Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMIIUT.ÎYET 13 Mavîs TS4Ü CÜNÜN BULNAGASI Dcvlet Dcnizyollan işletMe ü. Mödurlağti ilânları • 4 6 • T 9 ıo ıı 1 9 Dün yapılan maçlar Galatasaray Fener muhteliti galib 21 S 4 6 • • • • 1 • m • u m •I Ankara mekteblileri Istanbulu yendiler. Beşiktaş Dün İskenderiyede yapıFener berabere kaldı, Galatasaray da lan maçı 4 2 kazandık Vefayı mağlub etti İskenderiye 12 (Hususî) Bu gün İskenderiye muhtelitile karşılasan Galatasaray Fenerbahçe muhteliti 4 2 galib gelmiştir. Takımımız şu kadro ile sahaya çıkmıştır. Cihad Faruk, Adnan Mustafa, Esad, Ömer Melih, Naci, Gündüz, Boduri, Basri. Birinci devrede takımımız hâkim bir oyunla iki gol yaparak devreyi 2 0 bitirdi. iskenderiye muhteliti bu devrede bizimkilerin hâkim oyununa karjı fazla gol yememek â'ayreüle Sıkı bir müdafaa usulü takib ediyorlardı. İkinci devrede oyun çok çetin oldu. Mısırlılar vaziyetlerini düzeltmek için fazla gayret sarfetmeğe başladılar. Bizim takım devrede elde ettiği galibiyeti kaybetmemek için Mısırlılann oyununa ayni tarzda mukabele ettL Bu devrede bilhassa müdafaa hattımız çok güzel oynuyordu. Sahayı dolduran binlerce seyircinin haklı takdir ve alkışlarını topladı. Devrenin ilk dakikalan Mısırlıların hikimiyeti altında geçti. Fakat bir müddet sonra muhacim hattımız da müdafaanın canlı oyununa uyarak maçı çok zevkli bir hale soktu. Bu devrede Mısırlıların bir penaltıdan olmak ü/ere iki gole karşı takımımız da iki golle mukabele ederek bu hararetli müsabakayı 4 2 bir netice ile kazandı. Halk, uzun müddet oyuncularımızı alkışladı. Yarın buradan hareket edeceğiz. Avdette Hayfada da bir maç yapmamız muhtemeldir. 1: 1 1 13 mayıstan 20 mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar: ve KARADENİZ HATTINA BARTTN HATTTNA İZMİT HATTTNA Salı 12 de (Tan), Perşembe 12 de (Cumhuriyet) ve pazar 16da (Ankara). Galata rıhtımmdan. Salı 18 de (Ülgen), cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rıhtımmdan. Pazartesl 13, salı 9,50, çarşamba, perşembe, cuma 16 da ve pazar 8,30 da (Trak). Ayrıca cumartesi 14 te ve pazar 19 da (Marakaz). Galata rıhtımından. Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15te (Marakaz). Galata rıhtımmdan. Ayrıca çarşamba 20 de (Antalya), cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtımından. Sah ve cuma 19da (Seyyar). Tophane rıhtımından. Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. Çarşamba 15te (Kemâl), cumartesi 15te'(Bartm). Slrkeci rıhtımmdan. Pazar 11 de (İzmlr) Galata nhtımından. Salı 10 da (Çanakkale), cuma 10 da (Dumlupınar) Sirkecl rıhtımından. ffialumat i r t W a t e I e f o n n u m a r a l a r ı e 1 8 9 10 It • • • m m • 1 !• 1ı 1 1 MUDANYA HATTTNA BANDIRMA HATTTNA KARABİGA HATTINA IMR O Z HATTTNA AYVALIK HATTINA İZMİR SÜR'AT HATTTNA MERSIN HATTINA NOT: Soldan sağa: 1 Tırnak tırnağa düvüşmek. 2 Kraliçe, kepazelikler (cemi). 3 Cam kablar satan ters eevirirseniz acı bir feryad olur. 4 Du yan, tekdir. 5 Demiryolu, evvelce erkeklerin sarık olarak kullandıklanndan. 6 Bir edat, müthiş tenbel. 7 Erkek kimse (iki kelime). vfiah. 8 Eski mabudlardan, yıllık. 9 Bir çeşid şarkı, adalet. 10 Bir çesid vekâlet, bir emir. 11 İplik gibi incedir, bir cins tahta. Yukarıdan aşağıya: 1 Aldığı malın parasını derhal tedlye eden (iki kelime). 2 Bücüşün arkadaşı, kepazeler (cemi). 3 Yayma, fena değil. 4 Bir cins bez, bağışlama. 5 Anadoluda bir dağ, bir horfin okunuşunun tersi. 6 Lânetlik eden adam, yere inmiş bulut, arkadaş. 7 Bir emir, bir reıık, iki kardeşin karısının birbirlerine böyle derler 8 Bir renk. 9 Bir soru edaü, sanan (iki kelime). 10 Nağmeler, kablar (cemi). 11 Eski Yunanistandaki meşhur devlet adamlanndan. Evvelki bulmacanın halledilmiş fekli 1 2 8 4 7 « Galata Baş Acentalığı Galata Şube Acentalığı . , , Sirkecl Şube Acentalığı Galata rıhtımı, Llmanlar Umum Müdürlüğü binası altında Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reisllği blnası altında. SirkeçL Yolcu salonu. 42362 40133 22740 alı İdaremiz ihtiyacı için muhtelif cins «45> kalem malzeme pazarlıkla satın âKur. a l d lazımdır. , w cinslerini gösteren llsteleri Malzeme şul r m a l a r ı v e m e v c u d . mallarile fiatlarmı gösteren tekUflerini en gec gunu saat 14 e kadar Umum Müdürlük binasındakl Komi^yona vermeleri ^ U m a l z e m e n l n m i k t a r Ankara İstanbul mektebleri muhteliti sahaya çıkıyor Ankara istanbul mektebleri muhtelitleri arasındaki maç dün Kadıköy sahasında hakem Şazinin idaresinde oynandı. Istanbvıl mektebleri muhtelitine Galatasaray, Boğaziçi ve Haydarpaşa mektebleri oyuncularından alınmamışh. Bu suretle zayıf bir vaziyette olan İstanbul muhtelitine karşı Ankara mektebleri muhteliti şu şekilde sahaya çıkmıştı. Nuri İbrahim, Cevad Sami, Şeref, Sedad Suphi, Hikmet, Kadri, fahri, Ahmed. Daha ziyade enerjik bir şekilde oyuna baslayan Ankaraklar ufak bir hâkimiyete rağmen sayı yapamadılar ve bu arada bir iki fırsat da kaçırdılar. Bu suretle devre de sıfır sıfıra bitrru?tir. Ikinci devreye Ankara takımı daha hâkim bir şekilde başladı. Birbiri üzerine yapılan hücumlar karşısında bir muddet müdafaa yapan İstanbul muhteliti daha fazla dayanamaz bir nale geldi. Ankardan Fahri birinci, Hikmet ikinci golleri yaparak oyun üzerinde kat'î bir hâkimiyet tesis ettiler. Devrenin 44 üncü dakikasında istanbul muhtelitinden Turhan bir gol yaptı ve bu heyecanlı maç da 2 1 Ankara mektebleri muhtelitinin galibiyetile bitti. ikinci golü kazandırmıştır. Son dakikalarda Fenerbahçe şiddetli hücumlar yapmışsa da maç 2 2 beraberlikle bitmiştir. Faik 110 metre Balkan rekorunu kırdı Dün Kadıköyünde Atletizm müsabakalan yapıldı. Muhtelif kategoriler arasındaki bu müsabakada Galatasaraydan Faik 110 metrelik yansta yeni bir Balkan rekoru yapü. Müsabaka dereceleri: 100 Sezai. 115 dördüncü kategori, 200 Sulhi. 24.2 üçüncü kategori, 400 Melih 57.8, 110 mânia Faik 14.7 (yeni rekor) 800 Receb 2.01.7, uzun Kaleulidis 5.70 dördüncü kategori, üç adım Yavru 13,62, gülle Ateş 1357, disk Melih 32.52 üçüncü kategori. 10 11 öksüreniere Katran Hakkı Ekrem ^ Hakkı Katran pastilleri de vardır. J Beyoğluşpor: 1 Kurtulus: 0 Ankara İstanbul turnuvası maçlarından Beyoğluspor Kurtulus maçı Taksim sahasında oynannuştır. Beyoğluspor penaltıdan yaptığı bir sayı ile maçı 1 0 kazannuşür. MIOITTH Beyoğluspor Beylerbeyi maçı yarıda kaldı Galatasaray: 3 Vefa: 2 Dört kulub arasında yapılan turnuva maçlarmın son oyunları dün Taksım sahasında oynanmıştır. Vefa takımı hemen hemen malum kadrosunu, hatta Topkapıdan yeni aldığı Hayİzmir, 12 (Telefonla) Millî küme maçları darı da oynatarak sahaya çıktığı halde, Galatasaray bir gün evvelki kadrosunu da muhafaza için İzmire gelen Ankara takımlan bugün son etmiyordu. Karşıhkh hucumlarla mutevann bir maçlarını Alsancak sahasında oynadılar. ilk maç şekilde cereyan eden ilk devrede Galatasaray Altay ile Genclerbirliği arasında oynandı. Iki tabırı Suleyman, biri de Necminin yaptıklan ıki rafın hakikaten zorlu hücumlar yaptıklan ilk sayı ile devreyi 2 0 galib olarak bitirdi. Ikinei devre çetin bir çekişmeden sonra sıfır sıfıra bitti. devTe biraz daha kolay hücum fırsatı bulan Ve İkinci devrede oyun ayni sür'at ve enerji ile falılar, merkez muavinlerinin güzel bir vuruşıle devam ediyordu. Belliydi ki bir tek sayı oyunyegâne sayılarını yaptılar. Galatasaray canh bir da galibiyet için kâfi gelecekti. Nitekim 40 daoyunla Vefayı müdafaa yapmağa mecbur eden kika devam eden mücadelenin sonunda Altaybir tazyikle iyiden iyiye sıkıştırmağa başladı. dan Saim maçın yegâne sayısını yapü. Son beş feoldan yapılan bir Galatasaray hücumunda Ne? dakika içinde Genclerbirliğini sarfettiği gayret det Galatasarayın üçüncü sayısını yaptı. Vefa de neticeyi değiştirmeğe esasen kâfi değildi. Osoliçi Mehmedin yapüğı ikinci sayıdan sonıa yunu Altay 1 0 kazanmış oldu. maç 3 2 Galatasarayın galibiyetile bitti. Muhafızgücü: 6 • Alttnordu: 1 İkinciden birinciliğe terfi edecek takımlardan Beylerbeyi ile Beyoğluspor arasındaki ikinci ve son maç dün Kadıköy sahasında oynandı. Geçen hafta rakibini 2 0 mağlub ederek Dirinci likteki yere daha ziyade yaklaşmış olan Beyoğluspor dünkü maçta daha iyi oynayarak kat'î neticeye doğru gidiyordu. Nitekim ilk devrede iki gol yiyen Beyoğluspor, dört gol yaparak vaziyete hâkim olmuştu. Beylerbeyi takımı bu dördüncü gole itiraz etti. Hakem bu itirazı kabul etmedi. Beylerbeyi takımı da ikinci devreye çıkmamakta ısrar edince hakem oyunu tatil, Beylerbeyini de hükmen mağlub addetti. Beylerbeyi bu vaziyeti alâkadar makamlara müracaatlc protesto edecektir. Edirnedeki güreş müsabakaları bitti Edime 12 (Telefonal) Türkiye yağlı güreş ve Türkiye serbest güreş şampiyonalarına bu gün Saray içinde büyük bir kalabalık huzu runda devam edilmiş ve müsabakalar sona ermiştir. Yağlı güreşlerde Tekirdağh Hüseyin, Türkiye başpehlivanlığım kazanmıştır. Hüseyin, son müsabakayı Gönenli Arab Hüseyinle yapmıştır. Arab Hüseyin, Tekirdağlıya 51 dakika mukavemet etmiştir. Şimdiye kadar Tekirdağlıya bu kadar dayanabilen pehlivan çıkmadığmdan Arab Hüseyin de ikinci addedilmiştir. Başaltında Gönenli Hamdi bîrinci, Hayrabolulu Mustafa ikinci, büyük ortada Karamür selli birinci. Bekir ikinci, küçük ortada Servet birinci olmuşlardır. Türkiye serbest güreş şampiyonasmd» 56 kiloda: Kenan (Edirne) birinci, Hamdi (Sıvas) ikinci, İsmail (Ankara) üçüncü, 61 kiloda: Ahmed (Ankara) birinci, Namık (İstanbul) ikinci, Haydar (Balıkesir) üçüncü. 66 kiloda: İzzet (İstanbul) birinci, Ragıb (Ankara) ikinci, Yahya (İçel) üçüncü. 72 kiloda: Celâl (Ankara) birinci, Rahim (Eskişehir) ikinci, Mustafa (Sıvas) üçüncü. 79 kiloda: Vâhid (Ankara) birinci, Âdü (Sıvas) ikinci, İsmail (Kocaeli) üçüncü. 87 kiloda: Mersinli Ahmed (İçel) birinci, Mehmed Ali (Ankara) ikinci, Ahmed (Sıvas) üçüncü. Ağır siklette: Ahmed (İstanbul) birinci, Şerif (Balıkesir) ikinci, Hasan Hüseyin (Eskişehir) üçüncü oldular. Müsabakadan sonra birincilere altm saat, Tekirdağlıya da altm kemer verilmiş ve bu suretle merasim sona ermiştir. MJA E Z T I •M B E 1rşiH A İ R İ P İ B u LİUİ» K ü R İ T İ » 1 S K EİV Gll RİB I P • A A VİA R • EİZİK 1 Y A V • İL A|Ç KİA • S A T E L İ E İ M • AİL A • İK • 1 T E M • t T A A •R E S M İ •L Z • 1 T A •C A İ • S OİN E M PİEİRİV A L A T E M Burdur VaUUğinden: k «if >H m K. ? , ş ? s e s l n l n 0 f 000 27 4 000 Km.leri arasında 11613.24 lira Keşıı bedelli birinci kısım şose esaslı tamiratile ayni yolun 30 + 700 40 4 800 Km.leri arasında 12910.73 lira keşif bedelli 2 ncl kısım şose esaslı tamiratı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. ? Bu işe aid evrak şuniardır : a) Metraj b) Keşif hulâsası c) Fiat bordrosu d) Eksiltme şartnamesi e) Mukavele nümunesi f) Bayındırlık işleri genel gartnamesi g) Fennî şartname h) Hususi şartname. Burdur Vilâyetlnden 3 " 5 6 B i r l n c l k ı s m , ? iÇto (871), ikinci kmm için (969) llradır 3 haziran 940 pazartesi günü saat 15 te Burdur Vilâyet makammda tır • z I Takas primleri Takottn IMV'İ Ithalât 56 56 70 Ihracat Bazır Alivre 45 40 47 41 44 39 46 40 48 39 39 Entersanjabl İngiltere B.«lçika Holanda İsveç Fransa Isviçre İstekliler 2490 sayılı kanunun tarifatma uygun tekliflerlni lhale saatinden I saat evveline kadar Burdur Valiliğine vermeleri lâamdır. Postadaki gecikme kabul edilmez. 7 Bu işlere ald dosya Burdur Nafıa dalresinde görülebllir. (3668) tzmirde yapılan millî küme maçları •> • **H • A H I L 53 56 70 50 40 40 Vakıf Paralar MüdürlÜgünden: İfaracat primleri % 100 kjymet üzerinden hesab edilmistir. Mide, Barsak ve tç hpstalıklan muayenehanesi İdaremiz, Dördüncü Vakıf hanm zemin katından, Yenipostane karaısında inşa olunan (Valde hanı) nm birinci katına nakledilmekte olduğundan saym muşterilerımizin ve alâkadarlarm 13 mayıs 940 pazartesi gününden itibaren Valde hanmdaki idaremize müracaat etmeleri rica olunur. (3860) M. M. V. Harita Genel Direktörlüğünden: • Fenerbahçe: 2 Beşiktaş: 2 Dort kulub arasında tertıb edılen tumuvanın son oyunu dün Taksim stadmda Fenerle Beşiktaş arasında yapıldı. Hakem Necdetin idaresinde oyuna başlayan takımlar karşılıklı hücumlarla birbirlerini yoklarken 16 ncı dakıkada Niyazi fevkalâde sıkı bir şütle Fenerbahçenin ilk golunu yaptı. Fenerbahçe çok hâkıra Lir oyun oynamağa başlamış ve 24 üncü dakikada Eoldan gelen topu sağaçık yakından vole ile kaleye sokarak ikinci sayıyı da kaydetmiştir. Bundan sonra hâkim oyununu devam ettiren Fener Rebii vasıtasile bir çok güzel hücumlar yapmışsa da başka sayı yapamamıs ve devre;a 2 0 galib bitirmiştir. İkinci devreye gayretli bişlayan Beşiktaş, Fener müdafilerinin bir anlık lâkaydisinden istifade eden Hakkının şütile ilk sayısını kazandı. 20 nci dakikada bir çarpışmada sakatlanan Fıkret baygm bir halde sahadan çıkarılmış ve kendisini cankurtaranla hastaneye göndermek zarureti hâsıl olmuştur. Fenerbahçonin duralamasmdan istifade eden Beşiktaş, 25 inci dakikada beraberliği temin etti. Hakkı sıkı bir şüt çekmiş, kaleciye çarpıp geri gelen topu Fener müdafii kendi kalesine sokarak Beşıktaşa İkinci maç, Muhafızla, Altınordu arasında yapıldı. Muhafız takımı çok üstün bir oyunla Altınorduyu hemen her dakika müşkül vaziyetlere sokuyordu. Muhafızın devamlı tazyikı altında kalan Altınordu ilk devrede dört gol yiyerek müşkül bir vaziyette kaldı. İkinci devreyi daha ziyade müdafaada geçiren Altınorda IS inci dakika penaltıdan bir sayı yaptı ise de iki gol daha yediğinden sahadan 6 1 mağlub olarak ayrıldı. Taksîm (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12, daire No. 4 Dr. Y. Hallacyan Nuri Fehml Ayberk Ankarada Harita genel direktörlügüne sivil beş kartograf alınacaktır. Şerait şunlardır: 1 Türk tebaası olmak, 2 Askerliğinl yapmış bulunmak, 3 Sıhhati tam olmak, .4 Orta okul tahsilini bitirmiş olmak, 5 Hüsnühal sahibi bulunmak 6 Otuz yaşından ynkarı bulunmamak, 7 Harita tersimi elişlerlnde muvaffak olmak 8 En az beş sene hizmet yapmayı taahhüd etmek. Şehrî ücret Ankara mesken bedelile yetmiş liradan başlar ., ™*}VL f lân t t a r I h l n d e n en geç bir ay sonraya kadar Ankarada Harita genel fllrektorluğu kartograf şubesine müracaat edebilirler. <2138» (3794) Millî küme puvan Maç cetveli Attığı 28 20 17 14 17 19 14 Yediği 22 25 24 33 8 7 17 20 Puvan 23 23 21 18 17 16 13 13 Gencler Birliği Altay Muhafızgücü Altınordu Fenerbahçe Galatasarav Beşiktaş Vefa 11 11 11 11 7 7 7 7 Galib 6 4 4 3 4 4 2 2 Berabere Mağlub 5 0 4 3 2 5 1 7 1 2 2 2 3 3 I Haydarpaşa NUmune hastaI nesl göz mUtehassısi. IstanI bul Belediyesl karşısıntfa. I Telefon: 23212 I •Yapaa çiçekler ve Biçki dersleri Şükrü Canalın eserleridir. Hocasız olarak yapma çiçek ve kadın terziUğini oğretır. Yapma çiçekler kitabı 150, 3 cildden mürekkeb Biçki dersleri kitabları 500 kuruştur. Paraları Beşiktaş Akaretlerde Dibek sokak No. 1/2 Şükrü Canal namına gönderildiğinde posta ücreti almmaksızm istenilen kitab taahhüdlü olarak gönderilir. Ayrıca Istanbulda Inkılâb. Ankarada Akba KiUbhanelerinde de bulunur. 27 1 Profesör PANOSYAN Beyoğlu Istlklâl cad. Parmak kapı durağında No. 117 Hususî ve münferid Dans öğrenmek Istlyenler Kocaeli Defterdarlığından: Muhammen kıymeti Bulundugu mevkl Iclâliye zirhlısı 4080 Batık burnu Necmi Şevket zirhlısı 3690 > > İzmit körfezi dahilinde ve yukarıda isim ve batmış olduklan mevkilerle muhammen kıymetleri hizalarmda gösterilmis olan iki gemi açık arttırma suretile ayrı ayrı müzayedeye çıkarılmışsa da talib zuhur etmemiş olduğundan pazarlığa bırakılmış olmakla talib olanların 29 5/940 tarihine tesadüf eden çarşamba günü Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri ilân olunur (3811) siniz! Sizin de geniş bir ilim servetiniz var bu gün!. Cemiyet böyle bir servetin mevcud olduğunu daha tanımıyor Neclâ! Mecdi kadının bileklerini avuçlannın içinde sıkmağa devam ediyor. Hayır Neclâ, biz birbirimizle evlenemeyiz!. lzdivac bize saadet değil, felâket getirir ancak! Parasız bir adamın kafası ne olursa olsun, zengin bir kadmla evlendiği zaman ismi, kadın parasile yaşıyan adamdır!.. Benim böyle zelil bir hayatı yaşamağa yaradılışım müsaid değil!.. Biliyorum, sen bana bir kadının verebileceği en büyük şeyi de verdin! En büyük fedakârlığı yaptın!. Bunu dinmek bilmiyen bir ıstırab, unutulmıyacak bir sızı halinde içimde saklayacağım!.. Fakat buna rağmen, seninle evlenmek, sana büsbütün sahib olmak saadetinden kendimi mahrum etmek için, irademin, mukavemetimin bütün kudretlerini sarfederek, muvaffak olmağa çalışacağım!. Olmaz Neclâ; biz birbirimizle evlenemeyiz!. Kadın hiddetlebileklerini adamın elinden çekiyor. Başını bulutlann dolaştığı yere doğru kaldırıyor.. Beni sevmiyorsunuz siz Mecdi Bey, diyor!.. Hayır Neclâ; sen, bir kadın «evmek istiyen, erkek yaratılmış bir adam için, eşsiz bir mevzusun!. Sen, bütün bir erkek ömrüne saadet verebilecek kadar, üstünde bol hilkat malzemesi taşıyan bir varlıksın!.. Bir bahara, rüzgâra benzi yorsun! Çimenler kadar taze, üzerine el değmemiş yapraklar kadar genc ve tcmizsin!.. Sen hilkatin erkeği mes'ud etmek için yarattığı bir kadınsın!. Sana hangi erkek perestiş etmez, seni hangi erkek istiyerek, inanarak deli gibi sevmez Neclâ?. Kadın gözlerini, bulutlann dolaştığı yerden alarak Mecdinin gözlerine geti riyor.. O halde niçin istemiyorsunuz beni? Sana lâyık olmadığım için Neclâ! bir nezaket esı AŞK VE MACERA ROMAN1 İLK ve SON YAZAN: ESAD MAHMUD KARAKURD Başını kaldırarak gökyüzüne bakıyor. fiulutlardan dökülen yağmur taneleri, yiiziinii, saçlarını, göğsünü ıslatıyor. Nihayet bir gece, «aysız, yıldızsız, bulutsuz, fakat kendiliğinden parlayan acayib bir gece», bir otel odasının karanlık bir köşesinde, bileklerimi avuclannın içine alan, gözlerini gözlerimde tutan bu adamı, delice sevdiğimi, bu adamın benim için her şey olduğunu anlayorum!.. O zaman gözlerimi yumuyor, kollanmı indiriyor, ve tam bir teslimiyetle başımı bükerek, yüzlerce erkeğin çılgınca talib olduklan, yabancı eli değmemiş taze, bakir bir kadın vücudünü, onun kucağına bırakıyorum!.. Bu aysız, yıldızsız, bulutsuz fakat kendiliğinden paılayan acayib gecenin karanlığı içinde, düşünmeden her şeyimi veriyorum bu adama!.. Vücudümü, bekâretimi, içimi, kalbimi, her şeyimi, her şeyimi!.. Neclâ birdenbire başını çevirerek, bir hıçkırık kasırgası içinde, sarsıla sarsıla ağlamağa başlayorl.. Mecdi o sırada, yavaşça dirseklerini demir parmaklıkların üstünden alarak doğruluyor... Derin bir teessür içinde Neclânın ellerini tutuyor. Bu cömerd hareketinin, bir gün »eni ağlatacağını söylemiştim Neclâ!.. Görüyorsun ya işte; daha şimdiden ağlamağa başladın!.. Solgun yüziiniin nedamet gözyaşlarile bu kadar erken ıslanacağını tahmin etmezdim!.. Neclâ, harikulâde güzel başını, yağmurlu bir havanın verdiği hüzünlü bir renk altında gururla kaldırarak, Mecdinin yüzüne bakıyor. Hayır diyor Mecdi Bey aldanıyorsunuz!.. Kirpiklerimin ucunda pırıldadığmı gördüğünüz bu yaşlar, nedamet gözyaşları değildir. Hiç bir nedamet hissi duymuyorum şimdi!.. Boyasız dudaklannı bükerek acı acı gülüyor: Seven kadın nadim olmaz Mecdi Bey!.. Onun için ağlamıyorum. Yaralanan bir gururun, kanayan bir kadınlık haysiyetinin verdiği acı ile ağlıyorum.. Niçin gururun yaralanıyor; niçin haysiyetin kanıyor?.. Ben senin haysiyetini kıracak ne yaptım Neclâ?. Bundan daha büyüğünü, bundan daha ıstırab verenini yapamazdınız Mecdi Bey!. Neclâ hiddetle dudaklannı ısınyor. Daha ne yapaoaksınız?.. Maddî, manevî üzerinde ne kadar kıymet taşıyorsa, düşünmeden sizin için harcayan ve ayaklannızın ucunda, sahibinin tüylerine dokunmasını bekliyen dişi kedi gibi, uzanıp kalacağını söyliyen bir kadını itsemiyorsunuz!.. Bundan daha büyük acı, bundan büyük ıstırab tasavvur edebilir misiniz? Mecdi, Neclânın bileklerini avuçlannın içine alıyor. Onu biraz kendine doğru çekiyor. Islak, yorgun gözlerini, Neclânın gözlerine götürüyor. Güzel kadın diyor! Yüksek, temiz kadın!.. EllerindenT" parmaklannın üstünden öpüyor. Biz ikimiz ayn cemiyete, ayn tabakaya, ve ayn düşüncelere malik iki insanız!.. Sen zengin, milyonlar sahibi bir kadınsın!.. Benim beş param yok!. Sen ayrı bir muhitte doğdun, ayn bir muhitte ve ayn insanlar arasında büyüdün, başka şeyler gördün ve öğrendin!.. Benim doğduğum muhitle, gördüğüm ve öğren diğim şeyler, seninkilere hiç benzemezl. O kadar birbirine zıddır ki bunlar, hiç bir kuvvet bu yaradılış ve görüş farklarını telif edemez!.. Ben şimdi seviyorum Mecdi Bey; seven kadının muhiti, bilgisi, serveti, her şeyi erkeğinin yanındadır!. Hayır Neclâ!.. Aşk sadece bir tesellidir. Sevgi bir ıztırabın, bir acının dinmesi için, bazan, o da muvakkat olmak şartile, istifade edilebilen bir vasıtadan başka bir şey değildir!.. Fakat sonunda gene hayat kanunları hüküm sürmeğe başlar!. Herkes mensub olduğu cemiyete, yaşayışa avdet etmeğe mecburdur!. Bu şimdi sevdiğini söylediğin adam, günün birinde, aşk denilen teselli, sevgi ismini alan ihtiras, hükmünü ifa edip bittikten sonra, seni tutacak, seni kendi muhitinde, kendi hakimiyeti altında yaşatacak ne verebilir sana! hiç!.. Bir milyoner kadma, meçhul bir dağın eteğinde, sabah tan akşama kadar çapa çapalıyan bir adamın göstereceği saadet, bir ıstırabdan başka ne olabilir?. Mecdi Bey, bütün günahım, zengin oluşum mu? Hayır. Benim fakir yaradılışım!.. Fakat siz okumuş, yazmış, hayatmı ilim yapmak için harcamış bir insansımz!. Münevver bir erkeğin serveti, sadece kafasının içi değil midtr? Bilginin milyon • lardan daha üstün bir kıymet olduğunu ben mi size öğreteceğim Mecdi Bey?. Hayır kabul etmiyorum. Siz de zengin Bu bir cevab değil, Mecdi Bey! Mecdi susuyor. Neclâ da o sırada sanki birisi tarafından teşvik edilmiş gibi, birdenbire başını kaldırarak: Yoksa, yoksa, diyor, hayatınıza karışmış başka bir kadjrı mı var Mecdi Bey? Mecdinin yüzü bir anda değişiyor. Alnı buruşukluklarla doluyor. Cevab vermiyor. Yalnız kollarım yavaş yavaş kaldırarak kadını omuzlanndan tutuyor. Islandın Neclâ! Sonra üşüyeceksin; haydi içeri girelim!. Niçin cevab vermiyorsunuz bana Mecdi Bey? Üşüyeceksin diyorum Neclâ! Kadın bir an hayret ve korku içinde kalıyor. Gözleri bulanıveriyor. Garib bir tazyik altında, kalbinin ezilecek, yırtıla cak gibi vurduğunu duyuyor. {Devam edecek'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog