Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

s CUMHURlYET 20 Mayît T940 HasanKremlerif Kar, Yağsız ve Yağlı Acı Badem, Yarım Yağlı, Gece Kadınların cinsî cazibelerini, hüsnü füsunlarım ziyadeleştiren, nazik cildlcre şeffaf ve yumuşaklık temin eden, ihti yarlan gencleştiren ve gencleri çüzel leştiren, buruşuk yüzleri geren bu şa yani hayret kremlerin nefaseti hakkında ne söylense azdır. Avrupanm en büyük sergilerinde, en büvük nisanları kazanan, dİDİomalarla birinciliie' ihraz eden bu meşhur krem, bütün kîbar kadınların yegâne hayat arkadaşıdır. Fransa, Almanya, , Belçika, Felemenk, Lüksemburğ ve îsviçre hududları, Maginot ve Siegfried hatları mufassal haritası Fiatı 20 kuruş. KANAAT K İ T A B E V İ " " " GARB CEPHESİ n Herkes bilhassâ çocuklar tarafından alınması gayet kolay müessir bir müstahzardır. ^^ • • FENNÎ SÜNNETÇİ EiTlİn Fidan karşı gayet tesîrMdir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Kiiçüklerde sebeb oiacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faydalıdır. Barsak Solucanlanna Kutusu 2O kuruştur. Yaşı büyüklere ve tasradan gelenlere kolayhk çoktur. Hasan Kremleri yaesız kar cinslerini KABİNE: Beşiktaş sabah, acı badem yağh kremlerden ak Erip apartımaru Tel: Şıhat V r U â J r t i n ı n m u s ^ a H r ^ ı n i h a ; d ı r . R c c r t g ı l r s a t ı l ı r . sam. pembe gece krqninden eece ya 44395, Ev Tel: 40621 tarken sürmekle 30 yaşındaki bavanlar mutlâka 18 yaşında. 40 yasında olanlar 25 ve 50 yaşında olanlar 30 ve 60 ya. şında olanlar 40 yaşında görünürler. 1 Çanakkale kasabasının meskun ve gayri meskun 225 hektarhk sahasının hali hazır haritasile bunu çevreleyen 40 hektarla 265 hektara varan sahanın 1/4000 mikyash münhanili takeometrelık haritasının yeniden ahnu işi bir ay Afyon Cezaevinin 1 haziran 940 tarihinden mayıs 941 sonuna kadar şartname müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. rnucibince bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 gram itibarile günde 600 2 İsin maktu bedeli 5500 liradır. aded fabrikada öğütülmüş ikinci nevi safi Anadolu buğday unundan imal edil3 Muvakkat teminat 412 lira 50 kuruştur. 4 Eksiltme 6/6 '940 persembe günü saat 15 te Çanakkale Belediye binasında miş ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 ve Üradır. Eksiltmesi C. M. U. lifinde müteşekkil Komisyonda 15 haziran 940 tarihine müteşekkil Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Belediyeler Imar Heyetinden iştirak vesikası musadif cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin «2253» (3997) almaları ve bunu teklif mektublarına koymaları lâzımdır. Şartnameler Ça Komisyona müracaatleri ilân olunur. nakkale Belediyesinden ve Ankara Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden parasız alınabilir. Teklif mektub'.arının tayin edilen günde saat 14 e kadar Çanakkale Belediye Reisliğine verilmesi ve yahud posta ile bu saatten evvel İdrar yolları hastalıklan gönderilmiş bulunması lâzımdır. 3803 sayılı kanuna göre muhtelif vilâyetlerde açılan köy enstitüleri için yapmütehassısı ürılacak binaların, avanprojelerile vaziyet plânlarını hazırlama isi, memleket Beyoğlu Yıldız sinema karşısı tram | yüksek mimarlan arasında müsabakaya konulmuştur. vay durağı Lekler apartımanı. Bu müsabakaya aid şartnamelerin 20 mayıs 940 tarihinden itibaren Ankara Fakirlere parasız. Tel: 43924. Maarif Vekilliliği İlk Tedrisat umum müdürlüğunden, İstanbul Maarif müdürlüğünden alınabileceği ve Vekilliğimizce neşredilerek resmî okulların hepsine gönderilen Tebliğler Dergisinin «70» numarah sayısında görülebileceği ilân olunur. Hekimlerîmize ve halkımıza tavsîye edîlen bu müstahzar her eczanede bulunur. Çanakkale Belediyesinden: Ekmek Eksiltmesi .J Daima terütaze, daima güzel, daima çenc jrörünmek için mutlaka HASAN KREMLERİ markasına etiketine dikkat ediniz. Dr. Suphi Şenses Afyon C. M. U. üğinden: Maarif inden: (Hakkı Katran Pastilleri öksürenierejJ(atranHakk! Ekrem * de vardır/ Tuzla içmeleri 1 Haziranda açılacak ve Trenlerl de işleyecektir. Hellenic POKER Traş bıçaklarında Nediterranean Lines Satılık kıynetli eşya Daktilo Aranıyor Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1 Suadiyede Suadiye plâjı yanında 17 numarah evde mukim iken 4/5/940 tarihinde ölen ve terekesine hâkimliğimizce el konulan ölü Hüseyin Hâki kızı ve ölü Tahran sefiri Hüseyin Hasib karısı Hayriye Öztoprağın yukarıda yazıh ikametgâhındaki R.C.A. marka 12 lâmbah radyo, buz dolabı, piyano, kıymetli hali ve sair eşyası 21/5/940 salı günü saat 14 te ve onu takib eden günlerde mahallinde açık arttırma puretile satılacağı... 2 Gene müteveffiyeye aid pırlanta pantantif, yüzük ve sair mücevherleri üç parça çok kıymetli Acem halısı 30 5 '940 persembe günü saat 14 te İstanbulda Müzayede salonunda satılacağı alıcılarla alâkadarlara ilân olunur.(4056) Başvekâlet Umumî Murakabe Heyetinden: Başvekâlet Umumî Murakabe Heyetince müsabaka ile fransızcayı sür'atli yazan bir daktilo ahnacaktır. Fransızcadan başka lisan bilenler tercih olunurlar. Ücret gösterilecek liyakate göre tesbit edüecektir. Müsabaka imtihanı 23 mayıs 940 persembe günü saat iki buçukta Murakabe Heyetinde yapılacaktır. Talib olanların bir istida ile Heyet Reisliğine, daha fazla malumat almak isteyenlerin de Heyet Muhasebecihğine müracaatleri. «2254» (3998) İ O NI A Tanınmış lüks vapuru, istisnaen 22 mayıs çarşamba günü öğle vakti yolcu ve eşyayi ticariye alarak PİRE Portsaid İSKENDERİYE FİLİSTİN SURİYE ve KIBRIS limanlarına hareket edecektir. Her türlü konfor Mükemmel ve nefis mutfak İstanbul Pire seyahati 24 saat, Fiatlarda hiç bir zam yoktur. Hamiş: 25 mayısta Pireden doğru Marsilyaya hareket eden ATTİKİ vapurile aktsrma edilir. Tafsilât için Galatada Frank hanında umumi acentasına, Telefoır 44708 ve Galata rıhtımında 25 No. şubesi ANDONARO yazıhanesine müracaat Telefon: 43777. Devlet Demiryolları işletme U. M. den: Hububat ve Un Nakliyatına Tenzilât Hububat, un ve diğer zahirelere mahsus 9 No lı tarife üzerinden hububat ve un nakliyatına ayrıca tenzilât yapılmıştır. Tarifenin bazı munasebetlere aid ücretleri değiştirilmiştir. Bu husustaki tarife 16/6/940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edılmelidir. «2334» (4096) Aşağıda yazılı iki kalem moloz taşı ayrı ayrı münakasaya konmuştur. Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları hızalarmda yazılıdır. Eksiltme 31/5,940 cuma günü saat 11 de Sırkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Kapalı zarf usulile yapılacak olan bu münakasaya iştirak ctr ek isteyenlerin aynı gün saat 10 a kadar kanunî vesaik ve teminatlarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarmı Komisyona vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verümektedir. (4029) Muhammen bedel Muvakkat teminat Klm. 27 ocağından 5000 m3 6000 L. 450 L. Muradlıdan 5000 m3 6750 L. 508,25 L. Muhammen bedeli 4350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'adda ambalâj sicimi, 500 j umak 0,5 m m lik bilet sicimi. 650 kilo muhtelif eb'adda İngiliz sicimi ve 1500 kilo kalafat ipi 27,5 1940 pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 326 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaıkle birlıkte eksiltme günu saatine kadar Komisyona miiracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıülmaktadır. (3798) Bir sene zarfında Eskişehir depomuz namma gelecek olan takriben 30,000 ton maden kömürünün vagonlardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömürün yerden makine veya vagonlara yükletilmesi işi kapalı zarf usulile 12/6 «40 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te H. Paşada Gar binası dahilinde I. inci İşletme Komisyonu tarafından ihale edilecektir. Muhammen bedel: Bir ton kömürün vagonlardan yere indirilmesi 10 ve bir ton kömürün yerden makine veya vagonlara yükletilmesi 15 kuruştur. Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 562.5 lira muvakkat teminatlarile birlikte ihale günü teklif mektublarım saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Komisyon ve Eskişehir depolan tarafından parasız olarak verilir. (4106) Hiç zam yapılmamıştır. Piyasamızda daima mevcuddur. SAÇ EKSİRİ Komojen Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini önler, kepekleri giderir. İNGÎLtZ KANZUK ECZANESt Beyoğlu tstanbul Borçlunun adresi ve ikamet mahalli: Polatlınm Gazi mahallesinde Hacı Muharrem Oğlu Haydar. Köyü Miktarı Tapu Muhammen Mevkii H ü DU D U kıymeti Dekar senedinin Cinsi No. Lira K. 22,5 34/6 Tarla 7 75 Ş. Dere, Şi. Mustafa ve Bekir Çavuş Ga. Sapanca Sarıtepeyanı Tepe, C. Dere. 63 37/6 » 18 90 Şa. Kavak yolu, i. Yol, Ga. Göl deresi, Ce. Karaçuluk San Hasan oğlu Osman. 9 31 > 2 70 IŞa. Şiho, Şi. Sellik, Ga. Tepe, Ce. Ahmed Kariyealtı usta. 36 » Kayaönü 9 2 70 Şa. Tepe, Şi. Yol, Ga. Karabenli hududu, Ce. Sarıkaya. 19,80 17 > Caykenarı 5 94 Şa. Çay, Şi. Haşan, C. Abdullah Ga. Süleyman O. Hasan tarlası, C. Çay lle mahdud. 16,20 20 4 86 üzayıcı Ş. Dere, Şi Ali O. Hacı tarlası, G. Ilica yolu, C. Dağ eteği. 4 95 ş. Tahlr ve Hüseyin, Şi. Çay, Ga. Çay, Ce. 13,50 26 Öziçin Şeyho. 8 10 27 30 Çalıarkası Ş. Haydar v e Şi. Yol Ga. Tepe, C. Halil > 19 10 08 Şa. Çay, Şi. Resul O. Ahmed, Ga. Yol Ce. Topkamıs 27,20 > Ali O. Hacı tarlası 21 30 derunü Hane Methaline müteveccihen canibi yemini Tahir Ağa bahçesi yarısı yol arkası Hasan O. Şeyho bahçesi cephesi yol. 5 40 18 Şa. Dere, Şi. Bayır, Ga. Dere, Ce. dere. Eski kışlaüstü 16 Tarla Şa. Haydarbey, Şi. Osman, Ga. Karaben18 5 40 35 Öziçi li hududu Ce. Yol. 13,50 27 4 05 Şa. Ufaksırt, Şi. Bogaz, Ga. Hali, C. Şeyho. Sarıkaya yanı 25 13,50 Yolaltı 4 05 Şa. Yol, Şi Şeyho, Ga. Hali, Ce eski kışla 24 Öziçi 36 10 80 Şa. Yol, Şi. Çay, Ga. Çay, Ce. Hali ve yol 23 Kariyede 1 Hane yeri 30 Şa. Boz hali, Şi. Dere. Ga. ve Ce. boz hali. . 22 Öziçi 1 Çayır Şa. Şeyho çayırı, Şi. Şeyho çayın Ga. Hacı 30 Celil, Ce. Hacı Celil. Yolaltı 18 5 40 28 Tarla Şa. Kücük Şeyho, Şi. Yol, Ga. Ali, Ce. Haydar bey. 1,50 33 Çayır Öziçi 45 Şa. Hark. Şi. Çay, Ga. Yusuf O. Mustafa ve Bekır Çavuş, C. Mustafa ve Bekir çavuş 3 10 27 18 Şa. Sırtüstü, Şi. Yol, Ga. Tepe. Ce. Hali Karahöyuk namı Tarla diğer Yaylayanı Ali O. Hacı tariası. > 29 27 Köykarşısı 8 10 Şa. Sır üstü, Şi. Yol, Ga. Tepe, Ce. Hali 27 17 > 8 10 Eski Kışlaüstü Şa. Dere, Şi. Bayır, Ga. Yeni Mehmedli yolu, Ce. Dere. 22,50 32 Sarı tepeyanı 6 75 Şa. Dere, Şi. Mustafa oğlu Ali, Ga. Tepe, Ce. Arazii haliyeden Ahmedin ihya ettiği tarlası. Borclanm vadesinin gecikmesine ve yapılan tebligata rağmen ödemiyen eşhasın hudud ve vasıfları yukanda yazılı Bankanııza birinci derece ve sırada ipotekli gayrimenkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmış ve şartnameleri 13 5 940 tarihinde Bankamız kapısına asılnuşhr. İhaleleri 27/6'940 tarihine tesadüi eden persembe günü saat 14 te Bankamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin yüzde yedi buçuğudur. Arttırma bedeli Bankamız alacağını karşılamadığı veya haddi lâyık görülmedıği takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gün uzatılacak ve 12/7/940 tarihine tesaduf eden cuma gunü ayni saatte ihale olunacaktır. Saüş peşin clduğu gibi müşteri vade ile almak istediği takdirde müzayede bedelinin dörtte birini peşinen ödemek suretile bakiyyesi gayrimenkulun ipoteği mukabilinde beş senelik va delı ikraza kalbedilecektir. Kat'î ihaleyi yaptırıp . yaptırmamakta Bankamız muhtar olduğu gibi kat'î ihaleye kadar borclular borclarını tamamen öderlerse muamele fesih ve iptal olunacak, muşteri ise pey akçesini geri almaktan başka hiç bir suretle hak iddiasında bulunmayacaktır. Bankamızdan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâ kadarların bu Eayrimenkuller üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı müspitelerile birlikte 20 gün içinde Bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedslinin paylaşmasından haric kalacakları ve daha fazla malumat almak isteyenlerin Bankamıza müracaatleri ilân olunur. (3961) T. C. Ziraat Bankası Polatb Ajansından; SATILIK ÇİFTLİK Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Heyetinden: 1 Çankayada inşa ettirilecek altı aded memur evinin inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 31/V/1940 cuma günü saat on beşte Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Heyeti odasında yapılacaktır. 3 Fennî ve hususî şartnamelerle plânlar her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğunden alınabilir. 4 Tahmin edilen bedel (otuz altı bin üç yüz on sekiz lira altmıs) kuruştur. 5 Muvakkat teminat (2723 lira 90) kuruştur. (Banka teminat mektubu olacaktır.) 6 Kapalı zarflar ihale günü saat on dörde kadar İdare Amirleri Heyetine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunacakbr. 7 Talibler 2490 numarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamede yanh vesikalan birlikte getireceklerdir. «2273» (3986) 'T A K S İ T L E VANTİLÂTÖRLER ÜTÜLER ZENGİN AVİZELER KADIN ÇANTALARI HEDİYELER . CEB, KOL, DUVAR SAATLERİ HAVAGAZİ OCAK VE FIRINLARI . BİSİKLETLER vesaire.. nnm Haseki Hastanesi Modayı takib eden her asrî kadm lçin kıymetli taslarile ve nefis işlemesile hakikaten nazan dikkati celbeden böyle bir harikulâde mSINGER» saatine sahib olmak adeta bir saadettir. «SİNGER» saatleri on beş senelik bir müddet için velev müşterinin mes'uliyetinden olsun her türlü ârızaların müessesemiz tarafından hiç bir ücret alınmaksızm tamir olunacaklan garanti edilmiştir. Dahiliye Mütehassıslarından Dr. Hiseyin Usmaıı| Akşamlan 17 19 a kadar Lâleli Ordu Cad. Lutuf apartıman No. 3. Telefon: 22459. RENKSİZ Ve CANSIZ SAÇA ELVEDA OSMAN SAKAR ve şeriki Beyazıd Elektrik İdaresi karşısı N. 2İ Galata Bankalar Cad. 59 Tel: 4276! Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 ZAYİ 16/5/940 tarihinde Beyoğlunda kaybettiğim cüzdanım içerisinde şahsıma aid askerî vesaikin bulan tarafından adresime gönderilmesini rica eaerim. Esad Arsan T. C. Merkez Bankası İstanbul Galata C İM/^ C D / ve 8 pırlanta 230 lira O l f N VUİİ\. No.27/B126 » >8 > 255 » Adres: SİNGER SAAT Mağazası İstanbul. Eminönü Cad. 8 1 No# 27 A 108 e l m a s l 1 Siverek Belediyesinden: 1 Siverek kasabasının imar plânlarınm tanzimi işi pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâletinin şehircilik ihtısas vesikasını haiz olması, Belediyeler İmar heyeti Fen şefliğinden eksiltmeye iştirak vesikası almış olmaları lâzımdır. 3 İşin keşif bedeli «4500» liradır. Muvakakt teminatı 337,5 liradır. ' 4 Pazarlıkla eksiltme günü 1/6/940 tarihine musadif cuma günü saat «15» te Siverek Belediye dairesinde teşekkül edecek olan eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin mezkur tarihte eksiltme saatine kadar komisyona vesikalarile müracaatleri veya posta ile gönderdikleri takdirde bu saate kadar komisyona tevdi edilmiş bulunması lâzımdır. 6 Mukavele ve şartnameler Siverek Belediyesile Ankarada Belediyeler İmar heyeti şefliğinden parasız alınabilir. • Sahib ve Batmuharriri: YUNÜS NAD1 Umumî negriyatı idare eden Yazı ifleri Saçlarınıza parlakhk ve güzellik müdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN verir, cazibenizi arttırır. Cumhuriyet Matbaast PETROL NİZAM istanbul Inhisarlar Başmüdürlüğünden: Hükmü mayıs 940 sonunda bitecek olan müskirat ruhsat tezkerelerini yenilemek isteyenler 20/5/940 tarihinden 5/6 '940 günü akşamma kadar kuntrat ve fotoğraflarile başmüdürlüğe müracaat etmeleri ilân olunur. (3640) 4 MAZON MEYVA TUZU İNKIBAZ Müferrih ve Midevidir HAZIMSIZUK, NIDE BUtANTI ye BOZUKLUĞUNDA, BARSAK TEMBELLİĞİNDE, MİDE EKŞİIİK ve YANMALARINDA Emniyetle kullanılabilir. MtDE ve BABSAKLABI temizler, alıgtırmaa veyormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat <
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog