken kapınuı meshur fıkradaki obur gibi, biz de ne lardı. Maarif Vekâleti yeni bütçeye lânını bulamıyan Trajunus ve Ganimedes huriyet hükumetine ve rejimüıe tabiî redeyse haykıracağız: şey (Kamus tercümesi) gelip geçen zili... Fizmetçi koşar: zım gelen tahsisatı koyduğundan, haziNafıa Vekilimiz Vilâyette bağlılıklarını teyid etmiştir. Vali Lutfi adlarında iki Holanda vapuru dün halin ifadesi olmak itibarile kelimenin muaüimler ma^lanm Nafıa Vekili General Ali Fuad dün nımıza gelmişlerdir. Vapurlarm ikisi de Kırdar da millî davalara karşı Türk Er Kimdir o?.... harbinin bulaşığı karışmamış iki çifl konuluşunda ve kısmen kullanışında itbu derecelere göre alacaklardır. Maarif Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdarı boştur. Harb sonuna kadar. ya İstan menilerinin gösterdiği hissiyattan takVe biraz sonra tek lâf!.. tifak vardır. Bu, cevhere nispetle daima Vekâleti dün bu hususta alâkadarlara Vali konağında ziyaret etmiştir ve öğle bulda. yahud da müttefik limanlarınm dirle bahsetmiş ve mülâkat samimî bir rar odaya girerek tegayyürde olan, tesadüfen vukua gelen, SALÂHADDİN GONGÖR emir söndermistir. yemeâini birlikte vemislerdir. birinde kalacaklardır. hava içinde yarım saat sürmüştür. haber verir: sebat ve devamdan mahrum bulunan Ev sahibi gel bir keyfiyetin ifadesidir. (Baştarafı dünkü sayunızda) «\üçük hikâye ^ = = = ^ miş. Sığınağa dai nelerdenberi ikimizin de iyi tanıdığı Yorgun, bitik ve yalnız kalmış biı Duş, türkçede, a) Uğrama, duçar olmız birile dans ediyordum. Bir aralık sizinle görüşecek halde kendime geldim. Allahın hakkı ma, iptilâ. b) Tesadüf, raslama düşbana: miş! vardı, gidemezdim. Yalnız o allah demek. a) Uğramak, musab olmak, tutul Sırası mı ya, ğil, seni ölürken seyretmek için uy «Biliyor musunuz, galiba genc, güzel mak. b) Tesadüf etmek, vaki olmak, vuşimdi bunun?.. bir dula âşık oluyorum...» dedi. ben de, kusundan uyandırılarak çağırılan nöku bulmak. zuhur etmektir. (Kamusu ne tuhaf hiç de böyle birisini sevebiMina Curtiss'ten çev.ren : BEnıN KENT Türkî) yunanca ve lâtince asıllarla uy Fakat çaresiz! Giyinip aşağı inmeli... betçi doktoru imiş. Bu daha nekadar devam edecek, uzaktan sesimin, tanımadığım yoıt^ın Yüksük çiçeğinden bu kadar nefret et. yoksa yarına kalmaz.» diye beni a leceğini zannetmezdim diye düşünürınaktadır. Ancak duş isminde rüya ve Malum ya, vaktinde sığınak yaptırmıartık tahammülüm kalmadı.. dediğün sesimin: etmem ne çocukluk, değil mi?. vakıa manaiarı da olduğundan iltibas yanlara ceza var. zarlamış, ben de azarlandığım için sa ken (çünkü dul denince, bilmem ne den, gözümün önüne boyalı saçlı, şen, zaman: vardır. Tuştak uygurcadır. Seriüzzeva Çekil oradan, dediğini, doktorun na darılarak: Ağustos 21 Dün, geçerken baktım: Bizim ma şakrak, bütün erkekler tarafından arda: demektir. (Büyük Türk Lugati) arzın Çok kalmadı. dediler. «Istediğim gibi koparınm, sen ka zu, bazı kadınlar tarafından ise gıpta Bu gün hava müthiş sıcak ve gökte vasfı olan tagayyürün ifadesidir. An halîenin çocukları, kapı önünde harb Birden, sana oxygen veren makine Bırakmız gitsin, o ne yapmak is bir tek bulut bile yok. Misafirîerim rışma.» cevabını vererek seni üzmüşoyunu oynuyorlar. İkisi bir araya ge nin gürültüsünü duydum. edilen bir kadın gelirdi) birden bilmem cak uygurcanın talan garb türkçesintediğini biliyor... diye söylendiğini duy gelinceye kadar güneşte, çimenin üze tüm. lerek Fransız ordusu oldu. Karşısındanasıl, belki elimi biraz sıkı tutuşun de dala kalbolunur. Bu da ne? Ölecek değil m;, öy dum. rinde sırtüstü yattım. Sonra, giderlerkileri Almanm yerine koydular. Bir leyse allah aşkına bırakın da ralıat ölHâlâ senin bahçende çiçek toplayo dan. belki biraz manalı olan tebessü Altruisme. Sen hâlâ bembeyaz yatıyor, tikanı ken, ellerine birer büyük demet çiçek rum. Fakat hepsini, koncalarına dik münden, genc, güzel bir dul diye beni kapışmadır başladı. Kaldırımlarda halk Lâtince alter köküne nispetle teşkil toplanmıs onlan seyrediyor. Araların sün. Çıkarm şu kafesi de onu kolları yor, boğuluyor, ölüyordun! Geri gi verdim. Fakat bu benim için büyük bir kat ederek koparıyorum, senin istedikasdettiğini anladım. Demek karın, olunmuştur. Başkası demektir. Müsbet da, şişmanca bir çocuk var. Arkadaş mm arasına alabi'.eyim. dedim. derek seni kollarımın arasına bir daha fedakârlık oldu. Çünkü senin babçen ğin gibi yarına da, daha ertesi güne de başka erkeklerin âşık' olmayı bir hak Çıkardı'.ar. Vücudüne hayat, çiğerle aldım ve ağzından öpmek için başımı den bir tek çiçeğin eksilmesine gön çilik tarafından ortaya atılmış bir tabir ları ona «Dritnavt.. Dritnavt'» diye taçiçek kalsm diye. addettikleri bir dul olmuştu. Buz gibi dir. Almanca ve ingilizcede aynen kabul kıhyorlar. Dritnavt, pöf pöf öterek or rine hava vermeğe uğraşan o makinc eğerken birdenbüe bir el ağzıma ka Iüm razı olamıyor. oldum ve elimi çekerek ondan ayrılEylul 30 olunmuştur. Istılahat encümeni hodkâm tada dolaştıkça ötekilerde bir gülüş nin sesi kesildi, kesildi fakat bu sefe: pandı ve müthiş bir ses: Hatırlayor musıın? Seninle dalıa evdım. sen boğuluyordun. Soğuklar başladı. Bana, kış için şehhkla muvazi olmak üzere diğerkâmlık me, bir haykınşma... Derken, üç ba Deli misinız, bunu yapmayınız. li değildik, birbirimizle henüz flörte re dönmemi hatırıaüyor. Köyde, yazı Dul... Bu kelimeye bir müddet sonra demiştir. Bu farisî mürekkep kelimenin caksız birleşerek küçük bir torpito fi İşletin, işletin o makineji, onu dedi. başlamıştık, ve kimsenin arkadaşlığı geçirdiğim gibi, yalnız başıma kışı ge ben de alıştım. İnsan sık sık duydu ilk cüz'ü lâtincesinin muadilidir. İkincisi losu teşkil ettiler. Haydi Dritnavta hü öldürmek mi isteyorsunuz? diye dok Neden, bir şey hissetmez dame mızı bildiğini istemiyorduk. çiremiyorum. Şehirdeki kalabalık, pa ğu, her dakika yaşadığı bir şeye nasıl a) Ağzın sakafıdır ki fekki âlâsıdır. Da cum! tora yalvardım, o ise: «Artık az kal«Sen bana her zaman çiçek getiri tırtı ve meşgale yalnızhğa karşı iyi bir alışmaz. Fakat benim için bu, sahnede diniz mi? Doktor: mak tabir olunur. b) Murad ve maksuddı» cevabını verdi. Mahalle bakkaltnın önünde cere bir rol oynar gibi oluyor. Artık bir dul Evet, fakat sirayeti... diye mırü yorsun ama.... diyerek bir gün senin silâh oluyor. öur (Bürhanı Katı tercümesi) kelime Kollanmla seni sıkıyordum. Haberin çiçek dolu bahçenden kendi elimle isnıüşahhastan ve bederu cüzden mücerre yan eden bu kara ve deniz cengini han yoktu. Dudaklarım ellerinde seziyor dandı. Sana şehirden yazamıyorum. Sebe olmağı ben de öğrendim. Bir toplande ve bedenin bütün cüzlerini alâkadar gi tarafın kazanacağını merak etmiyo du, hissetmiyordun. Birden buz gibi Sersem, dedim ve seni öptüm. tediğim gibi bol bol çiçek toplamak bini söyleyeyim mi? Yazacağım mek tıda, kalabalık bir yemekte, filânın faeden bir manaya naklolunmuştur. Türk rum ama, neticeyi kolayca kestiriyorum: oldum. Ölüyordun, sen ölünce soğu Dudakların daha soğumamıştı! Sonra arzusunu izhar etmiştim. Bahçende ya tublann benden değil de, senin tanı lana âşık olması... Yeni ve beğenilen çede özge (a) Başka, gayri, diğer, âhir. Mağlubların, yüz göz tırmık içinde ağ yacaktın, o kadar sevdiğim sen. bu gittim kapıda durdum. Kahnak iste bancı bir kadmm çiçek topladığını gö madığın birisi tarafından yazılmış o bir filim... Güzel bir kitab ve bir çok dedikodu lacağı için. Bu birisi kim, biliyor mu şeyler hakkında ben de konuşup fikir b) Bambaşka. diğer gün. c) Yabancı, layarak eve dönüşleri... sevgili vücud buz gibi olacakü... Hayır, ıniyor, fakat gidemiyordum da. Ses recek olan komşularının Fakat, çocuklara kızmağa hakkımız hayır, diye düşündüm. O benim onu kesildi. Zaman durdu. Ölüm sessizhği! yapmaları ihtimalinden çekinerek, bir sun? Genc, güzel bir dul... Nasıl bu beyan edebiliyorum ve zannederim ki reyardır (Kamusu Türkî) buna kullanışta yapan ve satan manasmı ifade yok. Garb cephesinde, büyükler de ay böyle görmemi istemezdi. Birdenbire, bütün hayaüm kulakla gece herkes yattıktan sonra, küçük bir isim? Seni de, ilk işittiğim zaman be misafirlerimin hiç biri bir faciaya iş tirak ettikleıini farkedemiyorlar. Fa eden (ci), lâhikasını ekleyebiliriz. Bunun ni oyunu oynayorlar. Gidiyorum, dedim, artık taham rımdan çıkarmağa Tiğraşacağun bir elektrik fenerinin ziyasında, memnu ni şaşırttığı gibi, şaşırtıyor mu? kat şayed bir akşam, biz böyle otu delâletini bir düşüncenin, bir kanaatin. ses, kuru, kulaklan ürmalayıcı berbed bir şey yapan yaramaz çocuklann neşmülüm kalmadı. Ve yerimden kaikaÜç sene evveldi. Sen öleli bir sene bir mezhebin taraftarları mefhumuna Herkeste ayni merak: rak kapıya doğru yürüdüm. Hastaba bir ses duydum, boğazındaki ölüm hı esile, hırsızlık eder gibi senin çiçek kadar olmuştu. Fakat sen yanımda ol rurken hizmetçi kapıyı açarak: «Kocanakledebiliriz. Nasıl ki meşrutiyet sene• Dur, bakalım ne olacak? rıltısı... Beni ebedıyen bırakıp gider lerini toplamağa çıkmıştık. Ben, getir madığın halde, seninle ilk tanıştığım nız geri geldi...» diyebilseydi, sen derkıcı yolumu keserek: hal benim bu rolümün içyüzünü anıar, lerinde halk İttihadcılar, İtilâfçilar sureKöşe başındaki tütüncü bile • Vey Gidemezsiniz, giderseniz ömrü ken çıkardığın yegâne ses. Orada mıh diğimiz makası unutarak, ellerimle getinde buna yol açmıştır. Binaenaleyh gand. a akıl dersi vermeğe kalkışıyor: nüzün sonuna kadar pişman olursu lanmış gibi durdum, ve anlamağa ça lişigüzel çiçekleri kopararak renk renk günü tes'id etmekten kendimi mene bu günün kadınile senin tanıdığın dündemedim. Salon kalabalıktı ve uiak bir kü çocuk olan beni bir araya getirebıisim olarak özgecilik ve özgeci diyebili ! Şuradan girseler... Şu noktayı tut nuz, gitmeyiniz. dedi. demetler yaparken, sen birden: lıştım. orkestra vardı. Bu toplantıya bir çok lir ve onlara senin karın olmak hür rız. ' salar.» Sonra da bütün kuvvetlerile.... Fılimin tersile yüzüne vurduru ve ta Her şey bitti. dediler. «Öyle koparma. Koncalarına dikkat, abbablarınuz geknişti. Burüardan, se» riyetini iade edebilirdia. Sn ortasında snsnzlnk Beşiktaşta bir adam karısını, Fenerde de bir genc diğer bir genci öldürdü iki Feci cinayet Siyasî icmal Büyük muharebe ransanın şimali şarkisinde devam etmekte olan boğuşma dünya tarihinin en büyük muharebesi olduğunda bütün cihan müttefiktir. En güzide Fransız ve İngiliz ve Belçika kuvvetlerinden bir milyon asker ile bir o kadar düşmanları gece gündüz çahşıyorlar. Hayat memat muharebesi olduğundan müttefik ku\vetler bütün gayretlcrini sarfetmektedirler. Bunlar bir gedik açarak cenubdaki ku\\etler ile birleşmeğc çalışıyorlar. Buna muvaffak oIurlarsa o zaman Fransa arazisinden denize sarkmış olan Alman kuv\'etleri tecrid edilmiş bir hale düşeceklerdir. Aksî takdirde kendileri tecrid edilmiş bir halde kalacaklardır. Mustafa Namık Ihtikârla, teşkilâtlı mücadele başlıyor Daimî fiat kontrol komisyonu pazartesiye, Müddeiumuminin de iştirakile toplanıyor Şehrin içinden Tramvay Kamyon çarpışması j Zamane mevzularının suyu ve sabunu Artık "hava ne güzel!,, demeğe bile geimiyor, arkasından hemen harb havadisleri . Salâhaddin Güngör ' Herkes müsteki Tütün Limited'in satışlarını müstahsil protesto ediyor r Kocama mektublcL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog