Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

18 Mayiı 1940 CUMHURİYET Hfldlseler arasında Mecliste münakaşalar Muallim maaşları görüşülürken tenkidler ve atışmalar oldu Vekâletin teklifi kabul edildi Ankara, 17 (Telefonla) Teadül kanununa bağlı bir numarah cetvelin Maarif Vekâletine aid kısmında değişiklik yapan kanun lâyihası bugunkü Mecliste şiddetli müzakereleri ve münakaşalan mucib oldu. Bu sene mevkuf tutulacak olmakla beraber cetvelde 3 tane 150, 5 tane 125, ve 10 tane 100 lira maaçlı orta tahsil muallimliği de bulunuyordu. Muhtelif haübler teklifin lehinde ve aleyhinde bulundular. Maarif Vekili Hasan Âlı Yücel izahat verdi. Bu arada teklifin aleyhinde bulunan Fua'l Sirmen'in sozlerine cevab verdi. Meselâ Fuad Sırmenin meb'us olmadan evvel, genc yaşında yuksek bir maaş aldığmı, fakat bir muallimin boyle bir maaşı kolayhkla alamamakta olduğunu kaydetti. Fuad Sirmen cevaben dedi ki: « Kendileri de aramıza gırmeden evvel muallimdiler ve benim meb'us olmadan evvel aldığım maaşın hatta fevkinde bir maaş ahrlardı Muallimlerin ilerileme si için açılmış yollar vardır. Orta tahsil muallimi kadrosunun tespit ettiğı azamî 90 lirayı aldıktan sonra lıyakaü, meziyeti varsa Üniversiteye profesor oluyor, Maarif Vekâleti erkânı arasına da kanşarak daha yuksek maaşlar alır. Ben kanunun isühdaf ettiği teadülün bozulnıamasım isteyorum.» Emin Sazak (Eskişehir): « Orta mektebde fevkalâde yararlık gösteren, orada durdurulmaz, terfih, taltif edilir. Fakat müsteşar 125 alırken orta mekteb muallimine 150 Hra verir miyız? Muallimlerimiz de buna inanmazlar.. Kâzım Nami Duru: « Para işlerine aklım ermez, fakat burada soylenen bazı sbzler var ki muallimlik mesleki için hakikaten ağırdır. Fuad Sirmenin bir sözunü tashih edeyim: Orta mekteb muallimi Üniversiteye profesör olamaz. Onları bulundu^u kadro içinde terfih etmek mecburiyetuıdeyiz.» Kâzım Nami Duru, ileri sürülen baM mütalealarm muallimlere hakaret ma hiyetinde olacağını kaydederken bazı gürültüler oldu. Cevdet Kerim İncedatv. Nereden çıkarıyorsun bunlan? Diye bağırdı. Bu sırada aralarında bir münakaşa başladı. Kâzım Nami Duru dedi ki: < Ben bu memleketin milliyetperVer naçiz bir evlâdıyım. Hiddetlenmeyin, yanlış anlamış olabilirim. Fakat hiddetlenmeyin, cevab verin!» HaMH Âli Yücel: •.... Balkanlara iki türlü bakış alkanlara iki türlü bakı: mümkün. Biri bedbin bakış: Ma caristan altı sınıf askerini silâh al tına çağırdı; Yugoslavya 6 7 yüz bin kişiyi hududlara yığdı; İtalyada Ingiltereye karsı yapılan nümayislerin hedefi Yugoslavyaya çevrilmiş diyorlar; Bulgaristana Almanlar üsüşüyormus; Rumanya hududunda 2 0 0 bin Sovyet askerinin beklediği de şfmndiye kadar yalanlanmıyan eski bir rivayet. Harbin Balkanlara da sirayet edeceğinden şüphesi olmıyanlar için bu işaretlerin herbiri, altından bu gün yarın alev hortumlan yükselecek birer kara duman. Neredeyse ateş kendini gösterecek. Onüne geçilemez. Çünkü sağ kanadını emniyete almak isteyen İtalya, Dalmaçyayı istilâya mecbur. Balkanlardan istediği ham maddeyi çekemiyen Almanya Rumanyaya dalacak. Macarları da, Bulgarları da kışkırtıyor ve hazırlayor. I Güftün Mevzulart | Harb Akdenize Sirayet edecek olursa?!.. Akdeniz ablukası İtalya için öldürücü bir darbe teskil eder ve onu Cermenlerle Rusların esiri yapar NALINA İHEM MIHINAİ Aklıma geldikçe... Imanya, 1935 martmda, Versay muahedesinin Alman askeri kuvvetlerini tahdid eden ahkâmım yırtıp sepete attı. Bu muahedeyi ona imzalatan devletler, Hitler'in bu ilk taarruzuna lâkayd ve seyirci kaldılar. Ertesi sene, 1936 martmda, Almanya, Rhin gayriaskerî mıntakasına ordular gönderdi. Fransa, şöyle biraz heyecan ve gürültü ettiyse de, bu ikinci taarruzu da lâyık olduğu ehem/miyetle karşılamadı; gene gevşek davrandı. Halbuki bunlar, Almanyanın harekete geçeceğini ve Hitler'in «Kavgam» adlı kitabındaki programını tatbika başladığmı gösteren ilk ihtarlardı. « Bu davada şöyle veya böyle olsun diye ikinci defa kürsüye gelmiş değilim. Nasıl hükmeder, emrederseniz oyle olur. Yalnız Maarifin inkişafı bakımından kendinıce ehemmiyetli bulduğum bir noktayı arzedeceğim. Tedris bakımından maarif ilk orta yüksek ve meslekî tedrisat gibi şubelere ayrılıyor ve bu şubelerde şimdiye kadar bizim büyük iktısad adamlarını az yetiştirmemize en büyük saik ilk tahsilden yükseğe kadar aralarmda derece farkı görmüş olmamızdır. İlk tahBu ikinci hâdise olduktan sonra, silde muvaffak olur, işini görur, o mevben, bu âciz muharrir, 50 sene sonzuda kuvvetlenirse şu zannı bâtıl varraki hâdiseleri gören dâhi siyasidır ki oradan ortaya geçer, buradan da yükseğe terfi eder. Halbuki bu tahsil lerden olmadığım halde, gene bu şubeleri arasında bir silsilei meratib sütunda yazdığım bir yazıda, huyoktur.» lâsatan şöyle demiştim: Maarif Vekili,' cetvele, baremin azaBalkanlarda nikbin bir bakıçın «Almanya, harbe hazırlanıyor. mî maaşlarının bu unsurları kendi iç gördüğü kader manzarası bu deKendisine bu şekilde imkân ve zalerinden yetişmelerine imkân vermek ğildir: Almanya garb cephesine man bırakılırsa, Avusturyayı ilhak üzere konulduğunu söyledi. Bu beya bütün kuvvetlerini yığarken Baledecek, ÇekoSlovakyayı ezecek, natı arasında Fuad Sirmenin bir sö kanlarda niçin ikinci bir cephe eçLitüanyadan Memel'i, Polonyadan züne cevab vererek: sın? Doktor Claudius RumanyaDanzig'i ve 1918 e kadar Alman . Ben dedı, meb'us olmadan evvel aldığım maaşı muallim olarak almadım. da nalacağı kadarını garanti altına idaresi altında iken Versay muaEğer ders vererek kalsaydım bu gün aldı. Harb bundan fazlasını temin hedesile Lehistana verilen toprakelime geçecek maaş 55 lira idi. Aaranız edfımez, eldekini de ateşe verebiları alacak; Danimarkaya bahsoluda benim hocalarım vardır. Meb'us ol lir. Hem Almanya mukavemet harnan araziyi, Belçikaya terkedilen madan evvel 45 lira ahrlardı. Bu gün binden çıkıp taarruz harbine geçtiö p e n ve Malmedi'yi istirdad edeyaşları kaçtır bilmiyorum, şurada otu ği için, Fransız Başvekilinin de söycek, Alsas Loren ve sömürgelerini ruvorlar.» lediği gibi, davasını kısa bir zamangeri isteyecektir; hatta ükraynayı Fuad Sirmen tekrar söz aldı. (Müza da bitirmeğe mecbur. Nihayet iki bile a'vmağa kalkışacaktır. Evet, bu kere kâfidir) sesleri duyuldu. ay. Buna da stokları yetişir. İtalya gevseklik devam ederse, bütün Fuad Sirmen Maarif Vekili iki de için de bu harbe girmek mukadbunlann hepsini yapacaktır. Alfa şimdi verilmekte olan 90 liranın ma derse, tek hedefi garb cephesidir. manyanın müthiş olacağı anlaşınasını anlamıyorum diye tekrar ettiği Balkanlarda başına ikinci bir belâ lan bu intikamından kurtulmak iiçin müsaadelerile izah edeyim, dedi. açmak istemez. Almanya gibi o da çin preventif yani komyucu bir Sebeb devletin ana kadrosu içinde ifa tek cephe harbi yapacak. Nitekim, harb yapmaktan baska çare yokedilen vazifenin elıemmiyetile mütenasib aylık vermektir. Muallimlerin talti iste Macarlar, bu altı sınıf askeri tur.» Akdenizin kilidi ve İngiliz donanmasının m ühim üslerinden biri olan Cebelüttarık ve filo fi başka yollarda olabilir. Fakat ma talim için silâh altına aldıklarını [ Altlan çizilenler büyük zırhhlardır ] / temin ediyorlar; Yunanistan, mutdemki şimdi teklif edilen maaş'arı zaten Halbuki bu yazıyı yazmadan bir vermiyerek bir müddet mevkuf tuta tefiklerin Selâniğe bir ihrac haretersane, onun kadar göreceği işe hanrProvence sahillerinde bir çok defayıl önce 1935 mart ve nisanında caklardır. Israr etmelerinin sebebini an keti yapmalan ihtimaline karşı ted ar orman yangınları seyrettim. Cenub lanmış değıldır. Bızerte, muttefiklerin Yazan: lamıyorum. Kendileri benim aldığım bir aldığı haberlerini yalanlayor; üzgârının tesiri altında ateşin süratle Akdenizdeki bütün mukavemetlerinin Almanyada görüştüğüm adamların maaştan bahsettiler. Bu Avrupada lah ] Sovyetler Birliği Balkanlarda bir trafa yayıldığını hayretle gördüm. Hamerkezi olacaktır. Bir de Fransanın Su hepsi, çok ihtiyatkâr bir dille Alsilim dolayısile 2 derece ilerilemekli ;nifak hareketine müssımaha etmi aretin tesırile şişen çam kozalakları, riyede bulundugunu ve Beyrutu, Trab manyanın asla Versay muahedesiğimdendi. j yeceğini sezdiriyor, filân. ambaralar gibi havada uçuyor ve fe B. tipindeki kruvazorlere gelince, I lusşamı elinde tutmakta olduğunu da nin araziye aid ahkâmım bozmak Hikmet Bayur teklifin lehinde, Feriâketin önüne geçmeğe uğraşan bahriunutmamak icab eder. fikrinde bulunmadığını, hele Altalyanın bu r.evi gemılerden 5000 ilâ dun Fikri de aleyhinde bulundu. SaAlmanyanın garb cephesinde şe efıadının gerılerinde yeni yangınBir de müttefik kuvvetlerin üssülha sas Loren'de kat'iyyen gözü ol8000 ton hacmindeki on iki gemisi serlâh Yargı Feridun Fikrinin bir mütale harekete geçmesi, bu taarruzu da ar çıkarıyordu. Yavaş yavaş Avruparekeleri kendilerine her türlü levazımı madığım, bu iki eyaletin Almanyavistedir. Bizim de bu miktar gemimiz asına cevab verdi. ın her kısmını istilâ eden ve yakında yetiştirecek memleketlere dayanmakta nın başına belâ olduğunu söylemişha evvel Balkanlarda yapacağını vardır. İngiliz donanması ise, bu gemiMüteakıben Fuai Sirmenin bu ma iddia edenlerin tahmin yanhşını jelki de beş kıt'aya sirayet edecek olan olduğu halde İtalyanın zayıf noktası, lerdi. Bunlar, Almanyanın askerî ler itibarıle zcngindir. İngilterenin bu aşların cetvelden tayyını isteyen toklıfi DU günkü harbin bu orman yangınlatehlikeye pek ziyade maruz iki müstemortaya çıkardı. Bu günün bütün sınıftan malik clduğu 30 gemiden mühazırlıklarımn hep müdafaai nefis •ından daha iyi bir tasviri olamaz. işarî reyde hangi larafm daha fazla ollekeye malik olmasıdır. hâdiseleri, Almanyanın son zaferi him bir kısmını .bizim gemilerimizin yaduğuanlaşılamadığından ayağa kalkı Bu gün Nor\eç fiyorlan, Alman tay Bir harb zuhurunda vaziyet ne o maksadile yapıldığını ilâve etmişler nına gönderebileceği şüphesizdir. Explove Krupp fabrikasında bize tek bir larak reye kondu, teklifin reddedildıği garb cephesinde aradığını gösteriârelerinin yangın çıkaran bombalarılur? rateur'lere gelince, bunlardan İtalyanın anlasıldığından madde kabul olundu. yor. Balkanlardan evvel bu cep ım tutuşturmuş olduğu ahşab köşkle Deniz ve hava kuvvetleri ve iis top bile göstcrmemişlerdi. Yalnız, inşaat tezgâhlannda on iki gemisi varLâyihanın taraftarları bu neticeyi şid heye taarruz etmesi, bizim gibi, ev inin alcvlerini etrafa aksettiriyor. Yasülharekelerin vaziyetleri mukayese e Dresden'de konuştuğum bir nazi velce bunun böyle olacağına kana ın toprağı kuru, jhalisinin dimağlan dır; fakat hiç biri servise girecek halde dilecek olursa alınacak netice şudur: şefinin ağzını aramış, ona, detle alkısladılar. değildir. Halbuki yalnız Fransanın 2000 nonmnnıııiHimnnilinillllllllllllllllllllllllllllllllHlliıliumııımını at getirenlere hayret vermiyor. Fa teşli ve her dakika tutuşmağa müstaid Muhasamatm hiç olmazsa ilk günlerinilâ 3000 ton hacminde otuz iki torpUo Niçin Sovyet Rusya ile bir kat bu taarruz başladıktan sonra, >lan Akdeniz sâhilleri boyunda yeni bir de Akdenizi ticaret yolu olarak kullanmuhrıbi vardır. ittifak akdetmiyorsunuz? O zaman, htilâfm vücude geerecefi enkaz üzenıakta son derece ihtiyath davranmak Balkanlara bakan en nikbin sol İtalyanın 1000 ilâ 1700 ton hacminde inde de cenub ruzgârı esecek mi? icab eder. Binaenaleyh, seyrisefain, mu Sovyetlerle beraber tâ lspanyaya gözlerin bile biraz seğirmesi lâzım. ve Leon, Turbina tipinde kırk yedi torkadar gidersiniz, demiştim. Bu aBir çok okuyucularım, şimdiye kadar Yugoslavyada, Macaristanda görü am bir emniyetten müstefid olmuş ol pitosu vardır. Bundan başka 1937 senesi vakkaten tatil edilmese bile batileştirilmelı ve ticaret gemileri yerlerini harb dam, bana, len hareket alelâde ihtiyat tedbir luğumuz bir harekât sahasmda mütte başlangıcında tezgâha konulmuş olan gemilerine terketmeli. Maamafih mutte Bir gün geiecek, o da olacak; lerini aşıyor ve Balkan hududlann fıklerin yeni bir düşamana mukavemet 1900 ton hacminde ve 39 mil süratindefiklerin münakalelerini temine medar cevabını vermişti. ki on iki ağır torpito da servıse girmiş da kundakçı ellerin gezindiğini sez edebilip edemiyeceklerini sordular. olacak diğer bir çok yolları daha vardır. diriyor. Size cevab vereceğim, aynı zaman İjUİunmaktadır. Bu ağır torpitolarm yanında takriben Yukanda hulâsa ettiğim yazı, o da sizi tatmin de edeceğim. Bedbinler de, nikbinler de gözAkdeniz ötedenberi zaman, Almanları 600 ton hacmindeki hafif torpitoları da hiddetlendir*** Akdenizde deniz muharebelerierini daha realist bir bakışa alışhesaba katmak lâzımdır. Bunların mikmişti; o kadar ki diplomatik teşebmuharebe Son zamanlarda tarı bu sene servise girenlerle birlikte ne sahne olmuştur. tırdıkları gün, büyük bir hayretin Akdenizdeki büslerde bulunarak bundan şikâyet yalnız filosunu in kırk iki cüzütamdır . Vavıyeti bu muharebelere çok müsaidafallaştıncı baskınına karşı gergin deniz kuvvetleri sa etmek için de Tahtelbahirlere gelince, 1935 seneşin dır. Bir takım yarımadalarla üç büyük bile ettiler; bize harbculuk, istilâ Paris 17 (a.a.) Havas: Başkuman yabancı gönüllüler, bizimle beraber ya bir dikkatin arkasında siper almış ğil. aynı zamanda donanmasını Ak denberi sarfedilen muazzam gayret sa havzaya ayrılmıştır. Hiçbir deniz, Ak emelleri, emperyalistlik isnad edidan, Millî Müdafaa Genel Kurmay baş nımızda çarpışıyor. Bizim hava kuvvet olurlar. un tabiyevî hedeflerine intıbak yesinde İtalva, sahil veya Okyanus ti deniz kadar deniz muhasamatına sahne liyor; dediler. kanı, Kara ordulan başkumandam Ge lerimiz ve İngiliz hava kuvvetleri bütün PEYAM1 SAFA ettirmek için çok ciddî bir gayret sar pinde yüz yirmi tahtelbahre sahib ola olmağa elverişli değildir. şiddetlerile meydana atılmıştır. İlerleneral Gamelin, kıt'alara hitaben aşa İtalyanın harbe girmesi halinde f etmiş olan İtalyan bahriyesinin ehem caktır. Bunların hacimleri 500 ile 1900 O vakittenberi, Almanya, benim yemiyen her kıt'a, millî toprağm kenğıdaki emriyevmiyi isdar etmiştir: ıiyetini gizlemek, manasız bir şey olur. ton arasında tehalüf etmektedir. Bu ise mücadelenin neticesi ne olur? o yazımda yapacak dediğim şeyledisine emanet edilmiş parçasmı terketEvvelâ İtalya, 1934 senesinde otuz beş keyfiyet itibarile değilse de kemivet itiİtaH'anın genc donanmasının Ak rin hepsini yaptı; hfm de üstelik «Vatanm mukadderatı, müttefik'eri mektense olduğu yerde ölmelidir. Taribin tonluk gemileri inşaat tezgâhlarma barile bizim kuvvetimize faik olan kor denizde kıymetli bir taarruz âleti oldumizin mukadderatı, dünyanın mukadde himizin vahim saatlerinde her zaman fazla olarak Danimarkayı, Norvekoyan, ilk devlet olmuştur: Littorio ve kunc bir kuvvettir. Binaenaleyh italya. ğunu biliyoruz. Diğer taraftan İtalyan ratı, halen cereyan eden meydan mu olduğu gibi, bu günün parolası şudur: çi ve Holandayı da çiğnedi. Fırsat Vıttorio Veneto. Bu gemiler. tecrübe Akdenizde tahtelbahirlerile mühim ha tayvarelerinin ve pilotlarınm kıymetini harebesine abğhdır. İngiliz askerleri. Galib gelmek ve yahud ölmek. Galib lerini ikmal etmişlerdir. de takdir ediyoruz. Bunun içindir ki bulursa, daha birçok işgaller, istirekât icra edebilir. gelmek lâzımdır.> Belçika askerleri, Polonya askerleri ve lâlar ve ilhaklar da yapacaktır. Bu gemi'.erin muharebe edebilecek Ya Motoscofi antiSommergibili de Almanya, harbin Alplere, Akdeniz ve ıııııılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHimıııı < MMHIIIUIIIll halde olduklarını doğru olarak bilemesarka sirayet etmesini isteyor. Bütün Bütün bu Alman hamleleri vumekle beraber tunların Richelieu'dan nilen seri botlar? İtalyanın bu nevi botlardan takri bunları biliyoruz, İtalyan yardımımn kua geldikçe, her defasında, o yave synı tonajdaki ve George V. tipinkıymetini de inkâr etmiyoruz. Fakat zım dolayısile Almanyanın gösteri ilk İngiliz gemilerinden evvel hat ben kırk bes mil sür'atinde eUi taneden kendi kuvvetimizi ve ayni zamanda İdiği resmî hiddeti ve yaptığı proLondra 17 (a.a.) Türk meb'usların tı harbe girecekleri muhakkaktır. Bun fazla inşa etmiş olması, yukarıda bah talyanın bazı zayıf noktalannı müdridan ve gazete direktörlerinden mürek dan baska İtalya, Conte di Cavour ti settiğimiz torpito ve tahtelbahir prog kiz. Bir kere Fransız donanması tek ba testoyu hatırlayor; gülünecek bir indeki ve 23 600 ton hacmindeki dört ramını ikmal içindir. Bu programın ga şına İtalyan donanmasma faik olduğu şey değil ama; kendimi tutamıyakeb heyet, bu gün Aldersholt askerî emisinin hakikî surette yenibaştan yesi. Akdeniz volları üzerinde harekete gibi İngiliz donanmasının faikiyeti i<* rak içimden gülüyorum. Anlaşılan, kampım gezmiştir. •amirine girişmiştir. Tekneler 10 metre çeçmektir ve İtalyan müdahalesinin en münakaşa götürmez. Bu faikiyeti her o zaman bamtellerine basmışım!.. Heyet, topçu kıt'alarını ve motörlü kuvvetli tarafı da budur. Stokholm, 17 (a.a.) Norveç resmî kıt'aları görmüş ve bunlar, heyet huzu uzatılmış, motörler değiştirilmiştir. Bu zaman muhafaza edeceğiz. Yalnız hava Tokyo 17 (a.a.) Domei ajansı bil tebliği, Rama mıntakasının mütteük ve runda bazı ekzersizler yapmıştır. Heyet, sayede bu gemiler, 30 mile yakın bir İtalya, coğrafî kuvvetlerine hususî bir ehemmiyet atsüıat iktisab edeceklerdir. Gemilerin diriyor: Tayyareler ve vaziyeti Norveç kuvvetleri tarafından sıkı surette biiâhare, Kanada kıt'alarını teftiş etmişitibarile, fctmemiz lâzımdır. Akdenizin ablukası, muhafaza tertibaü ıslah edilmiş ve baHükumetin beyanatta bulunmağa me tutulmakta olduğunu bildirmektedir. tir. deniz ve hava tayyare gemileri in Kap yolunu ihtiyar edebilecek olan ve taryalar, 305 milimetrelik toplar yerine mur mümessili, Almanya müstesna ol Narvik mıntakasında, harekât müsaid ?eTürk generallerinden meb'us Refet üsleri şasına lüzum gör kara ve hava hareketleri için bütün Af320 milimetrelik toplar konarak tadil mak üzere Avrupada bütün muharib kilde inkişaf etmektedir. Bele, Gazzede kendisine karşı harbetrikaya sahib bulunan müttefiklere büolunmuştur. Tayyare define mahsus memıştır. Buna mukabil deniz tayyaredevletlerin Felemenk Hindistanı hakNarvik cephesi, 17 (a.a.) Bjervik mis olan İngiliz albayı Clarke ile çok silâhlar artırılmıştır. Bu gemılerden lerıne, bilhassa deniz avcı tayyarelerine yük bir zarar iras edemez, fakat İta!va kında Hariciye Nezareti tarafından 11 mıntakasında kısmen muhasara edilmiş samimî bir gorüşmede bulunmuştur. Ankara 17 (a.a.) Yüksek Sıhhat ehemmiyeî vermiştir. Bir de İtalyan için öldürücü bir darbe teşkil eder. Bir ikisi şimdi servistedir. mayısta yapılan tebligata cevab verdık olan Narvikteki Alman kuvvetlerinin Türk gazeteciler heyeti tskoçyaya Bunlar, mühim kuvvetler değil tayyareleri, biraz modası geçmiş olma kere Afrikadaki imperatorluğile alâkası Şurası 16 mayıs 1940 perşembe günü lerini bildirmiştir. Bu milletler bu ada kısmı küllisi şark istikametinde dağlnra larına ve suv.ıtlerinin azlığma rağmen, kesilir. Sumner Welles, Vasingtondaki Sıhhat ve İçtima! muavenet Vekili Dr. hareket etti larda statükoya dokunulmamasını te çekılmişlerdir. Fransızlarla Kanadalılar midir? mıktar itibarile çoktur. faaldir. İtalyan sefirine bütün bunları izah ve Hulusi Alataşm reislığinde ve azadan Londra 17 (Hususî) İngilterede menni eden Japon beyanatını tasvib et mahallî yolları açmakla meşguldürler. Filhakika italyanın modern ve Prf. Âkıl Muhtar Özden, Prf. Dr. Maz Hava ve denizaltı faaliyetlerinde ihtar etmiştir. bulunan Türk matbuat heyeti bu gün vahud modernize edilmiş dört zırhlısı mişlerdir. Şimdi bu kıt'aları yalnız küçük Rombak har Osman Uzman, Prf. Dr. Neşet Ömer Aldersharst'taki askerî müesseseleri zi vardır Bunların süratleri 28 veya 30 üssülharekelerın ehemmiyetinden bah Bu şerait dahilinde istiklâline pek fyordu Narvikten ayırmaktadır. Müttesetmistiniz.. mağrur olan İtalya, Cermenlerin ve öte Irdelp, Dr. Refık Güran, Dr. Saim Aii yaret ettikten sonra akşam ekspresile ilden aşağı değildir. Başhca silâhları m fikler fyord ile şehri harb gemilerinin a İskoçyaya hareket etmiştir. İtalyanın coğrafî vaziyetinin. onun denberi takbih etmekte olduğu Sovyet Dilemre. General Dr. Mazlum Boysan, 381 milimetrelik on sekiz topla 320 miteşi altında bulundurmakta ve buralarıoperatör Murad Cankat, Dr. Hasan Akdenızi kontrol ermesine çok musaid lerin esiri olacaktır. limetrelik on toktur. Fakat derhal şu nı tayyarelerle bombardıman etmektedirBaskam ile Sıhhat ve İçtima? Muavenet olduğunu gizlemeğe lüzum yoktur. Belgrad 17 (a a.) Önümüzdeki panoktavı kaydedîlim: Biz, duçar o dukRene La Bruyere Vekâleti Müsteşarı ve Hıfzıssıhha ve Bundan başka İtalyanın mühim üszartesi gunü, Belgradda Türkiye ile Yıı ier. Bjervkte faaliyette bulunan mütları hasarlannı tamir etmiş olduklarmı tefik kıt'aları Gratan'ger'de kuvvetlerle İçtimaî Muavenet daireleri reislerinden goslavya arasında ticaret müzakerelerikabul edeceğimiz iki Gneiseau ve ıkı leri vardır. Meselâ birinci derecede siirtibatı tesis etmişlerdir. Alman hava murekkeb olarak kanuni içtimaını akmali garbide Spezzia, cenubda Napoli, ne baslanacaktır. Admiral Scberr'in muhtemel hareketkuvvetleri dün bilhassa Narvik mıntakadetmiştir. Sıhhat Vekili Dr. Hulusi AMesina, Taranto; ikinci derecede BrenStokholm 17 (aa.) Riksgraaensen lerini notralize etmek üzere Şimal desında faaliyet göstermişlerdir. Müttefiklafaş celseyi açarken azadan yakında dızi ile Sicilyamn bütün limanları. Bir izinde kâfi kuvvet bırakmakla beraber lere karşı 18 Alman tayyaresi faaliyete mıntakasına bombalar atılmış olması vefat eden Bilecik meb'usu Prof. Dr. de Sardenya adası İtalyanın garb sahilk Richieu'nün, iki George V. in kuvgeçmiştir. Diğer cihetten Stordalen va dolayısile İsveç tarafından gönderilen Bj=:m Ömer Akalının hatııasmı tariz lerini müdafaa etmekte olduğu gibi şark protesto notasına verdiği cevabda İn vetlerimize iltihak etmelerine intizaren etmiş ve badehu ruznamemn müzakeBrüksel 17 (Hususî) Alman tay disinde büyük bir faaliyet hüküm sıirsahilleri de Arnavudluğun işgalindengiltere hükumeti teessürlerini bildir sirndiden Akdenizde bulunmakta " ' * rerine geçilmiştir. Bu toplanüda adlî, yareleri 13869 tonluk Ville de Bruges n.ektedir. Müttefikler burada Almanlaü Provence'mizden başka ıkı Dun beri Otrante kanalıle kapanmış bulunmekte ve bunun bir yanlış]ık eseri olidarî ve fennî bazı meseleler müzakere yolcu vapurunu Ostend civarında ba nn İsveçe doğru ilerlemelerine mâni olmakta dır. re iki Littorio'nun topları duğunu kaydettikten sonra bu gibi hâedilpcektir. tırmışlardır. Vapurun mürettebatından mak istemektedirler. Pekâlâ, Fransızlarla İngilizler daha yani 380 milimetrelik toplarla diselerin tekerrürüne mâni olmsk üzeıe 53 kişi Londraya getirilmiştir. emniyetli mevzilere sahib değil midirBergen'deki Alman benzin murennez bir İngiliz zırhlı fırkasını ve tedbirler alındığını ilâve etmektedir Sovyet ticaret mümessili ve406 milimetrelik toplarla müceh ler? depolan imha edildi y p h u d kili, mıntaka Ticaret müdürü Avlıez iki Nelson'u ve yahud Hood Ke Hiç şüphesiz.. Bir kere İngilizler Londra 17 (a.a.) Amiralhk dairebir taraftan Cebelüttarık ve diğer ta ni Sakmanı ziyaretle uzun müdsinin tebliği: Moskova 17 (a a ) Moskovadaki İs now , Repulse harb kruvazörlerını Ak raftan Suveyş ile Akdenizin iki medhaAnkara 17 (Telefonla) Kıymeti tefrik edebiliriz. det görüşmüştür. iki memleket ti 500 lirayı geçmiyen ve isimleri Ticaret Donanınaya mensub İngiliz tayyare veç iktısad heyetine riyaset etmiş olan drnİ7 Filhakika müttefiklerin donanmasın lini kapamış bulunuyorlar. Bundan bas carî mürfasebatının genişlemesine leri, salı günü. Bergen mıntakasında İsveç Levazınıat Nazırı Erkssan, dün Vekâletince tespit edilecek hudud memLondra 17 (Hususî) Cenubî Afri benzin depolarına hücum etmişlerdir Molotof tarafından kabul edilmiştir. İs d a M LHtorio kadar yeni hiç bir gemı ka Malta ile Kıbrıs, İngilterenin elinde ve mevcud bazı müşkülâtın izaleleketlerine sevkedilen ve yahut bu ka sahillerinde bir mayin tarlası bulun Bir kısmı bundan evvelki hücumlar es veçin Moskova elcisi mülâkatta hazır bulunmıyacaktır ve bizim deniz fırka dır. Malta, iddia edildiği gibi kıymeiini sine dair olan bu gorüşmede bil memleketlerden ithal edilen eşyanın siirati, İtalyan filosunun sürati kp.tbetmiş değildir. Kıbrısa gelince Yamuştur. Hukumet derhal tahkikata baş nasında takib edilmiş olan bu benzin bulunmuştur. menşe şahadetnamesi almaktan veya hassa Sovyetlerin memleketimizmızın d^d Fakat miktarve kın Şarkın ileri müdafaasında işe yaralamıstır. depolarının tahrib işi bu defa tamamlanibraz etmekten muaf tutulması takarııin dı den tiftik ve sair maddeler müfaikiyeti sayesınde Fransız yacaktır. rür etti. mıştır. Srubshaven'de ve Knarven'de Belediye fen heyetine toplarının i a u " j * ,k d , ı, , b ital bayaası üzerinde görüşülmüştür. Fransız üssülharekeleri nasıl? başka benzin depolan da yanmıştır. Büingiliz filolan teknik bakımından ital Fransız üssülharekeleri de Akde Bu meyanda Sovyet ticaret müverilen işler losundan daima daha kuvvetlıdır. tür İngiliz tayyareleri üslerine dönmüşyan filosundan da nizde muttefiklerin davaları için pek messili Türkiyeye manifatura eşBelediye İmar Müdürlüğüne bağlı le'dir. 3 203 milimetrelik toplarla müsellah amühim olan üslerdir.. Evvelâ Toulon. yası, pamuklu mensucat ve petHarita şubesinin vazifeleri meyanında ?ır krnvarorlere gelince, bu sahada Sır Berre gölü ve Hyeres limanı, büıün Ankara 17 (Telefonla) Çay kanurolla benzinden başka daha bazı imar haritalarını tanzim, arsaların çap Italvanlarla müsavi bulunmaktayız. Bu Bern 17 (a.a.) Neue Züricher ZeiProvence sahili, sonra Korsika adası. nunun Çoruh Vilâyetinin Hopa, Trabmaddeler satabileceklerini beyan tung'a gore, Alman ordusunun sabık Roma 17 (a.a) Kont Ciano, Cre ldrmı ihzar ve nümerotaj işleri vardır. cemileri Akdenizde bulundurmamıza Bütün şimali Airika sahilleri de gezon vilâyetinin Sürmene ve Of kazalaKayser Vilhelm'in ikamet ettiği Doorn mone'de resim sergisini açmıştır. Dö •Bu şubelerden çap ve nümerotaj işle ve bu npvi İngiliz gemilerinden on bemilerimiz için bir melcedir. Bir de eli etmiştir. rında ve Rize vilâyetinin tamamında şatosuna bir ihtiram kıt'ası koymuşlar nüşte pazar günü Milâno'da bir müdde rinin Belediye Fen heyetine Taptı ta şini Akdeniz için ihzar etmemize hiç mizde Bizerte vardor. Dünyada hiçbir tatbikı hükumetse takarrür etti. dır. tevakkuf edecektir. karrür etmiştir. bir mâni yoktur. Rene La Bruyere "Galib gelmek lâzım,, Gamlin emri yevmisinde «Bütün dünya mukadderatı, hâlen cereyan eden meydan muharebesinin neticesine bağlıdır» diyor Ingiltereye giden Tirk heyeti Norveçte harb Dün bir askerî kampı ve Kanadalı kıt'aları tetkik etti Müttefikler, Almanlarm Japon teklifini, Almantsveçe kaçmasına mâni yadan başka bütün devolmağa çahşıyorlar letler kabul ettiler Yüksek Sıhhat Şurası toplandı Türk Yugoslav ticaret müzakereleri tngiliz tayyareleri yanlışlıkla tsveçe bomba atmışlar Bir Belçika vapuru batırıldı r Türkiye Sovyetler s Rusya, memleketimizle ticarî münasebatını genişletmek istiyor Cenubî Afnka sularında mavin tarlası bulundu îsveç heyeti Moskovada Menşe şehadetnamesinden mııaf tutulan eşya Almanlar eski Kaysere ihtiram kıt'ası gönderdiler Kont Ciano, Milânoda Çay ekilecek vilâyet ve kazalarımız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog