Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

MUTUK Şarabl Şarapların en iyisidir. Galata Necati caddesi No. 238 Tel: 40899 Onaltıncı yıl sayı: 5683 umhuri tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutuıfUî İstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 r Sıhhat, Terbiye Giyim umî prensip detler Zeki Zeren Cumartesi 9 Mart 1940 kaideleri hakkında umuşeret âdabı, terbiye esasakkında herkesin bilmesi 'aslı malumatı ihtiva eder. ir. Fiatı 60 kuruştur. aat Kitabevi FinRus sulh müzakeratına İngiliz Marcşalı Fransız Hava Generalile Almanya tavassut ederken beraber bugün Ingiltere ve Fransa Finlandiyaya İki kumandan çarşambaya kadar Erderhal askerî huvvet gönderiyorlar kânıharbiyemizle temaslar yapacaklar Balkanlarda Bulgaristan omşu ve dost Bulgaristanla Türkıye arasındaki karşılıklı samimiyet ve emniyet, ciddıyetle ve esaslı olarak devam ediyor. Evvelce iki memleket müşterek hududlanndaki askerlerini gerilere çekmek suretile biribirlerine itimadlarının maddî bir delılini vermiş oldukları gıbı ahıren memnu mıntakamıza inmek mecburiyetinde bırakılan meçhul bir tayyarenin cevelân sahasım yanlışlıkla genışletmiş bir askerî Bulgar tayyaresi olduğu anlaşıldıktan sonra hükumetimizin kararile tayyarenin ve içindeki zabitlerin komşu hükumete iade ve teslımi muvafık görülmek suretile tarafımızdan yeni bir cemile daha gösterilmiştir. İki komşu memleket askerleri arasındaki dostluk ziyaretlerinin efkârı umumiyemizde memnuniyetle karşılanmış olduğunu da bu vesile ile tebctrüz ettirmek yerinde olur. Ankaraya geliyor K Isveç, kendi topraklarmdan kiıaat geçirilmesine müsaade etmedi Diğer taraftan sulh müzakereleri Romaya intikal ediyor ve Ribbentrop'la eski Fin Cumhur Reisi, Mussolini ile görüşmek üzere bu gün Italyaya gidiyorlar Ankara, 8 (a a.) Bir iki gün için ve ziyaret maksadıle Ankaraya tayyare ile gelmesi beklenen İngiliz Ortaşark Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali William G. S. Mithell havanın muhalefeti yüzünden yarınki Toros ekspresıle şehrimİ7e gelecek ve protokol mucibince mutad merasim'e karşılanacaktır. Fransız hava kumandam da • geliyor Aiıkara, 8 (a.a.) Yann şebrimizde beklenmekte olan Ingiltere hükumeti Ortaşark Hava Orduları Başkumandanı Orgeneral Sir William G. S. Mitchel ile birlikte Fransanm şarkî Akdeniz Hava Kuvvetleri Kumsndanı General Jauneaud da ziyaret maksadile Ankaraya gelecek ve protokol mucibince mutad merasimle karşılanacaktır. Ankara, 8 (a.a.) Yarın şehrimize gelecek olan Ingiltere hükumetinin Orta şark Hava Ordulan Başkumandanı Orgeneral Sir Wılliam G.S. Mitchel ile Fransanın şarkî Akdeniz Hava Kuvvetleri Kumandam General Jauneaud öğleden ön(Arkası Sa. 5 sütun 6 da) Ziyaretlerin programı Mareşal Mithell (solda), General Wetgami'la birlikte, MiMrda Bulgaristanın yalnız bizimle değil, diğer Balkanh komşularile olan münasebetlerı dahi gıttıkçe Balkanlarda sulha kıymet veren bir istikamette inkişaf ediyor, ve bu cihet de ayrıca ve bilhassa meçanuniyeti mucib oluyor. Beş altı gün önce Dobrucada bazı komitacılann ika etSon muzakereleri idare eden sabık Fm Cumhur Reiai Svbıhofvvd. Alman Hariciye Nazın Fon Jlıbbentrop ve Isveç Harıcıye Nazm Gunther tikleri şekavet vak'asının iki memleket mü(Yazıst S inci sahifede) nasebetleri üzerinde hiçbir fena tesir icra etmiyeceğini Rumanya hükumeti emniyet ve kat'iyetle beyana müsaraat etmişti. Fılhakika öyle de oldu. İki memleket münasebetlerini daha ziyade iyileştirmek maksadıle bu günlerde Sofyaya gelen Rumanya Ticaret Nazın Konstantinesku'nun bu seyahati iki komşuyu biribirlerine daha ziyade ısındıran ve yaklaştıran neticeler doğurmakta olduğunu sevinerek öğAnkara, 8 (Telefonla) Millî renmekteyiz. Bilhassa Balkan Antantı Şefimiz Reisicumhur tnönünün yaDaımî Konseyının Belgrad içtımaındankında bir memleket seyahatine çıkaberi Bulgar Rumen münasebetleri daha cağı ve bu cümleden olarak cenub iyı bir safhaya gırmiştır dıyebılirız. Dığer memleketlerini ve Hatayı ziyaretten bütün Balkanlıların Bulgaristanı yarımasonra Trakya mıntakasını gezeceği haber verilmektedir. dada ergeç Balkan kütlesınde yerini alacak Yiiksek Müdafaa meclisi aile ferdi sayageldıkleri malumdur. Dünİngiliz tayyareleri Lehistan Londra 8 (a a.) Yarın silâh altına ya ahvalinin yeni harble dahil olduğu kor çağırılacak Ingılizlerin adedi 300 bin dün de toplandı üzerinde tahmin olunmaktadır. Ankara, 8 (a.a.) Yüksek Mükunc ihtimallerle dolu çok karışık vaziyet, Londra 8 (a.a.) Hava Nezareti bu dafaa Meclisi bugün saat 15,30 da diğer Balkanlılar gibi Bulgaristanı dahi Bir Alman gemisi daha intihar etti sabah bildiriyor ki İngiliz tayyareleri dün Başvekâlette Reisicumhur îsmet tnödahilî aile kavgalarile uğraşacak zamanLondra 8 (a.a.) Reuter ajansının gece Alman toprakları üzerinde uzun keEhnde 102 000 küo şeker bulımduğu halde haber vermıyen Lion Melba mitessesesi nünün riyasetinde toplanmış ve saat öğrendiğine göre, Almanyanın 5846 ton şif uçuşları yapmışlardır. Tayyareler, şarda olmadığımıza ikna etmiştir. Hükumet şeker fiatlarına yüzde on zam lerinde şeker bulunanların bir beyanname 20,30 a kadar müzakeresine devam luk Uruguay vapuru Şimal Atlas deni kî Po^onyaya kadar uzanmıslar ve Posen yaptıktan sonra piyasada mevcud şekerin ile mevcud stoklarını bildirmelerini isteetmistir. Eski Başvekil ve Hariciye Nazın Kö zinde bir İngiliz harb gemisi tarafından şehri üzerinde de uçmu^lardır. (Arkast Sa. 5 sutun 1 de) miktannı tayin ve tespit etmek üzere elİngiliz tayyarelerinin Polonya üzerin • llllllf1lllirilflllllrilllltlır[lllll«4llllllll[ltMTIIIIIIlll1lllilllllllllllllll[ll«IMIIIIIIIIfllll»llllllllflllJIIIII»lllltfllillllltlllltllllllllllllllllllllltlllffllllllllllllllfllllllllllMMII1ll ••lllillllllllllllllllllfllf IIIII1IIIII Jlllllllllllllllllllllllllllllf IIS sehanof bu hakikati çok iyi anlamış biı yakalanmış ve intihar etmiştir. Mürettebat İngiliz gemisi tarafından de uçuş yaptıkları ilk defa olarak bildi devlet adamı idi. Köseivanof hükumetiıilmektedir. (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) kurtarılmıştır. ni istihlâf eden Fılof hükumeti selefınin ııııııııııııi ıııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııınnııııııııııı ııllıııılııııııılll ıııııııııııııııııılllllııliılııınıııııııııııılııınıııııiMlııııııı siyasetinde hiçbir değişiklik yapmıyacağını açık söyleyerek işe başladıktan sonra bu sözünü fıliyatla da teyid ve ispat edegelmektedir. Bulgaristanın Türkiye ve Yugoslavya ile sağlam dostluk muahedeleri vardır. Yeni Başvekil Doktor Fılof şahsan Bulgar Yunan dostluğunun kanaatli bir bayraktarı olmakla maruf olduğu gibi Bulgar Rumen münasebetlerinin dahi iyi komşuluk ve güzel dostluk yolunda adımlar atmakta bulunduğunu görüyoruz. Balkan sulhunun pürüzsüz bir kat'iyetle ancak bu suretle muhafaza edilebileceğini bilenlerin gözlerinde bu vaziyetin kıymeti elbette hududsuz denilecek veçhile büyüktür. Ve Balkanlılar kendi aralarındaki ahengin pürüzsüzlüğü ile yalnız yarımadanın su'huna değil, dünya sulhuna, yani bütün insanlığın hayır ve Londra, 8 (a.a.) Stefani: iyi bir menfaatine hizmet etmiş olacaklarından membadan öğrenıldiğine göre Italyan protestosuna verılecek İngiliz cevabı hazıremindirler. Şimdiki haüer ve şartlar gözlanmış gibidir. Uzlaştırıcı bir lisanla yaYUNUS NAD1 zılmış olan bu cevab müzakerelerın deva(Arkası Sa 3 sütun 4 te) mı için açık bir kapı bırakmaktadır. Londra, 8 (a.a.) Sabah gazeteleri, Italyan kömür vapurlarının tevkifi hâdisesinin Ingiltere ile Italya arasında oldukça gergin bir vaziyet ihdas ettiğini müşahede eylemektedirler. Buna rağmen İtalyan notasına Ingiltere tarafından verileMaarif Vekâletinin imtihanlara cek cevab hakkında, yürütülen tahminledair hazırladığı talimatname re göre, Ingiltere bitaraf memleketlere 6 ncı sahifemizdedir Amenkan müstesarım kabul eden Fransız yapılan Alman ihracatının musaderesi huUrkası Sa. 5 sütun 4 te) Cumhur Reisi Lebrune Bundan evvelki seylâbda Eskisehirden bir manzara ~ *~*XYazın S inci sahifede) Ihtikârla mücadele Ellerindeki şeker stokunu hükumete ~bildîrmîyeri~ T müessese, tecziye için mahkemeye veriliyor İngiliz ordusuna bugün 300,000 kişi daha giriyor Bir Alman vapuru daha intihar ettL İngiliz tayyareleri Polonya özerinde uçuşlar yapıyorlar Milh Şef Yakında memleket se, yahatine çıkarak Hatay ve Trakyaya gidecek Ingiltere Italyaya karşı son kararından dönmiyor Eskişehir sular altında Welles, Fransada Daladier ve diğer ricalle mühim mülâkatlara devam ediyor Amerika, harbe girmek niyetinde değilmiş Evvelki gece başhyan feyezanda bazı mahalleleri sel bastı, bir çok binalar yıkıldı, nüfus zayiatı yok, halk heyecan içindedir Dil bilen memurlar v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog