Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

'CUMHURÎYET 13 Mayis 1940 KüçÜK hikâye Cinayet Deruz kırışıksız ıpek bir ortuyu andırıyordu. O kadar durgundu. Mendireğin arkasında üzerlerme yelken bezleri çekılmış hareketsiz kotralar duruyordu. Sularda hafif bir hışjrü oldu. Bir sandal büviık bir kotraya yaklaştı. İçinde in vücudlü, solgun yuzlu bir adam vardı. Kıyıda dızlerine kadar denize gırmiş bir çocuk sulara bakarak eundeki kamışla bahk avlayordu. Sandaldaki adamın kotraya tırmandığıru gördü. Oltasını sudan çekti, sahile çıktı. Adam kotranın içinde kaybolmuştu. Guneş in bir kayısı gulü gıbi semanın mavisi üzerüıde ufka doğru iniyordu. Çocuk sahile çıkınca oltaısını oraya attı, çıplak ayaklarıle tozları kaldırarak koşmaya başladı. Uzakta ahşab sıyah kulubeler vardı. Ço cuk yaklaşınca bunlardan birinin açık kapx sından içerı süzuidu. Ve orada eski ağları tamirle uğraşan babasına telâşla: Baba Necıb Beyin kotrasına, «Hulya ya yabancı bir adam gırdi. Şimdi gözlerimle gordum diye, haber verdi. Adam hayretle başını kaldırıp çocuğa baktı. Sonra ağları iterek ayağa kalktı «Gidip bakayım, sen burada kal, artnen komşudan nere deyse ?elir« diye, söylendi, yurudu. Yolda kendi kendine: «Kim acaba? diye, homurdandı. Emanet mal.. İçinden bir şey aşırdı!ar mı o zaman halimiz tatnam olur. Hakları da var ya..> Sahile gelince sandalına atladı. Kotraya doğru çekti. Kurekler sularda hafıf şıpırtılar yapı yorlardı. Etrafta çıt yoktu. Güneş yarı yarıya ufka gömülmüştü. Deniz kızıl ışıklar içinde yaruyordu. Bahkçı kotraya yanaşü. Sessizce tırmandı, güverteye çıktı. Ayaklarının ucuna basarak küçük kamaraya doğru ilerledi. Yuvarlak pencerelerin perdeleri ortuhnüştu. Adam kamaranın kapısına yaklaştı ve birdenbire olduğu yerde durakladı. Gozleri dehşetle büyüyerek bir noktaya dikildi: Güvertedeki küçuk hasır koltuğun üzerine.. Orada karısının yeni sıyah kadife mantosu ve ipekli kırmızı başörtusü duruyordu. Balıkçı bir an hareketsiz kaldı. Sonra ka maranın kapısına doğru sallanarak ilerledi, dinledi. Içeriden bir kadının ince gülüşleri ve bir erkeğin ateşli mırıltılan geliyordu. Birdenbire döndü. Yüzündeki hatlar keskinleşmişti. Gozleri parlıyordu. Ayaklarının ucuna basarak kapıdan uzaklaştı. Sandalına atladı. Kürekleri geldıği gibi gene sessiz, yalnız uçlarını sulara daldırarak çekmeğe başladı. Sahile çıkınca koşar adımlarla kulübesinin yolunu tuttu. Çocuk kapının önünde onu bekleyordu. «Ne varmış, kimmiş?> diye, seslendi. Adam cevab vermeden lçeri girdi, gizüce silâhını alıp cebine attı. Kapıdan çıkarken sert bir sesle çocuğa tsen burada bekle» dedi, koşarak uzaklaştı. Kıyıya gelince tekrar sandalına atladı; kü rekleri çekmeğe başladı. Bu sefer büyük, beyaz kotranın karşısındaki bir başka kotranın ya nına yaklaştı, kürekleri bıraktı. Kotrayı siper alarak beklemeğe başladı. Güneş batmış, karanlık koyulaşmaya başlamıştı. Deniz sükun içindeydi. Sahilde kimse'er yoktu. Bir saat geçti. Hava karardı. Evlerde ışıklar . yanmıştı. Adam sabırla kıpırdamadan bekle yordu. Nihayet karşıdaki kotrada bir hareket oldu. Güvertede bir gölge belirdi. İri vücudlü uzun boylu bir erkeğin gölgesi.. Balıkçı süku netle silâhını çıkardı. Kotradaki adam merdivenlere gelince nişan aldı. • Boğuk bir silâh sesi gecenin sükununu bozdu. Kotradaki golge denize yuvarlandı. Sularda ağır bir cismin düşmesinden hasıl olan bir güraburtü.. Hepsi o kadar.. Etraf tekrar eski sessizlığine kavuştu. Bahkçı silâhı denize attı. Kürekleri aldı, sahile doğru geldiği gibi sessiz süzüldü. Sandaldan çıkınca, acele isi olan bir adam gibi evine koşarak geldi. İçeride ısık yanmıştı. Çocuk eşiğe oturmuş bekleyordu. Babasına: Demzden silâh sesi geldi. Ne oldu acaba? diye, merak ve heyecanla sordu. İçeriden bir kadın sesi: Haydi çorbayı ısıttım, yemeğe gelin, gevezelik yetişir diye, bağırdı. Çocuk sorduğu suali unutmuş gibi çorbaya duyduğu iştiha gözlerinde parlayarak içeri koşmuştu. Adam gozleri hayretle büyümüş bir halde olduğu yerde kaldı ve gayriihtiyari başmı döndürüp arkasına, sahile doğru baktı. Kansı içerideydi, karısı!. Demek kotradaki kadın!. Evet bir başkası olacaktı. Karanlıkta kotranm iskelesinden denize yuvarlanan gölgeyi görür gibi oldu. Ürpererek elini basına götürdü. İçeriden karısı: Haydi çorba soğuyor diye, bu sefer öfkeli bir sesle tekrar bağırdı. Ve adam bir tehlikeden kaçar gibi kapıya doğru telâşla yürüdü. Arkasından, küçük evin kapısı gecenin karanlığına kapandı. #*¥ Peride Celâl tnönünde şehidler için dün merasim yapıldı İnönü 12 (Hususî) İnönünde şehid düşen kahramanlar için, her sene olduğu gibi bu gün de büyük merasim yapıldL Saat 11,40 ta Inönü Şehidleri abidesi önünde, civar vilâyetlerden gelen halk ve murahhaslar toplanmışlardı. Bozöyük Parti ve Belediye reisi Nafiz Arık merasimi açmış, Kolordu bandosu İstiklâl marşını çalmıştır, Kolordu namına erkânıharb binba şısı Cevdet, İnönü muharebelerinin tarihçesini, Ankara murahhaslarmdan Mecdi SadreJdin, inkılâb şehrimizin selâm ve ihtisaslarını ve Üniversite heyeti reisi Pnofesör Fahreddin Kerim İnönü harblerinin felsefesini yapmıştır. Tıb talebesinden Haluk bir nutuk söylemiş, burdan sonra Bursadan, Eskişehirden, Bilecikten birer muallimle Kütahya Maarif müdürü birer hitabe irad etmişlerdir. Nutuklarda, Ebedî Önder Atatürkün mukaddes hatırası anılmış, milletin İnönü kahramaru Millî Şef İnönünün etrafında çelikten bir istihkâm teşkil ettiği, bu itibarla kendilerine ebe dıyen minnettar bulunduğumuz şehidlerımizın müsterih yatabilecekleri tebarüz ettirilmiştır. Nutuklardan sonra üç dakika ayakta duru larak şehidlerin hatu"ası tazimle anılmış, bando matem havasını calmışür. Bir kıt'a tarafından havaya üç el ateş edilmişür. Şehidler abidesine, Millet Meclisi, Halk Partisi Genel Sekreterliği, Parti Vilâyet idare heyeti, Ankara, Üniversite, Bursa ve Eskişehir ve civar vilâyetleri namma müteaddid çelenkler konulmuşutr. Merasimi müteakıb. davetliler civardaki Akpınar köyünde izaz edilmışlerdir. Davetliler akşam trenile yerlerine avdet etmişlerdir. RADYO Filmcilikte Fransız ingiliz birliği Bütün dünyanın tanıdığı Maurice Chevalier ile Büyük Britanyanın en meşhur aktrisi Gracie Fields beraber film çevirecekler Paristen yazılıyor: Harb ve siyaset alanında dünyanın en kud retli ittihadını gösteren Fransa ile İngılterenin san'at sahasmda da mukemmel bir birlık vücude getirmelerini temin eden şahsiyetlerin ba şında Ingilterenin en meşhur aktrisi Gracie Fields gelmektedir. Geçenlerde operada Fransızlarla İngilizler tarafından muştereken verilen bir müsamere için buraya gelen artist çok güzel parçalar teganni etmiş ve bütün hazır bulunanlarm takdirini kazanmıştır. Gracie Fields Türki;»'de pek fazla tanınmamış olmakla beraber Büyük Britanyanın mü zikholler kraliçesi, radyo perisi ve İngiliz halk şampiyonudur. Büyük Britanyada herhangi bir şehirdeki herhangi bir tiyatronun, sinema veya konser salonunun kapısına Gracie Fields'in ismini yazmak o salonu tepeleme halkla doldurmak için kâfidir. Seyircileri katılıncıya kadar üldürür, bayıltıncıya kadar ağlatır, şık zarif kadındır, icabmda son derece acemi ve aptal bir Havva kızı da olabilir, nüktedandır, hoş sohbettir. Hele harb başlayalıdanberi askerî kıt'aları birer birer gezerek İngiliz askerlerini coştur muştur. İngilterede herkes onu «bizim Gracie!. smile yadeder. Onun oynadığı tek bir piyesin temsil adedi 6 bine yaklaşmıştu*. Ne müthiş bir rokor! Bu piyesin adi «Londralı Mister Tour> dur. Gracie'nin ilk zevci bu parçanın hem mu harriri, hem sahne vâzıı olduktan maada baş erkek rolüne de çıkan Archi iPtt isminde bir san'atkârdı. «Londralı Mister Tour^ bu zata cem'an yekun 75 milyon İngiliz lirası temin etmiş, bir o kadar para da Gracie'nin kazanmasma sebebiyet vermiştir. Fakat artist bu paranın muhim bir parçasını Ingilteredeki fakirlere yardım edilmek üzere İngiliz hayir cemiyetlerine terketmiştir. Bu gün de asker ailelerine geniş surette muavenet etmektedir. Gracie Fields'in yakmda Maurice Chevalier ile birlikte «Matmazel d'Armentieres» isminde bir filim çevireceği söylenmektedir. Bu kordelâ mevzuunu şu anda cereyan etmekte olan harbden alacak ve vak'anın mühim bir kısmı Fransada geçecek ve diğer bir kısmı da garb reDhesindeki İngiliz kıt'alan arasmda cereynn edecektir. Bngunku program ^ EADYODtFÜZYON POSTALARI DaJga ozonJugu: Türkiye EadyosB 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. Ankara . T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. 12,30 Program ve memleket saat ayarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 Müzik: Muhteüf şarkılar (Pl.) 13,30 14,00 Müzik: Karışık program (Pl.) 18,00 Program ve memleket saat ayan, 18,05 ilüzik: Operet potpuri ve kuple'leri (Pl.) 18,30 Müzik: Radyo Caz Orkestrası (Şef: İbrahim Özgür) 19,10 Müzik: Saz eserleri ve türküler. Radyo Saz Heyeti ve bütün okuyucular. 19,45 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20,00 Müzik. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Reşad Erer, Fahri Kopuz, İzzeddin Ökte. 1 Okuyan: Sadi Hoşses. 1 Neva peşrevi, 2 Rauf Yekta Neva beste. (Ey bülbül) 3 Suphi Ziya Uşşak şarkı: (Dökülmüş zanbak gibi) 4 S. Kaynak Tahir türkü: (Çıkar yücelerden haber sorarım) 5 Türkü: (Yeşılde kurbağalar). II Okuyan: Nebile Raıl 1 Artaki Evic şarkı: (Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem) 2 Artaki Fçrahnak şarkı: (Ruhumda bahar açtı) 3 Nikoğos Ferahnak şarkı: (Bir tıflı yosma edasuı). 20,30 Konuşma (Umumî terbiye ve beden terbiyesi) 20,45 Müzik Çalanlar: Fahire Fprsan, Cevdet Kozan, Refik Fersan. I Okuyan: Radife Erten. 1 Medeni Aziz Ef. Hicazkâr şarkı: (Vazgeçip nazı edadan) 2 Osman Nihad Hicazkâr şarkı: (Ellere uzaktan bak) 3 Tahir Ağa Hicazkâr şarkı: (Gönlümü bir üflı dilber) 4 Zekâi Dede Hicazkâr yıirük semai: (Bülbül gibi pür oldu). II Okuyan: Mahmud Karındaş. 1 Hicaz türkü: (Yürü dilber yürü saçm sürünsün) 2 Hicaz türkü: (Baharın zamanı geldi) 3 Hicaz türkü: (Karanfil olacaksın) 21.10 Konuşma (Fen ve tabiat bilgileri) 21,30 Müzik: Konser takdımi Halil Bedü Yönetken ve Radyo Orkestrası (Şef: Dr. E. Praetorius) 22,30 Memleket saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham tahvilât. kambiyo nukud borsası (fiat) 22,50 Müzik: Cazband (Pl.) 23,253,30 Yarınki program ve kapanış. TÜKKtYE Ertesi gün.. Gene akşamüzeri yemek vaktiydi. Adam kapının eşiğinde hareketsiz oturuyordu. Saatlerdir olduğu yerden kıpırdamamıştı. Çocuk sokaktan yeni gelmiş, sabah denizden çıkarılan cesed hakkında edindıği havadisleri içeride annesine anlatıyor, ikisi heyecanh heyecanlı konuşuyorlardı. Nihayet sesler kesildi. İçeriden kadın: Haydi yemeğe diye, bağırdı. Balıkçı içini çekerek eşikten kalktı. Bir gün evvelki sofraya oturdular, susuyorlardı. Yalnız çocuk bir aralık alnı buruşmuş, gozleri kaıanlık, yemeğe el sürmeden hareketsiz duran babasına korkak bir bakış fırlatarak: «Katil bilinmiyor, ölüyü İstanbula götürmüşler» diye, mırıldandı. Adam silkindi, yüzünün adaleleri takallus etti. Rengi korkunc derecede beyazlaşarak elini, pözlerinin önünden bir şey kovmak ister gibi yüzünden geçirdi. Sonra sıkıntılı soluklar aldı. Kotranın merdivenlerinden denize yuvarlanan golgeyi tekrar görür gibi olmuştu. Zaten yirmi dört saattir onu duşünüyordu. Birdenbire is kemlesini iterek ayağa kalktı, fakat olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Dışarıda ayak sesleri vardı. Sonra kapı şiddetle vuruldu. Kadın hayretle kocasına baktı. Çocuk açmaya koştu, kapının eşiğinde iki polis duruyordu. Çocuk geriledi, kadın bir çığlık kopardı. Adam onları bekleyormuş gibi kapıya doğru yürüdü. Gracie Fields Gracie bir müddettenberi Archi Pitt'ten ayrılmış ve bir İtalyan artisti ve Amerikan tebaası olduğu halde ingilterede buyük bir şohret kazanmış olan Monty Banks ile evlenmiştir. Artist İngilterenin en büyük nişanlarının en yüksek rütbelerini haizdir. Bu filmi çevirdikten sonra Fransa tarafından da Legion d'honneur ile taltif edileceği ümid olunmaktadu. * Loretta Young 1939 n'limlerini tetkik eden bir hakem heyeti tarafından sesindeki cinsî cazibe noktasından altın madalya ile taltif edilmiştir. Hakem heyetinin reisi Columbia stüdyosuna ^iderek artistin Ray Milland ve Gail Patrick ile birlikte çevirmekte olduğu cDoktor evleniyorN filminin iki sahnesi arasında madalyayı bizzat gene kadmın göğsüne takmıştır. * Nelson Eddy ile birhkte «Balalayka» fılmini vevirmiş olan İlona Massey önümüzdeki mevsim için Nevyorktaki Metropolitan operasında «Toska» operasmm baş kadın rolünü oynamak üzere angaje edılmi;tir. İlona Massey Holivuda gelmezden evvel Viyanadaki «Halk Operası» nın baş artistlerinden idi. Kıskanclık yüzünden feci bir cinayet Çarşıkapınm Kapahçarşı ağzındaki kısmında evvelki akşam Şükrü adlı bir seyyar elbiseci, orada elbisecihk yapan Gafurla küçük kardeşi Haydarı bıçaklamış, iki kardeşten Haydar, aldığı yaranın tesirile bir müddet sonra ölmüş tür. Kavga sırasmda, mütecaviz Şükrü de yaralanmıştır. Gafurla Şükrü, Cerrahpaşa hastanesine yatınlmışlardır. Vak'anın, kıskanılan bir kadın meselesinden çıktığı sanılmaktadır. Tahkikat yapılıyor. ( ASKERLÎK İŞLERİ Şubeye davet Bursada banyo mevsimine hazırlık Bursa (Hususî) Çelikpalas oteli idaresi, bu sene Avrupada hüküm süren harb dolayısile, her sene Avrupa merkezlerine seyahat etmekte olan vatandaşların bu sene gidemiyeceklerini ve bu arada Bursaya geleceklerini dü şünerek otelin yamndaki bir binayı da pansiyon haline kalbetmiştir. Buraya 20 yatak ilâve olunmuştur. Çelikpalasm yeni müdürü Tayyar Akkeskinin bana verdiği malumata nazaran; Çelikpalas bahçesi de bir hazirandan itibaren açılacaktır. Yeni müzik o gün Bursaya gelmiş olacaktır. Otel fiatları bu sene ucuzlatılmıştır. Bir kişi için komple pansiyon ve yemek (banyo dahil) 3 çift yataklı odalar 8 liradır. Ayrıca lüks odalar da vardır. Çelikpalasın tevsi projesi için de hazırhklar yapılmaktadır. Üsküdar Askerlık şubesinden: Şubece teamülü veçhile yapılmakta olan ihüyat erlerin yoklamaları 15 haziran 940 tarıhine kadar uzatılmıştır. Mazeretleri dolayısile henuz şubeye yoklamaya gelmemiş olanların nufus cuzdanları ve askerî vesaıkile birlikte zaman kaybetmiyerek şubeye gelmeleri ilân olunur. Amerikada çevrilmekte olan filmler TEŞEKKÜR ) Yozgad Nafıa Müdürlüğünden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Şartnamesi Ailemizin reisi Ankara meb'usu Şakir Kınacının elim ziyaı dolayısile cenaze merasimine iştirak eden veya telgraf ve mektubla taziyede bulunarak acımızı paylaşan muhterem dostlarımıza ayrı ayn teşekkür etmeğe büyük teessürümüz mâni olduğundan bu zevata derin minnettarlık duygularımızın iblâğına muhterem gazetenizin tavassutunu dileriz. Kınacı ailesi namına Mehmed ve Ziya Kınacı 1 EksUtmeye konulan 1§ ; Yozgad Hükumet konağının (131805) llra (81) kuruşluk bakiye inşaatıdır. 2 Bu işe aid şartname ve evraklar gunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesl C Nafıa işleri genel şartnamesi D Yapı işleri fenni şartnamesi E Hususi şartname F Keşif cetveli, tahlili fiat, metraj J proje. İstekliler Yozgad Nafıasında bu evrak ve şartnameleri görebilirler. 3 EksUtme 23/5/940 perşembe günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (7840) lira muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulunması lâzımdır. A En az (2500O) liralık yapı inşaatını yapmış bulunması. B İnşaatın mes'uliyeti fenniyesini tekabbül etmiş bir mühendis taahhüdnamesi ibraz etemsi. C İhale tarihinden (8) gün evvel müracaatle Vilâyetten eksiltmeye girebileceklerine dair vesika almaları şarttır. 5 İhale bedelini sene sonuna kadar yapılabilecek miktan 939 senesi bütçesinden ve mütebakisini 940 bütçesinden tediye olunacaktır. 6 Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta Ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmıs olması lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3669) Bursa Ziraat mektebinin yetiştirdiği turfanda sebzeler Bursa (Hususî) Ziraat mektebimizin tur fanda yetiştiren şubesi geçen senedenberi Bursa halkma taze olarak muhtelif meyva ve sebze satmağa başlamıştu. Bu sene de şimdiden turfanda olarak çilek, sakızkabağı ve biber yetiştirerek piyasaya sevketmiştir. Sakızkabak larının kilosu piyasada 31 kuruş üzerinden safılmıştır. Çileğin kilosu 120 kuruşa verilmiştir. Biberler Ankaraya sevkolunmuş ve bu bibererin kilosu 10 liraya verilmiştir. ÖLÜM Trabzon tüccarlarından merhum Şükrü Kudalın refikası Cumhuriyet Merkez Bankası idare meclisi azası Şefik Barman ile kardeşleri Abdülkadir, Şükrü, Ulvi Barmanın halaları, Merkez Bankası memurlanndan Osman Satgan ile kardeşleri Şakir, Fahri Satganın büyükanneleri ŞEFİKA KUDAL dün sabah rahmeti Tahmana kavuşmuştur. Cenazesi bu gün saat 11,30 da Ayasofyada Kabasakal caddesinde 5 numaralı haneden kaldırılacak ve Beyazıd camiinde öğle namazı kılınarak aile kabristanına defnedilecektir. MİSAFİRLERİN1ZE ÇÎKOLAT CEMİL KARAMEL CEMİL İkram ediniz.ı İLÂN Osmanlı Bankasının Galata idare merkezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri veznelerile kiralık kasa daireleri 1 5 mayıs çarşamba gününden itibaren iş'an ahire değin aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaklardır: Osmanlı Bankası Wallace Beery, M. G. M. şirketinin vücude getirmekte olduğu « Kanun namma ! » eserinde. , ^"^^•"™ DI K K A Tı Yarınki Salı akşamı | Devlet DeMİryoüan işletee U. Miiurluğtinden: | VEZNE SAATLERt Saat 9 dan saat 1 4 e kadar adi günler. Saat 9 dan saat 1 1,30 a kadar cumartesi günleri. Kiralık kasa dairesi saatleri Saat 9 dan saat 1 6 ya kadar adi günler. Saat 9 dan saat 12,30 a kadar cumartesi günleri. Doktor ve Eczacı Aranıyor İdaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlerine ve eczacılara ihüyac vardır. Hekimlere verilecek m a a ş 177 lira olup eczacılarınki 100 liradır. Serbest bulunmak ve yaşlan 45 t«n yukarı olmamak üzere taliblerin D. Demir yollan Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatleri. «2117» (3742) Muhammen bedeU 4350 llra olan 1100 kilo muhteîif eb'adda ambalâj sicimi, 500 yumak 0,5 m/m lik bilet sicimi, 650 kilo muhtelif eb'adda İngiliz sicimi ve 1500 kilo kalafat ipi 27/5/1940 pazartesi günü s a a t (11) on birde Haydarpaşada G a r binası dahilindeki Komisyon t a r a f m d a n açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 326 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve k a n u n u n tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3798) Devlet Demiryollan 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: Istanbul Banliyösünde kış servisi dolayısile Yeşilköy K. Çekmece arasmdaki seferleri lâğvedilmiş bulunan İstanbnldan kalkan 18, 22, 26, 32, 34, 44, 46, 52, 54 ve K. Çekmeceden kalkan 23, 27, 31, 37, 39, 49, 51, 55, 57 n u m a r a l ı k a t a r l a r mayıs 1940 sonuna kadar yalnız 12 19. 26 tarihlerine raslayan pazar günleri ve 1 haziran 1940 cumartesı gününden itibaren de her gün Yeşilköy K. Çekmece arasında yeni bir iş'ara kadar seyrüsefere başlayacaktır. (3912) BiTMEMiS SENFONi Tamamen yeni kopyası Sinemanın ebedî zaferi olan muhteşem fllm. SCHUBERT'.n blitiln mus k si slnemada... Biletler evvel» en aldırılabilir. Tel :4~851 S ü M E R sinemasında Balıkesir Belediye Reisliğinden: 1 Bahkesirde yeniden inşa edilecek mezbaha binası, ahır, sakatat, garaj, tecrid ahırları ve mecra tesisatının inşası şartnamesine tevfikan 3'5/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 İhale 17 5/940 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 16 da Belediye Encümeninde yapılacaktir. Tekliflerin ihale zamanmdan bir saat evvel Belediye Encümenine verilmiş olması mecburidir. 3 Muhammen bedeli 28226 lira 50 kuruştur. 4 Kanunî teminat 2117 liradır. • . 5 Taliblerin ve daha fazla malumat almak isteyenlerin hergün Belediye Reisliğine müracaatleri ilân olunur. (3679) İznir Belediyesinden: Şehir oteli yapılmak üzere temel kazıklannın çakılması ve çıkacak enkazdan kabili istifade olanları Belediyeye terkedilmek şartile mevcud kazino binasmın yıkılması işleri için tayin edilen 15 4 940 tarihinde talib çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 34309 lira 25 kuruş, muvakkat teminatı 2574 liradır. Taliblerin 15 mayıs 940 çarşamba günü saat 16 ya kadar haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Encümene müracaatleri. (3445) Toprak Mahsulleri Hâlen sahibleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mahsulü afyonlarm Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve peşin para ile mubayaasma karar verilmiştir. a Afyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar İstanbul deposuna teslim edilmiş bulunacaktır. b Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş sırasile muayeneye tâbi tutıuacak, ince ve kabası tefrik edildıkten sonra usulü dairesinde nümunesi almarak tahliü ve bunu müteakib tartısı ve k a t l tesellümü yapılarak bedelleri ödenecektir. c Hikemî muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar mubayaa edilmiyececektir. d Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olanların beher morfin derecesi (40) kırk kuruş ve kaba toplanmış olanların beher morfin derecesi 30 otuz kuruştur. e Istanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbula getirmedikleri takdirde afyonlannm Iptidai ve k a t l teslim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili icin noterden musaddak bir Vekâletname İle Istanbulda münasib görecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (3620) Ankara Polis Koleji Nâdörlttğânden: Polis Koleji Avan Proje Müsabakası Neticesi Polis Koleji avan proje miLsabakası neticelenmiş ve jürinin vermiş olduğu kar a r a n a z a r a n Güven rumuziu yüksek mimar Kemal Ahmedin projesi birinci ve Ar rumuzlu yüksek m i m a r Behçet Unsalm projesi ikinci ve 222 rumuziu yüksek mimar Adnan Kuruyazıcı ve O r h a n Safanın müşterek projesi üçüncü olarak seçilmiştir. «2206» (3882) 940 malî senesi içinde Samsun limanına vapurla gelecek olan tahminen 14 bin ton kömürün vapurdan supalan olarak alınması ve idare iskelesine nakledilerek supalan oiarak teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bir ton kömürün m u h a m m e n tahliye bedeli 65 70 kuruştur. Eksiltme 21/5/940 salı günü s r " t 15 t e Kayseride İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktir. Bu işe girmek isteyenlerin 735 liralık ilk t e m i n a t vermeleri ve k a n u n u n tayin ettiği vesika ve beyannamelerini havi teklif mektublarını ayni gün ve saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri veya posta ile iadeli t a a h h ü d l ü olarak göndermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe aid mukavele ve ş a r t n a m e projeleri Haydarpaşa, Ankara ve Samsun G a r Şeflikl o rind o n ve 4. İşletme Müdürlüğünden parasız olara'c dağıtümaktadır. c2076> J3671) D. D. Yollan 4. İsletme Müdürliigünden: Antalya İlbayhğından: 1 Antalya Manavgat yolunun 46 4 000 54 4 000 kilometreleri arasmda 6400 metre mikâbı kırma taş ihzan işi 17280 lira keşifli bedel üzerinden 1/6/940 cumartesi günü saat on bire kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Teklif mektublarmm 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi tarifatı dairesinde ve ehliyet vesikasile birlikte ayni günde saat ona kadar İdarei Hususiye binasında toplanacak olan Daimî Encümen Reisliğine teslim edilmesi lâzımdır. 3 Muvakkat teminat miktan 1296 liradır. 4 İşin bitme tarihi 940 ağustos sonudur. İsteyenler şartname ve saireyi Encümen Bürosunda görebilirler. .(3667) Bornova Belediyesinden: 1 Su aboneleri için 100 aded su saati alınacaktır. 2 15/5/940 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 16 d a açık eksiltme ile ihalesi Bornova Belediyesinde yapılacaktir. 3 Muhammen bedel (2000) iki bin liradır. 4 Muvakkat t e m i n a t 150 liradır. <1513> (3589)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog