Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

20 Mayı» 1940 CUMHURİYET RADYO Bu günkü program TÜRKİYE RADYOOİFÜZYON POSTALAKI Türldye Radjosu: Dalga uzunluğu: 1648 m. 182 Kc/s. 120 Rtc. Ankara Radyoıu T. A. P.: 31,70 m. 9465 Kc/s. 20 Kic. 12,30 program ve memleket saat aya. rı 12,35 ajans ve meteoroloji haber leri 12,50 müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 13,3014 müzik: Karışık müzik (Pl.) 18 program ve memleket saat ayan 18,05 muzik: Hafif müzik (Pl.) 18,30 müzik: Radyo caz orkestrası (Şcf: İbrahim Özgür) 19,10 müzik: Saz eserleri. Çalanlar: Ruşen Kam, Vecıhe, Cevdet Kozan 19,30 müzik: Halk turküleri. Azize Tözem ve Sadi Yaver Ataman 19.15 memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri 20 müzik. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Fahri Kopuz, Cev.let Çağla, İzzeddin Okte. A Okuyan: Radife Erten. 1 Yesari Asım: Hüzzam şarkı (Sevdah elâ gözlerini). 2 Arif Bey: Hüzzam şarkı (Küşade talüm). 3 Yesari Asım: Hüzzam şarkı (Büklüm btiklüm sırma saçın). B« Okuyan: Mahmud Karındaş. 1 Neyzen Rıza: Hicaz şarkı (Eyyaır.ı safa geçti dive). 2 Neyzen Rıza: Hicazkâr şarkı (Bahtım o kadar kare ki). 3 Halk türküsü (Fidayda) 20,30 konuşma (umumî terbiye ve beden terbiyesi 20,45 müzik. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, Ruşen Kam, izzeddin Okte. Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 Rast peşrevi. 2 Refik Fersan: Rast şarkı (Affeyle suuçm). 3 Lem'i: Rast şarkı (Sazın gibi sinem dahi). 4 Arif Bey Rast şarkı (Nihansın dideden). 5 Zeki Arif: Segâh çarkı (Kendi gönlümdür). 6 Ahmed Rasim: Segâh şarkı (Benim •en nemsin) 21,10 konuşma (fen ve tabiat bilgileri) 21,30 konser takdimi: Halil Bedü Yönetken; ve müzik: Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. Praetonus). Solist: Dr. Paul (Korno) 22,30 memleket saat ayarı, ajans haberleri; Ziraat, esham tahvilât, kamboyo nukud borsası (fiat) 22,50 muzik: Cazband (Pl.) 23,2523,30 yarınki program ve kapanış. Yaçadıfcı saadet ufkundan uzaklaşatak LALE S i n e m a s i n a doğmağ'a geliyor..... C L A R K BUiün kaCınları teshlr eden Amerikanın en mUstesna yıldızı Saf ve Normal Gıda | Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilâülâfı Dosya VAKFIN İSMİ No.sı 1 Kandilli Surp Arakelos Ermeni killsesi ve mektebi ve mezarlığı vakfL 2 Usküdar Surp Harç Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 3 Üsküdar Surp Karabet Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 9 Kadıköy Surp Takavor Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 10 Kınalıada Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi ve Nersesyan mektebi ve mezarlığı vakfı 11 Kuzguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi vakfı 12 Kartal Surp Nişan Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 13 Kadıköy Aya Efemiya ve Aya Tiryada ve Aya Yorgi ve Aya Yanl ve Aya İğnatyos Rum kiliseleri ve mektebleri ve mezarlığı vakfı 14 Kınalıada Panaiya Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 15 Beykoz Surp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 17 Kuzguncuk Müsevl cemaati vakfı 18 Heybeliada Aya Nikola ve Aya Varvara Rum kiliseleri ve mektebi ve mezarlığı vakfı 19 Usküdar Profitilya Rum kilisesi ve ayazması ve mektebi ve mezarlığı vatfı 20 Kandilli Meta Morfosis Rum kilisesi ve mezarlığı ve mektebi ve Göksu Panaiya ayazması vakfı 21 Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi ve Aya Pandeli ayazması ve mektebi ve mezarlığı vakfı 22 Büyükada Panaiya ve Aya Dimitri ve Profitilya Rum kiliseleri ve mektebi ve mezarlığı vakfı 23 Burgazadası Aya Yanl Rum kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı 24 Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı 25 Paşabahçe Aya Kostantin Rum kilisesi ve ayazması ve mezarlığı vakfı 27 Kuzguncuk Aya Pandeleymon ve Aya Yorgi Rum kiliseleri ve ayazması ve mektebi ve mezarüğı vakfı 34 Büyükada Heset Leavraham Müsevi Sinagonu vakfı. Mıntakamız dahllindeki semtleri ve isimleri y u k a n d a yazılı azlık vakıflannın tek mütevelllleri yeniden tayln olunacağından bu müesseselerin İdare ve temsil vazifelerini mevcud k a n u n ve nizamlar uyarınca deruhde etmek lsteyeceklerln 4 haziran 940 salı günü akşamı sonuna kadar birer istlda İle Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne m ü r a c a a t etmeleri ve vakıflar nizamnamesinin 37 nci maddesinde yazılı veslkalan da bilâhare gazeteîerle tayln olunacak imtlhan günü getlrmek üzere şimdiden hazırlamaları lüzumu ilân olunur. (4152) O A B L E HABİLKABİL şaheserlnde En gUzel fllml Gânon Bnlaacası 2 S 4 & 6 7 8 9 YENÎ ESERLER Muaşeret âdabı ve resmî teşrifat merasim kaideleri Dihiliye Vekâleti Seferberlik müdürlüğü birinci »ube şefi Derviş Okçabel tarafından bu isimle faydalı hit eser neşrolunmuştur. Kitabda; sosyetede cari muaşeret usulleri, mülkî, askeri ve siyasî merasim ve teşrifat kaideleri, ordu mensublanmızla, memurlar ve halk için bilinmesi lâzım olan bütün tejrıfat usulleri açık bir ifade ile yazılmıştır Tavsiye ederiz. mm * * 9 m • Soldan sağa: u m m • Köye doğru Ötedenberi köy ve köycülük davasına büyük bir samimiyetle ve kafasının bütün kudretile kalb bağlamış olan güzide muharrir arkadaşımız Salâhaddin Demirkan bu isimde güzel bir mecmua çıkarmağa başlamıştır. En mühim memleket meselemizi ele alan mecmuayı karilerimize hararetle tavsiye ederiz. 1 Saldıran (iki kelime). 2 Zaman zaman (murekkeb kelime). 3 Asyada bir nehir, bir emir. 4 Güzel maksad (iki kelime). 5 İhanet. 6 Üzerinden atlayan, bir harfin okunuşu 7 Kötek. 8 Ellerile ayaklarile bir yeri kazıp didikleyen. 9 Nota, gizli olmıyarak. Yukarıdan aşağıya: 1 Şimdiki vaziyet (iki kelime). 2 Tenasül tarikile çoğalış. 3 Katillere mahsus tarzda. 4 Bıkan, yemeğin tersi. 5 Soru edatı, bir emir, lisan. 6 Erkek ferd, bir tane. 7 Çağırma, elbisenin kolunun kenarı. 8 Bir gıdamız, ikamet yerlerinden. 9 Aydınlık, hile. Evvelkl bulmacanın halledilmlş şekli 1 2 3 4 6 6 7 8 Dr. Y. Hallacyan Hafız Cemal Lokmanhekim Mide, barsak ve iç hastalıkları muayenehanesi Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı Taksim (Eski Talimhanede) Abdtilhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12. daire No. 4 Tekiribg Nalıa Nidirlâğtiııdea: Pirincunu Mercîmek Bezelya Yulaf 1 Eksiltmeye konulan is: Şarköy Gölcük yolunun «10 f 300» kilometreleri arasında «10 f 300» metroluk kısmının şose esaslı tamiratile imalâtı sınaiye ve bir aded küçük tip ekip binası inşaatı. Keşif bedeli: «94488» lira «19» kuruştur. ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 2 Eksiltme «5/6'940» tarihine rashyan çarşamba günü saat «15> te Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. , 3 .Eksiltme şartnamesl ve buna müteferri diğer evrak «475» kuruş M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi: bedel mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 4 Eksiltmeye girmek için taliblerin en aşağı «50 bin» liralık bu gibi şose işleri yapmış olmaları ve «5974» lira «41» kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden en az «8» gün evvel Tekirdağ Valiliğine muracaatle ibraz edecekleri belgelere göre «ehliyet vesikası» almaŞehrimizin 120 lira ücretli Belediye Tabibliği münhaldlr. ları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikası göstermeleri şarttır. Şehir. 15000 nüfusludur. İstanbul Edirne asfalt yolu üzerlne düşer 5 isteklilerin teklif mektublarını «2» ncl maddede yazılı saatten ve hergün İstanbula ve Bdirneye gidlp gelen bir çok vesaltl vardır. İstek bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verlilerin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine müracaatleri ilân olunur. meleri lâzımdır. (4124) Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4088) TEŞEKKÜR Bursa Yenişehir hükumet tabibi ikea 14,5,940 tarihinde anjinden vefat eden kıymetli babaınız doktor Raik Cevdet Dikmenoğlunun cenaze merasiminde bulunan ve bizi telle ve mektubla te selli eden, sonsuz acımızı paylaşmak lutfunda bulunan kıymetli dost ve akrabalarımıza ayrı ayrı teşekküre deıin teessürümüz mâni olduğundan sayın gazatenizin tavassutunu dileriz. Eşi: Mediha Dikmenoğlu Oğlu: Behzad Dikmenoğlu H \\2 ! R İA M 1 R A c U RA |! D A D İ V İ » E ş A • E L I D A H 1Y • S ! •lo VI •A • ÂİN L •K 1 9 ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI B A N Aİ •E E K Z A N İİKİİ • KİtİGİ LİEİK AİNİE z *D A • •l DAHİLİYE MÜTEHASSISI Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2,30 dan 6) ya kadar İstanbulda Divanyolunda (104) numaralı hususi kabinesinde hastalannı kabul eder. Sah, Cumartesi günleri sabah .9,30 12» saatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefonu: 22398 2104. Lüleburgaz Belediye Riyasetinden: Takas primleri Takasın nev'i Entersanjabl Ingiltere Belçıka Holanda Isveç Fransa Isviçre Ithalât 56 56 MİSAF1RLERİNİZE Ç1KOLATA CEMİL KARAMELA CEMİL mım Ikram ediniz. O P E R A T Ö R Ihracat Hazır Alivre 45 40 47 41 50 40 40 44 39 46 40 48 39 33 Borçluların adresl ve ikamet mahalli: Eskişehirin İhsaniye mahallesinde mukim Rusçuklu Kadir oğlu Rlfat ve Bitlisin Taş mahallesinden olup Polatlının Cumhuriyet M. mukim Sadık karısı Gevher. Mlktarı Tapu senedinin Ipotekli gayrimenkulün Dönüm Zira No. MevkU bulundutu mahal Köyü Sivıihisar Tatarçiftilü > Deveboyunu Definnenözü 5 6 T. C. Ziraat Bankası Sivrihisar Ajansından: Cinsi Muhammen kıymeti Lira K. 13 37 29 29 29 29 16 67 23 412 20 93 3 5 2 366 274 274 110 36 165 109 109 109 6 25 2 4 687 5 4 4 2 73 330 192 137 137 192 54 137 412 412 43 05 50 40 80 80 00 64 00 80 80 80 86 00 06 12 00 06 58 58 95 20 00 36 40 40 36 96 50 50 50 1 1 2 2 2 2 9 HÜDÜDÜ Ş,Mehmed O. Abdullah G. Şakarya. Ş. Mehmed O Abdullah C. Sakarya. S.Abdullah G. Fatma Ş. Kızviranlı Osman; C. Ahlat S. ve G. ve C. Hark Ş. Bayi İsmail Ef. '. Bayi İsmail Ef. Gar. Emine Ş. Köprü C. Hark ı Emine G. Hark Ş. İsmail Ef. C. Hark > Hark G. Fatma Ş. Şevket, C. yine Fatma > Şevket G. Deli Kocanın Kolak Ş. Sakarya ve köprü C. sahibi sened . 1 Hali G. Hark Ş. Emine C. Hark Hark G. Abdullahm ismail Ş. Sazlık C. Emine Hacı Kigork G. Yol Ş. Hacı Muhis O. Boğos. C. Hark • Hacı Muiz O. Boğos G. Abdullah O. İsmail ve Kasım veresesi Ş. Sazlık C. bdullah "5. Emine G. ve Ş. Şevket C. sahibi sened Ş. Değirmen harkı G. Şevket Ef. Şi. iahibl «ened C. Hark. S. Şevket Ef. çayın G. Emine Ş. Hali C. Şevket S. Kışla G. mahdumlar ve sıcak biraderleri Ş. Sadık ağa C. Hacı Muis O. Bogoa ^. kısla tabir olunan taşlık mahal G. Gazel Ş. yol C. Uhannia S. Sadık ağa G. Sadık ağa Ş. Sazlık C. Hark. Ş. Fatma G. Gazel Ş. Yol C. YoL S. Örenlik G. Sahibi sened Ş. Bayram O. İsmail C. YoL Ş. Fatma G. Şevket Ş. Hacı Kuuk C. Yol S. Kazel G. Musa O. Veli Ş. Kışla C. Hark ve Bayram O. İsmail. S. Fatma G. ve Ş. Kiğork C. Hark. Ş. Yol G. Değirmen harkı Ş. Değirmen C. Sadık ağa. S. Hali G. Hulantah çayırı Ş. Sakarya C. Yol S. Veli Kocanın Kolak G. Göl ada Ş. Sakarya C. Sadık ağa Ş Hacı Muis O. Boğos G. Yol Ş. Sakarya C. yol Ş. Sakarya G. Bayram O. İsmail Ş. Sakarya C. yol Ş. Hark G. ve Ş. Değirmen harkı C. Mahmud. S. Yol G. Değirmen harkı Ş. Şevket Ef. C. Su harkı Ş. Hacı Muis O. Boğos G. Şevket Ef. Ş. Uhannis itamı C. Çatal hark S. Hark G. Sazlık Ş. Hacı Kiğork C. Zabtiye Mehmed veresesL Ş. Karaca Viranh İbrahim G. Su harkı Ş. Sakarya C. Değirmen S. Hacı Muis O. Boğos G. tsmail Ef. veresesi Ş. Abduliah O. İsmail C Sadık aga Ş. Süleyman kerimesi Emine G. İsmail Ef. Ş. Sakarya C Hark S. Hark G. Sazlık Ş. Hacı Muis G. Boğos C. Sahibi sened S. Kazel G. Sahibi sened Ş Sahibi sened C. Hark Ş. Kazel ve biraderi G. Kazel Ş. Bayram O. İsmail çayırı C. Hark S. Macak biraderi G. Bayram O. İsmail Ş. Sazlık C. Hark S. Abdullah O. İsmail G. Kazel Ş. Veli C. Hark Ş. Sakarya G. Kışla Ş. Sakarya C. Azmak Ş. İsmail Hakkı Ef. G. Macak biraderleri Ş. Abdullah O. İsmail C. Hark Ş. Yol G. Macakbiraderleri Ş. Abdullah O. İsmail C Hark Yemini Musa O. Veli yesari Koca misak arkası harman yeri ve Hacı Bekir kerimesi Fatma önü yol. Yemini Hali yesari Abdullah O. İsmail arkası önü yol Ş. Hali G. Bayram O. İsmail Ş. ve C hark Ktrafı erbaaa hali > » » Yemini ve yesari ve arkası Sadık aga tarlası önü tartki âmi 8 Kanhca G. Orta su başı Ş Hark C. Düden Etrafı erbaası hali Ş. Ömer O. Çayırı G. Hamza Ş. Yol C. Sakarva "emini yol yesari Ohabin arsası arkası ve önü yol 5. Hark G. Sazlık ve bataklık Ş. Ali C. Hark r 'trafı erbaası hali Ş. G. Yol Ş. Hali C. Hark S. Sadık ağa G. Hark Ş Ve C. Hark 3. Ali G. Kazel Ş. İsmail C. Hark S. Veli G. Hark Ş. Kazel C. Hark S. Veli G. Abdullah Ş. Veli C. Kazel Ş. Kazel ve Bayram G. Abdullah ve tarik. Sazlık C. Hark ve Kazel Ş. Veli G. Kazel Ş. Sazlık C. Bayram S. Ali G. Veli ve Bayram Ş. Sazlık C. Hark S Sadık ağa G. İsmail Ş. Sazlık C. Hark S. ve G. Sazlık Ş. Sakarya C. Sakarya Rtran erbaası hali Yemini Kazel yesari ve arkası hali önü yol 1 2 3 4* 5 6 70 66 53 56 RIZA UNVER Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesl No. 22, Mavi yapı Telefon : 22683 70 İhracat primleri % 100 kıymet üzerinden hesab edilmiştir. | Devlet Penizyollan işletmc U. M, ilânları 20 Mayıstan 27 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Güneysu) ve Pazar 16 da (Tan) Galata rıhtımmdan. Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya) SirBartm hatüna keci rıhtımından. Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane Izmit hattma rıhtımından. Mudanya hattına Pazartesl 13. Salı 9,50, Çarşamba, Perşembe, Cuma 16 da ve Pazar 8,30 da (Marakaz). Ayrıca Cumartesi 14 te ve Pazar 19 da (Sus) Galata rıhtımından. Bandırma hattına Pazartesl, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Sus) Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya) ve Cumartesi 20 de (Ülgen) Tophane rıhtımından. Karabiga hatüna Salı ve Cuma 19 da (SeyyâT) Tophane rıhtımmdan. Imroz hattma Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. Ayvalık hattına Çarşamba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te (Bartın) Sirkeci rıhtımından. İzmir Sür'at hattına Pazar 11 de (İzmir) Galata rıhtımından. Mersin hattma Sah ıo da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya) Sirkeci rıhtımından. N O T Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numaralan yazılı acentalarımızdan öğrenilebilir. Galata Baş Acentalığı Galata rıhtımı, Limanlar Umum Müdürlüğü binası altında 42362 Galata Şube > Galata nhtımı, Mmtaka Liman Reisliği binası altında. 40133 Sirbeci > » Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 Karadeniz hattma Kışla Harkaltı Köyönü Değirmenözü > Karabend Harkaltı 10 10 10 10 70 3 1 15 4 15 25 11 20 30 10 6 2 6 4 4 4 30 110 9 7 8 9 10 11 1° Çayır > Tarla > > » » » Çayır Tarla » *14 1! . = 16 17 18 19 2') 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ?A Köyaltı > Harkaltı > Devebayırı Balıkkayası Devebayırı > Harkaltı Değirmenözü > Pınarbaşı Değirmenözü Harkaltı 3 > Çayır > » > Tarla » > > 18 25 25 20 20 13 4 12 7 5 5 7 2 15 15 15 100 100 225 3500 16400 150 çayır Tarla > > > > > > Çayır Tarla > Hane yeri % 35 36 37 38 39 40 41 Köyiçl 42 43 44 45 46 47 48 4P 50 Universite Rektörlüğünden: All bağuıda Inikdere ilyaspas Köyiçi Pınarbaşı İnkaya Köyönü 5 Ceza hukuku. iktlsad, lspençiyari kimya, umumî fizite, romanoloji, Türk edebiyatı tarihl, umumî Türkiye tarihl, hayatî ve tıbbi kimya, mîkrobiyoloji, genel fizyoloji, sinir hastalıkları doçentlikleri açıktır. Namzedlerln yabancı dil imtihanlan 3 birinciteşrin 1940 perşembe günü yapılacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, 5 fotoğraf, niifus tezkeresi örneği ve ilmî hüviyetini gösteren fişlerile (Fişler tedris işleri kaleminden istenecektir) 16 eylul 1940 tarihine kadar Rektörlüğe müracaatleri. (4088) 2 9 1000 10 1 10 10 5 6 10 8 3 8 8 8 1 680 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Devlet Limanları îşletme Umum Müdürlüğünden: Galata rıhtımındaki yeni Yolcu salonunun lokanta, kazino ve büfeleri idarece hazırlanan şartname ve mukavele esasları dahllinde kiraya verilecektir. Bu şartnarr.eleri almak ve ona göre tekliflerini yapmak üzere bu Işlerdekl Ihtisaslarlle tanınmış isteklilerin nihayet 4 haziran 940 zevaline kadar İdare Levazım Şubesine müracaat etmeleri. (4156) Harkaltı 61 62 63 Çankın Belediyesinden: Belediyemize elli lira aylık ücretli bir itfaiye âmiri almacaktır. Taliblerin 25/ 5'940 tarihine kadar evrakı müsbitelerile birlikte Belediyemize müracaatleri ilân olunun (3953) Devebayın Parsak Bacakaya K6yd e 64 65 66 » > arkası > > Değirmen yerinin nısfınm 410 da 66 sı ^Şıl yeri 1 13 \ğü yeri ve eb45 niyesi fayır 1 85 Hane Tarla 2 30 22 Ağıl yeri 2 30 Tarla 2 30 > 1 15 1 38 > 183 20 219 90 27 50 > 219 90 > 1 85 Çayır 1 85 ?2 Ağıl yeri Hane arkası . Çankırı Bdediyesınden: Belediyemize bir olçü ve âyar memuru almacaktır. Taliblerin bu işlere ald ehUyet vesikalarile birlikte 25/5/940 tarihine kadar Belediyemize müraoaatleri ilân oîunur. (3952) Borclannı vâdesinin gecikmesinc ve yapılan tebligata rağmen ödemiyen eşhasın hudud ve evsafları yukarıda yazılı, bankamıza birinci derece ve arada ipotekli gayrimenkulleri 3202 «ayılı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkanlmış ve şartnameleri 13/5/940 tarihinde bankamız kapısına asılmışür. İhaleleri 27/6/940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te bankanuzda yapılacaktır. Pey parası gürülen peyin yüzde yedi buçu ğudur. Arttmna bedeli bankamız ala cağını karşılamadığı veya haddi lâyık görülmediği takdirde en son artbranın taahhüdü baki kaimak fartile artürma on bes gün uzablacak va 12/7/940 tarihine tesadüf eden cuma günü avru saatte ihale olunacakür. Saüş peşin olduğu gibi müşteri vade ile almak istediği takdirde müzayede bedelinin dörtte birini peçinen ödemek suretile bakiyesi gayrimenkulün ipoteği mukabilinde beş senelik vadeli ikraza kaydodilecektir. Kat'î ihaleyi yapnrıp vapürmamakta bankamız muhtar olduğu gibi kafî ihaleye kadar bordular borclannı temamen öderlerse muamele fesih ve iptal olunacak, müşteri ise pek akçesini geri almakUn başka hiç bir suretle hak iddiasmda bulunmıyacaktır. Bankamız dan başka ipotek sahibi alacakklarla diğer alâkadarların bu gayrimenkuller üzerindeki haklarmı, hususile faız ve masrafa dair iddialanm evrakı müspitelerile birlikte 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olmadıkça saüş bedelinin paylaşmasından harlc kalacakları ve daha fazla malf>rpflt almak isteyenlerin bankamıza müracaatleri Uân olunur. (4102)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog