Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

8 Mart 1940 CUMHURIYET 1 SAHİBİNİN SESi r^y\ Türk Hava Kurumımun Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 1 1939 senesinde orta okuldan mezun talebeler, 2 Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 3 Halen liseye devam eden talebelerden Hava gediklisi olmak isteyenlerin T. H. K. nun Cağaloğlundaki merkez şubesinde kayıdlarına başlanmıştır. Yaş haddi en az 16 ve en çok 18 dir. 18 den 20 yaşma kadar olanlar ihtiyat kaydedilir. 16 18 yaşındakiler arasmda kâfi miktar talib çıkmadığı takdirde bu noksan, ihtiyatlardan ikmal edilecektir. (1813] açtığı I Siyatik, Bel, Diz, Kalça ve Arka ağrılarına MUesslr bir llfiçtır, Soğuk alma netlcesl nefes aldıkçe arkalarda hlssedllen sancıları iyi eder, vücudu kizdırır. PiMANOL İstanbul P. T. T. Müdürlügünden: İdaremiz deniz telgraf kablolarının ıslahında kullanılmak üzere en az 40, en çok 47 gün müddetle tonajı 500 den aşağı olmıyacak bir vapurun tulumbası pazarlığa konulmuştur. Vapurun gündelik muhammen bedeii 200 lira, hepsinin 9400 lira, muvakkat teminat 705 liradır. Pazarhk 11 '3 940 pazartesi saat 15 te B. Postane binası birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. Taliblerin olbabdaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Çalışma günlerinde mezkur müdürlük idarî kalem levazım kısmına, pazarlık gün ve saatinde de idaremiz emrine tahsis edilecek vapurun açık denize açılması ve evsaf ve sür'atini gösterir liman şehadetnamesi. kablo işlerine elverişli bulunduğuna dair İstanbul mıntaka Liman reisliğinin iş'arına atfen idarenin müfettişi tarafından verilecek rapor ve muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaatleri (1809) AY 9999 £,£,£,£, Guroet Tango Ayşe Tango I Okuyan: Birsen Alan Müzik: Felımi Ege AY f\S± OOO1 LLLl Erzincan Suşehri felâketi Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinden: 940 31. Bergamada Boz köyünden Mehmed oğlu Omer Bozkurd tarafından ikame olunan kayıblık davasının icra kılınmakta olan muhakemesinde müddeinin kardeşleri Gemalmaz oğullarından Mehmed oğlu 312 doğumlu Ali ile 314 doğumlu Halil İbrahimin 25 sene evvel kayıb olduklan iddia edilmekte oldufundan mumaileyhlerin hayat ve mematı hakkında malumatı olanların bir sene zarfmda mahkemeye haber vermeleri kanunu medeninin 32 nci maddesi mucibince ilân oulnur. (1787) Okuyan: Zaralı Halil Söyler Günlerdenberi sabırsızlıkla beklenen AYŞE ve GURBET tangolarıru muhterem halkımıza ilk defa olarak takdim etmekle müftehiriz. Ayrıca, Erzincan ve Suşehri felâketlerini tasvir eden, kıymetli halk şairlerimizden Zarah Halilin plâğınm bir defacık olsun dinlenilmesini tavsiye ederiz. İstanbul Levazım Âmîrliğinden: Köhne bakır, alüminyom, çinko ve pirinçle imalâttan artan yeni hurda kırpıntılan verilmek suretOe muhtelif eb'ad ve kalınlıkta bakır. alüminyom, çinko ve pirinç levha yapabJecek müesseselerin pulul teklif mektublarile Tophanede âmirliğimize müracaatleri. (1799) Kırklareli Belediyesinden: X Kırklareli Merkez Vilâyetinde yeniden inşa ettirilecek sebze ve kasab hali (26688) lira (25) kuruş keşif bedeii üzerinden kapalı zarf usulile ve 1 ay müddetle eks. neye çıkanlmıştır. 2 Eksiltme 19 mart 940 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Kırklareli Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (133) kuruş mukabili:ıde Kırklareli Belediye Mimarhğından alınabilir. 4 Eksiltmeye gireceklerin kanunen bulunması lâzım gelen vesaiki hâmil r.'ilunmalan ve % 7,5 üzerinden (2001) lira (62) kuruşluk muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde hazırlayacakları kapalı zarfların 2 nci maddede yazıh vakitten bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (1502; istanbul Defterdarlığından: Eyüb Gümüşsuyu şahbaz sokağı 19 1 numarada Çelikbaş zade tuğlaeı M. îzzetin Hazineye olan borcundan dolayı otuz bin aded delikli ve pişirilmiş tuğlası 11 3 940 pazartesi günü saat onda tahsili emval kanunu mucibince alenî müzayede suretile satılacağından talib olanların muayyen saatte mahalli mezkura gelmeleri ve fazla malumat isteyenlerin Eyüb Maliye Tahsil şefliğine müracataleri ilân olunur. (1784) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlügünden: YFRLİ URÜNLER Türk Anonim şirketinden: Şirketimizin hissedarlar umumî heyeti martm 29 uncu cuma günü saat 10 da îstanbul T. C. Ziraat Bankası binasinda adi surette toplanacaktır. Asaleten veya vekâleten en az 100 hisseye sahib olanların hisse senedlerini içtima gününden bir hafta evvel şirketin merkezine teslim eylemeleri rica olunur. Umumî heyet toplantısı Satılık Buhar makinesi ve Kazanı Genc vapuru motöre tahvil edileceğinden her türlü sanayi tesisatı ve elektrik istihsali için elverişli olan buhar makinesi ve kazanı satılacaktır. Görüşmek istiyenler her gün Galata Karamustafa sokak Mesruriye han, numara 4 te Kalkavanoğlu Hüseyin Avniye muracaat edebilirler. Tel: 42464. Hurda Demir Alınacaktır Fabrikalanmızın ihtiyacı için hurda demir satın alınacağından 1 tondan 10,000 tona kadar hurda demir vermeğe talib olanların, a ) Demiryol üzerinde vagonda teslim veya, b) Deniz vasıtasına teslim veya, c) Hurdaların bulunduğu mahalde teslim, miktar zikretmek suretile fiat tekliflerini Karabükte Müessese Müdürlüğüne yapmalan ve bu tekliflerinde hurdaların hangi istasyonda, hangi tarihte teslim edileceğini, deniz vasıtasına teslim mahallerini zikretmeleri ve mahallerinde tealim teklifinde bulunacakların da hurdaların bulunduğu yer hakkında etraflı malumat vermeleri ilân olunur. HurdAİarm bedelleri teslim edilen mahalde ödenecektir. Büyuk bir atelyeyi idare edebilecek kabiliyeti haiz iyi bir radyo Elektro Teknsiyeni aranmaktadır. "Elektro,, rutnuziyle Istanbul Posta kutusu No. 176 ya muracaat RADYO ELEKTRO TEKNiSYENi ARANIYOR Şile Belediyesinden: Şilede halen mevcud elektrik tesisatmın kısmen tecdidi için bir buharlı makine veya lokomobil ile mütenavip cereyanlı dinamo, izolâtör, tevzi tablosu ve bakır tel gibi malzeme açık eksiltme suretile alınacağından şartnamede yazıh evsaf ve şeraiti havi malzeme ve makinenin satışına talib olanların muhammen bedelin % 7,5 u olan (600) lira teminat akçeaile veya millî bankaların birinden teminat mektubu ibraz eylemek suretile tarihi ilân olan 2 mart tarihinden 16 mart 940 cumartesi günü akşamına kadar Şile Belediyesine müracaatleri. (1633) Ruznamei müzakerat 1 Idare meclisi raporile murakıb r a . porunun okunması. DİSPEÇ E V S A F ^ öksüreniere. Katran Hakkı Ekrem L Hakkı Katran pastilleri de vardır. *j M Âkhisar Belediyesinden: I . • I .1 , (Sandıktaş) motörünün 4 ^ 3 ' 9 3 8 tarihinde başladığı İstanbul İzmit Göl2 1939 senesi muamelâtına aid bi cük seferinde vuku bulan kazadan dolayı lânço ve kâr ve zarar hesablarının okun avarya hesablarının deniz ticareti kanu nunun olbabdaki hükümleri dairesinde ması. tanzimi için İstanbul asliye birinci ticaret 3 Yukarıdaki maddelerde yazılı ev mahkemesi tarafından DİSPAÇÇI tayin rak ve vesaikin okunmasını müteakib bu edildiğimden işbu hisse ile alâkalı şahıshususta ve temettüün tevzii hakkında mü ların mezkur kanunun 1270 inci maddehükümlerine tevfikan zakere icrasile karar itrihazı ve idare sinin son fıkrası icab eden vesikaları 2 7/3/940 tarihine meclisi azalarile murakıbın ibrası. değin cumartesi, pazartesi günleri saat 4 1940 senesi için murakıb tayini 1 4 ten 1 7 ye kadar Galata, Karamustafa ve ücretinin tespiti. sokak Ali Ekber hanında 2 nci kattaki 5 Ticaret kanununun 324 üncü mad yazıhanede bana tevdi etmeleri ilân oludesi mucibince idare Bay meclisi azasından nur. Hüseyin Kavalalıya müsaade edil Dispaççı Bürhaneddin Yenisey Hurdalar asgarî 3 m/m «üç m/m dahil» kalınlıkta ve 11/2 X 1/2 metre eb'adında olacaktır. Ezcümle saç levhalar, raylar, ağır çelik çubuklar, köşebendler, artan baş parçaları ilâh... İşbu hurdalar galvanizli vesair madenlerle kanşmış olmayacaktır. İstanbul Drfterdarüğından: Üsküdar Büyük Çamlıcada Prevantoryum Sanatoryum dahilî yollarının 1638 lira 54 kuruş keşifli inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Hıale, 25/3/940 pazartesi günü saat 14 te Millî Emlâk müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 123 liradır. Mukavele, eksiltme, baymdırhk işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri. proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak Millî Emlâk müzayede bürosunda görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminattan başka b u ise benzer 1000 lirahk îş yaptıklarına dair idaıelerinden almış olduklan vesikalarına istinaden İstanbul Vilâyetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel almış olduklan ehliyet ve 940 yılına eid Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri muktazidir^ (1781) Bedeii keşfi 12,760 lira tahmin edilen, plân, proje, şartname ve keşiflerin» göre Akhisarda muhtelif yerlerde yaptırılacak mecra inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. İsteklılerin bu gibi işleri yaptıklarına dair kanunen lâzım olan vesikaları ibraz etmeleri ve keşif bedelinin % 7,5 u nispetinde teminat vermeleri lâzımdır. Eıale 14 mart 940 tarihinde perşembe günü saat 15 te yapılacağından ihale kanunu mucibince buna dair |artname ve projelerin her vakit Akhisar Belediyesinde görülebileceği ilân olurur. (1615) mesi. • En son ve en mllkemmel • Muhtasar Frengi Frengiyi kısaca fakat deriden maada iskelet, iç ve dış bütün aza ihtilâtları, irsiyet, kanser ve diğer hastalıklardaki rolleri, yani tam kadrosile mütaleada türkçede ilkliği kazanan bu eser, sağlamları irşad, şüphelilerle musabları ikaz eder. Yazan: Deri, saç, frengi, belsoğukluğu mütehassısı, BRUNSWICK ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: G A Y R İ M E N K U L Ü N E m v a l Miktarı Cinsi No. sı Bulunduğu yer ve mevkii 1603 M* Tarla 52 Erenköy Kozyatağı, Sıtmapmar 90 M2 Bahçe 53 Şile Hacıkasım mah. Mahkeme sokak > 1/3 hissesi 121 M2 54 3216 M2 Bağ Bakırköy Mahmudbey 55 Arsamn 90/120 sehim itibarile Anadolufeneri Kariye derunu 56 7/8 sehmi. Dükkânın 90/120 sehim itibari57 le 7/8 sehmi. 345 M2 Maabahçe hanenin 7/16 hissesi » Kale caddesl 58 Hanenin 48/144 hissesi. » > > 59 1378 M2 Tarla Kartal Dolayoba, Kübre ovası 60 120 M2 Hane arsası Nefsi Kartal 61 5514 M2 Tarla Kartal Yayalar, Büyükdere 62 1838 M2 > > > Köy civan 63 919 M2 Bahçe yeriinn nısıf hissesL » > » » 64 9190 M2 Tarla Bakırköy Safra. Kapanarya 65 4134 M* > 66 » » Saray mer'ası civan 5514 M 2 » 67 > > Kapanarya 6729 M* > 68 » » Alemberdos çayırı civan 4134 M2 > 69 70 > Avas. Kuruçeşme 229750 W » Bankamızın uhdei tasarrufunda bulunan yukarıda cins, nevi. mevki ve numaralan yazılı gayrimenkullerin satışı bankamızca on gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 18 3'940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te bankamız ziraî ikrazat servisinde icra kılınacaktır. Arttırmaya iştirak edecekler, muhammen kıymetin % 7.5 u nispetinde depozito akçesi tevdi edeceklerdir. Gayrimenkullerin satışları peşin para ile olduğu gibi dörtte biri peşin ve mütebakisi ayni gayrimenkulün ipoteği mukabilinde azamî beş taksitte ve beş sene müddetle ödenmek üzere ikraza kalbedilebilir. Bu gayrimenkullere sürülen peyler haddi lâvık görülmediğinden dolayı satılmıyacak olanların ayni gün ve saatte gene müzayede suretile icar edileceklerL taliblerin daha fazla iz?hat almak ü?/re her gün mezkur servise müracaatleri ilân olunur. (1785) I Mücedded 958 modeli beş vitesli Diamond markalı 16 kişiiik I güzel, sağlam ve ferah karoserili I Slrkeci, Nemllzade han 11 numaraya mliracaat. r SATILIK OTOBUSişil.k I Ânkara Belediyesinden: 1 Su işleri için alınacak olan «16.0(Xb lira kıymeti muhammenli 100 ton sulfat dalomin 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İhalesi 15/3/940 cuma günü saat 11 dedir. 3 Muvakkat teminat 1200 liradır. 4 Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün Encümen kalemine ve isteklilerin de 15 3'940 cuma günü saat ona kadar teklif mektublarmı Encümene vermeleri ilân olunur. <887> (1498) Plâklarından buyük b'r parti geldiğıni sayın müşterileri* mıze mujdeleriz. DECCA Dr. HAZIM PEKİN Beyoğlu İngiliz sefareti karşısı No. 26, muayenehanesinde 2 liraya satılmaktadır. BRUNSVVICK PAZARI Tünelbaşı No. 1 Beyoğlu ^ H TİCARET Türk Anonim Şirketi idare meclisinedn: Ulus ve Cumhuriyet gazetelerinin 3 mart 1940 ve Resmî Gazetenin 5 mart 1940 tarihli nüshasında münteşir 21 mart 1940 tarihinde saat 15 te toplanacak olan Şirketimiz umumî heyet toplantısına aid ruznameye aşağıda yazılı dördüncü madde ilâve edilmiştir: Madde: 4 1940 senesi için iki murakıb seçilmesi. İdare Meclisi Denizli Orman Çevirge 1 Denizli merkez kazası dahilinde vâki hududları şartname ve keşifnamelerinde yazılı Karaçay Devlet ormanmdan «896» metre mikâbı kaim «260» metre mikâbı yatır olmak üzere cem'an «1156» metre mikâbı kerestelik çam ağacı sekiz ay zarfında ormandan çıkanlmak üzere kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 2 Arltırma 12'3/940 tarihine musadif salı günü saat tam on beşte Denizli Orman Çevirge müdürlüğü binasinda yapılacaktır. 3 Kaim ve yatır beher metre mikâb çam ağacının bedeii «505 kuruştur. 4 Muvakkat teminat «437» lira «83» kuruştur. 5 Teklif mektublan 12/3/940 salı günü nihayet saat on dörde kadar komisyon reisliğine verilecektir. 6 Keşif, şartname ve mukavele projelerini gtjrmek isteyenlerin Denizli, İstanbul Orman Çevirge müdürlüklerine, Ankarada Orman umum müdürlüğüne muracaat eylemeleri ilân olunur. (1604) Türk Çimentosu ve Kireci Anonim şirketi hissedarlarına ilân Türk Çimentosu ve Kireci Anonim şirketi hissedarları ticaret kanununun 361 inci maddesile şirket esas mukavelena mesi ahkâmına tevfikan 1940 senesi martının 26 nci salı günü saat 16,30 da Galatada Agobyan hanının 4 üncü katmdaki şirket merkezinde inikad edecek olan heyeti umumiyei adiye içtimaına davet o Zayi makbuz Eskişehir Defterdarlığından: Baştaş Türk Limited Maadin şirketinin İstanbul ve Eskişehir emvaline borçlu bulunduğu on bin altı yüz yirmi bir lira yirmi altı kuruş mebaliğe mukabil tahsili emval kanununa tevfikan Alpu köyünde şirkete aid takriben bin ton krom madenine haciz vazedilmekle mahallinde teslim etmek ve bilumum masarifi alıcısına aid oîmak şartile 28,'2<940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 15 '3 '940 cuma günü saat 16 da Eskişehir Defterdarhğı makamında yapılacaktır. Talib olanların Defterdarlıkta müteşekkil Komisyona hergün müracaatleri lüzumu ilân olunur. (1529) İstanbul İthalât gümrüğünden aldığımız 9 ' 8 ' 9 3 8 tarih ve 508722 No. lı lunurlar. 10849 lira 38 kuruş kıymetindeki gümrük makbuzunu zayi ettik. Yenisini çıkaRuznamei müzakerat racağımızdan eskisinin hiç bir kıymeti 1 idare meclisi raporile murakıb ra kalmıyacagı ilân olunur. pirunun kıraati. Bursa Dokumacılar ve Trikotaj T.A.Ş. 2 1939 senesi muamelâtına aid he«Ipekiş» İstanbul Yünlü Fabrikası sabların kabulü ve idare meclisi azasınm Isletme İdaresi ibrasile mezkur sene muamelâtı netayicine dair idare meclisinin teklifi. lBelediye Turizm Şubesinden: Istanbul Belediyesi ilâalan 15 mart 1940 tarihinden itibaren otellere tercüman tevzii için iş cetveli yapılacağından bu listeye dahil olmak isteyen tercümanlarm acele müracaatleri. (1814) EMİNÖNİJ KAYMAKAMLIĞINDAN: Bir erkek Buldok köpeği bulunmuştur. Sahibidairemiz temizlik işleri memurluğuna müracaati ilân olunur. (1808) Ilk Boyabad Belediyesinden: Eezaeı a r a m y o r Kazamızm eczanesi, müdiri mes'ulünün vefatı dolayısile kapanmıştır. Belediye bütçesinde bu eczaneyi satın almak için tahsisat mevcud olduğu gibi ayda «100» lira eczacı ücreti tahsisatı da vardır. Bu eczaneyi kendi namına veya Belediye namına işletecek diplomalı taliblerin Belediyemize tahriren acele müracaatleri ilân olunur. (1777) Orman Koruma Genel K. Satınalma Komisyonundan: 1 Orman koruma Genel K. kıtaatı ihtiyacı için dört bin çift kundura kapalı earf usulile satm alınacaktır. 2 İhalesi 25 3/940 (Pazartesi) günü saat 15 te Yenişehirde Yüksel caddesinde genel komutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 3 Tahmin bedeii yirmi bin sekiz yüz seksen lira ve muvakkat teminatı 1566 liradır. 4 Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda görülebilir. , 5 İstekliler şartnamesindeki yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilân olunur. 3 Meclisi idare azası intihabının icrası, şirket esas mukavelenamesinin 26 nKulak, boğaz, burun mütehassısı cı maddesi mucibince meclisi idare taraDivanyolu Türbe karşısı No. 1 19 fından 1939 senei hesabiyesi zarfında inTelefon: 22587 tihab olunan meclisi idare azalarımn tasZayi Beşiktaş Malmüdürlüğünden diki ve şirket umurunu idare ile mükellef almakta olduğum maaşımın ciizdan ve azaya verilecek aidatın tespiti. mührümü kaybettim. Yenilerini çıkara 4 Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan şirketle muamelei ti cağımdan hükümleri yoktur. Çorlu Hususî Muhasebe tahsildarlığıncariyede bulunmak üzere idare meclisi dan mütekaid Ahmed Asım oğlu azasına mezuniyet itası. Hüseyin 5 1940 senesi için bir murakıb tayinile aidatının tespiti ve murakıbın mazereti halinde ifayı vazife etmek üzere diğer iki zatın intihabı. NAKis J nin Karaköy köprüsünün yaya keidırımlarınm asfalt tamiratı. Haseki hastanesi tedavi kliniğinin altında ve etrafında teraküm eden moloz ve topraklann kaldırılması. Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler a y n ayn açık eksiltmeye konuimuştur. Keşif ve şarrnameler zabıt ve muamelât müdürlüfü kaleminde görülecektir. İhale 20 3 '940 çarşamba günü saat 14 te Daimî Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatle alacakları fennî ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmalan. (1701) Keşif bedeii 4000 00 4250,40 teminat 300.00 318,78 Lâakal 250 hisse senedine malik olup I Beyoğlu Yıldız sinema karşısı tram I da içtimai mezkurda hazır bulunmak isvav durağı Lekler apartımanı. Fakir J tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci lere parasız. Tel: 4 3 9 2 4 • • • • maddesine tevfikan içtima tarihinden bir hafta evvel hisselerini şirket merkezine Sahib ve Başmuharriri: Yana» Nadı tevdi etmelidirler. Bankalara tevdi edilecek senedat makbuzlan şirket merkezine tevdiat mahiye. tinde olarak kabul edilecektir. İdare Meclisi für. Suphî Şenses \ I örar yoHarı hastalıkları müteiıassısl | Devlet Deadryoüarı işletae 0. Mttdarîüğünden: | 1 Merkez ve işletmelerde isthidam edilmek üzere dört ressam alınacaktır. 2 İstenilen evsafı haiz taliblerin resım işlerindeki bilgileri denenmek üzere adreslerine tebligat yapılarak imtihan günü ve yeri ayrıca bildirilecektir. 3 İmthanda muvaffak olanlardan orta mekteb mezunlanna 60, lise ve muadili mekteb mezunlanna 74 lira ücret verilecektir. 4 İsteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmelerî Için: a İdare tabibleri tarafından yapılacak muayenelerinde sıhhî ahvalinin her yerde vazife görmeğe müsaid olduğu anlaşılmış ve askerliğini yapmış olmak, b Taliblerin tahsil. askerlik, nüfus cüzdanı, evvelki vazifelerine aid bonservislerile Ankarada zat işleri müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1031» (1768) Umumi neşriyatı idare eden yazr işleri Müdvrü: Hikmet Miinif Olgen Cumhuriyet Matbaası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog