Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 3 Mart 1S40 Bir ceza öpücüğü Millî piyango ÖLÜM Italyancadan çevlren: RUveyde Slnanoğlu I Yandan çarklı vapurun güvertesinde, Otekiler söyleşiyorlardı: yolcular, her vapurda yabancılar arasın Evet, evet, Rosazzanın evlenmek da olduğu gibi, kendi kendilerine biribir istediğini işitmiştim. lerini tanıttıktan, şöyle bir kaç şey konuş Ah bayan, ne bahtiyarlık bu sL tuktan sonra artık susmulşardı. Biraz me için!.. rakh, bîraz yorgun, herkes, sulara akset Bize ondan bahset, kuzuml Kendisimiş olan gbke, karşı ağaclara, evlere ba ni yakından hiç görmedik. kıyordu. Hususî hayatı beni çok enterese e Vapura Pallanzadan binen koca göv der. deli şarab tıiccarı, bir ara mınldandı: O sert atlet, evinde size karşı yu Şu Lago Maggiore, güzel olmasına muşak mıdır? güzel.. Hem de kartpostallardaki kadar. Büyük Mister Rosazza'ya şöhretin Ama insan doğduğundanberi hep onu den ben de âşık. Beni affedecek, bayan. görürse... Bundan ne çıkar! Ona herkes âşıktır. Karşıda ayakta duran genc güldü. Bu, Ama o yalnız beni seviyor. O kadar, o spor esvablı, iri bir deltkanlı idi. O zama kad&r seviyor ki... Hem zaten hele bir na kadar daha ağzmı açmamıştı. Gözle hıyanete kalkışsın... rindeki kocaman mavi gözlüklerinin altınPapaz güldü: dan panaromaya bakacağma önündeki Rosazza'ya hemen bir ceza çekişi kanapede oturan «güzel Torinolu» nun Tabiî! Futbolcu ile yaşayan... bacaklarına bakıyordu. Güzel Torinolunun sözünü spor kıyaSarışın, gdzel, şakrak Torinolu da şa fetli genc kesti: rab tiiccarının sözüne, delikanh ile bera Tekme çekmesini öğrenir. Sonber giilmüştü. Bu delikanlının ısrarh ba ra genc kadına yaklaşarak: Gizli bir şey kışlarından sanki memnundu. söylememe müsaade eder misiniz? Genc kadın irkildi: Öbürleri de gülüştüler: San Carlone'y e hacca gitmiş olan papaz, göle, her yıl ta Ne diyeceksiniz? Başkalarının işîttilini geçirmeğe gelmekte olan lngiliz kı mesi doğru olmıyan bir şey mi? zı, iki şeytan torununu, bir resimli gaze Işitmemeleri daha iyi olur. tedeki kelime oyunlarile yerlerinde durSonra öbürlerine dönerek: durmağa çabalıyan büyük anne, hepsi gü Affedersiniz! dedi ve büyük şampilüştüler. yonun karısını bir kenara çekti. Şarab tüccan, herkesin dikkatini kendi Genc kadın sordu: üstünde toplayan bu alaylı gulmeden sıkı Peki, ne söyliyeceksiniz? lacağına, keyiflenmiş bir eda ile, şimdi, Sadece şu var, ki Rosazzana benim, bir sırasını getirerek, kendisinin, oraların, ve daha bekârım. Gayret, gayret, bayılprimler, madalyalar kazanmış bir şarab mayın. müstahsıli olduğunu anlatıyordu. Kadın, yalanını meydana vurmaması, Bir ara sustu; sonra: onu utandırmaması için yalvardı. Sırf ö Şu göle gelince dedi benim karıma ğünmek için bu yalanı söylemişti. Ama, benziyor: Güzel, çok güzel ama, alışılın ne de olsa, şampiyon için olan hayranlığıca... Gölün senaryosunu, her seyahatte nı, gizli aşkını ifade eden masum bir yadeğiştirebilmek kabil olsa.. Tiyatrolarda landı. Bu aşk gizli tutulmak zarurî idi. Çünkü kendisi evli idi. yaptıkları gibi... Büyük anne atıldı: Obürü: Yazık, dedi sakin olunuz, bayan!. Lakmajor turizm kurumu için mükemmel bir fikir% Benim yeğenim bu ku Bana güveniniz! rumda.... Fakat kadın, ötekilerinyanına gitmişti. Yüzü, utanmadan öyle kızarıktı, ki her Papaz lafı lâtinleştirdi: kes sordu: De gustibus... Ey, delikanlı! Bayan Rosazzaya ne Bir yolunu bulup lord kızı olduğunu anlatmak istemiş olan lngiliz daktilo ise, demeğe cür'et ettin, ki zavallı böyle ü'zülüyor. gücenik, lafa karıştı: Şarabcı atıldı: Şayed siz değiştirir bir şey burada.. Ben bir daha gelmez burada. Babam da Malum, malum... gelmez; hayır. Çok terbiyelice hareket, doğrusu. Büyük mavi gözlüklü delikanlı, bu ka Kocası burada olsaydı, sana gösterirdi: Bir şey de gösteremezdi. Çünkü, dar müthiş bir tehlikeden koruması için tannya yalvarır gibi, elini göke doğru kal evvelâ ben, bayandan, hususî hayata aid teferıuata girişmemesıni rica ettim; sondırdı. Torinolu güzel kadın, doğrudan doğ ra da, çünkü kocası benim. Rosazza siz misiniz? ruya delikanlıya hitab ederek: Vay canına! Resimlerine benzemiSize bir şey söyliyeyim mi? Belki herkesin kanaatine zıd kübik bir şey ola yor da değil. cak, ama... Neden bize bunu önceden söylemeEtraftan hepsi teşvik ettiler: diniz? O gözluklerle... Söyleyin, sbyleyin!. Anlayalım. Enkonyıto seyahat ediyorum da andan, klmsenın beni rahnisu. etmemesı bu sizin gölünüzden bin kere daha entere için. Ama bayan.. Ah bu kadmlarl.. sandır. Sonra guzel Torinolunun kolundan Futbol lafını işitir işitmez hepsinin göz tuttu; devam etti: leri açıldı. İki torun, büyük annelerinin Gevezelik ettiği için bir ceza öpü«yapmayın!» işaretlerine rağmen kasket cüğünü hak etti. lerini avucları içinde büzüp yuvarlayarak Ve öptü; bir daha öptü. O kadar tatlı keyıfli keyifli haykırıştılar. ingiliz kızı, öptü ki, lngiliz kızı başını öbür tarafa çegöl bir tarafta dursun, tabiî Torinoluyu virdi. Ama öbürleri, haklı buldu: Yaşasın Rosazza, yaşasın güzel ba Oh, yes, bütün futbollar hoşuma gi yanı! diye bağırarak alkışladılar. der, müzik gibi. Delikanlı rica etti: Papaz, tekmesini öne doğru uzatarak: Susun, kuzum susun! Kimsenin beni Benim gibi bir meraklısı zor bulu tanımasını istemiyorum. Eğer öbür yolnur, dedi. Sonra Torinolu genc kadına cular da anlarlarsa, hepsi buraya üşüşür, dönerek sordu: Siz de çok meraklı mı vapur batar. Binız, bayan? Vaziyeti kurtarmak için öpülmesine n Diyebilirim ki futbol benim ailem za gösteren, hatta mukabil öpücükler verdendir. meğe mecbur olan sahte zevce, küçük, za Ne dediniz? ! yıf gülümsemelerle delikanlının dedikleBunu, ekşimiş yüzünün altında çene rini tasvib ediyor, ona sımsıkı sanlmış sini kaldırarak, şarab tüccan söylemişti. öylece duruyordu. Ikisi de, hararetli hayranlarına imzalaO, meyhaneleri sporcu gencliğin kalabalığından mahrum bıraktığı için futbola rını verdiler (fotoğraflarını değil h a ! ) . Nihayet Luinoda vapurdakilerin şapka düşmandı. ve mendil sallamaları arasında vapurdan Guzel Torinolu cevab verdi: Evet, öyle. Ben Rasozzanin kansı çıktılar. yım. Vapur kalkıp da iskeleden uzaklaşınca, Bu beklenmedik söz, spor esvablı de genc kadın, kolunu futbol şampiyonunun likanlının burnundan gözlüğünü düşüren belinden çekti. bir tesir yaptı. öbürleri, hepsi, şarabcı da Yeter artık komedi! dedi beni dahil, ağızları açık kaldılar. Gözleri, bü bırakın! Eğer kocam görür veya işitirsr... tün halkm taptığı o futbol asının kansına Asıl ben, ya Rosazza işitirse diye hayran dikilekalmıştı. düşünüyorum yoksa... Meşhur sporcunun güzel karısı, bu za Ne?.. Ne dıyorsunuz?. Yoksa siz'.. feri, bir yerli karamelânın tadını emer gi Yoo.. Ben o değilim. Ama ona pek benzerim!.. bi, emiyordu. 100 bin liralık ikramiyeyi 6486 numara kazandı 25 bin lira 23054, 15 bin lira 9475, 12 bin lira 39533, 10 bin lira da 453 numaraya çıktı Ankara 7 (Telefonla) Bu gün çekilen Millî Piyango keşidesinde kazanan numaraları sırasile bildiriyorum: 100 bin lira kazanan 6486 25 bin lira kazanan 23054 15 bin lira kazanan 9475 12 bin lira kazanan 39533 10 bin lira kazanan 453 5 bin lira kazananlar 5424 16200 3 bin lira kazananlar 2 bin lira kazananlar 4217 5424 12639 12931 16200 35 I5'2 46132 15274 19163 22781 37416 41784 42966 45172 48582 Bin lira kazananlar 3592 8739 16428 25586 32449 38805 395» 5168 5479 6208 8022 10206 1 1188 1 1868 13494 15031 17621 19154 21425 22784 24498 25766 27265 27998 29898 31743 33581 34712 36156 37887 38623 40687 43043 43985 47240 48378 4402 11590 16867 28127 34398 47648 1456 5315 5559 6289 8632 10216 1 1419 12091 13714 15464 18127 19480 21523 23188 24784 25818 27298 28179 30099 31843 33614 35041 37030 37942 38826 41317 43178 44366 47616 48646 5920 13988 17145 28355 35411 47777 8474 14359 21535 31157 35793 48426 8676 14480 21760 32220 36202 4637 5383 6171 7982 9983 10882 11816 13055 14989 16759 19063 20636 22062 24431 25618 27163 27988 29269 31660 33574 34348 35690 37793 38525 39903 41841 43980 47131 48321 49908 Yüz lira kazananlar 2195 3846 5345 5349 5817 6082 6225 6708 8999 9400 10389 10482 1 1431 1 1588 12240 12708 14319 14713 1 5965" 16613 18208 18465 20165 20383 21634 21834 23545 24165 24791 25290 25987 26085 27361 27709 28273 28812 30249 30856 32515 32717 33785 33876 35577 35582 37311 37563 38179 38048 39172 39093 41470 41355 43956 43793 45546 44708 48199 48167 49241 48885 23194 23352 23755 24280 24493 25014 25719 26372 265<87 27052 27785 27983 28314 28813 29141 29579 30095 30413 30754 30938 31232 31679 31981 32467 32947 33365 34039 34484 34880 35211 35447 35863 36417 36661 37194 37782 37909 38191 38730 39330 39619 40441 40808 41118 41671 42213 42484 43042 43578 43837 44325 44673 45272 46046 46388 46686 47169 47916 48228 48993 49169 49272 49917 Atina sefiri ve ilk Türk gazetecisi Agâh Efendi hafidesi ve merhum binbaşı Meh. med Tevfik Beyin haremi, T. C. Merkez Bankası memurlarından Muvaffak Siralin annesi, tüccardan Razi Ergünün kayınTÜEKİYE KADYODİFUZYON POSTALARI validesi, Şehir Meclisi Daimî Encümen aDalga ozunluğn: zasından avukat Avni Yağızla eski Bitlis Türklye Radyosu 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. Valisi Sedad Erimin baldızları, avukat Ankara » T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. Beraet Üngör, viyolonist Ekrem Üngör 12,30 Program ve memleket saat ayarı, ve Vedad Üngörün teyzeleri Bayan DÜL 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 Turk muzıği: (Pl.j 18,00 Program ve memSİNA SIRAL vefat etmiştir. Cenazesi bu gün Moda Bahariye, Yo leket saat ayarı, 18,05 Turk muzıği. Çalanlar: Ruşen Kam, Izzeddın Okte, Fahri Koğurtçuçeşme caddesinde sekizinci ilk puz. Okuyan: Sadi Hoşses. 1 Dede Rast mekteb karşısındaki 37 numaralı evlerin şarkı: (Hatırımdan hıç çıknıaz asla) 2 den saat 1 1,30 da kaldırılarak Karaca Mısırlı Ibrahım Nişaburek şarkı: (Sevmeahmeddeki metfeni mahsusuna defne dıklerinle gonül avutma) 3 Sadeddın Kaynak Hıcaz şarkı: (Meğer ben aldandilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. mışım) 4 Sadeddın Kaynak Hicaz şar•*• kı: (Tuna). 18,45 Türk muziği: Halk turMerhum Sır kâtibi Mustafa Nuri Paşa kulri. Bayram Aracı. 19,00 Serbest saat, 19,10 23207 23244 23289 23342 torunu ve esbak Bolu mutasarrıfı Meh Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 23368 23376 23564 23620 med Nuri Paşa merhumun oğlu ve emekli haberleri. 19,25 Turk muzıği. Çalanlar: Cev23848 23989 24237 24275 süvari binbaşısı Zeki eşi Nazire Ünliğille det Çağla, Fahire Fersan, Refık Fersan, Zuh 24311 24449 24471 24476 İnhisarlar müfettişi Mehmed Ali Yaygara tu Bardakoğlu. I Okuyan: Mefharet Sağ24584 24658 24816 24964 ve Eminönü Tahsil şubesi başmemuru nak 1 Lemi Karcığar şarkı: (Hüsnune 2 Lemi Karcığar şarkı: 25297 25465 25601 25712 Kerim Yaygaranın dayılan emekli albay etvan nazik)mehveşin elâdır) 3 Bedriye(Çeşmanı o / 25722 25827 25920 26147 Talât Tunç 6 3 '940 çarşamba günü saat Muhayyer şarkı: (Kararan sulardan aksini 26385 26411 26463 26467 1 5 te vefat etmiştir. gördum). n Okuyan: Mustafa Çağlar. 26731 26938 26963 27023 Cenazesi 8 '3 '940 tarihine musadif 1 Gulizar şarkı: (Gulşen bahçesinde) 2 27261 27455 27597 27668 cuma günü Kerim Yaygaranın Lâlelide Hüseyni türku: (Ekin ektim çollere) 3 27825 27832 27917 27954 Sami Boyar apartımanından merasimi Hüseyni türkü: (Demirciler demir döğer 28017 28122 28231 28251 mahsusayla kaldırılarak namazı Beyazıd tunç olur). HI Okuyan: Melek Tokgoz. 28348 28401 28596 28694 camiinde kılındıktan sonra şehidliğe def 1 Refik Fersan Nihavend şarkı: (Sen pek güzelsin) 2 Faiz Kapancı Nihavend 28847 28897 29034 29093 nedilecektir. şarkı: (Gel güzelım Çamlıcaya) 3 Os29153 29281 29286 29515 man Nıhad Hicazkâr şarkı: (Şu zayıf goğ29599 29739 29785 29975 süm içinde). 20 00 Konuşma (Mılli kahra30146 30241 30247 30345 manlık menkıbeleri) 20,00 Temsil: Ses Veren 30418 30481 30517 30750 Dağlar. Yazan: Tahir Olgaç. 21,15 Serbest 30762 30778 30813 30924 saat, 21.30 Müzik: Radyo orkestrası. (Şef: 31148 31159 31176 31215 (Dr. E. Praetorius) 22,15 Memleket saat aen küçük teferrüatına kadar yarı, ajans haberleri; ziraat, esham tah31325 31337 31389 31514 vilât, kambiyo nukud borsası (fiat) 22.35 31775 31832 31839 31856 Muzik: Cazband (Pl.) 23,25 23,30 Yarın32086 32321 32362 32372 ki program ve kapanış. 32668 32675 32721 32772 J RADVO Bugtinkü progranT") Bir buçuk senedenberi muazzam bir servet ve itinalarla en son yeniliklerle inşa edilen 33001 33380 34215 34607 35097 35224 35454 35913 36453 36664 37280 37807 38107 38595 38800 39358 39708 40520 40848 41308 41799 42339 42510 43201 435<98 43951 44349 44917 45434 46248 46429 46738 47280 47934 48231 49042 49221 49284 33167 33270 33332 33418 33451 33768 34277 34339 34445 34752 34790 34810 35118 35146 35207 35316 35419 35440 35510 35637 35660 36123 36371 36401 36574 36614 36652 36734 37045 37052 37382 37446 37671 37827 37844 37851 38123 38126 38135 385<28 38586 38726 38994 39135 39155 39448 39478 39479 39795 39894 40425 40527 40594 40713 40929 40939 41048 41332 41543 41629 41826 41962 42146 42400 42447 42453 42545 42622 42902 43270 43366 43550 43639 43675 43802 43973 44110 44258 44375 44412 44547 45055 45214 45217 45562 45655* 45658 46258 46316 46342 46598 46680 46683 46766 46815 47081 47321 47603 47717 48026 48049 48068 48244 48758 48800 49081 49095 49116 49228 49232 49238 49786 49834 49847 MARMARA Yann Akşam M A S I ( ASKERLÎK İŞLERİ *) Şubeye davet Bakırköy Askerlik şubesinden: Şubemizde kayıdlı malul subay ve eratla şehid ailelerinin yoklamalan yapılmak üzere nüfus, maaş, ikramiye tevzi cüzdanlan ve senedi resmilerile birlıkte şubeye müracaat etmeleri. **• Eminönü Yerli Askerlik şubesinden: Yedek topçu asteğmen İsmail Hakkı oğlu Şefik Özerin (22823) en kısa bir zamanda şubeye gelmesi muktazidir. Çocuk Esirgeme kurumunun balosu Kızıltoprak Çocuk Esirgeme kurumun dan: Kurumumuzun sene başmda Kadıköy Süreyya sineması salonunda vermeği ta karrür ettirdiği halde gorulen luzuma bi naen tehir edilen balonun 9 mart 940 önümüzdeki cumartesi akşamı Süreyya sine masında verileceği ilân olunur. L AÇILIYOR. Gala bir suvare ile Istanbul halkına Bugün A S R İ sinemada ESRARENGİZ SUVARİ BIL CODY tarafından oynanmış harikalar ve maceralar filmi Istanbulda ilk defa olarak büyük bir aşk ve macera filmi ilâveten: iki SÜt k a r d e ş Fransızca sözlü Meg Lemonnler • Henry Garat Lucien Baroux 1 Talihliler Millî Pyangonun bu keşidesindeki yüz bin liralık ikramiyeyi kazanan talihliler den bir kısmı da şehrimizdedir. Bu ara. da büyük ikramiyenin bir parçasını Bo monti yokuşunda Ebekız sokağında oturan Yataklıvagonlar şirketi muhasebecisi Haldunun refkiası Afife kazanmıştır. Afife, evvelâ bu haber kendisine ve. rildiği zaman inanmak istememiş, ve her defa bilet aldığı bayii biraz sonra karşısında görünce, Tamam! Zaten ben de seni bekli yordum, demiştir. Kendisile görüşen bir muharririmize de sadece: « Elime on bin lira geçti diye haya. tımın tarzını değiştirecek değilim. Bu paTa ile kızımm tahsilini ikmal ettirmeğe çalısacağım» demiştir. Yüz bin liralık ikramiyeyi kazanan biletin bir parçası da Mahmudpaşada Tarakçılarda bir fanile mağazasınd tezgâhtr Cakırdadır. Çakır, evvelâ bu bileti yalnız olarak almış ve bir kaç gün sonra da Avadis, Zeki ve diğer bir arkadaşına; Yahu! Sizi de şu biletime ortak yapayım. Belki aramızda bir talihli vardır. Verdiğiniz para yabana gitmez» diye takılmış, arkadaşları da bu teklife uyarak bilete ortak olmuslardır. Bu suret. Ie büyük ikramiyenin bir parçasını dört arkadaş aralannda taksim etmişlerdir. Bugün SAKARYA sinemasında • Aşk... Zarafet... Kahkaha ... 50 lira kazananlar 256 125» 485 402 895 875 1 108 1273 1483 1492 1927 1965 2658 2671 3011 3037 3352 3455 3753 3927 4469 4479 4831 4982 5269 5288 5980 5998 6274 6548 7579 7677 7870 7904 8544 8717 9317 9394 9555 9591 9915 10024 10133 10203 10399 10513 10776 10892 11103 11165 11404 11412 1 1 585* 11619 11951 12075 12440 12458 12656 12689 12881 12896 13236 13254 13493 13867 14027 14056 14352 1455*6 15187 15498 16075 16078 16502 16521 16710 16844 17149 17158 17362 17450 17606 17627 17983 18057 18712 18753 19150 19249 19391 19454 19607 19646 19791 19862 20335 20363 20721 20729 20793 20796 21117 21271 21564 21609 21889 21902 22139 22264 22329 2245<8 22726 22730 321 268 778 492 991 896 1295 1299 1803 1827 2135 2251 2779 2788 3214 3218 3477 3612 3941 4228 4557 4576 5061 5067 5568 5768 6076 6197 6907 7092 7678 7824 7987 8373 8719 8962 9416 9446 9643 9765 10058 10120 10252 10269 10526 10555 10951 11028 11185 11192 11426 11435 11813 11919 12104 12245 12503 12529 12778 12796 13029 13115 13327 13371 13952 13979 14161 14194 14607 14730 15665 15750 16311 16313 16575 16592 16861 17075 17214 17221 1 75*76 17599 17687 17816 18079 18442 18862 18884 19331 19358 19465 19536 19709 19769 19876 20054 20534 20548 20749 20753 20906 20987 21423 21465 21680 21719 21929 22005 22276 22281 22497 22542 22764 22052 istanbulda İlk defa ve nev'lnde yekta bir fllim C 100 bin liranın iki parçası da Tek Kollu Cemalde... Millî Piyangonun son keşidesinde çıkan yüz bin liralık en büyük ikramiyenin her iki parçası da, Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi tarafından satılmıştır. Birinci yüz bin lira, Mahmudpaşada Tarakçılarda, 10 numaralı fanilâ mağazasında tez gâhlar Çakırla üç arkadaşının aldığı müşterek bilete, ikinci yüz bin lira da Bomontide, Ebekız sokağında, Vagon Li Şirketi muhasebecisi Bay Halukun eşi Bayan Afifeye çıkmış ve talihliler, bayileri Tekkollu Cemalden paralarını almışlardır. 322 793 1037 1404 1882 2425 2842 3286 3752 4342 4807 5187 5807 6245 7371 7852 8494 9239 9526 9817 10129 10359 10681 11089 11277 11534 1 1940 12255 12575 12806 13151 13432 13999 14241 15170 15806 16477 16625 17147 17298 17604 17837 18447 19062 19387 19562 19771 20324 20692 20774 21063 21526 21878 22058 Nimet gişesi talihlilerinden 100 bin lira kazanan 22314 Bayan Feride Gur 22707 Millî Piyangonun ikinci keşidesinde, 23096 Nimet gişesi, her zaman olduğu gibi bu Tamamen cLceler taraftndan oynanmış fevkalâde macera filmi Eğflendirici ve şayanı hayret Cücelerin Korkunc Şehri İlâveten: Yenı Foks Jurnal havadisleri Fransızca sözlü En son ve en büyük muvaffakiyetleri Loretta Young Warner Baxter ve Cesar Romero'un Zorla Güzellik Olmaz Sevimli ve dilber Ispanyol yıldızı Imperio Argentina nın en son yarattığı büyük bir aşkın romanı T Nimet gişesinden ikramiye l kazananlar Gözler kamaştırıcı dekor Lüks ve ihtişam dolu sahneler Kızgm çöllerin esrarlı havatı Dünya destan ve efsanelerine karışan sahralarm korkunc sırları 10,000 lerce figüran Emsalsiz bir temsil heyeti Herkesi coşturan oriiinal Arab havaları ve rakısları Memleketimizin şarkı ve gazelleri... TAKSİ Sinemasında BugUn matinelerden itibaren SUMER Sinemasında sarkllı TUrkçe sttzlU ve TUrkçe şarkılı defa da en başta 100,000 liralık büyük ikramiye olmak üzere, bir 25,000, iki parça 15,000 ve bir 10,000 lirayı, talihli müşterilerine kazandırmıştır. 6486 numaralı biletle 100,000 lirayı Nişantaşında Güzelbahçe sokağında 16 numarada Bayan Feride Gür, 23054 numaralı biletle 25,000 lirayı adresini vermiyen bir bay, 15,000 lirayı 9475 numaralı biletle Uzunçarşıda, 49 numarada sarac Bay Mehmed, ikinci 15,000 lirayı 9475 numaralı biletle Kadıköyünde Koşuyolunda, 18 numarada Bay Ahmed, 10,000 lirayı 453 numaralı biletle Pangaltıda Bayan Seher almıjlardır. TUrkçe sözlü ve ispanyolca I Fransızca dersleri Yirmi senedenberi resmî mekteblerde lisan dersleri veren mütehassıs bir Türk öğretmeni, evlerde hususî fransızca dersleTİ vermeğe talibdir. Bakaloryalara hazırlamak için ayrıca riyaziye dersleri de verebilir. Ücret son derece ehvendir. İstiyenlerin gazetemizde V. B. rümuzuna mektubla müracaatleri. Hususî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog