Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 13 Mayis 1940 { Şehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasî icmal Hava şchidleri Alacak yüzünden işlenen cinayet Çarşı içindeki kanlı hâdisenin muhakemesi son safhaya geldi Penizdc bir kaza Toptan harb eni Avrupa harbi ikinci safhasına girmesile iki taraf bütün kuvvetlerini toptan ortaya atmak zarureti karşısında kalmışlardır. Gerek hükumet idaresinde, gerek halk arasında tam bir millî birlik tesisi için her çareye başvurulmuştur. Bunun en bariz delilini İngilterede görüyoruz. Harb kabinesi kuruldu. Harbin teknik idareaile doğrudan doğruya alâkadar nezaretlerin de başına ötedenberi azim ve gayretile şöhret bulan adamlar getirildi. Müdafaa ve Bahriye Nazırı Çörçil bütün dikkatini harb siyasetini idareye hasredebilmek için Başvekil ve Müdafaa Nazırı olarak kaldı. Ötedenberi hem Almanyaya, hem de İtalyaya karşı harbe şiddetle taraftar olup Hariciye Nazırı sıfatile memleketin haricî siyasetini bu istikamete çevirmek istediğinden Çemberlayn tarafından bu vazifeden uzaklaştırılmış bulunan yüzbaşı Eden, Harbiye Nazm olmuştur. Tarihi tefrika: 3 Yazan: ZIYA ŞAK1R Nihayet bu çarpışma sonunda Kırk bin Türk süvarisi, tam yüz otuz bin kişilik Ehlisalib ordusunu perişarı etti O tarihte İngilizlerin şark millet ve hükumetleri hakkındaki malumatlan o kadar noksan idi ki, Mukaddes topraklarda ve (Kudüs) kalesinin etrafında yuz binlerce frenk şövalyelerini kanlar içinde yere serenlerle, şimdi Avrupanın merkezine doğru ilerliyen Osmanh Türklerini, ayni unsurdan ve ayni insanlardan zannetmektelerdi. Buna binaen İngilterede birdenbire Türkler aleyhine kaynamaya başlıyan galeyanm sebebi; Türk milletinin manevî şahsiyetine karşı hasıl olan husumetten mütevellid olmayıp, sadece dinî bir taassubun kanları kaynatmasından ve mukaddes bir (cihad) a iştirak edilerek bunun manevî mükâfatına nail olmaktan İbaretti. Işte, (milâdın 1394 senesinde) mutaassıb Lânkaster Dükasını harekete getiren başhca âmil de, bu dinî heyecandan ve (Mukaddes Peder) in emrine koşmaktan başka bir şey değildi. Fakat bu zatın gösterdiği taassub gayreti, nihayet bir tesebbüs derecesinden ileri geçemedi. Onun akim kalan teşebbüsünü, ancak iki sene »onra, oğlu Bolinburok yerine getirobildi. *#* Bolinburok, (1 399 senesinde) Kral Ikinci Şarl'ı hükumetten iskat ederek Dördüncü Hanri unvanile lngiliz taht ve tacına sahib olan zattır. 1396 senesinde, Tiirkleri Avrupadan tardetmek için toplanan Ehli Salib ordu•una, bu zatın da (bin mızrakh şövalye) ile iştirak ettiğine dair, lngiliz evrak hazinesi mecmualarında bazı vesikalar bulunduğu gibi o devTe aid kıymetli malumatı ihtiva eden (J. H. Wylie's Henry IV) ismindeki tarihte de, bu hususa dair oldukça mühim tafsilât vardır. Bolinburok; babasının »arayında, mutaassıb rahibler ve mürebbiler arasında, başhca iki şey öğrenmiştir: Birincisi, taassub.. Ikincisi, kahramanhk.. Bu iki his, bu zatı iyi bir şövalye olarak yetiştirmiş, daha pek genc yaşında, kahramanhk maceralarına sürüklemiştir. 1679 senesinde Londrada basılan ve (Robert Cotton) isminde bir muhaTrir tarafından yazılan (lllusterious Henries) adında bir kitab mevcuddur ki, bu kitab, Henri ismindeki lngiliz Krallarından bir kaçının hususî ve resmî hayatlarına dair bir çok mühim vak'alardan bahsetmektedir. Bu kitabda, saltanat makamına geçtikten sonra Dördüncü Henri unvanını alan Bolinburok hakkında da bir hayli malumat verilmektedir. Bu kitaba nazaran; kendisinde kahramanhk ve cengâverlik duygulan hisseden Bolinburok, daha pek genc yaşında iken ehemmiyetli maceralara atılmaktan çekinmemiştir. Meselâ; 1390 senesinde Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarb mıntakalarında biiyük mikyasta faaliyete geçen müslüman İcorsanlan, Venedik ve Cenevizlileri fena halde hırpalamışlar, bunaltmışlar, adeta, Akdeniz hâkimiyerini ellerine almışlardı. Bu iki devletin donanmash, birleşmiş.. AvTupa devlet ve milletlerinden (hırıstiyanhk namına) imdad istemiş.. Böylece teşekkül eden muazzam ve müşterek bir donanma tarafından Tunus ve Cezayir üzerine büyük bir hücum yapılarak bilhassa Tunus şehri yakılmış ve tahrib edilmişti. Işte, bu Afrika seferine iştirak eden şövalye kuvvetleri arasına, Bolinburok da karışmış, korsanlarla yapılan bu harblerde taassub ve kahramanhk hislerini tatmin etmişti. Bolinburok, aldıgı dinî terbiye dolayıBİle kendisini (Mukaddes maksad) uğrunda her fedakârhğı ihtiyara mecbur biliyor, bu mecburiyete riayet ederek sevab kazanmak için hiç bir fırsatı kaçırmak istemiyordu. Nihayet, bu fırsatlardan en mühimmi (1 396) senesinde zuhur etti. Gene Macar Kralı Sijesmond'unteşvikile teşekkül eden büyük Ehli Salib ordusuna iştirak etmekte tereddüd göstermedi. Maiyetine bin aded mızrakh şövalye alarak, Fransız ordusile beraber, Karadeniz sahilleTİndeki Niğbolu kalesinin önüne kadar sürüklendi. Türkler aleyhine teşekkül eden bu Ehli Salib ordusu, büyük bir ehemmiyeti ihtiva ediyordu. Orduda, Avrupanın en namdar şövalyelerinin başlarında, en yüksek kahramanhk vasıflarını taşıyan büyük kumandanlar bulunuyordu. Ve, artık bu kahir kuvvetle, Türkleri Avrupadan tardetmek, muhakkak addediliyordu. Niğbolu sahrası, gök demirlere gark olan şövalyelerle dolmuştu. Çadırların önüne dikilen mızraklar, muazzam bir ormanı andırıyordu. Bilhassa Fransız şövalyeleri bu vaziyetten o kadar büyük bir gurura kapılmışlardı ki; Eğer sema yıkılacak olsa, mızraklarımızın uclarmda durur. Diye, söyleniyorlardı. Fakat, bu mağrurane tefahur, bir kaç günden fazla devam etmedi. Anadoludan (Yıldırım) la yetişen Türk ordusu, birdenbire vaziyeti değiştirdi. (Kırk bin) Türk süvarisi, tam (yüz otuz bin) kişilik Ehli Salib ordusunu perişan etti. Büyük bir ormanı andıran şövalye mızrakları, Türklerin iğri ve keskin kıhcları altında cıhz birer çırpı gibi parçalanıverdi. Bu muazzam ve kanlı meydan muharebesinin baş mürettibi olan Macar Kralı, yanında iki zat olduğu halde, zafer sahasını Türklere terketti ve (Tuna) üzerinde buJunan bir Venedik gemisjne atlıyarak ha Yapılacak merasîmin programı hazırlandı Bir sandal devrildi, bir çocuk boğuldu Çırağan sarayı önlerinde dün bir deniz kaTayyare şehidleri ihtifali çarşamba günü Fazası olmuştur. Ortaköyde oturan 18 yaşında Rıtih parkındaki Tayyare abidesi onünde yapı za, 17 yaşında Vitali, 16 yaşında Moiz, 16 yaşınlacaktır. İhtifal münasebetile çarşamba günü da Avak, 13 yaşında Manol, 8 yaşında Eran, saat 14 ten 15 e kadar bir saat hava faaliyeli bir sandal safası yapmağı kararlaştırmışlar ve tatil edilecektir. Ortaköy iskelesine aid olan Mustafa Alicanm Saat 13 ten itibaren davetliler/kıt'alar, mekBir kişiyi öldürmek ve iki kişiyi yaralamak 4852 numarah sandahna binmişler ve denıze atebler ve halk, krokide gösterilen yerlerde topyatını güçlükle kuılarabildi. lanmağa başlayacaklardır. Merasim saat 14 te tan istanbul ikinci ağırceza mahkemesinde mu cılmışlardır. Sandal Çırağan sarayı önlerindeyMacar Krahna refakat eden bu iki zathakeme edilen Hamza Bakırcmın muhakemesi; ken, arkalarından gelen Hasanın idaresindela 22 tan biri, (Lâıikaster Dükası) nın oğlu ve Fatih parkile Selimiyeden aülacak toplarla bas son safhaya geliyor. Muddeiumumilikçe esaitan tonluk Feyzi Bahrî yelkenlisine bağh flika, çolayacaktır. Bunun üzerine merasim kumandanı müstakbel İngihere Kralı, (Bolinbuolan İstanbul Merkez Kurnandanı, merasimi a mutalea bıldirılmiş, muhakeme müdafaa ve ka cuklann bindiğı sandala çarpmıştır. Sandal devrok) tu.. Bu kahraman lngiliz asilzadesi, çacak ve merasim yerinde bulunanlan hava şe rara kalmıştır. Mahkemede serdedilen iddiana rilmiş, içindekiler denize dökülmüşlerdir. Geo korkunç muharebede, elindeki ağır kı hidlerini ve bütün şehidleri selâmlamağa davet meye göre, mevkuf 1335 tevelludlü Hamid oğ rek yelkenliden, gerek o sırada civardan geçen lıcla saatlerce dövüstükten sonra, artık edecektir. Bunu müteakıb bir borazanın vere lu Hamza Bakırcı, oldurduğu Yervant ve yara Şirketi Hayriyenin 58 numarah vapurundan müşterek ordunun ağır bir hezimete uğ ceği işaret üzerine, kıt'alar, okullar ve subay iadığı Karabetle ortaklaşa ışe girişmişken, or yapılan yardımla, çocuklardan beşi kurtanlmışradığmı görmüş.. İngilterede pek meşhur lar selâm vaziyeti alacaklar ve şehidlere hür taya 500 üra kadar bir sermaye koymuş ve üçıı tır. Yalnız Ortaköyde Yenimeyhane sokağında met ve selâm vazifesini ifa edeceklerdir. Bu birden. Adana, Malatya, Diyarbakır, Tokat, Sam 15 numarah evde oturduğu anlaşılan 16 vaşınolan: sırada Fatih parkında, Beyazıd ve Galata kule sun, Giresun havalisinde bir müddet maniiatu daki Moiz; bütün aramalara rağmen buluna(thtiyat, kahramanhğın büyük bir lerinde, resmî daire ve muesseselerde ve li ra ticareti yaptıktan sonra, Almanyanın Polon mamıştır. Kendisinin boğulduğu kanaati husnhassasıdır.) manda mevcud gemilerdeki bayraklar yavaş yaya saldırmasile Avrupada harb başlaymca, le gehniştir. Kazanın mes'ulleri tespit edilmek Darbı meseline uyarak, Macar Kralile yavaş yarıya indirilecek, bütün gemiler ve fab geçen sene eylul ayında, İstanbula gelmışler. Üç üzere, tahkikata baslanmıştır beraber, o Venedik gemisine iltica etmek rikalar düdük çalacaklardır. Bütün nakü va ortaktan Yervantla Karabet, Kapahçarşıda AyBahriye Nezaretine eski tecrübeli nazaruretini kabul etmişti. ( 1 ) . sıtaları ve sokaklarda bulunanlar bir dakika nahçeşmede 16 numarah dükkânı kendi naralazırlardan olup parlamentoda şimdiki bahKahramanları, ancak kahramanlar tak oldukları yerde duracaklardır. Bir dakikanın rma kiralayarak, Hamzadan ayrılmış ve hesabrî idareyi daima şiddetle tenkid eden Adir eder.. Muhakkak olan bir ölümden sonunda çalınacak ikinci bir boru selâm vazi laşmışlar. Hesabları tasfiye safhasında; Hamzaleksandr getirilmiştir. Muhalif liberalleyetine nihayet verecek ve bayraklar tekrar çe ıım 286 lira alacak iddıasma karşı Yervantla ve yahut esaretten ancak bir mucize rin lideri olup Ingilterenin bir türlü hava Karabet, «hayır, bizden alacağm 35 lira cksığıne eseri olarak kurtulan Bolinburok, Kara kilecek, düdükler susacaktır. 256 Hradır» diye iürazda bulunmuşlar. Bu yüz Tepebaşı bahçesile Perapalas arasındaki tram tefevvukunu temin etmemiş olmasını her denizi, Marmarayı, Akdenizi geçerek Dal Tayyare abidesi önünde ordu namına bir ha den münakaşa ederlerken, iki tarafın tanıdıkla vay caddesi üzerine tesadüf eden ve cadderun zaman tenkid eden Sinclaia Hava Nezava subayıle Türk Hava kurumundan, halk namaçya tahillerinde bir iskeleye çıkarken, mına Şehir meclisinden, ve yüksek tahsil genc nndan Hüseyin araya girmiş, bu tavassutla içine doğru uzanan bir çıkınü vardır. Belediye, retine getirilmiştir. Lord Halifaks'm HaTürkler hakkında şu karan vermişti: lığinden birer kişi hitabelerde bulunacaklardır. Hamza 30 lira fazla alacak iddiasından vazgeç Tepebaşı bahçesinin inşaatına başlamış bulun riciye Nezaretinde kalması Çemberlayn'in Aslanlar gibi çarpışan ve hiç bir Mızıka matem marşını çalacak ve bir msnga miş. Anlaşmışlar ve Hamza; 256 lira alacağına duğundan ılk iş olarak bu çıkıntıyı ortadan kal Başvekâletten çekilmesine rağmen şimdimukabil, eski ortaklarından 206 lirahk eşya ala dırarak caddenin daha fazla genişlemesini tekuvvetten yılmıyan, bambaşka bir mil asker, üç defa havaya ateş edecektir. ye kadar takib olunan ve harice karşı bir Müteakıben yapılacak bir geçişle merasim ni rak borcun bu kısmı böylece ödeşihniş. Hamza; min edecek ve bundan sonra da bahçeyi dü çok taahhüdleri bulunan siyasetin değişlet... Büyük ve kat'î bir mecburiyet hiszeltmeğe başlayacakür. sedilmezse, bu millete karşı silâh çekil hayet bulacaktır. Merasim geçişine, Maltepe H geriye kalan 50 lirayı da nakden sonradan almiyeceğini göstermektedir. Amele partisesi ve mızıkası, Tümen mızıkası, bir piyade mağa razı olmuş, Trakyaya gitmiş, orada iş ya Tepebaşındaki bu çıkınti kaldınldıktan snnra mezl. sinin iki liderine teknik müdafa işleri ve taburu, bir topçu bataryası, bir polis taburu, pıp tekrar İstanbula dönmüş. 13 teşrinievvel 1939 diğer bazı caddelerdeki buna benzeyen çıkm Türkkuşu, Kız Muallim mektebl, Cumhuriyet günü sabahı, Kapalıçarşıya, eski ortaklarının tılar da ortadan kaldınlarak bunlann genışle idare verilmemiştir. Fakat bunlar kendiBolinburok, bu kararında durdu. Bü kız lisesi, İstanbul kız lisesi ve Darüşşafaka, dükkânma uğrayan Hamza; kalan 50 lirayı ismesi ve düzelmesi temin edilecek ve bu suretle leri gibi ayni vaziyette kalan Çemberlayn yük bir istirham karşısında kaldığı halde Hayriye, İstanbul, İstiklâl, Pertevniyal, Vefa teyince, eski ortaklar; .şimdi dükkânm tamirile bu gibi yerlerde bilhassa güçleşen seyrüsefer ile birlikte harb siyasetini Çörçil'in riyaartık Türklere karşı tekrar silâh çekmedi. erkek liseleri iştirak edeceklerdir. meşgulüz, sonra gel, goriişürüz. diye parayı zorluğunun da önüne geçümis olacaktır. seri ve Halifaks'ın rehberligile idare edevermemişler. Münakaşa kızışmış, bu sırada inBurada da, gene lngiliz vesika memcek asıl harb kabinesini teşkil etmektefiale kapılan Hamza; yanında taşıdığı Negant tabalarına istinad edelim ( 2 ) . Bu mühim dirler. bancasını cebinden çıkardığı gibi dükkânda buvak'a hakkında da kısaca malumat vereIngilterenin en meşhur devlet adamlunanlara karşı altı el kurşun sıkmış. Mermih'm: Ianndan Loyd Corc, hem yaşının geçkin, lerden biri Yervanta rastlayarak içeride kalıp, Yıldırım Beyazıd, Niğbolu meydan Kıskançhk sebebile ortaya çıkan bir hâdise; hem de harbi neticelendirmek için ısrar yaptığı tahribat, dahili nezifle ölüme sebeb teşmuharebesinde kazandığı zafer üzerine Bükreş büyük elçimiz Hamdullah Suphi dun kil etmiş. Karabet de diğer bir kurşunla 12 gün dün meşhud suç nöbetçisi Sultanahmed birinci eylediği usul ve aiyaset, aykın görüldüartık (namağlub) hükümdar mertebesini sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. İstanbulda işinden gücünden kalacak derecede yaralanmış, sulh ceza mahkemesinde karara bağlanmıştır. ğünden ve arkasında büyük bir parti ve ihraz etmişti. Bu da, Bizans lmparatoru bir iki gun kaldıktan sortra Bükreşe gidecektir. o aralık dükkânda bulunan Şinorik isimli biri Hâkim Reşid Nomer; mahkemeye getirilen hırmühim bir teşekkülü bulunmadığından davatçı Artinle terzi Parsihin biribirlerini dövIkinci Emanuel'e büyük bir korku verde başka bir kurşunla yaralanıp, 12 gün iş göFakat bellrbaşh düklerini sabit görerek, her ikisinin de 20 şer kabineye ahnmamıştır. mişti. rememiş. Hamza; mahkemede, eski ortaklanndan siyasî parti ve teşekküllerin hepsi de müErenkoyde bir evin kuyusu tamir edilirken alacağını istemesine karşı kendisine «sen bura gün hapsine karar vermiştir. Maamafih, bu korku, pek o kadar da Kıskanchğın mahiyetine gelince; 50 yaşında essir ve faal rol oynıyacak nezaretlere tasebebsiz değildi. Yıldırım, Bizans surla kuyunun içinde çok eski zamandan kalma bir ya fazla sokuluyorsun, yoksa bize postunu ver olan Artin, bir müddettenberi ayn yerde otuyin edilmek suretile kabineye girmiş bulâhde tesadui edilerek keyfiyet Muzeler ida meğe mi geldin. tehdidi savrulduğunu, Yervanrına o kadar yaklaşmıştı ki, Türk atlarıresine bildirilmiştir. Müze memurlan mahalli tın keserle, Karabetin tahta parçasile söve saya ran kansı 30 yaşında Gülümyanın 35 yaşında lunduklarından bütün lngiliz matbuatı nın kişnemeleri şehirden iştiliyor.. Bizans ne giderek tetkıkat yapmışlardır. Bu lâhdin terzi Parsihin yanında çalışmasını hoş görmü tarihte misli görülmemiş tam bir siyasî üzerine atıldıklarını ve vurduklarını, kendisinin halkı, büyük bir endişe ve telâgla titre milâddan sonra ikinci ve üçüncü asırlara aid yormuş. Evvelki akşam, Beyandda bir handa birliğin şimdi tanakkuk eylediğini derin de tecavüzden korkarak mütecavizleri korkutşiyordu. olduğu anlaşılmışür. Ayni yerde bulunan bazı mak maksadile tabancasını çıkanp, onlann a terzilik eden Parsihin yerine gitmiş, bir de bir memnuniyetle yazmaktadırlar. Emanuel, Yıldırımm her arzusunu ye çömlekler ve göztaşı şişeleri ve diğer bazı eski yaklarına doğru ateşlediğini, müdafaa yollu söy bakmış ki karısı oturmuş, dikiş dikiyor. Artin; Başka memleketlerde birer derd ve rine getiriyordu.. Taahhüd ettiği vergiyi mamulât Müzeye nakledilmiştir. Muzeler nıü leyordu. İddianamesinde hâdiseyi yukarıdanberi «Sen bunu ne diye yanında çahştınyorsun?» muntazaman veriyor.. Şehirde bir cami diriyeti kuyunun içindeki suyu temizletmekte beUrtildiği gibi anlatan Müddeiumumî Turgud; diye Parsihe çatıyor, Parsih; «Benden iş isti gaile olan komünistlik ve ırk zıddiyeti yor, ben de veriyorum. Ne var bunda?» di lngilterede yoktur. Bunun için yeni kabiinşası ve bir (kadı) tayini gibi teklifleri dir. Lâhid bundan sonra çıkarılarak Müzeye gerçi bu müdafaayı üç amme şahidi kısmen tene, komünist gazjjtelerin şiddetli hücumnakledilecektir. Maamafih bunun etrafında di yid etmekte ve muayene raporunda Hamzada yor ve derken dövüşüyorlar. de kabul ediyordu. Hâkim Reşid Nomer; mahkemede taraflara lara devam etmelerine rağmen neşriyatıFakat Yıldırımın maksadı, bunVardan ğer bazı mühim şeylerin bulunması ihtimali d8 berelenme izleri görüldüğü anlasılmakta ise barışmalarını teldif etmiş, Artin «Karımın bir nı tatil etmemiştir. Yalnız haricin ve bade, tetkik edilen keserde kan lekesi bulunmaibaret değildi. Onun başhca gayesi, lm vardır. daha o dükkânda çalışmaması ve Parsihin de husus düşmanların bu gazeteler vasıta thfını, oerelenmeyi mucib darbın da tabancayla paratoru gafil avlıyarak günün birinde karımı yanında çalıştırmaması şartile!. diye endahtı müteakıb vukua geldiği kanaati hâsıl şart koşmuştur. Kansile terzi Parsih; bu şartı sile Ingilterenin dahilî ahvaline muttali hakikî bir yıldırım gibi, Bizans kalesinin olduğunu kaydederek, Hamza Bakırcmın, uzun kabule yanaşmamışlar, bunun üzerine mahke olmamaları ve esrar öğrenmemeleri için başına inmekti. Ekmekçiler cemiyeti reisi Belediyeye müra müddet beraber çalışmadan bakiye borcu derhal mece, her ikisi hakkında da tecilsiz mahkumi • harice çıkarılması menedilmiştir. lmparator Emanuel, Yıldırımın bu caatle kendilerine değirmenciler tarafından ve alamamaktan münfail ve mütehevvir bh" halde yet karar altına alınmıştır. Fransada ve Belçikada vaziyet böyle maksadını, çoktan keşfetmişti. Bu mukasden eski ortaklarından Yervantı öldürdüğüdeğildir. Meselâ, Belçika, düşman istihhakkak felâketten kurtulabilmek ümidile, rilen unun çuvalmm 640 kuruş olduğu halde, nü, Karabeti ve o aralık dükkânda bulunan Şikâm hatları önüne gelmiş ve bazılarına abizzat bir seyahate çıkarak, Avrupa hü nakliye masran ve sairesinin zammile değir noriki de yaraladığmı ileri sürmüştür. Ve cemencilerin bunu fırıncılara 680 kuruşa vermekEvvelki gece galatada şerbethane sokağında yak atmış bulunduğu halde komünistlik kümdarlarına şahsan başvurmaya karar zayı hafifletme sebebi gözönünde tutulup o sute olduklarını beyan etmiş ve ekmek narkının oturan Despinanın dostu Salâhaddin, sarhoş ola ve ırk zıddiyeti susmayıp Brüksel hüku vermişti. vaz'ında bunun da nazarı dikkate ahnmasını retle cezalandırılmasını istemiştir. rak oraya gelmiş, «Sen artık beni sevmiyorsun» metini şiddetli tedbirler almağa mecbur Emanuel, bu kararını, ancak 1400 se istemiş tir. diye kavga çıkarmış, Despinayı kunduracı bıça etmiştir. Komünist ve flaman milliyetçisi nesinde tatbik edebildi. Koca sarkî Roma Diğer taraftan şimdiye kadar istanbul ihtiyağile sol omzundan yaralamıştır. Despina, teda meb'uslardan, liderlerden ve azalardan lmparatoru, muhteşem bir misafir, fakat cmı temin eden 400 ton buğday Toprak Ofisi vi altındadır. Salâhaddin yakalanmıştır. bir haylisi tevkif edılmiştir. Fakat vatan tarafından verilmekteydi. Eskişehirden şehri âciz bir ricacı halinde evvelâ Roma ve tehlikesi karşısında hükumet kuvvetli olHukuk Fakültesi talebeleri Dekan AU Fuad Napoli, sonra Fransa saraylarım ziyaret mize gelen bir değirmenci heyeti, Belediyeye duğundan bu haller memleketin müdafamüracaatle Toprak Ofisinin verdiği ekmeklik Başgü'in riyasetinde Profesorlerile birhkte 19 etti. un yerine kendilerinin çeşnisi daha fazla yu mayıs genclık Bayramını Adapazannda geçirePangatıda oturan Mustafa oğlu Süleyman; asını askerî cihetten zâfa uğratacak deRoma ve Napoli saraylarında, derdine Nışantaşmda Rumeli caddesinden geçerken 3684 ğildir. muşak buğdaydan yapılmış un verebileceklerini ceklerdir. derman bulamadı. Çünkü bu sarayların ve bu suretle Istanbulun ekmek ihtiyacını daSon sınıf talebeleri tarafından dekan ve pro numarah kamyonun müsademesine ugramıştır. Harbin harice yayılması tehlikesi tasakinleri, şarktan gelen muazzam Türk ha ucuza maledeceklerini söylemişlerdir. Be fesorleri şerefine tertib edilen bu tetkik gezisi Kulağından yaralanan Salâhaddin hastaneye mamile bertaraf olmuş gibidir. Çünkü înselinin, kolayca durdurulamıyacağını an lediye, bunlardan ne suretle teminat verebile için dün Fakülteden Münir Umar Kaymakamla gönderilmiş, Şoför Temel oğlu Osman yakalangilizlerle Fransızlar yalnız orta Amerikamıştır. lamışlardı. ceklerini sormuştur. Bu gün Belediyede bir görüşmek üzere Adapazarına gıtmiştir. da Holandaya aid iki adaya buradaki Fakat Fransa sarayındakiler, Niğbolu toplantı yapılarak bu konuşmalar müzakere dünyanın en büyük Detrol tasfiyehane sahrasında can veren on bin Fransız şö edilecektir. ŞEHİR tSLERl Tepebaşı bahçesi tanzim ediliyor MÜTEFERRİK Bükreş elçimiz Ankaradan geldi Tarihî bir lâhid bulundu Kıskançhk yüzünden mahkemeye düştüler Eskişehir değirmencileri ucuz un vermek isteyor Dostunu yaraladı Hukuk talebeleri Adapazarına gidiyorlar Kulağından yaralanmış valyesinin acısını unutmamışlardı. Türk Galatasarayın pilâv ziyafeti lerden, bunun intikamını almayı istiyor Galatasarayın her sene yaptığı mutad pilâv lardı. ziyafeti, haziranın ikinci günü lisede yapıla Emanuel, Fransızlardan büyük vaid caktır. Ziyafete hazırlanmak üzere Galatasarayhlar ler aldı. Hatta o, orada iken, Türk akıncılarına mukabil bir takım Fransız atlı önümüzdeki cuma günü cemiyet lokalinde bir toplanü yapacaklardır. lan yola çıkarıldı. Bizans Imparatorunun en büyük ümidi, Ingilizlerdendi. Çünkü, pederinin vefatı üzerine Lânkaster Dükü olan Bolinburok, tam isabetli bir hükumet darbesile Kral * Harbiyeden Hamama giden 535 numarah Ikinci Rişarı devirmiş, Dördüncü Henri vatmanın idaresindeki tramvay; Feriköyde o unvanile lngiltere tahtına geçmişti. turan Hacının kızı 5 yaşında Maideye çarpmışlmparator Emanuel, bir mektubla Dör tır. Yarah çocuk, Şişli Etfal hastanesine götü düncü Henriye müracaat etti. Şahsan rülmüştür. mülâkat etmek arzusunda bulunduğunu * Hayvan ticareti yapan Receb adlı biri, gebildirdi.. Halbuki Dördüncü Henri o ara çen sene mayısının 15 inde baa tanıdıklarıle lık İskoçyalılarla harbetmekle meşgul ol beraber Sirkecide Şen Cumhuriyet lokantasınduğu için, böyle bir ziyaretle oyalanmak da rakı içerken, aralarmda çıkan bir münaka hoşuna gitmedi. Emanuele, baştan savma şada Türklüğü tahkir ettiği iddiasile muhakeme ediliyordu. istanbul Ikinci Ağırceza mah bir cevab verdi. Adana Halkevinin verdiği temsiller J lerini muhafazada Holandalı memurlara yardım için bir miktar asker çıkarmışlardır. Muharrem Feyzi TOGAY KISA HABERLER Bursa mmtakasmdaki bütün tütünler satıldı Bursa (Hususî) Mıntakamızdaki tütün satışlan tamamen bitmiştir. Satdmıyan tütün kalmamışnr. Her sene haziran ortalannda biten satışlann bu sene nisan sonunda bitmiş ohnası ahcılardaki hararetli talebi göstermek itibarile bilhassa kayda şayandır. Salâhiyettar zevattan ö'ğrendiğime göre, bu seneki tütün satışlannda görülen fiat yüksekliği geçen sene mahsulüne nispetle yüzde altmış fazladır. Zürra bu vaziyetten çok memnun kalmıştır. Bunun için gelecek sene daha fazla tütün ek meye hazırlanmaktadır. Bir çok mühim firmalar da gelecek sene Bursa mıntakasından tütün Adana (Hususi) Halkevi temsil kolu gencleri, geçen hafta Niğde ve Konyaya almaya karar vermişlerdir. akat Emanuel, artık kapı kapı dolaşan bir dilenci haline gelmişti. lngiltere Kralının bu istiskaline aldırmıyarak, mülâkat arzusunda ısrar gösterdi. Kral Henri düşündü. Avrupa saraylannda hüsnü kabul görmüş olan koca bir Imparatora büsbütün kayıdsızlık göstermek, büyük bir nezaketsizlik addedile cekti. Buna binaen, bu müz'ic misafiri kabule muvafakat gösterdi. Ingiltereye davet etti. Düşkün vaziyetine rağmen Bizanslılara hâs olan debdebe ve tantanadan vazgeçemiyen imparator, maiyetinde bir alay uzun sakallı, beyaz cübbeli papaslar ve sırmalı elbiselere, altın yaldızh zırhlara gark olmuş adamlar olduğu halde, büyük bir gösterişle Ingiltereye geçti. (Devam ediyor) ( kemesi; Recebin beraetine karar vermiş, mevkuf, salıverilmiştir. * Konservatuar talebesi dün bir vapur ge zintisi yapmışür. Şirketihayriyenin 47 numa giderek temsiller vermişler ve bu türnelerinde büyük muvaffakiyet göstermişlerdir. ralı vapurile saat 8,30 da Köprüden hareket Genclerimi2ân bu muvaffakiyetleri hakkında «Niğde» ve «Ekekon> gazeteleri uzun eden talebeler, Burgaz adasına gidereJ ı^ürel yazüar tahsis etmek suretile Renclerimizin üstün kabiliyetlerini tebariize çalışmışlardır. Bursa (Hususi) Halkevimizde bütün kobir gün geçirmişler ve akşam saat 20,30 da dönGönderdiğim resim, bu türneye iştirak eden genclerimizden bir kaçmı göstermiteler yeniden seçihnişür. Yeni komiteler, Vamüşlerdir. mektedir. limiz Refak Koraltanın riyasetinde toplanmışlar ve birer birer iş programlarını izah etmişlerdir. Bu programlar üzerinde geniş mütalealar serdedihniştir. Neticede Valimiz, yeni komitelere; programlannın tatbikında muvaffak olmalarını ve kendilerine her türlü yardımı yapacağını bildirmiştir. Toplantı çok kalabahk ve alâkalı olmuştur. Bursa Halkevi komiteleri Amertkan Kız Kolejinde spor gtintt CUNHURİYET Nüshası 5 kuruştur (1) (J. H. Wylie's Henry IV) kitabının 158 inci sahiîesinden itibaren bu vekayi etrafında mufassal malumat vardır. (2) O tarihte baa kiliseler, vekayi ve hâdi satı büyük bir dikkatle günü gününe tespit ediyorlardı. (M. L. Bellaguet) isminde bir zat bu kayıdları toplamış, neşretmiştir. Sonra bu neşriyat; (Chronique du Religieux de Saint Arnavudköy Kız Kolejinde, İngiliz Hayskul, Üsküdar AmeDenys) unvanı altında fransızcaya tercüme edılmiştir. Bu tercümelerin 3 üncü cıMinde, rikan, Amerikan Kız lisan dersaneleri talebeleri arasında zengin bir spor hareketi yapılmıştır. naklettiğimiz hâdisat mündericdir. Abone şeraiti Senelik Alü ayhk Üç aylık Bir ayhk TiİTkiye Haric tcin icin 1400 Kr. 2700 Kr. 750 > 1450 > 400 > 800 > 150 > Yoktur Dikkat I ler, talebeleri muhtellf oyunlarda göstermektedir. Voleybol, basketbol, tenis, ok, koşma, atlama ve atma mü Gazetemize gönderilen evrak ve yazılar neşredilsin, edilmesin iade edilmez ve zıyamdan sabakaları heyecanlı bir şekilde icra edilmlştir. Yukarıki resimmes'uliyet kabul olunmaz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog