Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

13 Mayu 1940 CUMHURtYET Fransız Belçika mukabil taarruzu Tataresko Rumen İki tarafın 11 mayıs tarihli resmî tebliğParis, 12 (a.a.) Bir sabah gazetesi, Alman lerine nazaran askerî vaziyet şöyle hulasa ctayyarelerinin Fransada siviller arasında 148 kidilebilir: şinin ölümüne ve 336 kişinin yaralanmasına seAlman ordusu, bir yıldırım harbi yaparak bebiyet verdiklerini yazmaktadır. Taarruzun ilk Holanda ve Belçika j a şiddetle hücum etmekgünü, Alman tayyareleri, Fransanm askerî hetedir. Resmî tebiiğlerde pek az mevlri ismi defler bulunmıyan noktalarını ve sehirlerini zikredildiği için, henüz Alman harekâtınm bombalamışlardır. Abbe\alle, beş tayyare tarasevkülceyşî manasını ve hedeüni kavramak fından bombalanmış ve bombalar binalara hamümkün değilse de, Almanlann Belçika ve sar vermiştir. Pontaine yakınında Mery'de 30 Holanda ordularmm arasına girmeğe ve Belkadar bomba, binajan hasara uğratmıştır. Başçika ordusunu, Büyük Harbde takib ettiklevekâlet, sivil halk arasındaki zayiata dair resmî ri stratejiyi takiben mağlub etmeğe çalıştıkrakamları vermiş, bir Heinkel tayyaresinin alanna hukmetmek yanlış olmaz. Bu itibarla levler içinde düşürüldüğünü ve 10 11 mayıs Diğer taraftan müttefiklerin tayyareleri, Bel taarruz ordusunun büyük kısmı, Belçikaya gecesi Fransız ve ingiliz tayyarelerinin müteçika arazisinde bir çok taarruzlar icra etmiş ve saldınnıs olsa gerektir. Alman ordusu, Belçiaddid düşman tayyare istasyonlanru bombalaMaestricht mıntakasmdaki askerî hedeflerle ka ile Holanda arasına kuvvetle girebildiği dığını bildirmiştir. Din kitablannın anlattıklan hâdiseleri Bütün bir tarih boyunca, efsane sanıp yüriiyüş halinde bulunan Alman kıtaatıru bomtakdirde, müttefiklerin Holandaya yardımı bardıman etmiştir. insanlar iki şekilde karşılar. Bir kısım, geçilen sözlerin birer hakikat ifade ettidenize inhisar etmek lâzun gelir ki hava kuvBelçikada müstahkem mıntakalar masal der geçer; diğer bir kısım da körü ğini anlamak için, yerleri kazıp toprakDün en azı 36 Alman tayyaresi düşürülmüşvetlerinin şiddetli müdahalesi yüzünden buEruksel 12 (a.a.) Resmî gazete, tahkım tür. Dün, Lüksemburgda Almanlann uğramış körüne inanır. lkisi de yanlış. lan didiklemeğe her zaman ihtiyac yok. nun güçlüğu, Norveçte, bir defa daha tecrüedilmiş mmtakalara, Liege, Limburg, Namur ve olduklan ağır zayiat dolayısile sükun hüküm Avrupa «hayat sahası», «yeni bir ni Yukanda adı geçen Yeşua'nın, Beni isbe edilmiştir. Alman Başkumandanlığinın he Anvers eyaletlerile Cuvain, Nivelle ve Saint EÜnnüştür. def ve maksadı, harekât biraz inkişaf ettikzam», «harb», «sulh» teraneleri içinde rail askerlerini peşine takıp Ürdün nehriNicolas, Aront limanlarının dahil olduğunu >azMoselle'in garbinde taarruza geçmij olan Alten sonra az çok anlaşılacaktır. Şimdilik hu maktadır. Memleketm diğer kısımları dahilî hop oturup hop kalkarken, Amerika, e ni ayaklarma su değmeden geçirmesi man fırkası, bidayette kazanmış olduğu bir dud mınUkalarında, şiddetli muharebeler ul mıntaka addedilmektedir. linde pertavsız, eski dünya masallarının de kolayca izah edilmişmucızesı muvaffakiyetten sonra püskürtülmüş olup makta ve Alman taarruz kütlesi, pek tabiî satırları arasından mana çıkarmağa çalışıÜrdün'ü yaya geçmeden bir Hasselt mıntakasında Alman ricati tir. Fransız kıtaatı, ileri hareketlerine devam et olarak Holanda ve Belçika setir kıfalarını yor. evvel, birer birer taşın'p suBruksel 12 (a.a.) Almanlann dun Hasselt mektedirler. gün geri sürmektedir. 11 tarihli tebliğlere göre içine bırakılan taşların, terkibi mıntakasında elde ettikleri muvaffakiyet. İlk Amerikanın meşhur bir kaç şahsiyeti yun Lorraine cephesinde Almanlar, bu sabah Almanlann vardıklan noktalar ve aldıklan hat gerisindeki Belçika müdafaa hatlannı hırbir araya gelip, Filistinde arkeoloji araş yalnız Yeşuaca malum olduğu anlaşılan Torlach'la Vosges'ler arasında kuvvetli bir topneticeler şunlardır: palamağa teşebbüs eden musademe fırkalannın tırmaları yapmak üzere bir cemiyet kur bir nevi çimento ile, gizlice bitiştirilip muçu hazırhğı yapmışlar ve müteaddid taarruzlar1 Şimalî Holandada, hududa müvazi o bir noktadan yarma hareketine inhisar etmiş dular. Hafriyata hayli zamandır devam cize kıyafetine sokuluşları! Ayni taşlarda bulunmuşlardır. Almanlar, Torbach, Sar larak akan Ysser ırmağuu geçmişlerdir. gorunuyor. reguemines ve Bistche'in şimalinde Sarre'ın ediliyor. Bugüne kadar meydana çıkan dan yapılan yol, bugün de mevcud. 2 Alman ve Belçika hududları arasınBelçika cüzütamlan tekrar birleşmekte zoriki tarafından da mümkün olduğu kadar fazla lan hakikatler, bizi pek eski bir medeniMusa da, Beni Israili, Kızıldenizin op da ceb teşkil eden Holanda arazisinin garluk çekmişlerse de buna muvaffak olduktan miktarda kuvveti âtıl bırakmağı mı istihdaf etyetle karşı karşıya getirmekle kalmadı; orta yerinde değil, uzun uzun tetkiklerbındaki Maastrihtl almışlardır. sonra mukabil bir tarruza geçmişlerdir. Bu mumekte olduğu, yoksa büyük muharebenin ve umasallann içyüzünü, satır satır bize okut den sonra keşfettiği sığlıktan, bir med 3 Belçika tebliğinde ismi zikredilmiycn kabil taarruz çok şiddetli olmuş, Alman fırkamumî taarnızun icrasına mı girisilmiş bulun tu. bir yerde, Belçika müdafaa sistemine'" girmiş !arı Hasselt'e doğru geri çekilmeğe mecbur kalesnasında geçivermişti. Fır'avun takınıı, duğu henüz malum değildir. lerdir. Burası Maastriht ile Liyej yahud MdEfsanenin tarih oluşuna bir iki misal düğün alayına gider gibi, atları, arabalamışlardır. Halen bu mıntakada geniş mikyasta astriht ile Alber kanalı arasında olsa geİngiliz tayyanrelerinin şiddetli bir muharebe cereyan etmektedir. sayayım. rile, bu sığlığm çamurlarına elbette barektir. Beni Israilin, ahdi atiki dolduran me tacaktı! Mucize, Musanın geçişinde değil. bombardımanları 40 Alman tayyaresi düşürüldü 4 Alman kuvvetleri liyej kalesi mevzinakıbı arasında, Yeşua ibni Nun'un, Eri Fır'avun geçebilseydi o zaman mucize oLondra 12 (a.a.) Resmen bildirildiğine gölerine taarruz etmişlerse de agır zayiat verBruksel 12 (a.a.) Belçikada dun 40 Alman ha şehrini nasıl zaptettiği uzun uzun tarif lurdu. Musanın açtığı o yoldan, bizim Are, İngiliz tayyareleri Almanyada Rhin'le Meuse mişlerdir. 1914 te Belçika resmî tebliğlerinin tayyaresinin duşürüldüğü haber verilmektedir. edilir. Orada, Yeşua, yedi kâhini, yedi merikalılar bile geçti. arasında duşman tahşidatına taarruz ettikleri şu meshur cümlesini tekrar edelim: Liyej Dun gece Bruksel civarma inen bir kaç yüz gün, boru çaldırarak şehrin aşılmaz duesnada Holanda hududuna yaklaşmakta olan Kudret helvası, Beni Israili açlıktan mukavemet ediyor.» Alman paraşütçüsünün, hemen hepsinin zarar mühim Alman kuvvetlerini bombardıman etvarları etrafında dolaştırır ve yedinci gün, kurtardığı devirde olduğu gibi, bugün de 5 Lüksemburg mıntakasında Almanlarveremiyeçek hale getirildiği söyleniyor. Bu pamişler ve mitralyor ateşi altına almışlardır. yedi devir birden yaptırdıktan sonra, ge yağıyor. Hem çölün ayni noktasına. Hurla, Belçikalılann imdadına koşan Fransızlar raşütçüler, bazan beraberlerinde bir manken Rhin üzerinde bir köprü, şimendifer hatlarıne uzun uzun boru çaldınr ve muhasara ma nev'inden bir meyvanm arasında ilk müsademeler vuku bulmuştur. getirerek tarassudla meşgul olanları şaşırtmak sızan bah, nın ve yolların mühim noktalarına ve bazı ya iştirak eden bütün kavmine bir nâra Gökten inisinde hiçbir fevkalâdelik yok. için indikleri yere bırakmaktadırlar. Bunlar işçi 6 Fransız cephesinde Mozel mıntakaköpriilere ve diğer merkezlere bombalar isabet attırır. Ahdi atik, bu nâradan sonra, Erive koylü kıyafetine de girerek ahali arasına sında Almanlann bir tümenle yaphklan Çekirge yağmuru ne ise, bu da o! etmiştir. ha surlarının bir anda yıkıldığmı hikâye karışmakta ve halkın maneviyatıru bozmağa mevzi! taarruz sür'atle önlenmiştir. Tahtı havada dolaşırken, şimdi saltaHava Nezareti, Rhin'in Moselle'e doğ çalışmaktadırlar. eder. 7 Alman hava kuvvetleri, Holanda, ru ilerleyen Alman makineli kıt'alan natının yerinde yeller esen Süleymanın Diğer taraftan haber verildiğine göre, BelçiBelçika ve Fransada. bir çok açık sehirleri nın dünkü cumartesi günü öğleden sonra, Yenidünya arkeoloğlan, mucizeye ve devri, bugün, meselâ On dördüncü Louis de bombalamıslar, öteye beriye yeniden pa kanın şark kantonlarındaki Heünat Treu Front İngiliz hava ordusu tayyareleri tarafından arka masala papuç bırakmıyan kafalarını «ki devri kadar malum gibi bir şey. Kızıldepartisi liderlerinden Joseph Karres, Eupen kışraşütçüler indirmislerdir. Bu paraşütçüler arkaya yapılan taamızlarla yeniden hırpalantabı mukaddes» in bu faslında iyice işlet nizin şimalindeki deniz üssü, Süleymanın lasına, elinde gamah haçlı bir bayrakla girip Holanda ve Belçika kuvvetleri tarafından imdıklarını bildirmektedir. Moestriht'den ge!en ikten sonra, Filistin topraklarını eşeledi askerî dehasını ortaya koyan bir şaheser. Almanlann geldiğini haber verdiği sırada nöha olunmuşrur. yollar bombardıman edilmiştir. Bir kaç kilometer, Eriha' nın, boru sesleri ve insan nâra Onu da keşfettiler. O hafriyat yerinde, ne betçi tarafından ruvelver kurşunile öldürül Müttefıkler tarahndaki harekât ise şöyle re ötede, şehrin cenubu garbisinde Tonges'e arile iskambil kâğıdı gibi devrilen meş gemi kınntıları, ne zırhlı harb arabalan müştür. hulâsa olunabilir: giden yol üzerinde, küçük tanklardan, zırhlı ohur surlannı meydana çıkardılar. Surlarla bulunmadı ki! 1 Holanda vt Belçika hudud setir kuvBelçikanın akşam tebliği tomobillerden ve nakliye arabalarmdan müteRumen Başvekili M. Tataresko beraber, Yeşua mucizesinin içyüzü de vetleri müdafaa ede ede çelrilmektedirler. Palmir eski adile Tadmor harabeleşekkil bir kafileye taarruz edilmiştir. Müteaddid Bruksel, 12 (a.a.) Saat 18 de neşredilen Bükreş 12 (a.a.) Tataresko şu beyanatta meydana çıktı. Bakınız nasıl: 2 İlk müttefik kuvvetleri Holandaya tam isabetler olmuştur. ri, zamanın silsilesinden nasılsa masun ve Belçika resmî tebliği: Kıtaatımız tarafından işyetişmUlerdir. Bunlar motörlü kıt'alar olsa Eriha surları, yalçın ve devamlı bir da toprak üstünde kalan kısımlarile malum' gal edilen mevzilerin buyuk bir kısmında şid bulunmuştur: tngilizler, Alman paraşütçülerine gerektir. « Siyasetimizin daimî hedefleri, hertürlü re şeklinde, vaktile Eriha şehrinin bulundetli müsademeler cereyan etmiştir. Kıtaatımız dur. Amerikalılar, bu harabelerin altını 3 Belçikahlara yardıma kosan Fransız karşı hususî kıt'alar yaptılar hava filolarının yardımile taarruza geçen zırhh ahvalde en sıkı bır bitaraflık muhafazası, Bal duğu noktayı hâlâ kuşatıyor. Yalnız beş da kazdılar ve bir kaç sene içinde, tarihi kuvvetlerinin ileri hareketi sür'atle devam Gazeteler, İngilterenin hususî bir kıt'a cüzütamlan faaliyetine rağmen işgal ettikleri kan Antantını müttefiklerimizle rabıtalarımızın 'üz metre uzunluğunda bir kısmı yıkılmış kadimin, Süleymandan Buhtunnasr'a kaetmektedir. öıdas etmek suretile, paraşütçülere karşı araziyi muhafazaya muvaffak olmuslardır. Mo takviyesi, komşularımızla olan münasebatımızın ve orada koca bir gedik açılmış. Işte, udar olan en geniş, hâdiselerle en dolu 4 İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri her tedbirler aldığını haber vermektedirler. Yollalörlü düşman cüzütamlarına karşı yapılan Fran derinleştirilmesi, bütün milletlerle normal mü zaktan bakar bakmaz derhal göze çarpan safhalarım ortaya döktüler. yerde Alman kıt'alanna taamu ettikleri ginasebetlerin inkişafıdır ve böyle olmakta berrın ve tayyare meydanlarının müdafası için her sız mukabil taarruzu muvaffakiyetle neticelenbu gediğin altına tesadüf eden topraklahi Almanlann Ruhr sanayi mıntakasını bomdevamdır. Efsanelerin üstüne, arkeolojinin ışığı türlü tertibat alınmıştır. Seyyar kıt'alan telemiştir. Bır çok düşman tankı tahrıb edilmiştir. balamışlardır. Askerî hazırlık mesaisine, memleketimizin, m içinde, pastan harab bir halde, enli, serpildikçe, masahn sürdüğü boya sıynfonla haberdar edebilecek olan. mitralyözlerle AJbert kanaUnı kayıklarl^ geçmek tesebbusü madent dtrekler bulnndu." 5 Ren nehri afzında Holandanın Uorlıp hakikat, bütün çıplaklığile ortaya •çımücehhez, bisikletli ve motosikletli kuvvetler müdafaa kuvvetlerinin ateşile kalmıştir. Kıt'a kendine aid olmıyan herhangi bir menfaat pedreht adası Almanlar tarafından galiha şinde süruklenmesine meydan vermeden işlerin Hâdisenin nasıl cereyan ettiğini, haki kıyor. Arkeolojinin eli uzanamıyan, madhazırlanmıştır. lanmızın gerisinde müteaddid hava bombardıhavadan işgal edilmlşs* de Hoiaftrialttar, manlan olmuştur. Bugün zarfında 20 kadar düş idaresini serbestçe temin edebilmesi için hu kate pek yak"m"bîr fâhmînle anlamak, ar dî delillerin haricindeki hâdiselet üzerinAlmanlan imha ederek adayı geri almışlarFransız sabah tebliği dudlarda teyakkuz faaliyetine devam edeceğiz :ık kolaydır. man tayyaresi Belçikada düşürülmüştür. de de, muhakemenin ve istimcaz usulledır. Hükumetin, bu nizam ve emniyet siyasetine deParis, 12 (a.a.) 12 mayıs sabah tebliği: AlYeşua'nın, Beni lsraile uzun bir zafer rinin rolü var. Albert kanalında vaziyet düzeldi vam edebilmek üzere, bütün Rumenlerin mu • İngilizler 20 tayyare kaybederek 50 bert kanalı ve Meuze havalisinde Alman taarBrüksel, 12 (a a.) Albert kanalı mınta zaheretışe nail olacağına eminim. Yeni huku devresi yaşattığından anlaşılıyor ki, kenMeselâ, gene «Kitabı mukaddes» AlAlman tayyaresi düşürmüşler; Fransızlar da, ruzlan son derece şiddetle devam etmektedir. disine peygamberlerin kitabında yer ayı laha âsi tanılan Korah ve refiklerinin, çakasındaki askerî harekâtın müsaid bir vaziyet met ve yeni siyaset budur. Fransa ve Belçikada. 36 Alman tayyaresi isTayyarelerimiz, bu mıntakada, Belçika kıtaanaldığını gösteren sabahki telgraflar öğleden son Dahilî sahada sükunet ve sulhu temin siya an bu reis, her şeyden evvel iyi bir ku dırları altından ateşler fışkırdığmı, yerin na toplu ve müessir bir surette yardım etmişler kat etmişlerdir. Almanlann 72 meydanı ra teeyyüd etmiştir. 100 den fazla Alman tayya setine devam ederek bütün Rumenler arasmda mandanmış. O tarihte kullanılan bir ta yarıldığını ve bu günahkârlan yuttuğunu bombalayıp 300 400 tayyareyi tahrib ettikdir. Bombardıman tayyarelerimiz, akşam üstü resi Belçika üzerinde Belçika ve müttefik kuv itühadı ve tesanudu kuv\'etlendireceğiz. leri iddiası bihakkin gülünc addediliyor. biyeyi, pek mükemmel bir şekilde, Eriha anlatır. Bu işi yapan Musadr. Mucize mi? düşman kafilelerine ve birinci derecede ehemÇünkü Polonya tecrübesinden sonra, askerî vetleri tarafından düşürülmüştür. İküsadî sahada, harbin neticeleri ve zarurî urlarınm zaptında tatbik etmiş. Şehre Hayır. Kızıldenizi geçerken nasıl kurnazmiyetli köprülere taarruz etmişlerdir. Bu harelayyare meydanları sıkı surette müdafaa alihtiyaclarımızla gitgide muğlâk kât esnasında 8 düşman tayyaresi düşürülmüşBelçika Basvekilinin verdiği izahat gelen ekonomimiz için, daha nizamlar bir hale oktuğu, Ahdi atikin de itirafile sabit o lık ettise, âsilerin altındaki toprağı yarıp tına alınnus ve tayyareler gizlenmiştir. yeni vücude an casuslar vasıtasile, surların altını kaz onları yere geçirirken de öylece kurnaz tür. Gece müteaddid hava harekâtı yapılmış ise Bruksel, 12 (a.a.) Belçika Başvekili Pi getireceğız. de neticeleri henüz belli değildir. Karada, yakdırmış. Duvarlar vakitsiz yıkılmasın diye, davrandı. Bütün marifet, nasıl yapılıp erlot, radyoda soylediği nutukta demiştir ki: Haricî sahada, müteaddid defaîar izah ettiğilaşma hareketlerimiz, tespit edilen saatlere gölttan, madenî payandalarla besletmiş. nasıl kullanıldığını Mısırlılardan öğrendi• Şu sırada uhdesine düşen müteaddid va miz sulh ve müdafaa siyasetine devam edecere normal şekilde devam etmektedir. Alman Alman tayyareleri bir gün evvel Fransada, Bel zifelerle bunalmış bulunan hükumetin halkla ğiz. Bütün vaziyeti. hukümdarın tetkik nazarına Beş yüz metre uzunluğundaki boşluğun ği barutta! topçusu, Sarre mıntakasında Vosges'lerin garüstünü teşkil eden duvarların hep birden binde devamlı ve şiddetli atışlar yapmıştır. Sa çikada ve Holandada düşman hava kuvvetlerine istediği şekilde sıkı bir temas muhafaza ede arzetmek mecburiyetini, bize haricî hâdiselerin Efsaneler, Niniva'da. büyük salgın has(îkılması için, pavandalara halatlar bağkarşı başla3'an büyük hava hücumlanna devim meyışini elbette takdir edersiniz. Inkişafı tahmil etmiştir. Bu sebeble, bu gün baha karşı bu mıntakalarda muharebeler başlatahklar çıktığı zaman, kâhinlerin, sivri etmişlerdir. Bir çok tayyare meydanlarına yeBaşvekil, verecegi haberlerde daima açık Majeste Krala, bütün hükumetin istifanamesini anmış; sırası gelince, dışarıdan verilen mıştır. niden taarruz yapıbnıştır. Hangarlar yıkıhnış, in davranarak memlekete hakikati olduğu gıbi takdim ettim. İstifa kabul edilmiş ve Kral, yeni şaretle, bu halatlar çekilir çekilmez, koca uçlu çubuklarla vücudlerine dokundukları insanları, bu hastahklardan koruduklaşaat atölyeleri yıkılmış, benzin ve mühimmat söyleyeceğini ve efkânumumiyenin kendisini kabineyi teşkile gene beni memur etmek surc ur, bir anda yerlere serilmiş. Bütün taarruzlar durduruldu rını söyler. Sivri uclu değneğin, bizim depoları infilâklarlâ imha edilmiştir. Yalnız daima sükunet ve metanetle dinleyeceğine iti tile hakkımdaki yüksek itimadını göstermek Paris 12 (a.a.) Akşam tebliği: Dışarıdan verilen işaret, hiç şüphe yok medeniyetimizdeki serom nev'inden, viVreux tayyare meydanında 30 tayyare ve Orle madı bulunduğunu ilâveden sonra sozlerine şöy lutfunda bulunmuştur. Bu yeni vazifemi, vakıt Holandada vaziyet bu gun düzelmiştir. İn ti meşhur boru sesi ve bütün Beni Israilin kaye edici bir ilâca batınlmış bir iğne olans tayyare meydanında 36 tayyare tahrib edil le devam etmiştir: gecirmeden ifa ediyorum.» giliz tayyareleri Holanda müdafaasına kuvvetle ıârası! Yedi gün, günde bir defa şehrin madığı ne malum? Eski medeniyetlerin, miştir. Hava muharebelerinde 12 si hava dâfi € Cuma gunü akşama kadar düşman Belyardım ediyorlar. ıtrafını, dünya kelâmı etmeden, yalnız yırmınci asra ders verdiklerine az mı şabataryalan tarafından olmak üzere 52 tayyare çikanın hiçbir noktasından içeriye ehemmiyetli dımile muzaffer olacağız.» Belçikada duşman tazyikı Maastricht'in gardüşürülmüştür. Dünkü gün taarruzlarımızla ha nispette nufuz etmemiştir. Cumartesi günü şi>oru çalarak; ve yedinci gün, bu devri, hıd oluyoruz? Pier'.ot nutkunu soylediği esnada Brüksel'de bında ve Tongres mıntakasında devam etmekva dâfi vesaitimizin hücumlan neticesinde 4ü malde Albert kanalında düşman bu su hattını hava tehlikesi işareti verilmiştir. ıyni şekilde yedi defa tekrar etmek filân. tedir. Müttefiklerin Maastricht mmtakası köp şürülen tayyare adedinin 300 olduğunu iddia et aşmağa muvaffak olmuştur. Hâdise şu şerait daıep duvar altının kazılarak payandalann H. B1LG1Ç rüleri üzerinde yaptıkları harekât düşman tazAlman tayyareleri bir yolcu mekte hatâ yokrur. Fransız Belçika hududu hilinde cereyan etmiştir: Maastricht'in en ya•urulması için lâzım olan vakti kazanmak, yıkına kuvvetle mâni olmaktadır. Almanlar atrenine saldırdı gerisinde tecemmü etmiş kıt'alar, takviye kollan, kın iki köprüsünu tahrib emri verecek olan ğır zayiat vermişlerdir. yni zamanda, işe tam manasile bir mudemiryollan, yürüyüş halinde askerî kollar ve subay taarruzun tam başlayacağı sırada bir tay Brüksel 12 (a.a.) Liege Brüksel ha'tı Kıtaatımız Belçikanın aıerkezî kısmında yüize kılığı vermek ihtijacından ibaret! kamyon kafileleri, Alman kuvvetleri tarafından yare bombasile olmuştur. Bunun neticesi ola üzerinde mültecileri hâmil iki tren bomba ve rüyüşüne normal surette devam ediyor. Düş muvaffakiyetle bombalanmıştır. Belçika Ho rak köprüyü berhava edecek olan efrad hare mitralyöz ateşine tutulmuştur. Kadınlarla ve man Belçika Ardenlerinde mühim bir haınle landa sahilinde, deniz kuvvetleri nakliye gemi kete geçmekte biraz gecikmişlerdir. Bu sırada çocuklarla lebaleb dolu olan vagonlardan, yüAhdi atika, nesıüerden nesillere intiyapmıştır. Ve bunun neticesinde şiddetli mu leri ve ihrac tertibatı da taarruza uğramıstır. motorlü duşman kuvvetleri koprüleri işgal et rekler parçalayıcı sahneler cereyan etmiştir. al ederek, bir çığ gibi büyüye büyüye sademeler olmuştur. Lüksemburg hududunda Vlissingue'de üç nakliye gemisile bir sarnıçlı miş ve üzerlerinden geçmişlerdir. Öğleden son Tren Lieg ile Brüksel arasındaki 100 kilo şişkin bir kitab haline gelmiş masal dimuharebeler tekrar başlamışür. Düşman Varnt gemiye isabet vâki olmuştur. Şimal denizi orta ra motorlü cuzutamlarımız ve tayyarelerimiz melrelik mesafeyi 6 saatte ancsk aşmışür. yenler vardır. Masal değil, masallaşmış ormanile Sarre arasındaki ileri mevzilerimize de sında, bir düşman muhribi, bir bomba isabetile yaptıkları mukabil taarruzla düşmana ciddî zahakikatler demek daha doğru olur. taarruz etmiştir. İlk Belçika tebliği hasara uğramıstır. Bir takım münferid tayyareMeselâ, Filistinin şimalindeki Lakiş kaBelçika ordusunun sabah tebliği: Sarre ile İs\içre hududu arasındaki cephenin ler, 11 12 mayıs gecesi, Almanya garbma nü yiat verdirmişlerse de ileri hareketini durduraMüstevliye karşı şiddetli bir mukavemet gös lesinde, toprağa gömülüp kalmış, üstü lbşark kısmında iş'ara değer ehemmiyetli bir hâ fuz ederek, gayriaskerî bazı hedeflere taarmz mamışlardır. Bu müddet zarfında Başkumandanlık vaziyetin icab ettirdiği bütün tedbirieri feren kıtaatımız, harekât plânı mucibince ken ranî yazılı tuğlalar bulundu. Bunlar okudise kaydedilmemiştir. Londra 12 (a.a.) Brıtish Legion'un bu gün etmişler ise de mühim bir muvaffakiyet kaAlman hava kuvvetleri ezcümle Fransanın şi yanmamışlardır. Alman hava kuvvetlerinin za alnuş bulunuyordu. Düşman yeni mevzilere yer dilerine tayin edilmiş olan mevzileri adım adım nunca, Lakiş valisi tarafından, Kudüs Kra yapılan senelik konferansına 562 murahhas iştimali garbisinde büyük bir faaliyet göstermiş yian, elde' edilen neticeye nispetle gene ehem leşen kıfalanmızla karşılaştı. İleri hareketi^ bu müdafaa etmektedirler. Müdafaa tertibatımız lı Yeşua'ya hitaben yazılan arizeler ol rak etmiştir. Konferansta General Leong, Franr Cumhur lerdir. Hava defi topçusu ve müttefik tayyare miyetsizdir. 35 tayyare zayedilmiştir. Norveçte suretle durdurulunca yeniden ilerlemek imkânı dahiline girmiş olan düşman ku\ vetleri, mühim duklan anlaşıldı. Bu tuğlaların meydana sa ataşemiliteri, Çekoslovakya eski leri bu faaliyeti durdurmuşlar ve bütün gün vazivette bir değisiklik yoktur. Narvik civarın nı elde edemedi. Gene ayni gün zarfında mühim muvaffakiyetler elde edememişlerdir. çıkarılması, Beni İsrail devrinden kalma Reisi Beneş, Norveç elçisi de Corben hazır buBir çok paraşütçü müfrezeleri imha edilmişlunmuşlardır. Britısh Legion azasının sadakat zarfında 30 düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. da Alman hava kuvvetleri, düşmanm deniz ve miktarda müttefik hava kuvvetleri müdahale eIbranî yazısı mevcud olmadığı iddiasını hislerini% ifade etmek üzere Kıala bir mesaj 10 ve 11 mayıs günleri tahrib edilen düşman hava cÜ7Ütamlarına taarruzlar yapmiFİardır. Bir derek düşmana ağır zayiat verdirdiler. 100 kadar tir. çürüttükten başka, Ahdi atikin zikrettiği gonderilmiş ve bu mesaj da zafere kadar harbe Almanlarm bir çok tayyareleri düşürülmüş teyyarelerinden 30 kadarının hava defi topcu muhrib batınlmış, diğer bir muhrib hasara uğ Alman tayyaresi düşürüldü. Bundan bir müddet bir çok isimleri de ihtiva etmek itibarile devam etmek için memleketin yardımına koşsonra Alman hatlarma giren bir subay köprü tür. muz tarafından düşürüldüğü kayda değer bir ramıştır. büyük bir kıymeti haizdir. mak arzusu izhar olunmuştur. lerden birinin infilâk deposuna kadar sokulmakeyfiyettir. Diplomatlar Brüksel'den *** ğa muvaffak olmuş ve köprüyü berhava ederek Müttefiklerin harbi itimadla karşıladıklarını Shetland adaları üzerinde Alman tebliği ayrılıyorlar kendi hayatmı da vazifesi uğurunda kahramanca Amerika Arkeoloji cemiveti, ilk faali söyliyen General Lelong'un nutkundan sonra Berlin, 12 (a.a.) D. N. B. ajansı Alman orBrüksel, 12 (a a.) Bir çok diplomatik he yeti günlerinde pek mühim bir keşılte da Beneş. Çeklerle Slovaklann kendilerini Almanfeda etmiştir. Sağlam kalan diğer köprüden Alman tayyareleri duları Başkumandanhğının şu tebliğini neşrediLondra, 12 (a.a.) Alman tayyareleri oldu yaptığı savletle düşman müdafaa kıtaatımıza ta yetler en kısa bir zamanda Brükseli terketmek ha bulunmuştur. Tufan dediğimiz büyük vaya karşı hali harbde telâkki ettıklerini söylemiştir. yor: Ordu ile hava kuvvetleri arasındaki çok sı ğu sanılan tayyareler. bugün Shetland adalan ü arruz etmiş ve bu taarruzda muazzam kütleler üzere ha^ırlıkiar yapmakla mesguldürler. su baskmının hakikaten vukua geldiğini, kı irtibat sayesinde, Alman taarruzî hareketi, bü zerinden ucmustur. Alârm isareti verilmiş, fa halinde hücum arabalan ve tayyareler bulunCorben soylediği nutku şu sözlerle bitirmiştir: Belçika radyosu ansızın bütün Mezopotamya harabelerinde meytün harb cephesinde sür'atle ilerlemektedir. Şi kat hiçbir bomba atılmamıştır. durmuştur. Askerlerimizin şiddetli mukaveme« Harbde bulunuyoruz ve kazanacağız!» dana çıkarılan çamurlar ispat ediyor. Nuh neşriyatını kesti malî Holandada Alman kıt'alan, Groninge eyatine rağmen düşman Lie?e müstahkem mıntaBrüksel 12 (a.a.) Saat 7,13 te Brüksel rad tufanı, meselâ geçen asırdaki meşhur Şiletini işgal etmişler ve Hartlingne'e ve Urider Ktyafet değiştiren Alman askerleri kasında ilerlemeçe muvaffak olmuş, fakat bu yosu birdenbire neşriyatını kesmistir. Radyo kago yangmı kadar, kapladığı sahanın, ze'in şark sahiline varmışlardır. Alman kuvvetileri hareketini devam ettirememiştir. kurşuna dizilecek leri Yssel mevzilerini zorladıktan sonra, garbe Şark kalelerine karşı da şiddetli hücumlar biraz evvel 31 Alman tayyaresinin Belçika top ulaştığı derinliğin ölçülerile, hatta takribî Paris 12 (a.a.) Ele geçecek olan düşman Antakya 12 (a.a.) Türkiye birinciliklerine doğru yürüyüşlerinde. Amersdoarfdan Rhenen paraşütçülerinden millî uniformayı lâbis bu yapılmıştır. Bütün bu hücumlar püskürtülmüş rakları üzerinden garba doğru uçtuğunu bil tarihile, bugün malum bulunuyor. iştirak etmek üzere tertib edilen bisiklet yarışıi?tikametinde uzayan Grebbe hattını yannışlar lunmıyanların deıhal kurşuna dizilecekleri Baş tür. Kalelerden bazıları Alman cesedlerile do dirmektevdi. Ahdi atik, Beni İsrail meliklerinden bi nın sonuncusu bu gün yapıbnıştır. 75 kilometdır. Az çok cenuba doğru, Almanlar Peel mev vekâletçe bildirilmektedir. Belçika ordusu mukabil ludur. Meuse'ün şark sahilinde çok faik düş rinin Yezabil isimli hain, zalim, kan içicı relık mesafeyi 2 saat 33 dakika 30 saniyede alan zilerini de keza zorlamışlar, Hasselt ile Maasman kuvvetleri tarafından taarruza uğradık. karısından bahseder. Yezabil, zulmünün Süleyman Uçar mmtaka birincisi olmuştur. İtaarruza geçti Essen'in bombardıman edildiği Kıtaatımız metodlu şekilde müdafaada buluntricht arasında Albert kanalından bir geçid nçBrüksel 12 (a.a.) Bu sabah Belçikalılar ta cezasmı, sarayınm pencerelerinden aşağı kinciliği de bir saniye farkla ReyhaniyedeD mışlardır. Hususî bir haberle bildirilen hâdisedular ve gerilediler. Fransız motörlü kıt'alan rafından kuvvetli bir mukabil taarruz yapılmış atılıp, köpekler tarafından parçalanarak Mustafa almıştır. asıhız ler ianesile malumdur ki, Maastricht'in cenubu Londra 12 (a.a.) Essen şehrinin İngiliz ha bir kısmı düşman işgalinde bulunan Lüksem ve bir kaç saat içinde vaziyetin Belçikalıiarın ölmek suretile çekmiştir. Amerikalılar, garbisinde bulunup Liege istihkâmiarınirı en va ordusu tayyareleri tarafından bombardıman burg eyaletine girdiler. Harekât normal şekilde lehine dönmüş olduğu zannedilmektedir. Al toprak altından çıkardıklan saray harasağlamı olan Ebenemael kalesi Almanlann eline edildiğini iddia eden Alman haberleri resmen inkişaf ediyor. Kıtaatımızm ilerleyişi şayanı manlar, Limbourg mmtakasında her taraftan besinin önünde, bu zalim kadının düşüp geçmiş bulunuyor. Bu kalenin 1000 kişiden mü tekzib edilmektedir. Bu şehrin dün gece "e ev memnuniyet bir şekildedir. ric'at etmektedirler. parcalandığı taşlığı da buldular. lekkeb olan kumandam ve efradı teslim oî velki gece İngiliz hava orduus tayyareleri t?raİzmir 12 (a.a.) İran hükumeti bu sene fuBaşvekil bundan sonra halkın soğukkanlılı Belçikalılann mukabil taarruzu o kadar şidmuşlardır. Liege önünde, Alman kıt'alan istih fından yapılan taarruzlarda hedef teşkil etme ğıru muhafaza etmesini ve sadmenin şiddetine detli olmuştur ki, üssülharekelerile temaslan Bu hafriyat sırasında, şeffaf taştan bit arda daimî bir paviyon inşa ettireceğini bura kâmlann ileri hatlanna, kısmen derin bir suret diği tasrih olunuyor. hayret etmemesini söylemiş zira Alman ordu nın kesilmesinden korkan Almanlar, Hasselt'e takım küpler de keşfedildi. Bu küpleıin general konsolosu marifetile bildirmiştir. te girmişlerdir. Belçikanın cenub kısmında ilersunun külliyetli bir kuvvet teşkil ettiğini ilâve doğru ric'at etmeğe başlamışlardır. Şimdi bu içinde, yan yarıya yanmış, çocuk iskeletŞimalî Fransada hava tehlikesi etmiştir.» leyen Alman kuvvetleri de düşmanın mukavemıntakada büyük bir muharebe cereyan et leri var. O devirde, Moloh'a, hatta Yemetine rağmen, sür'atle arazi kazanmağa muStokholm, 12 (a.a.) İsveç hükumeti, nebaParis, 12 (a.a.) Bugün Fransanın şimal Pierlot sözlerini şöyle bitirmiştir: mektedir. hova'ya kurban edilen çocukların, kötî yağları müsadere etmiş ve saburüa margarinın vpffak olmuslardır. Lüksemburg tamamen Al mıntakasında yeniden hava tehlikesi isaretleri « Müttehid bulunahm. Ve zafere karşı itiMühim miktarda İngiliz ve Fransız hava kuv mür olmuş kemikleri. Bu menfur âdet de satışlarım tahdide tâbi tutmuştur. Hükumet, iş man kıtaatının elindedir. Mayısın 11 inci günü verilmiştir. madımra muhafaza edelim. Müttefiklerin yar 1 vetleri, harekâta iştirak etmektedir. masal değilmigl saatlerini çoğaltmak imkânıru elde tutmaktadır. (Baf taraj\ birinct sahifede) rüe bakılmaktadır. Havas ajansı, şu kaydı ilâve eylemektedir: Bu haberler, pek tabiî olarak, bu sabah muttefiklerin Limburg mıntakasında mukabil hucuma geçmiş olduklarına dair başka merabadan gelen malumaü, ne teyid, ne de tekzib eder. Müttefiklerin mukabil hücumu hakkında, Brükselden verilen haber şudur: Müttefik ve Belçika kuvvetlerinin bu sabah Viboureause'de mukabil taarruza geçtikleri söylenmektedir. Bir kaç saat içinde vaziyet tamamile değişmiştir Almanlar, Limburg'da, her tarafta geri çekilmektedir. Bu harekâta mühim İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri de iştirak etmektedir. r Askerî vaziyet Fransada Alman bombalarile b'len ve yaralanan halk siyasetini tekrar izah etti « Bitaraflık, Balkan ittifakını takviye ve hududlara dikkat» Efsanelerin içyüzü \ Yazan; H. BtLGÎÇ Eriha kalesi nasıl zaptedilmiş? Tufana ve Yehova kurbanlarına dair rivayetlerin aslı Yeşua Urdün nehrinijj Musa Kızıl denizi nasıl geçtiler? .J « Kazanacağız!» Lordrada, tesanüd tezahürleri yapılan bir konferans Antakyada bisiklet müsabakaları tran Izmir fuarma iştirak ediyor Isveçte eşya tahdidatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog