Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURIYET 13 Mâyis 1940 ARZIN^DONMESINDE YKALAD KÜRELERİNIN < DÖNMESİNDEN '• HILLI yİİZLER,BİHLER,YÜZBINLlR HASILOLUR! ADET 1 19 mayıs fevkalâde piyangosu yeni otomatık donen kurelerle yapılan ilk keşide olacaktır. Itimad veren, şans getiren bu kureler elektrikle işlemektedir. 2 Keşide 19 mayıs genclik bayramım müiteakıb, Ankârada 19 Mayıs stadyomunda on binlerce halkın hururunda yapılacaktır. 3 19 mayıs fevkalâde piyangosunda onda bir bilet yoktur. Tam bilet ve yarıffi bilet vardır. Tam bilet ikramiyenin tamamı olan c50,000t lirayı, yanm bilet <25,000> lirayı tam olarak kazanabilecektir. 4 Tam biletler «2» liraya, yanm biletler «1> liraya satümaktadır. Bu biletleri sabg gişelerinde, bayilerde, Ziraat Bankası gubelerile posta gişelerinde bulabilirsiniz. 5 Bu keşidede <200,000> bilet vardır. Bu biletlerin <42,228> adedi muhakkak surette ikramiye kazanacaktır. Yani isabet nispeti yuzde yirmi birden fazladır. 6 19 mayıs fevkalâde piyangosu için onar biletlik kameler ihdas edilmistır. «2> liralık biletlerden mürekkeb olan karneler «20», «1» liralık biletlerden mürekkeb olan karneler <10> liraya satılmaktadır. 7 Karnelerdeki numaraların son rakamlan «0> dan <9> a kadar olan rakamlarla nihayetle nmistir. Bu suretle her karneye mutlaka ild ikramiye isabet edecektir. 8 Bu, şu demektir: <20> liralık karne alanlar muhakkak surette «5> lira, «10» liralık karne alanlar muhakkak surette <2,50» lira kazanacaklar, bu suretle karnelerin fiaü «15> liraya ve «7,50> liraya düşecektir. 9 Dönen kürelerimiz ve 19 mayıs fevkalâde piyangosu hakkmda fazla tafsilâtı parasız olarak dağıtılan broşürlerimizde bulacaksınız. 10 19 mayıs genclik ve spor bayramuu fimıdsiz bir halde geçirmeyiniz. Bu gün alacağınız «2» liralık tam bir biletle tamam «50,000» lira kazanabilirsiniz. PLAN LlRA 20 «cfOOO) 20.000 200x100,' 20.000 2JDOO»<10>' 20,000 20000. < 3 . 60.000 20.000* c 2» 40.000 240.000 2 «(5000) 10.000 4 »(2500) 10.000 1 İKRAMİYE 50.000 t • 10.000 Uğurlu eli size 19 MAYIS GENCLİK BAYRAMINDA 5 0 , 0 0 0 liralık büyük bir servet hazırladı. Harb meydanlarında bir kolunu gaib edib tek kolile şimdiye kadar binlerce vatandaşı zengin eden TEK KOLLU CEMAL'i daima üstün tutunuz. Bu sizin için de büyük bir şeref ve belki de vatanî bir vazifedir. TEK KOLLU CEMAL Düşünmeden ve vakit geçirmeden derhal biletinizi alınız ve cebinize koyunuz. 19 Mayıs biletleri bitmek üzeredir. Çok acele ediniz. TEKAdres: istanbul Eminönü tramvay caddesi•8<da Hiç bir yerde şubesi yoktur. KOLLU CEMAL GiŞESi 2 No. » »* CEMAL GUVEN 1 Çanakkale Beledlyesi elektrtk ve su makinelerinde teslim doksan bin kilo mazut 20 gtin müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. ' 2 Mazutun beher kllosu 11 kuruş 50 santim hesabile muhammen bedeli 10350 lira, muvakkat teminatı 777 liradır. 3 Eksiltme 25/5/940 cumartesi gunü saat 10 da Beledlye Encümeni huzunında yapılacaktır. 4 Lsteklilere bu Işe ald şartname Beledlye muhasebeslnde parasız verillr. 5 Teklif mektublannm lhaleden bir saat evveline kadar encümene makbuz mukabilinde verllmesl, posta Ue gönderilecek teklif mektublarının mezkur saate kadar yetiştirilmiş olması şarttır. 6 Eksiltmeye jştirak edebilmek için isteklilerin kanunî evsafı halz hulunmalan ilân olunur. (3813) Çanakkale Belediyesinden: Saasan Belediye Riyasetinden: Samsunda yeniden yaptınlacak olan asrî ve fennî mezbaha binası kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılnuşsa da talib zuhur etmediğinden ihale bir ay müddetle temdid edilmiştir. 1 Muhammen bedel: 77784 lira 16 kuruştur. 2 Muvakıkat teminat: 5139 lira 21 kuruştur. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme sartnamesi: Hususi ve umumi şartnameler. B Mukavele projesl. C Keşif ve keşif hulâsası projeleri. 4 İstekliler bu evrakı Samsun Belediye Basmühendisliğinden 389 kuruş mukabilinde alabilirler. 5 Eksiltme kapalı zarf usulile ve 2490 sayılı kanun hükümlerlne göre 3/6/ 940 pazartesi gunü saat 15 te Samsun Belediyesi Daimî Encümeni huzurunda yapılacaktır. (3839) Hellenic Mediterranean Yenl ve muntazam postası DABKOVİÇ ve ŞÜREKÂSİ Salı günU akşamları her hafta Beyoğlunda S A D İ Salonunda Salonumuzun mevsim sonu münasebetile Andros ve Thraki Muntazam haftalık posta olarak Bu akşam PETROL NIZAM Saçlannıza parlaklık ve güzellik verir, cazibenizi arthrır. Antbar înşaatı Toprak Mahsulleri Ofisinden: Çorlu istasyonunda inşa edilecek olan ve keşif bedeli 36542,82 lira, muvakkat teminat mıktarı da 2740,71 lira tutan ambar ve idare binalarınm ihalesi 15/ 5'940 tarihinde saat 15 te Ankarada Ofis binasmda pazarlıkla yapılacaktır. Fazla malumat almak isteyenlerin Ofis Teknik Büro Reislığine müracaatleri ilân olunur. Kapanma töreni tes'it edilecektir. Mevcud programımıza ilâveten kanunî BESTEKÂR ARTAKİ'nin iştirakile KEMANİ SADİ, SALÂHADDİN PINAR, PİYANİST ŞEFİK tarafından KLÂSİK SAZ ESERLERt... Sahibinin Sesi artistlerinden bazıları sürpriz olarak iştirak edeceklerdir Mevsimin en son veda gecesinde yapılacak musiki ve eğlence ziyafetini kaçırmayımz. Telefon; 43776. YolcuEşyayi tlcarlyeTurlzn Her türlU esbabı Istirahat, zengin ve mUkemmel mutfak Birinci sınıf vapurlarile doğru Pire, Iskenderiye, Portsaid, Yafa, Telâviv, Hayfa, Beyrut ve Kıbnsa hareket edeceklerdir. KIRALIK KARGIR DEPO MUsaid şerait İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 8/5/940 çarşamba saat 14,45 te B. Postane binası birinci katta Telgraf Muavinliği odasında toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacağı ilân edilmlş olan idare ihtiyacı için 6 metrelik 165, 7 metrelik 180 aded ki cem'an 345 aded meşe cinsinden telgraf direğinin kestirilmesine esas eksiltme için muayyen saatte toplanan Komisyona her hangi bir talib müracaat etmediğinden eksiltme 20/ 5/940 pazartesi saat 15 te yapılmak üzere 10 gun müddetle uzatılmıştır. 6 metreliklerin beheri bedeli muhammeni 5,5 lira, 7 metreliklerin 6,5 lira, hepsinin 2077,5 lira, muvakkat teminat 155 lira 85 kuruştur. İsteklilerin olbabtaki şartnamelerini gormek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gunlerinde mezkur Mudurluk Idarî Kalem Levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat ma*hn*|if Komisyona müracaatleri. .(3916) r Galatada Kalafat yerinde bir tarafı denize ve diğer tarafı caddeye naziT 25 met're eninde ve 50 metre derinliğinde kârgir bir depo kiralıktır. 40661 numaraya telefon edilmesi. Dr. İHSAN SAMi • BAKTERÎYOLOJÎ LABORATUARI ümuml kan tahlilâtı, trengi noktal nazarmdan Vasserman ve Kahn teamülleri. kan fcüreyvatı sayılması Tifo ve ntma hastalıklan teşhlsi ldrar baigam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mlkroskopl nususJ asılar istinzarı. Kanda üre şeker Klorür, KoUesterin miktarlarının tayinl Divanyolu No. 113, Tel: 20981. 1 çanakkale elektrik santralında teslim 400 ton sömikok kömürü 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Beher tonu 27 lira hesabile muhammen bedeli 10800 lira olup muvakkat teminatı 810 liradır. 3 Eksiltme 25/5/940 cumartesi günü saat 10 da Belediye dair^sinde müteşekkil encümen huzurunda yapılacaktır. 4 İsteklilere bu ise aid şartname Belediye muhasebeciliğinden parasız verilir. 5 Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar encümene makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile gonderilecek teklif mektublarının mezkur saate kadar yetiştirilmiş olması ve zarfların mühur mumile kapatılmış olması şarttır. 6 Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin kanunî evsafı haiz bulunmalan Çanakkale Belediyesinden: Bilâistisna Yunanistanın bütün limanlan ve Marsilya ve Brendizi için doğru konşimento verilir. Hami}: ANDROS vapuru Pireden hareket ederken Kıbrıs, Suriye, Filistin ve Mısır hattını ve THRAKİ vapuru ise Mısır, Filistin, Suriye ve Kıbrıs hattını takib edeceklerdir. Tafsilât için Galatada Frank ha. nında umumî acentasına, Telefon: 44708 ve Galata nhtımında 25 No. şubesi ANDONARO yazıhanesine • • müracaat. Telefon: 43777. Sahib ve Başmuhadkn: YuntlS Nadi Umumî neşrivatı idare eden Yazı ijleri mudürü: Hİkmet Münit Ulgen Mn'hnsr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog