Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

18 Mayis 1940 HALKEVLER1NDE 19 mayıs bayramı programları Beyoğlu Halkevinden: 19 mayıs spor ve genclik bayramı kutlama komisyonunca kabul edilen Beyoğlu H^lkevi spor müsamere programı: Tepebaşı bahçesinde. 1 Ev azaları, Evimize mensub ve Evimizde çalışan sporcu gencler saa' 15 te yürüyüş kolu halinde Ev merkezinden hareket ederek Tepebaşı Galatasaray Taksim yolunu takiben Taksime gidilerek Atatürk abidesine çelenk koyacaktır. Yürüyüş koluna Şehir bandosu iştirak edecektir. 2 Yürüyüş kolu Taksim Galatasaray Tepebaşı yolunu takiben saat 15 30 da Tepebaşı bahçesine avdet edecektir. 3 tstiklâl marşı. 4 Kısa bir nutuk (Ev reisi Ekrem Tur tarafından). 5 MüzikU jimnastik (Bayan sporcular tarafından). 6 Umumî jimnastik (Erkek sporcular tarafından). T Plâstik danslar (Bayanlar tarafından). 8 Akrobauk hareketler (Erkekler tarafından). 9 Plâstik yeni bir dans (Bayanlar :arafından) 10 Kıhc kalkan (Erkekler tarafından). 11 Eskrim, boks, güreş (Bayan ve erkekler tarafından). 32 Muhtelif millî sporlar (Bayan ve erkekler tarafından). 13 Sporculara mükâfat tevzii. 14 Sporcular yürüyüş kolu nizamına girecek. davetlileri selâmlıyarak Ev mcrkezine avdet edeceklerdir. Davetiyeler Beyoğlu Halkevi tarafından dağıtılmıştır. Davetiyesi olmıyanlann, yerin ademi müsaadesine binaen kabul edilemiyeceklerini teessür e itizarla arzeyleriz. CUMHURtYET RADYO Bu günkü program TÜRKİYE BADYODİFÜZYON POSTALARI Türkiye Radyosu: Dalga uzunluğu: 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kto Ankara Radyosu T. A. P.: 31,70 m. 9465 Kc/fc 20 Kw, 13,30 Program ve memleket saat ayarı, 13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 13,50 Müzik: Fasıl heyeü, 14,30 Müzik: Riyaseticumhur Bandosu (Şef: İh«an Künçer) 15,15 15,30 Müzık: Melodiler (Pl.) 18,00 Program ve memleket saat ayarı, 18,05 Müzik: Bir konçerto (Pl.) 18,30 Müzik: Radyo Caz Orkestrası (Şef: İbrahim Özgiır) 19,00 Konuşma (Yurd bilgisi ve sevgisi) 19,15 Müzik: Divan, koşma ve seraailer. Okuyan: Atâ Sesveren. Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Zühtü Bardakoğlu, 19,35 Muzik: Halk türküleri ve oyun havaları. Ahmed Gürses. 19,45 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.00 Müzik. Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan Gür, Hamdi Tokay. I Okuyan: Safiye Tokay. 1 Sadeddin Kaynak Nihavend şarkı: (Gönül nedir bilene) 2 İbrahim Nihavend şarkı: (Mimoza) 3 Sadeddin KaynakNihavend şarkı: (Kirpiklerinin gölgesi) 4 Refik Fersan Nikriz şarkı: (Dün geçti bağdan bir yosma civan) n Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 Halk türküsü (Neden benı yan bakışla üzersin) 2 Halk türküsü: (Ay doğdu batmadı mı) 3 Halk türküsü: (Tasa çaldım yoğurdu) 20,30 Konuşma. (Günün roeseleleri) 20,50 Müzik: Fasıl heyeti. 21.20 Müzik: Ertuğrul Soysal tarafından akordeon soloları. 21,35 Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın) 22,30 Memleket saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham tahvilât, kambiyo nukııd borsası (fiat) 22.50 Konuşma (ecnebi dillerde yalnız kısa dalga postasilei 22 50 Müzik: Cazband (Pl.) (Saat 23 20 ye kadar yalnız uzun dalga postasile) 23.25 23,30 Yarınki program ve kap>ıruş. Çankın Belediyesinden: Belediyemize bir ölçü ve âyar memuru almacaktır. Taliblerin bu işlere aid ehliyet vesikalarile birlikte 25/5; 940 tarihine kadar Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3952) Diyarbakır Vilâyetinden: Köyü Ev adedl Keşif bedeU Hanakpınar 129 85430.25 Teminat günü Saatl % 7,5 miktarı 5/6/940 Çarşamba 11 6407.27 Ihale Şekli Tip münakasa Kapalı IX zarf Köprübaşı 100 64032.00 6/6/940 Perşembe 11 4802.40 1 Yalova kaplıcalarında Riyaseticumhur köşkü yanmda yaptırılacak Abbas 100 64581.00 7/6/940 Cuma 11 4842.57 kâtibiumumilik binasının inşaatı hakkmda ilân olunan ve 16 maSalat 100 69476.00 8/6/940 Cumartesi 11 5210.70 Kerh 100 yıs 1940 tarihinde icrası mukarrer bulunan kapalı zarf usullle ek63125.00 10/6/940 Pazartesi 11 4734.375 Karaköprü 50 44814.50 11/6/940 Salı sıltemeye talib zuhur etmemiş olduğundan inşaat arttırma ve ek11 3361.08 VHI Ambar 50 33333.50 12/6'940 Çarşamba 11 2500.02 siltme kanununun (40) ncı maddesi hükmüne göre pazarlıkla yapKarabaş 25 13363.00 13/6/940 Perşembe 11 1002.24 tırılacaktır. 2 Pazarlık mayısın yirminci pazartesi günü saat on bes.te gene Eol1 Diyarbakır Vilâyetinin merkez Bismil ve Çınar kazalarında mabahçede Saraylar Müdiriyeti bina.'mda yapılacaktır. 3 Millî Saraylar Müdürlüğü kalemine müracaat edecek olan talibler yapılacak olan ve yalnız kerestesi İskân idaresindeki ambarından veavan proje, eksiltme şartnamesi, fennî şartname, keşifname ve rilmek ve diğer bütün işçilik malzemesi mütahhidine aid olup a n a h t a r mukavelename müsveddesinin birer suretlerini (2,5) lira bedel mu teslimi şartile yukarıda köy merkezlerile adetleri ve bedeli keşifleri ihale gün ve saatleri yazılan 654 evden yalnız «Karaköprü» beş gözlerdekii 50 kabilinde alabilirler. evin taş, kârgir ve sekiz tipten olmak ve mütebakisi dokuz tipten ker4 Muvakkat teminat (3650) lira (71) kuruştur. piç olarak yapılmak suretile 15'5/940 tarihinden iübaren kapalı zarfia Bu paranın pazarlığm yapılacağı saatten bir saat evveline kadar ihale için münakasaya konulmuştur. Malsandığına yatırılmış bulunması lâzımdır. 2 İhale günü olarak tayin edilen gün ve saatler yukarıda gös5 Pazarlığa girecek olanlar Ticaret Odasına kayıdlı bulunacaklar ve şimdiye kadar baska yerlerde yaptıkları asgari (4050) bln lira terildiği veçhile ihaleler Diyarbakır İskân Müdiriyetinde müteşekkil Koradesindeki inşaat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesika nıisyonca yapılacaktır. ları göstermek suretile kontrol mimarlığından aynca alacakları 3 laliblerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule fenni iktidar şehadetnamesini ve teminat parası makbuzunu şayan olan % 7,5 mlktarındaki teminatlarile teklif mektublarının a y n muayyen zamana kadar pazarlık heyetine tevdi edeceklerdir. (4092) ayrı zarfiar içine koyarak diğer bir tek mazruf ile «bilumum şeraiti okuyarak % şu kadar tenzilâtla kabul ettiğini» imza edip makbuz mukabilinde Komisyon Reisine tevdi edilecektir. Adresler gayet açık ve sarih olmahdır. Millî Saraylar SEHHAR v. CAZİB TENi'ni NASIL MUHAFAZA EDiYOR ? 10 senelik izdivacdan sonra Dörtyol Belediyesinden: Belediyece su ile müteharrik elektrik turbin ve tesisat malzemesi pazarl'Ha alınacaktu. İsteklilerın Belediyeye müracaatleri. (3950) Çankın Belediyesinden: Belediyemize elli lira aylık ücretli bir itfaiye âmiri alınacaktır. Taliblerin 25/ 5'940 tarihine kadar evrakı müsbitelerile birlikte Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3953) Müjde! Ankara veya İstanbulda sinemaya elverişli kalabalık bir muhitte muntazam ve güzel bir bahçesi olup da sinema yapmak istiyenler komple son sistem 940 model bütün teferrüatile sinema makinesi ve 1000 kisilik sandalyesile hazırdır. Arzu edenlere kiraya verilir ve yahut ortak iş yapılır. Taliblerin her gün saat 10 dan 12 ye kadar Sirkecide Antalya han 20 numaraya müracaatleri. YENt ESERLER Pratik Torna, Freze ve Tesviyecilik Yazan: Feyzi Bulman İnkılâb kitabevinin Teknik serisinde neşrettiği Pratik torna, freze ve tesviyecilik adlı kitabını bütün teknisyen lere tavsiye ederiz. Fiatı 100 kuruştur. Gânân Bnlaacası 1 1 2 8 4 6 • • • • 2 S 4 6 7 8 9 • • «I * Umumî Teknoloji Pazan: Cevdet Pamir Makine imalât ve inşaatmda kulla nılan bilumum malzemenin menşelerile istihsal usullerinden ve istimal yerle rinden bâhis, memleketimizde ilk defa neşredilen bir eserdir. Fiatı 75 kuruş, satış yeri İstanbul İnkılâb kitabevi. ANAPIYOJbN Dr. thsan Sami İstreptokok, istafilokok, pnömokok, koli, piyosiyaniklerin yaptığı çıban, yara. akıntı ve cild hastalıklarına karşı çok tesirli taze aşıdır. 1 Tekirdağ Vilâyetinin Çorlu kazasında İstanbul Bdirne asfalt yolunun 115 f 200 kilometresinde 127, Muradlı nahiyesinin Kırkkepenekli köyünde 112, Yukarısevindiklide 22, Aşağısırtta 32, ve Balabanlıda 70, Tekirdağ Vılâyeti merkez kazasının Banarlı nahiye merkezinde 39, Osmanlı köyünde 13, Karacamuradda 10, Müsellim köyünde 30 ve Kepenekli köyünde 45 olmak üzere 430 aded tip XI kerpiç ve 70 aded tip X kârgir ki cem'an 500 aded göçmen evi inşa ettirilecektir. 2 Inşaatm tahmin edilen bedeli 138,986 lira 13 kuruştur. 3 Muvakkat teminat 8199 lira 30 kuruştur. 4 Eksiltme 3'6^940 pazartesi günü saat 15,30 da Tekirdağ İskân Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon marifetile ve kapalı zarf usullle yapılacaktır. 5 Keşif hulâsa cetvelleri, şartname, plân vesair evrak 6 lira 95 Fiatı 20 kuruş. ^ ^ kuruş bedel mukabilinde her zaman Tekirdağ İskân Müdürlüfcünden alınabliir. ••• KANAAT KİTABEVİ • • 6 Teklif mektubiarı yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Baskanlığına tevdi edllmlş bulunmalıdır. Postada vaki teahhurlardan dolayı mes'uliyet kabul edilmez. Hastalarıru akşama kadar Sir I 7 Talib olanların bu ve buna mümasil 75000 Uralık iş yapmış olkecide Viyana oteli yarundaki mudularına dair vesika ibraz eylemeleri mecburidir. ayenehanesinde tedavi eder. Isteklilerin vesikalarını hâmilen tayin edilen gün ve saatt* müraTelefon: 24131 caatleri ilân olunur. (4085) Fransa, Almanya, Belçika, Felemenk, Lüksemburg ve îsviçre hududları, Maginot ve Siegfried hatları mufassal haritası CEPHESİ GARB Tekirdağ İskân Mfidttrlttğfinden: 4 Ihale günü saat ondan sonra getirilecek teklifnamelerle postada teahhur etmiş olan mektublar kabul edilmez. 5 Plân, şartname ve tafsilât resimlerini görmek isteyenler her Her kadın hatta 40 tan yukan ogün İskân Idaresine muracaatle izahat alabilirler. Örneklerini isteyen lanlar bile açık, taze ve kusursuz bir ler kanunda muayyen bedellerini vermek suretile alabilirler. Taliblerin tene, genc kızların bile iftihar edebilebu müddet zarfmda müracaatleri ilân olunur. (4027) ceği nermin ve yumuşak bir cilde malik olabilirler. Bunu, Tokalon ile tedavi, günde 3 dakika 10 günde garanÜ edebilir. Her akşam yatmazdan evvel cild unsuru olan pembe renkteki Tokalon kremini kullanınız. Terkibinde Vinaya Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafından keşif ve tBİOCEL» tabir edilen kıymetli genclik cevheri vardır. Siz uyurken cildinizi besler ve gencleştirir. Buruşukluklan giderir. Her sabah da yağsız beyaz renkteki Tokalon kreminl kullanınız. Siyah benleri eritir ve açık mesameleri sıklaştınr ve cildi yumuşatıp gencleştirir. 10 gün zarfmda müsmir bir netice elde edeceksiniz. Dr. Horhoruni \ I Taksim (Eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12. daire No. 4 Dr. Y. Hallacyan Mide, barsak ve îç hastalıkları muayenehanesi e 7 8 9 • * • m Soldan sağa: 1 Kudreti çok. 2 Bayağı, yüksek hareket tarzı. 3 Bir erkek ismı. 4 Anlatma, bir yemiş. 5 Yuva, nota. 6 Daima var olacak olan. 7 Hayret edatı, bir işi çevirme. 8 Kabile, ıstırab. 9 Köylünün en kıymettar şeyi, rütubet. Yukandan asağıya: 1 İstidad, 2 Bir musiki âleti, nota, bir cins kumaş. 3 Harabe, bir cıns insan. 4 Guzel san'atlardan bitine aid. 5 Garbî Anadoluda bir kaza, en aşağı ve bayağı. 6 Yüksekten çıkan ince ses, kara parçalarından. 7 Mel'un, komşu bir devlet. 8 Alfabeden iki harf yanyana, bir renk, kraliçe. 9 Cennetle cehennemin arası, bir soru edatının tersi. Evvelki bulmacanın halledilmiş sekli Soldan sağa: 1 Müttefikler 2 Uyurken, ada 3 Selâm, aslan. 4 Uket, kela. 5 Dam, kani. 6 Eş, ye, 7 Miyar, zaman. 8 Er, raza, ara. 9 Lemis, had. 10 Et, sademe. 11 Bid, ta, öz. Yukandan aşağıya: 1 Musademeler. 2 Üye, aşiret. 3 Tulum. 4 Trak, farisî. 5 Ekrıek, rasad. 6 Fe, tay. 7 İna, nezahet. 8 Ski, ama. 9 Lâle, amade. 10 Edabyar. 11 Rana, anasız. • YENİ ADAM Sahibi T. C. Ziraat Bankası Sivrihisar Ajansından: Borçluların adresi ve ikamet mahalli: Eskişehirin İhsaniye mahallesinde mukim Rusçuklu Kadir oglu Rifat ve BitUsin Tas mahallesinden olup Polatlının Cumhuriyet M. mukım bulundutumahal Sivrihisar tg Koyü Mevkii Deveboyunu Değırmenözı Miktarı Tapu senedinin No. Dönüm Zira 5 6 10 10 10 10 > 70 3 1 15 4 15 25 11 20 30 10 6 2 6 4 4 4 30 110 9 18 25 25 20 20 13 4 12 7 5 5 7 2 15 15 15 100 100 225 3500 16400 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cinsi i. H. Baltacıoğlu No. 2S1 iÇINDEKILER: Jaques Copeau'ya açık mektub (lsmail Hakkı Baltacıoğlu), Copeau kimdir? (Hüsameddin Bozok),Tek ve bütün Türkiye (1. H. Baltacıoğlu), Tiyatro anketi (M. Şükrii Erden), Felsefe öğretmenleri kur8u (Yunus Kâzım Köni), Carnegie enstitüsünde (Saim Sağlık), Karagöz Ankarada (t. H. Baltacıoğlu), Sosyoloji metodunun kaideleri (Emile Durkeim), Avukatın kitabı (Reşad Kaynar), Hayatım (1. H. Baltacıoğlu). tstanbul • Ankara caddesi Adalet Han No. 15 17 Muhammen kıymeti Lira K. 1 1 2 2 2 2 9 13 37 29 29 29 29 16 67 23 HUDUDU Ş. Mehmed O. Abdullah G. Sakarya Ş. Mehmed O Abdullah C. Sakarya. Ş. Abdullah G. Fatma S. Kızviranlı Osman; C. Ahlat Ş. ve G. ve C. Hark Ş. Bayi İsmaiİ Ef. Ş. Bayi İsmaiİ Ef. Gar. Emine Ş. Köprii C. Hark Ş. Emine G. Hark Ş. İsmaiİ Ef. C. Hark Ş. Hark G. Fatma Ş. Şevket, C. yine Fatma Ş. Şevket G. Deli Kocanın Kolak Ş. Sakarya ve köprü C. sahibi sened Ş. Hali G. Hark Ş. Emine Ç. Hark Ş. Hark G. Abdullahın İsmaiİ Ş. Sazlık C. Emine Ş. Hacı Kigork G. Yol 5. Hacı Muhis O. Boğos. C. Hark Ş. Hacı Muiz O. Boğos G. Abdullah O. İsmaiİ ve Kasun veresesi Ş. Sazlık C Abdullah Ş. Emine G. ve Ş. Şevket C. sahibi sened ' Ş. Değirmen harkı G. Şevket Ef. Şi. sahibi sened C. Hark. Ş. Şevket Ef. çayın G. Emine Ş. Hali C. Şevket Ş. Kışla G. mahdumlar ve ncak biraderleri Ş. Sadık ağa C. Hacı Muis O. Boğos Ç. kışla tabir olunan taşlık mahal G. Gazel Ş. yol C. Uhannis Ş. Sadık ağa G. Sadık ağa Ş. Sazlık C. Hark. Ş. Fatma G. Gazel Ş. Yol C. YoL Ş. Örenlık G. Sahibi sened Ş. Bayram O. İsmaiİ C. YoL Ş. Fatma G. Şevket Ş. Hacı Kuuk C. Yol Ş. Kazel G. Musa O. Veli Ş. Kışla C. Hark ve Bayram O. İsmaiİ. Ş. Fatma G. ve Ş. Kiğork C. Hark. Ş. Yol G. Değirmen harkı Ş. Değirmen C. Sadık ağa. Ş. Hali G. Hulantalı çayırı Ş. Sakarya C. Yol Ş. Veli Kocanın Kolak G. Göl ada Ş. Sakarya C. Sadık ağa Ş. Hacı Muis O. Boğos G. Yol Ş. Sakarya C. yol Ş. Sakarya G. Bayram O. İsmaiİ Ş. Sakarya C. yol Ş. Hark G. ve Ş. Değirmen harkı C. Mahmud. Ş. Yol G. Değirmen harkı Ş. Şevket Ef. C. Su harkı Ş. Hacı Muis O. Boğos G. Şevket Ef. Ş. Uhannis itamı C. Çatal hark Ş. Hark G. Sazlık Ş. Hacı Kiğork C. Zabtiye Mehmed veresesi. Ş. Karaca Viranlı İbrahim G. Su harkı Ş. Sakarya C. Değirmen Ş. Hacı Muis O. Boğos G. İsmaiİ Ef. veresesi Ş. Abdullah O. İsmaiİ C. Sadık ağa Ş. Süleyman kerimesi Emine G. İsmaiİ Ef. Ş. Sakarya C. Hark Ş. Hark G. Sazlık Ş. Hacı Muis G. Boğos C. Sahibi sened Ş. Kazel G. Sahibi sened Ş. Sahibi sened C. Hark Ş. Kazel ve biraderi G. Kazel Ş. Bayram O. İsmaiİ çayın C. Hark Ş. Macak biraderi G. Bayram O. İsmaiİ Ş. Sazhk C. Hark Ş. Abdullah O. İsmaiİ G. Kazel Ş. Veli C. Hark Ş. Sakarya G. Kışla Ş. Sakarya C. Azmak Ş. İsmaiİ Hakkı Ef. G. Macak biraderleri Ş. Abdullah O. İsmaiİ C. Hark Ş. Yol G. Macakbiraderleri Ş. Abdullah O. İsmaiİ C Hark Yemini Musa O. Veli yesari Koca misak arkası harman yeri ve Hacı Bekir kerimesi Fatma önü yol. Yemini Hali yesari Abdullah O. İsmaiİ arkası önü yol Ş. Hali G. Bayram O. İsmaiİ Ş. ve C. hark Etrafı erbaası hali » » » Yemini ve yesari ve arkası Sadık ağa tarlası önü tarlki âmi Ş. Kanlıca G. Orta su başı Ş. Hark C. Düden Etrafı erbaaşı hali Ş. Ömer O. Çayın G. Hamza Ş. Yol C. Sakarya Yemini yol yesari Ohabin arsası arkası ve önü yol Ş. Hark G. Sazlık ve batakhk Ş. Ali C. Hark Etrafı erbaaşı hali Ş. G. Yol Ş. Hali C. Hark Ş. Sadık ağa G. Hark Ş. Ve C. Hark Ş. Ali G. Kazel Ş. İsmaiİ C. Hark Ş. Veli G. Hark Ş. Kazel C. Hark Ş. Veli G. Abdullah Ş. Veli C. Kazel Ş. Kazel ve Bayram G. Abdullah ve tarik. Sazhk C Ş. Veli G. Kazel Ş. Sazlık C. Bayram Ş. Ali G. Veli ve Bayram Ş. Sazlık C. Hark Ş. Sadık ağa G. İsmaiİ Ş. Sazlık C. Hark Ş. ve G. Sazlık Ş. Sakarya C. Sakarya Etrafı erbaası hali Yemini Kazel yesari ve arkası hali önü yol Tatarçiftiliği Çayır > Tarla > » > > Kışla Harkaltı Köyönü Değirmenözv. > Karabend Harkaltı çayır Tarla > » > > > > 412 3 5 2 366 274 274 110 36 165 109 109 109 6 25 2 4 687 5 4 4 2 73 330 192 137 137 192 54 137 412 412 20 93 43 05 50 40 80 80 00 64 00 80 80 80 86 00 06 12 00 06 58 58 95 20 00 36 40 40 36 96 50 50 50 Ankara Borsası 17/5/940 Açılış Kapanış Londra lSterlin 5 2375 5.24 Nevyork 100 Dolar 161.75 162. Paris lOOFrank 2.9647 2 9647 Milano lOOLiret 8.2475 8.2525 Cenevre lOOİsv.Fr. 29.26 29 2750 Amster. lOOFlorin Berlin 100 Rayişm. Brüksel lOOBelga Atina lOODrahmi 0.97 0.97 Sofya lOOLeva 1.9850 1.9850 Prag lOOÇekK. Madrid lOOPeçeta 13.605 13.61 Varşova 100 Zloti Budap. lOOPengö 29.8275 29.84 Bükreş 100 Ley 0.6225 0.625 Belgrad 100 Dinar 3 85125 3.8525 Yokoha. 100 Yen 38.0675 38.085 Stokho. lOOİsvecK. 30.9925 31.005 Moskova 100 Ruble 1938 Köyaltı > Harkaltı > Devebayırı Balıkkayası Devebayırı > Harkaltı Değirmenözü > Pmarbaşı Değirmenözü Harkaltı 1 LiRABeyoğlunda Ağacamii karşısında Bursa sokak No. 1, yeni açılan Kimya Lâboratuarında halka kolayhk olmak üzere yalnız (PAZARTESİ) günleri BİR LİRA ücretle idrar tam tahlili yapılmaktadır. idrar tam tahlili Köyiçi 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > > » > > Çayır Tarla > > > Çayır Tarla y > > y > > > Çayır Tarla > Hane yeri B. TO V E N > arkası y y N O K T A L A M A YAZIDA KULLANTLAN IŞARETLER Maaif Vekâleti tarafından bütün mekteblere tavsiye edilmiştir. UÇUNCU TABI Herkese lâzun 10 kuruş Ali bağında İnikdere fiyaspaş Köyiçi Pınarbaşı İnkaya Köyönü 5 2 9 ESHAM ve % 5 ikrami. TAHVİLÂT 19. 19. .J Takas primleri Takasm nev'i Entersanjabl İngiltere Belçika Holanda Isveç Fransa Isviçre Ithalât 56 56 70 66 53 56 1000 10 1 10 10 5 6 10 8 3 8 8 8 1 • 680 Ihracat Hazır Alivre 45 40 47 41 50 44 39 46 40 48 İSTANBUL ÎKBAL KÎTABEVİ Konkasör makinelerinde çahşmış iyi] Harkaltı BİR MAKINISTE Devebayırı Parsak Bacakaya Köyde 40 40 39 39 İhtiyac vardır. Elindeki bonservislerile birlikte acele Karaköy Palas, kat 5, No. 18 e müracaat edilmesi. 70 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Değirmen yerinin nısfınm 410 da 66 sı Ağıl yeri 1 13 Ağü yeri ve ebniyesi 45 Çayır 1 85 Hane Tarla 2 30 Ağıl yeri 22 Tarla 2 30 y 2 30 y 1 15 y 1 38 y 183 20 y 219 90 y 27 50 219 90 > J. 1 85 Çayır 1 85 Ağü yeri 22 Hane arkası İhracat primleri % 100 kıymet üzerinden hesab edilmiştir. ACELE ! I Rıza Arslan Kitabevi Bilumum gazeteler bayü DİVRİKTE Satılık Villa Göztepe, Tepegöz sok. Asfalt, Çiftehavuzlar, Tramvay durağı, No. 12 Borclannı vadesinin gecikmesine ve yapüan tebligata rağmen ödemiyen eşhasm hudud ve evsafları yukarıda yazılı, bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli gayrmenkulleri 3202 sayıh kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarümış ve şartnameleri 13/5/940 tarihinde bankamız kapısma asılmıştır. İhaleleri 27/6 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te bankamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin yüzde yedi buçuğudur. Arttırma bedeli bankamız alacağını karşılamadığı veya haddi lâyık görülmediği takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gün uzatılacak ve 12/7/940 tarihine tesadüf eden cuma günü aynı saatte ihale olunacaktır. Satış peşın olduğu gibi müşteri vade ile almak istediği takdirde müzayede bedelinin dörtte birini peşinen ödemek suretile bakiyesi gayrimenkulün ipoteği mukabilinde beş senelik vadeli ikraza kaydodilecektir. Kat'î ihaleyi yaptırıp vaptırmamakta bankamız muhtar olduğu gibi kat'î ihaleye kadar borclular borclannı tamamen öderlerse muamele fesih ve ipta! olunacak, müşteri ise pek akçesini ceri almaktan baska hiç bir suretle hak iddiasında bulunmıyacaktır. Bankamız dan başka ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların bu gayrimenkuller üzerindeki haklarım, hususile faız ve masrafa dair iddialarını evrakı müspitelerile birlikte 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedelinin pavlasmasmdan haric kalacaklan ve daha fazla malumat almak isteyenlerin bankamıza müracaatleri ilân olunur. (4102)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog