Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET T8 Mayıs 1940 Bina inşaatı Ilânı HAŞARAT CANLANIYOR Bahkesir P.T.T. Nüdürlüğünden: YUVALARIN1 FAYDA ile tahrib ve imha ediniz. SineMahtakurusu, güve, bit ve biitiin haşaratı bir saniyede iîlâf eder, Kokusu lâtif ve sıhhidir. \ 1 Edremidde inşe edilecek P.T.T. binası kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin keşif bedeli (34016) lira (11) kuruş olup muvakkat teminat miktarı 2551) lira (21) kuruştur. İhale 21 mayıs 940 pazartesi günü saat 15 te Bahkesir P.T.T. Müdürlüğü binasında teşekkül edecek Komisyonda yapılacakür. 3 B u işe aid: A) Projeleri, B) Fiat bordrosu, mesaha cetveli, keşif hulâsasını, C) Fenni ve hususî şartnameleri, İsteyenler Balıkesir P.T.T. Müdürlüğünden (170) kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 4 Taliblerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer yirmi bin liralık işi bir defada başardıklarma dair referanslarile bulunduklan yer valiliklerine müracaat ederek alacakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarım ve kanuni muvakkat teminat veya banka mektubunu muhtevi zarflarını 21 mayıs 940 pazartesi günü ihaleden bir saat evvel yani saat 14 te Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lâzım geleceği ilân olunur. (3534) Güzel Olmak için Her şeyden evvel sıhhatli ve parlak bir tene, lekesiz ve düzgün bir cilcie malik olmak lâzım dır. Âkhisar Belediyesinden: 1 Bedeli muhammeni 750 lira olmak üzere 300 metrelik rekorlu hortumun açık eksiltme suretile mübayaasına karar verilmiştir. 2 İhale 20 '5 '940 pazartesi günü saat 15 te ihale olunacaktır. 3 İsteklilerin her gün Akhisar Belediye kalemine müracaat etmeleri ilân olunur. (3702) M KREM E V PERTEV Sizin de cildinizi güzelleştirir, guddelerini besliyerek canlandırır. Gazianteb Belediyesinden: Beton Yol Yapılacak Ufak 2 0 Orta 35 BUyük 5 5 kuruştur. r Tuzla içmeleri 1 Haziranda açılacak ve Trenlerl de Işleyecektir. KONZUK HEYVfl TUZU HEDYEMEKTEMSONRCU KULLONINIZ SİHHQTINIZI KPZONIDSINIZ. 1 Eksiltmeye konulan iş: Atatürk bulvarı.beton şose insasıdır. Keşif bedeli: .29111» liradır. 2 Eksiltme 10/6/940 pazartesi günü saat 15 te Belediye salonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 150 kuruş mukabilinde Gazianteb Belediyesinden alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «2183» lira «32» kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bu gibi işlere aid müteahhidlik ve sair kanuni vesikaları göstermeleri lâzımdır. 250 aded elektrik saati açık eksiltme suretile alınacaktır. Muham5 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yanh saatten bir saat evve men bedelleri 1977 lira 50 kuruştur. Eksiltme ve ihalesi 30/ 5 940 perPiyasada adi gazi boya ve naftalin line kadar Belediye Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. şembe günü saat 16 da Belediye binasında yapılacaktır. Vermek isteile kanştırarak Fayda yerine veya Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3915) yenler şartnameyi her iş günü ve saatinde Belediye Muhasebesinde göhaşaratı öldürücü mayi diye satıyorıebilirler «İsteyenlere şartname sureti gönderilir». lar. Dikkat ediniz ve bilmediğiniz Eksiltmeye girmek isteyenler 149 liralık teminatlarını Bursa İş Banuydurma A\rupa markalarını alkasına yatırarak alacakları makbuzlarile veya banka mektublarile birmayınız. 1 Meşe, dağ kavağı veya bahçe kavağı olmak üzere «5800» aded telefon likte münakasa saatinden önce Belediyede Komisyon odasına gelsinler. direğine istekli çıkmadığından 65/940 dan itibaren 15 gün müddetle yeniden (4094) aynı şeraitle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Direklerin yüzde beşi «78», gerisi «6» metre tulünde, mesenin tepe muhiti 35, dipten iki metresi 45, dağ kavağı tepe «3540' diğer muhiti «4555», bahçe kavağı tepe «40», diğer muhiti «5060» santimetre olacaktır. 3 Baykana «950», Mutkiye «2350», Kozluğa «1500» ve Sasona «1000» direk kaza hududları dahilinde gösterilecek yerlerde teslim edilecektir. 4 Direklerin birincikânun ayı ile mayıs ayı 15 i arasmda kesilmiş oldukları vesaikle ispat edilecektir. 5 Direklerin tahmin olunan bedeli «21350» lira olup, muvakkat teminat «1601.25. liradır. 6 Mukavele projesile şartnamesi Diyarbakırda Nafıa Müşavirliğinden parasız alınabilir. 7 İhale 28 mayıs 940 salı günü saat on birde Nafıa Müsavirliği odasında müteşekkil Komisyonca yapılacaktır. 8 İstekliler 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacakları teklif mektublarını teminat mektub veya makbuzu ve Ticaret Odası vesikasile birlikte saat pna kadar Komisyon riyasetine vereceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. (3826) l 40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertib ve yapılış tarzındaki incelik dolayısile, fenin fazla yağlanmasına mani olur. Yağsız olarak hususî tüp ve vazolarda satıhr. Bursa Belediyesinden: Elektrik Saati Münakasası İlânı J Birinci Uanni Müfettişlikten: HASAN OEPOSU KAN ÇIBANLARI TIRAŞ YARALARI ERGENLÎKLER ViROZl D O L A M A ŞİRPENÇE PİYODERMÎT ARPACIK S 1V î L CE AKNELER Bıırsa Naha Müdürlüğünden: İstanbul Vakıflar Direktörliiği ilâıları Kumkapı Ayakiryaki ve Aya elpis kiliseleri ve tahsisatlı mekteb. Lânga Ayatodori kilisesi ve tahsisatlı mekteb. Samatya Ayakostantin Analipsis, Ayanikolas, Ayayorgi, Ayaparaskevi ve tahsLsatü mekteb. Belgrad mahallesinde Panaiya kilisesi. Altımermerde Panaiya kilisesi. Edirnekapıda Ayayorgi kilisesi. Salmatomrukta Panaiya kilisesi ve tahsisatlı mekteb. Tekirsaray Panaiya kilisesi. Edirnekapıda Sarmaşık Ayadimitri kilisesi. Topkapıda Ayanikolas kilisesi. Eğrikapıda Panaiya kilisesi. Balat Loncada Ayadimitri kilisesi ve tahsisatlı mekteb. Balatta Taksirahis kilisesi ve tahsisatlı mekteb. Loncada Balino kilisesi. Çarşambada Potira Ayayorgi kilisesi. Fenerde Kiremid mahallesinde Muhliyo Panaiya kilisesi. Cibalide Ayanikola kilisesi ve tahsisatlı mekteb. Balıklı Rum 'hastanesi kız ve erkek yetimhaneleri. Yeşilköy Ayastefanos Ayazma ve mezarlık ve tahsisatlı mekteb Bakırkoy Ayayorgi Ayazması, mezarlık ve tahsisatlı mekteb. Fenerde Patrikhanenin Kotedral Ayayorgi kilisesi. Ajatrapi ve Vefa ve Vlâherna Ayazmaları. Fener Yuvakimion kız lisesi. Fenerde büyük Rum erkek lisesi. Fenerde Mersali ilk mektebi. Slrkecide ilk Rum mektebi. Yedikule Ermeni hastanesi. Balat kilisesi, mektebi. Edirnekapı. Kumkapı Sürp Harutyun kilisesi ve mektebi. Kumkapı Patrik Meryemana kilisesi ve mektebi. Gedikpasa kilisesi, mektebi. Samatya Sulumanastır. Eyüb Babahaydar. Eyüb Aşağı mahalle Sürp Azvazazin kilisesi. Narlıkapı Sürp Ohannes kilisesi. Topkapı Sürp Mikagos kilisesi ve mektebi. Kumkapı Dırasular vakfı. Yeşilköy Istepanos kilisesi. Bakırkoy kilisesi, mekteb ve kabristan. Yenikapı kilisesi, mekteb. Balat Musevi hastanesine bağlı vakıflar. Hahamhaneye bağlı vakıflar. Balat Cemaatine bağlı vakıflar. Balat Cemaatine bağlı vakıflar. Sirkeci Cemaatine bağü vakıflar. VİBOZl MEME ÎLTİHABLARI ve ÇATLAKLARI HER TÜRLÜ YANIKLAR KONJEKTİVİT ŞARK ÇIBANLARI KOLTUK ALTI ÇIBANLARI 1 Eksiltmeye konulan iş : (Bursa Karacabey yolunun 59 + 000 fellometresindeki Uluabad köprüsünün ahşab olarak yeniden inşası) olup ke§if bedell 16,000 liradır. 2 Kksiltme 6/6/940 perşembe günü saat 16 da Bursa Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Bu işe ald hulâsai keşif, ölçme cetveli, proje, fenni, hususi kapalı sarf usulile eksiltme. bayındırlık işleri genel şartnamelerile mukavele projesi Nafıa Dairesinde görülebileceği gibi seksen kuruş mukabilinde btfer örnekleri alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için 1200 lira muvakkat teminat vermeleri, üçüncü maddede yazüı evrakı 'kabul ve imza etmeleri, bu inşaatı yapabüeceklerine dair ehliyet vesikası (bu vesika ihale gününden evvel Bursa Vilâyetine müracaat edilerek Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır.) Ticaret Odasına kayıdlı olduğuna dair 940 yılı vârakasile birlikte teklif mektublarını 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hazırlayıp 6/6/940 perşembe günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (4040) \ğ ; n A 7 A PATÎ EN ERKEN ve EN V i r \ V S £ . M EMÎN TEDAVİ EDER. POLÎVALAN ve POLÎMİKROBİYEN AŞI f^ İNECİB Bey Bajjı I Hayvanat Bahçesi Rumelihisarı " ^ Babkesir ValiUğinden: ~" İstanbul Defterdarlığından: Kasımpaşa Maliye Şubesinde ölü Aleksandır veresesine noksan tarh edilen veraset vergisinden ötürü yapılmakta bulunan tahklkat dolayısile müdafaasmm ahnmasına lüzum görülen mezkur Şube eski Tahakkuk Başmemuru Suduri Bakırköyündeki adresini terkle yeni adresini bildirmemiş ve yapılan araştırmada bulunamamış olduğundan müdafaa hakkını ıkullanmak üzere Hukuk Usulü Mahkemeleri kanunun 141 inci maddesine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. (4087) I Açılmıştır. lıgiçkiler ucuzdur Dr. İhsan Sami I MUkemmel çay, gUzel I eğlenceler. I Meşrubat 15 Kuruş Daktilo Aranıyor Başvekâlet Umumî Murakabe Heyetinden: Başvekâlet ümumî Murakabe Heyetince müsabaka ile fransızcayı sur'atli yazan bir daktilo alınacaktır. Fransızcadan başka lisan bilenler tercih olunurlar. Ücret gösterilecek liyakate göre tesbit edilecektir. Müsabaka imtihanı 23 mayıs 940 perşembe günü saat iki buçukta Murakabe Heyetinde yapılacaktır. Talib olanların bir istida ile Heyet ReisMğine, daha fazla malumat almak isteyenlerin de Heyet Muhasebedliğine müracaatleri. «2254» (3998) 1 Balıkesir Kepsut yolunun 25 j 000 ci kilometrelerindeki «SİMAV KEPSUT» köprüsünün inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışür. 2 Keşif bedeli .19487. lira .3» kuruştur. Muvakkat teminatı da «1471. lira <53» kuruştur. 4 Bu işe aid bilumum evrak her gün Bahkesir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltme «30 mayıs perşembe günü saat <16» da Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. İstekliler zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur Komisyona vermiş olacaklardır. 6 Muvakkat teminatlarını Balıkesir Malsandığına yatırdıklanna dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mektubu ve ihale tarihinden sekiz gün evvel Vilâyete müracatle alacakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile teklif mektublarını ihtiva eden zarfa koyarak mezkur zarfları 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde tanzim ve imza etmiş olarak yukarıda bildirüen gün ve saatte Eksiltme Komisyonuna müracaat edeceklerdir. 7 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3808) BAKTERİYOLOJI L Â B O R A T U A E I Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazarmdan Vasserman ve Kahn T teamülleri, kan kürey\ atı sayılması. Tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, idrar. balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilptı, ültra mıkroskopi, hususi aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlarının tavini. Divanvolu. No. 113. Tel: 20981 Devlet Demiryolları işletme U. M. den: Aşağıda yazılı iki kalem moloz taşı ayrı ayn münakasaya konmuştur. Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları hizalarmda yazılıdır. Eksiltme 31/5/940 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Kapalı zarf usulile yapılacak olan bu münakasaya iştirak etnek isteyenlerin aynı gün saat 10 a kadar kanunî vesaik ve teminatlarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını Komisyona vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız oJarak Komisyondan verilmektedir. (4029) Muhammen bedel Muvakkat teminat Klm. 27 ocağından 5000 m3 6000 L. 450 L. Muradlıdan 5000 m3 6750 L. 508,25 L. Antalya İlbayhğından: 1 Antalya Manavgat yolunun 461000541000 kilometreleri arasmda 6400 metre mikâbı kırma taş ihzarı işi 17280 lira keşiflı bedel üzerinden 1/61340 cumartesi günü saat on bire kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Teklif mektublarının 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi tarifatı dairesinde ve ehliyet vesikasile birlikte aynı gunde saat ona kadar İdarei Hususiye binasında toplanacak olan Daimî Encümen Reisliğine teslim edilmesi lâzımdır 3 Muvakkat teminat miktarı 1296 liradır. 4 İşin bitme tarihi 940 ağustos sonudur. İsteyenler şartname ve saireyi Encümen Eürosunda görebilirler. (3667) Satılık Takeonıetre Mıntakamız dahiJinde adlarfyukarıda yazıü azlık vakıflarınm tek Hububat, un ve diğer zahirelere mahsus 9 No.lı tarife üzerinden hubu müesseselerin idare ve 20 saniyeye kadar veren hassas bir mütevellileri yeniden tayin olunacağmdan temsil vazifelerini mevcud kanun ve nizamlar uyarınca deruhte etmek bubat ve un nakliyatına ayrıca tenzilât yapılmıştır. takeometre satıhktır. Kadıköyünde ATarifenin bazı münasebetlere aid ücretleri değiştirilmiştir. cıbademde Dörtyol ağzında 31 numa isteyenlerin 3/6/940 pazartesi günü akşamı sonuna kadar birer istida Bu husustaki tarife 16/6/940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. ile Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri raya tahriren müracaat «2334» (4096) ve Vakıflar nizamnamesinin 37 nci maddesinde yazılı vesikaları da bi Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. lâhare gazetelerle tayin olunacak imtihan günü getirmek üzere şimMuhammen bedeli 3000 lira olan 500 aded şofaj irtibat başlığı, 200 diden hazırlamaları lüzumu ilân olunur. (4091) Ticarî muhasebeye vâkıf, daktiloyu aded «Y» şeklinde şofaj irtibat orta rekoru, 20 aded şofaj boşaltma musiyi yazabilecek, askerliğini yapmış luğu, 1000 aded şofaj irtibat hortumu bileziği ve 500 aded lastik boru raptiyesi (5/6/1940) çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satm alınacaktır. Talib olanlar kendi el yazılarile tercümei hal, varsa bonservis suBu işe girmek isteyenlerin (225) liralık muvakkat teminat ve karetleri ve bir fotoğrafile 1513 posnunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Kota kutusuna 22 mayısa kadar mümisyona müracaatleri lâzımdır. racaat edebilirler. Bu ise aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 19 mayıs 940 pazar günü saat 10 da Kadıköy Stadında yapılacak Spor (4111) bayramı törenine gideceklere kolaylık olmak üzere Köprüden KadıköyüSahib ve Başmuharriri: YUNUS NADİ ne kalkacak 8.30, 9 00 ve 9.30 esas seferlerine ilâveten 8.45, 9.15 ve 9.45 te Mensucat fabrikalarından döküntü halinde çıkan, «iplik, kıtık veUmumî neşriyaU idare eden Yazı işleri munzam seferler tahrik edilecektir. sair mensucat kırıntılarile kıtık halindeki pamuk kırmtıları» tam va Dönüş için de tören'n hitamına rastlıyacak saatlerde keza Kadıkö gonla nakledilmek üzere en az vagort tonaimın yarısı üzerinden ücret müdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN yünden Köprüye esas seferlere İlâveten munzam seferler kaldırılacaktır tediye edilmek şartile t<>nzilât yaçılmıştır. Fazla tafsilât için istasyonCumhuriyet Matbaası (4107) lara müracaat edilmelidir. «2338» (4095) Hububat ve Un Nakliyatına Tenzilât Bir genc aranıyor Devlet Denizyolları işletme U. M. ilânlan 19 Mayıs Bayramı Münasebetile Yapılacak Ilâve Seferleri IsUıbıl i ilânlan Darülaceze müessesesi için lüzumu olan 15 kalem muhtelif erzak 2490 numaralı kanunun 40 ncı maddesinin son fıkrasma göre pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 5900 lira 40 kuruş ve ilk teminatı 442 lira 53 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 20/5/940 pazartesi günü 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubiarı ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulun( 4 1 1 4 ) malan. KAK F0İFAR50L F O S F A R S O L , Kanın en hayatî kısnu olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek coğaltır. Tatb istah temin eder. Vücude devamlı genclik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asab! buhranlan. uykusuzlu&n erîderir. Muannid inkıbazlarda. barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gev«ekliği ve adenni iktidarda ve fcilo almakta sayani hayret faideler temin eder. F O S F A R S O L'ün: Diğeı bütün kuvvet şnrnblarmdan üstünlüğü DEVAMU BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMtN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstennesidirM Sıhhat Vekâletinin resml musaadesini haizdir. Hex eczanede baianm KHVVET İSTİHA SURUBU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog