Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Mehmed Akif Mlthat Cemal yazmıştır. Reslmli tablolarla 500 sayfa 200 Kr. Sabatay Sevi İbrahim Alâeddln tarafından yazılmıştur. Eser bir çok rtsimli tabloları lhtiva eder. 50 Kr. Semih Lutfi Kitabevi Onaltıncı yıl sayı: 5737 umhuriyet ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusa: tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 :NÎ GELÎNÎN IRALARI ıc'dan tercümesi 85 Kr. ian çevrilmistir. 50 Kr. .ERÎN İSYANI KADIN ve OYUNCAĞI Piyer Luis'den nakledilmiştir. 50 Kr. Perşembe 2 Mayıs 1940 Semih Lutfi Kitabevi 28,000 Alman seyyahı! AKDENIZDE Bütün memleket ve hükumet daireleri Hava gergin sıkı askerî muhafaza altmda... Kral Karol Prens Pol mülâkatı Iki devlet şefi hududda, bu müşterek derdi görüştüler Rumanya, seyyah Almanlan üçer yüz kişilik kafileler halinde hudud haıîci TA5 İNCİUİ2 ÛtLEKi TftANltt >a , Bükrej, 1 mayı» (Telefonla) Rumanyayı dolduran Alman «seyyahları» meselesi burada günün mevzuunu teşkil etmekte devam ediyor. Rumanyayı ziyarete gelen bu Almanların adedi bir rivayete göre bütün memlekette 28,000 i bulmuştur. Bükreş sokaklarında adım başında bir rastlanan Alman grupları bu rivayetin hakikatten pek uzak olmadığını gösteriyor. Rumen hükumeti, Almanyaya karşı harbin bidayetindenberi tensib etmekte olduğu normal siyaset yolundap ayrılmamak maksadile, bu Almanlara karşı hiçbir dürüşt harekette bulunmamayı tercih etmektedir. Şu kadar var ki bu mevsimsiz seyyahlann baz» silâhlarla da mücehhez bulundukları kanaati ufnumidir. Ve bu nokta memlekette endişeli bir hava yaratıyor. Her hangi bir sürpriz karşısında kalmamak için bir taraftan hükumet ecnebilere karşı sıkı tedbirler alırken. diğer taraftan Rumen polisi şüpheli gördüğü yabancılan ve bılhassa mevzuu bahs Almanlan adım adım takib etmektedir. Ayni sıkıntı ile mustarib bulunduğu anlaşılan Yugoslavyanın bu hususta Rumanya hükumetile işbirliği etmi; olduğu artık hemen hemen bir hakikattir. ediyor Nadİ bildiriyor Arkadaşımız Doğati Akdenizi ve başlıca iiç büyük devletin üslerini gösterir harita Ingiltere seferleri kaldırdı Mısır ve Süveyşte tedbirler artırıldı İtalyamn yeni Berlia setiri aşist partisinin ileri gelen unsurlarından eskı Millî Kültür Nazm Dino Alfieri'nin Berlin büyük elçiliğine tayin olunması, harb gürültüleri arasında şaşkına dönen gözlerin, yeniden îtalya taraflanna doğru kaymasına vesile teşkil etti. Alfieri koyu Alman taraftarlığile tanmmış bir adam olduğundan, hâdise, muhtelif memleketlerde lürlü türlü tefsirlere yol açmaktadır. Yeni Berlin sefirinin sehsiyetini tebarüz ettiren îtalyan gazetelerine göre, bu yeni tayin keyfiyeti Alman İtalyan münasebetlerinin günden güne kuvvetlendiğini ispata yarayacaktır: «Berlinde bir çok dostlara malik bulunan Alfieri, iki millel arasındaki işbirliğinin inkişajtm temin hususunda rakibsiz bir şahsiyettir. Onun Almanyaya gitmesi, mihver politikasma hııdudsuz imkânlar bahşedecekiir.» Berlin matbuatında da aynı tempoya ayak uyduran neşriyata raslayoruz: «Alfierınin Reich hükumeti nezdine büyük elçi layin edilmesinden Alman ejkârı umumiyesi şadolmuştur. Çünkü sayın büyük elçi Alman halkmca çok tantnmış bir adamdvr. Miltî Kültür Nazırlığı zamanmda müteaddid defalar Berline gitmiş, orada, Alman rica'üle samimî iemaslarda bulunmuş, dostluklar temin etmişlir. İki memleket arasmdaki kültür münasebetlerinin inkişafma hararetli iaraftarlık yapan Alfieri'nin siyasî kanaatleri Almanyada hakkile takdir edilmektedir. tçinde yaşadığımız nazik günlere raslayan bu tayin keyfiyeti, mihverin kuvvetini bilhassa artıracak bir unsurdur.» Alman ve İtalyan gazeteleri bu minval üzere idarei kelâm ederken, müttefiklerin, bilhassa Fransızların Roma hükumetine karşı gittikçe artan şüpheli nazarla baktıklanna, hatta İtalyamn halinden oldukça sinirlendiklerine şahid oluyoruz. İtalya nereye gidiyor> Dıye soran Fransız muharrirleri, bu gibi hareketlerin, müttefiklerle bir anlaşma zeminine varma ihtimallerini çoğaltmaktan uzak bulunduğunu kaydederken, faşist milleti için, hakikî menfaatin Almanya ile değil müttefiklerle uyuşmak olduğunu da ısrarla yazıyorlar. Excelsior gazetesinin başmuharririne göre: «İtalyamn müitefiklerden hiçbir korkusu olamaz. Fakat buna mukabil, İtalya bilmclidir ki, sulhta olduğu gibi harbde de Almanya kendısi için korkunc bir tehlikedir. Çunki Almanya, şimdiye kadar hazırladığı kanlı ziyafetlerden, İtalyamn hissesine kırıni'lardan başka bir şey aı/trmam'ş/ır. (Arkan Sa. 5, «iitun 4 te) Mussolini, Ruzveltin emrile fikrini soran sefire İtalyanın eski siyasetinde devam edeceğini söyledr^~ Londra î (a.a.) lyi haber alan mahfillerde beyan edildiğine göre normal şekilde Akdenizden geçmeleri lâzım gelen lngiliz ticaret gemilerinin ihtiyat tedbirleri almaları hakkında lngiltere tarafından verilen karar herhalde bu vapurların bundan sonra Cebelüttarık ve Süveyş Yugoslav Rus miizakereleri Trondheim'ın şimalinde ve Romada endige uyandırdı cenubunda Alman ileri hareketi tevkif edildi Karada harekât yavaşladı, hava akınları devam ediyor, 11 Alman bombardıman tayyaresi tahrib edildi yolu yerine Kap yolunu takib etmeleri iBurada kuvvetle dolaşan bir şayiaya cab ettiği manasım tazammun etmekte göre dün Rumen Yugoslav hududunda dir. bir yerde Kral Karol ile Prena Pol arasında bir mülâkat yapılmıştır. İki devlet şeİhtiyat tedbirlerinin tibebi Londra 1 (a.a.) lngiliz mehafili, finin mülâkatında, diğerleri arasında bilAkdeniz yolunun lngiliz ticaret gemilrri hassa bu meselenin de ehemmi>etle mev(Arkası Sa. 3 sütun 4 te) (Arkan Sa. 5, tütun 5 te) Kral Karol Pren« Pöl mülâkatı Majeste Kral Karol, Prens Pol ve Rumen Veliahdi Prens Mişel bir törende Norveçliler Röros'u geri aldı Raman dağındaki vaziyet bir petrol sahasmın tezahürüdür! Başvekilin miijdesi Roma 1 (a.a.) Havas: Roma siyasi mahfillerit Sovyet Yugoslao münasebetlerinin müttakbel inkisafları hakkında bazı endiseler izhar etmektedir. Sovyetler Birliğinin kendi nufuzana Adriyatik sahilleri* ne kadar uzatması, ttalyamn hosuna gidecek bir keyfiyet değildir. Ve İtalyan gazeteleri, Yugo&lavyaya karşı kızğtnlık alâmetleri gö«Arkan Sa 5 I f i t u n 4 te) termektedİr. < ' Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın refakatinde İktısad Vekili olduğu halde Malatyaya muvasalatı ve Bez fabrikası imaiâtı Uzerinde tetkikleri Ankara, 1 (a.a.) Petrol sahasım tetkik etmekte olan sayın Başvekilimiz Dr> R e f i k S a v d a m Bismilden aşağıdaki telgrafı çekmişlerdir: «Raman dağında yapılmakta olan sondajın bugünkü vaziyeti, mütehassısların Norveçe sevkedilen bir Fransız alayı vapura irkâb edilirken (yazıa 5 inci sanüede) [k*t î ifadelerine göre, bir petrol roıntakasınm tezahürüdür. Mıntakanın arzî teşekkülünün müsaid bulunması bu tezahüre husus! bir kıymet vermektedir. Bunun hududunu ve verimini tespit için iaha müteaddid sondajlara ihtiyac vardır. Bundan sonraki mesaiye mütehassıslarca tespit edilecek program dahilinde devam olunacaktır. Bu hususta icab eden tahsisat Büyük Millet Meclisinden i^tenecektir. Diyarbakır, 1 (a a.) Başvekil Dr. Refik Saydam dün sabah saat 9 da beraberinde İktısad Vekili Hüsnü Çakır olSa. 3 sütun 3 te) Diyarbakırda NAD1R NAD1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog