Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

r^ Balkanlı Bulgaristan •ııııııııııiııııııııııııııınMinıııııııınııııiiiınnııııınıtıııııifiıııiHiıııııııııııııııınıııınnıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııı Leh ve Çek kıt'aları Norveçte ıııııııııııııııııııııııııııırııınıııııınıııtııifiııııiHiınınıınııııınııııııtııınHiıımıııııııınııııııııııııııınnıııııııııı ıiHiiMiııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııiMiıiıııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııiMiııiıııııııııııııııııiMiııııııııııııııııiiMiiMiıııııııiıııııııııııiMıııtMfiıiMiMiıııı ııııınııııııııiMiııııııınııı Günün bu mühim meselesini Fen ve Teknik mecmuasmın yeni çıkan dördüncü sayuında okuyunuz. Tevzi yeri: Üniversite Kitabevi. İstanbul. Petrol Jeolojisi ^ Onaltıncı yıl sayı: 5736 umhurivet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusiK tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrır heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 BüYÜÜÜ Çıkar çıkmaz büyiik bir rağbete mazhar olan bu güzel eserin ikinci tab'ı çıktu Cildli 125 kuruş, cfldsiz 100 kuniftur. Biitiin bayilerden ve müvez* zflerden isteyiniz. Çarşamba I Mayıs 1940 Bulgar Hariciye Nazırımn sözlerinde derin anlayiflı bir Balkanlılık şuuru vardır. Harici tehlike Bcdkanların nerennde bir gedik açarsa Balkanlı bir ' devlet olarak Bulgarittamn bundan müteessir olacağını şüphesiz gören bir funr. vrupa hartasını ve eğer mümkün olursa bütün dünya hartasını altüst etmek istidadını taşıyan yeni harb karşısında Bulganstan hususi vazıyetinin bütun icablannı Balkanların umumî menfaatÜe ahenkli tutan bir siyaset takıb ediyor. Daha yeni Avrupa harbi çıkmamış olduğu zamanlarda dahi eski Başvekıl ve Hariciye Nazın Gospodin Köseivanof'un en başında Balkanlılık ruhu bulunan bu siyasetini Filof hükumeti de aynen benimsemiştir. Filhakika hâdiselerin biribirini kovalıyan inkişafı bu doğru görüşlü Bulgar siyasetini hergün daha ziyade kuvvetlendirecek mahiyettedir. Son günlerde Bulgar meslektaslanmıZin orgam olarak neşrolunmağa başladığı anlaşılan yeni bir sahifeye verdiği beyanatta Bulgar Hariciye Nazm Popof Bulgar sıyasî vaziyetini bir daha izaha fırsat bulmuştur. Bu vaziyet esasen harbin dışında bulunan ve anlaşmazlığa sürüklenmemek için daimî surette gayret eden memleketlerin siyasî vaziyetlerine müşabihtir. Yani Bulgaristan bütün samimiyetile bitaraftır. Bulgar Hariciye Nazırı bu esası bütün kat'iyetile bir daha tespit ettikten sonra ilâve eyleyor: « Komşulanmızla olan münasebetlerimiz daima çok dostanedir ve Balkan memleketleri menfaatlerinden mülhem olmaktadır. O Balkan memleketlerinin ki vazifeleri, bütün meselelerin müsterek menfaatlerimiz lehine olarak halli için müsaid şartları vücude getirebilecek karşılıklı itimad havasını, terakkiyi ve sükunu kendılerine temin eden sulhun muhafazasıdır. Italyanın gösterdiği tezahürler üzerine Ingiltere Akdenizde seri tedbirler aldı ııııııııınıııııııııııım Norveçe yollanan Fransız asker\eri gemilere bindirilmek üzere bir limanda Alman askerleri Oslo'ya böyle ellerini kollarını sailıya tallıya girdilert ITALYANIN MUPHEM S1YASETI Romanın son tehdidlerî ve harb taraftarı Alfieri'nin Berline tayini Störeni alarak cenub münakale yoluna Londrada heyecan uyandırdı Akdeaiz mukaddcratına dıir ciddf işaretler Gazeteler «Bizim kudretimiz Akdenizde de yetecek derecededir» diyorlar Almanlar da ayni iddiada Norveçe asker ihracı gittikçe fazlalaşıyor 2 tngiliz, 1 Alman tahtelbahri battı Londra 30 (Hu8usî) Salâhiyettar mehafilden alınan malumata nazaran, müttefikler bugün de Norveçe yeniden mühim miktarda asker ihrac etmişlerdir. Bugün karaya çıkarılan kuvvetler arasmda külliyetli miktarda Çekoslovak ve Polanyalı kıt'alar da vardır. Müttefik donanma faaliyetine devamla asker ve mühimmat nakleden vapurların Norveçe geçmesini temin eylemektedir. Donanma aynı zamanda Norveçin cenub sahillerinde ablukayı mümkün olduğu kadar müessir bir hale sokmakta ve Şimal denizini de Almanlann deniz üstü ve bilhassa denizaltı gemilelrinden tathir eylemektedir. Bu faaliyet netîcesinde Danimarka ile Norveç arasındaki Alman münakalâtı tamamile durdurulamamış ise de, mühim engeller ihdas edılmiştir. Ingiliz bahriyesi bugün üç Alman nakliye gemisini batırmıştır. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) hâkim oldular «Komşularımızı tehdid eden yakın bir tehlike görmüyoruz. Fakat istikbalde bir tehlike kendini gösterse dahi, Bulgaristan, Balkan ailesinin dürüst bir azası olarak komşularının vaziyetini vahimleştirecek ve Balkanların refahına liizumlu karşılıklı itimadı sarsacak bir harekette bulunmıyacaktır.» Londra 30 (Hususî) Son günlerde bazı ltalyan ricalinin nutuklarile Italyan gazeteierinin müttefikler aleyhindeki neşriyatı tngilterede biiyük alâka uyandırmifhr. Siyasî mehafilde temin edOdiğine göre, tngiliz hükumeti, Italyada yükselen bu İtalyanın Almanyanın yanında harbe girmesine taraftar olan yeni Berlin elçisi sesler üzerine Akdenizde seyrü sefer eden Alfieri (X işaretli) geçen sene Almanyada Propaganda Nazm Göbbels'le beraber tngiliz gemilerinin emniyeti için derhal lâzım gelen tedbirleri almıştır. Aynı mehafilde bu tedbirin muvakkat olduğu ve vaziyet tavazzuh edince lâğvedilebileceği Bu sözlerde derin anlayışh bir Balkan ilâve edilmektedir. lılık şuuru vardır, ve bu şuur, elbette dünGazeteler, Italyanın hattı hareketini ehemmiyetle tebarüz ettirmekte ve AlYUNUS NADI lArkast Sa. 5 sütun 6 da) (Arkası Sa. 5, rütun 5 te) Danmarkada erzak musadere ediliyor İşgalden sonra Almanya ile gizli bir muahede yapılmış! Stokholm 30 (a.a.) DanimaTkada 40,000 ton hububat ve hayvan yemi musadere edilecektir. Her çiftlikte mevcud olan hububat stoklan tespit edilecektir Çiftlikler, kendi ihtiyaclanndan fazla o < lan miktan, Danimarka devletine terke « deceklerdir. Devlet piyasa fiatmdan be< dellerini tesviye edecektir. (Arkası Sa. 5 sütun 2 de) Boğazda 4 motör battı, 4 tayfa boğuldu nnnııııiııııııınnınınıııınııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııiMiııııııiHiıııınıınınııııııınıtııııınııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııı Yugoslav hududunda uçan Alman tayyarelerine ateş açılacak Tecavüzler karşısında Belgradm verdiği enerjik karar Berlin Roma ve Peşteye bildirildi ı ıııııiHiııınııııııııııııııııııııtıııııııınıııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııtıııııııın İki giindenberi Karadenizde şiddetli bir fırtına hükunr sürmektedir. Dun gece geç vakit aldığımız malumata nazaran, bu fırtına yuzunden Boğazın Anadolu sahilinde can kurtaran mıntakasında dört kayık ve motör batmış ve dört kişi bolArkast Sa. 5 sütun 5 te) ' Balkanlar, Korveç ve Danimarka değildir!» Londra gazeteleri Balkanların arkasmda merd Türkiye var» diyorlar Belgrad 30 (a.a.) Reuter: Hüku met Yugoslav hududlannda uçacak ya bancı tayyarelere dafi toplannın ateş açmasına karar vermıştir. Bu kararın amili, son yedi hafta zarfında Yugoslav şimal hududları üzerinde mükerrer surette Alman tayyarelerinin uçmasıdır. Bugün öğrenildiğine göre, Alman, ltalyan ve Macar hükumetleri bu karardan geçen perşembe gıinü haberdar edilmişlerdır. Daha son zamanlarda bir günde 8 Alman tayyaresi hududu geçmijtir. Bunlann Ingiltere Sovyetler arasında ticarî müzakereler başlıyor Moskova, haricden alacağı malları Almanyaya vermemeğe razı Fakat Sovyet emteasını satmakta serbest kalmak istiyor Alman tayyarelerinin mütemadî cevelânlarına saha olan şimal hududu mıntakasında Lübliana şehrinin umumî manzarası istikşaf vazifesile mükellef olduklan tahmin ediliyor. Alman uçuşlannın ekserisi Alman ekalliyetlerinin meskun ve nazi propaganda sının cari olduğu arribor rmntakası üze rinde yuku bulmujtur. Yjıgoslavyanın Klagenfort'daki konsolosu mahallî ma kamlar nezdinde protestoda bulunduğu zaman, bu makamlar pilotlann talim yaparken >ollarını şaşırdıklan cevabını vermişleıdir. (Arkan Sa. 3 ıgtun 2 &•) Londra 30 (a.a.) Reuter ajansmm diplomatik muharriri bildiriyor ki, Sov yetler Birliğinin Londra büyük elçisi Maiski dün akşam Lord Halifaks'ı ziyaret ederek, Ingiltere ile Sovyetler Birliği a rasında ekonomik görüşmelerin yeniden başlaması hakkında I 1 nisanda tevdi edilen Ingiliz muhtırasına Sovyet hükumetinin cevabını vermiştir. Sovyet hükumetinin bu cevabında şu iArkast Sat 3 sütun 6 da) Satie davasında miidafaalar yapıidı (Yazısı ikinci sahifemizdedir.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog