Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Müessesemiz tarafmdan çıkarüan en aon eserleri Hurrem Sultan 150 Kr. Viyana Dönüşii 150 > Kadın Avcısı • J 00 > Cem Sultan • 75 ^ Tarihî Musahabeler 75 > Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler 25 » " Cumhuriyet Matbaasi N. Turhan Tan'ın yıl sayı: 5746 u m u riyet ISTANBUB CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresis Cumhurijjjfet, tstanbul Posta kutuso: istanbuL N a 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir hıjyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Haziranda Cumartesi 11 Mayıs 1940 Alman Orduları ]Dün Sabah Belçika Tecavuz Etti İki memleket de şiddetle müdafaaya geçtiler. İmdada çağırüan müttefik ordu Belçikaya girdi Harekâtn halasası Holanda ve Belçikaya karsı uzun müddettir hazırlanan Alman taarruzu dün sabah basladı. Bu memleketlerin bitaraflığını muhafaza edemediğini bahane eden Ahnanya, tafakla beraber ordulanna tecavüz emri vermiş, Lüksemburg istilâ edilmiftir. Alman tayyareleri bir çok Holanda Belçika Fransa şehirlerini bombalamıs, bazı yerlere parasütlerle asker indirflmisse de kara ordusu bir yıldınm baskmı yaparak ilerleyememis ve Belçika hududunda tevkif edilmistir. Taarruza uğrayan devletlerin istimdadı üzerine müttefikler yardımı kabul ederek derhal ordulannı Belçikaya göndermislerdir. Asıl büyük harb dün bas.Uunis.tir. Belçika ve Holanda ordulan müdafaa hatlanna çekilmişlerdir. Şimalî Holandada şiddetli muharebeler olmaktadır. Lüksemburgda Fransız Alman ordulan karşı karsıya gelmislerdir. Büyük harekâta intizar olunabilir. Tecavüz bütün dünyada çok fena karsılanmıshr. X X BRUKSEL LİLLİ mTurn "' Taarruz Belçika Hududunda durduruldu Fransa ve Ingiltereye de Bütün su kanallan açılan Holanda kuvvet ve hava akınları öldu 130 cesaretle mukaveMet ediyor Alman tayyaresi düşürüldü Varan altı, Yedi, sekizl Imanya dündenberi Holandaya, Lüksemburga ve Belçikaya taarruz etmiş bulunuyor. Demek ki bitaraflıkta ısrar eden üç memleket daha tecavüze uğramakta ve busuretle evvelki seneden başlayan Alman istilâ siyasetinin hücumuna maruz kalan memleketlerin sayısı sekize çıkmaktadır. Işte silsile: Avusturya, ÇekoSlovakya, Polonya, Danimarka, Norveç, Holanda, Lüksemburg ve Belçika. Artık hâlâ bitaraflık nağmelerinden meded uman millet bulunursa onun aklına sadece şaşmak lâzım gelir. Zaten bitaraf veya harb harici diye şunun şurasında ne kaldı? Şimalde Isveç, münferid ve mefluc bir vaziyete sokulmuş olduğuna göre Avrupamn diğer taraflannda harbin tehlikelerine maruz olmak bakımmdan ehemmiyet sırasile Isviçre, Macaristan, Balkanlar, 1talya var. lspanya ile Portekiz bu yeni harbe nispetle şimdilik Avrupanın el ulaşmıyan ve pek akla da gelmiyen bir kena Dün Alman taarruzuna uirayan Belçika ve Holanda hududları ve Belçika Kralı leopold Alman ordnUnnın tecavüze geçtikleri eephe Ue faamız koHannı, bombalanan veya paraşütle asker indirilen şehirleri gösterir harita Paristen başka 6 Fransız şehri bombalandı, sivil halktan çok ölenler var Reynaud «kıhcımızı kınından Bir çok şehirler havadan bombardıman edildi, tayyare meydanlarına paraşütle indirilen Almanlar imha olunuyor Hava tecavüzüne uğrıyan İsviçre seferberlik yaptı Çemberlayn dık, artık emretmek vazîyetinde olan, çekildi Fransız ordusudur!» diyor çıkarHava Nezareti, bu sabah çok erkenden Alman tayyarelerinin Fransada, İngiliz hava ordusunun işşalinde bulunan karargâha taarruzda bulunduklarını, fakat muvaffakiyet elde edeme diklerini, İngiliz harb tayyarelerinin 5 düşman tayyarebini düşürduklerini bildirmektedir. YUNUS NAD1 {Arkast Sa 3 sütun 3 te) lllllllllll nııııııııllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIHIIIIIIIIIII Tarihte Türkler ve İngilizler Paris 10 (Hususî) Alman tayyareleri bu sabah saat 4 ten itibaren şarkî ve şimalî Fransanın bir çok şehirlerini bombardıman etmiş lerdir. Pariste derhal tehlike işareti verilmiştir. Halk çok alçaktan uçan Alman tayyarelerinı görmüştür. Fransız avcı tayyareleri bir kaç bomba atmağa muvaffak olan düşman tayyarelerini derhal puskürtmüşlerdir. Alman tayyareleri ayni zamanda Nancy, Colmar, Lilie, Lycn, Fontoise ve Luxcuil şehirlerine bombalar atmışlardır. Nancy'ye yapılan hava taarruzu esnasında sivil halktan 16 kişi ölmüş. 30 kişi yaıalanmıştır. Lyon cıvarında Bran tayyare istasyonuna bombalar düşmüştür. Burada iki düşman tayyaresi düsürülmüştür. Yeni hükumeti Çörçil kurdu Şimal denizinde top seslen Londra 10 (a.a.) Ingiiterenın cenubu şarkî sahilinde, bu sabah bir buçuk saat süren top sesleri işıtilmiştir. Alman tayyarelerinin Fransa simal sallih açığındaki gemilere tecavüz ettikleri zannediliyor. Bir çok kuvvetli infilâldar olmuştur. Bu infilâkların bombalardan mütevellid olduğu tahmin edilmektedir. İngiliz tayyareleri, İngiliz sahilinin cenubu çarkî mıntakasında büyük bir faaliyet göster Fransada da millî birlik kabinesi teşkil edildi Dün Alman tayyareleri tarafından bombardıman edilen, Belçikanın payıtahtı Brüksel Londra 10 (Hususi) Alman orduları bu sabah saat üçte ayni zamanda Holanda, Belçika ve Lüksemburg topraklarına tecavüz etmişlerdir. Ahnan taarrüzu Fransız hududundaki Jura dağından şimalde Ems nehri ağzına kadar ve Şimal denizinde bütün harb mıntakasi heyeti mecmuasında bombardıman tayyarelerinin kesif faaliyetile beraber olarak inkişaf etmiştir. mamiyet ve istiklâlînin tekrar tesis edilmesini rica etmiştir. Müttefikler, Lüksemburg'a ellerinden gelen bütün yardımı esirgemiyeceklerini bildirmişlerdir. Lüksemburg büjrük Düşesile hükumet erkânı Fransaya iltica etmişlerdh. tngiltereye yapılan hücumlar Londra 10 (Hususî) Alman tayyareleri bu sabah İngilterenin cenubu şarkî sahilinde bazı taarruzlarda bulunmuşlardır. Kent dükalığı ararisinde kâin Chillam'a dört yangın bombası düşmüştür. Tayyare defi toplan, dört Alman tayyaresini düşürmüşlerdir. Thames nehri ağzında Alman tayyareleri tarafından teşebbüs edilen taarruzlar kâmilen akim kahnış, düşman tayyareleri ağır zayiat vererek firara mecbur ' lcalmıslardır. I Büyük Tarihî tefrika I Yazan: ZİYA ŞAKİR | Bugün 2 nci sahifede Londra, 10 (Hususî) Başvekil Çemberlayn bu akşam istifa etmiş, Bjıhriye Nazırı Çörçil, yeni kabineyi teşkile memur edilmistir. Amele fırkası icra komitesi bugünkü toplantısmda, Çemberlayn'in idaresinde teşekkül edecek Mi'lî birlik kabinesine iştirak etmemeğe karar verdiğinden, Çemberlayn istifa etmek mecburiyetinde kahnıştır. Çörçil, yeni kabineyi kuruncaya kadar nazırların vazifelerine devam etmelerini Müttefikler mukabele bilntisile rica etmiştir. Yeni kabineye Amele fırkası erkâmüracaat edecekler nile liberaller iştirak edecektir. Loyd Corc'un da Paris 10 (a.a.) Hariciye Nezareti bildiri Sandalyesiz Nazır sıfatile yeni kabineye gireyor: ceği zannediliyor. .Fransa hükumeti 1 eylul 1939 da Amerika Çemberlayn'in millete veda Reisicumhuruna verdiği cevabda Fransız hava hitabesi kuvvetlerine sivil ahaliyi bombardıman etmeBaçvekü Çemberlayn bu akşam radyoda İnmeleri ve yalnız askeri hedeflere taarruz etmejLArkası Sa. 6 şutun 4 te) (Artcası Sa. 6 sütun 2 de) Holandaya yapılan tecavüz Amsterdam 10 (Hususî) Holanda ordusu başkumandanlığı tarafından neşredilen tebliğ, Alman kıt'alarının bu sabah saat üçte hududu geçtiklerini bildiriyor. Almanlar ayni zamanda muhtelif tayyare karargâhlarına karşı hava taarruzlan yapmışlardır. Holanda ordusu ve hava defi bataryaları düşmana şiddetle mukave(Arkası Sa. S, sütun 3 te) Lüksemburg istilâ edildi Alman mıntakalan, her nevi müdafaa vasıtalarından mahrum olan Lüksemburg'u istilâ etmişlerdirk. Lüsemburg hükumeti, müttefiklere müracaatle, Lüksemburg topraklarmın ta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog