Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 r.îart 1S4Ö CUMHURlYET Kâdiseler arasında avada uçan sesleri anten denîlen öksesile yakalayıp hemen kafesi içine çeken radyodan bahtediyorum. Harbin ilk günündenberi bunun ne korkunc, ne acayib bir tezad kutusu haline geldiğinin farkında olmayan var mı? lşte fransızca konusan bir Alman istasyonu: Denizlerde lngiliz hakimiyetinin sıfıra indiğini ispata çalışıyor. Yelkovanı bir milimetre kımıldatınız, alman c« konuşan bir Fransız istasyonu çı«ercih etmektedirler. Bitaraflann zayiatı, | tahlisiye sandallarından boş bir sandal kar ve size, evvelki iddianın tam aksini ağ:rdır.s> Şimal denizinde bulunmuştur. söyler: Alman denizalhlan iflâs etmistir. Holandaya bomba atan meçhul Almanların izahatı Parisle Berlin arasındaki bin kilometrelik Berlin 7 (a.a.) Birçok bitaraf gaze mesafe radyoda bir milimetreye iner ve tayyare Amsterdam 7 (a.a.) Bu gün Schi telerin Alman tayyareleri aleyhindeki it on sekiz saatlik yolu size bir saniyede alermonnikoog adasına meçhul bir tay hamları münasebetile resmen beyan edil dırır. Fransız • Alman harbinin iki zıd yare tarafmdan bomba atılmıstır. Pat dıgine göre Şimal denizi üzerinde uçan kutbunda sivrilen zekâ uçlaruun tezadlı harb iddialarile temasa gelebilmeniz için parlayan bomba bir kişinin ölümüne, iki ki • Alman tayyarelerinin bir düşman gemisi refakatinde sefer etmekte olan bi mağınızm hafif bir hareketi kâfi. şinin yaralanmasma sebebiyet vermişlir. Bu size, ateşler içinde taıaf Bir Holanda vapuruna taarruz yesıni bir geminin bu harb gemisinin hima yanan hafif hareket, kahraman sesini de Finlandiyanın mi taleb etmiş olduğunu, yoksa bu Amsterdam 7 (a.a.) Hansweert haıb gemisi tarafmdan cebren bir kontrol isittirebilir: Viborg yanıyor, Viborg yıkıadındaki Holanda bayrağını hâmil mo limanına mı sevkedilmekte bulunduğunu byor, dün gece düşman tayyareleri bir törlü vapur, Şimal denizinde ve lngiliz sivil hastaneyi bombalamıslardır. Mutayin etmelerine imkân yoktur. sahillerine pek uzak olmayan bir noktaI ayyarelerin yapabilecekleri şey, bita hayyilesi en kıt adam, Finlandiya kadar da, bir Alman tayyareainin taarruzuna uzak bir diyarda olsa bile, çatısına, hatta raf geminin bir düşman harb gemisi refauğramıştır. Vapur, Nevvcastle'den An bahçesine elli kiloluk bir bomba düşen vers'e gitmekte idi. Alman tayyareci, va katinde sefer etmekte olduğunu müşahe hastanenin, duvarlan yıkılan, tavanı çöpur ve mürettebatını mitralyöz ateşine de vf tebyin etmektir. Bir kontrol limanı ken, bir çok yerleri tuzla buz olan koğuştutmuş ve bunlardan birisi kolundan ya na doğru sevkedilmekte olan bitaraf bir Iannda, sancıyla, nöbetle, ölümle boğugeminin bir düşman harb gemisinin refaralanmıştır. şan hattaların halini gözönüne getirebi Alman tayyaresi tarafmdan atılan altl katinde sefer yapmakta telâkki edilerek lir; düşünebilir ki o anda bu faciaların bomba, vapurun ya'vinına düşmüşse de bu itibarla beynelmilel kavaide tevfikan tahmin ve tasavvur kadrosundan dışarı kendisine taarruz edilmesinden mütevel vsoura isabet etmemiştir. firlayan sayısız şekilleri olagelmektedir. Bir petrol gemisi tecavüze uğradt lid mes'uHyet, bu gemiyi arzusu hilâfına Merhameti en kıt bir adam da, Avrupabir düşman limanına gitmeğe icbar eden nın ucunda namuslu bir millet, kendi faLondra 7 (a.a.) Schell kumpanyahasım tarafa racidir. ziletinin cehenneminde yanıp kül olursına mensub ve Swansa limanına mukayŞimal denizinde faaliyette bulunan bü ken, başka bir yerde en masum eğlenceyed «Onbir» adındaki lngiliz petrol gemisi, dün gece lskoçyanın şark sahilleri a tün Alman tayyarelerine düşman harb ge nin beserî duygu vahdetine nekadar zıd, çıklarında iki Alman tayyareai tarafmdan rrr'eri refakatinde tefer etmemekte olan hain bir neş'eyi köpürttüğünü hissedebibombardıman edilmiş ve mitralyöz ateşi ve yahud hasmane harekâta girişmiyen lir. Fakat parmağın hafif bir hareketi, obitaraf gemilere taarruzdan sakınmalan daya gene Berlinden, Paristen, Londrane tntulmuştur. Bir tayfa yaralanmKtır. emıi verilmiştir. dan gelen operet ve cazband »esleri dolBir Alman tayyareai düsürüldü Alman tayyar;lerinin bitaraf gemilerin durur. Avrupa eğleniyor. Bir ucunda Londra 7 (a.a.) Hava lşleri Neza müıettebatma mitralyözle taarruz etmek yangın, çığlık, ölüm, bir ucunda şarkı, reti, bu gün öğleden sonıa iki lngiliz av te olduklan iddiası doğru değildir. Böyle neş'e, hayat, Avrupa yanıyor ve eglenicı tayyaresinin lskoçyanın şimali şaTki sa bir hal ancak içinde araştırma yapılmak yor. hilinde Heinkel tipinde bir Alman tay isteniien bitaraf bir geminin durmaktan Bütiin bu korkunc, bu acayib tezadlar yaresini düşürmüg olduklarım bildirmek veya bayrağını göstermekten ve yahud bir saniyenin ve bir kutunun içindedir. tedu. muayyen bir yolu takib etmekten imtina Korkuncdur, fakat bizi dehşete, acayibtngiliz tayyareleri Almanyada etmesi takdirinde vaki olabilir. Alman dir, fakat bizi hayrete düsürmez. Görgütayyarelerinin tahlisiye sandallannda bu sü en kıt adam bilir ki insan beyni böyle 1000 uçuş yapmiflar bir tezad kumkumasıdır ve insan hayatı, Londra 7 (a.a.) Hava lşleri Nazırl luı an bitaraf ve hatta düşman gemileri tavfalannı mitralyöz ateşine tutmuş ol müthis tezad kutubları arasında perende fCingley Wood, Avam kamarasında be atan hareketlerin korkunc ve güzel bir ic'di^sı da do^ru değildir. yanatta bulunarak Krallık hava kuvvctterkibinden baska bir şey değildir. lerine mensub tayyarelerin şimdiye ka lngilizlerin serbest bıraktığt Bu kutunun bir harikulâdeliği de, o tedar Almanya üzerinde binden fazla uçuş Almanlar zadlan kulağımızla idrakimiz arasındaki yaptıklarını söylemiştir. Londra 7 (Hususî) Asama Maru pek kısa yola sevketmesi ve anî bir kavBir Holanda vapuru kayıb adındaki Japon gemisinde lngilizler tara rayışa imkân vermesidir. Bu kutu böyle Amsterdam 7 (a.a.) Içinde 18 kişi fmdan tevkif edilip askerük çağında bu bir kutudur. Içindeki hakikat, her kulağa olduğu halde Londraya gelmesi bekleni lunmadıklarından dolayı Japonlara tes açık. Dehşet! len 920 ton hacmindeki ve Grutto adın lim edilen 9 Alman genci, memleketloMFakat... Böyle. daki Holanda bayrağını hâmil vapurun ne dönmek üzere bu gün Siberyadan trene binmişlerdir. taarruza ugramış olmasından korkul PEYAM1 SAFA Askerlik çağında bulunan diğer 16 maktadır. Grutto'nun Londraya salı günü gelmesi beklenilmekte idi. Bu vapurun Alman el'ar» mevkuf bulunmaktadırlar. Miittefikler denizlere hakimI Dün iki Alman tayyaresi daha düşürüldü Meçhul bir tayyare Holandaya bomba attı Tezad kutusu LONDRA MEKTUBLARI NALINA Bırakalım yapsın î abahat bende imiş! Çünkü Istanbul sehrinde yapılan ufaktefek, alelâde işleri, Vali ve Belediye Reisimiz Lutfi Kırdarla görüştükten sonra y«ızdığım yazılarda, bir imar hamlesi olarak gösterdim. Muhterem Valimiz, büyük bir tevazula aksini iddia ediyor, henüz hamle denilecek bir şey yaptığımız yok, diyor. Fakat kabahat büsbütün bende değildir. Kaç yıldır, Istanbulda, imar namına bir şey yapıldığı yoktu; hatta bütün matbuat, hep bir ağızdan feryad ettiğimiz halde, şu Taksim, Harbiye gibi meydanlarda, Ebedî Şefin abide ve heykelleri karşısına dikilen kokmu; aptesaneleri bile kaldırtamamıştık. O zaman, Belediye, sanki gazetclerin istedikleri şeyleri inadına yapmamaktan zevk duyuyor gibi bir ruhî halet gösteriyordu. Allahın denizi dururken süprüntüleri, şehrin burnunun dibinde, rüzgâr üstüna ve bu arada, Hürrıyetiebediye tepesi cıvarına döküp de Istanbulu korkunc bir sinek istilâsına uğratan Beledıyenin, o zamanki yerden göke kadar haklı şikâyetler karşısında gösterdiği asabiyet ve hiddeti, inad ve ısran unutmak kabil midır? İlk vazifeleri temizlik ve sıhhî hizmetler olan bir Belediyenin, o süprüntüler meselesindeki korkunc gaflet ve inadını ve diğer tanzim ve imar işlerindeki ihmal ve lâkaydismi senelerce gördükten sonra, Doktor Lutfi Kırdarın bir sene içindeki faaliyetlerini, bir «imar hamlesi» addetmemek mümkün müydü? Çek ordusu yeniden teşkil olunurken... Milletin gösterdiği yüksek vatanperverlik Muayeneye gelen mariz bir gönüllü: «Yapmayınız doktor, diyor, benim için hizmete ehliyetli değildir demeyiniz!» * • & *#< ^ K * A't Fransada tensık edilen Çek ordusundan bir Jctt'a tahmde ııunımınııııııııllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllıııııl"»™ ' Tallin 7 (a.a.) Ordu yüksek ku Parise muvasalat etmiş ve derhal Cumhur Londra 7 (a.a.) Deniz mehafili, mandanı, parlamentoda beyanatta bu • Reisi Löbrön tarafmdan kabul edilmiştir. Queen Elisabeth vapurunun tespit edil lunarak Estonyanın gayrimuharib adde Mülâkat bir saatten fazla sürmüştür. Summiş olan tarihten iki ay evvel hareket et dilmesi lâzım geldijini, yalnız çok fena ner Welles bilâhare Başvekâlet daiıesine mesini şu suretle izah etmektedirler: ahvale karşı koyabilmek üzere hazırlan giderek Daladye ile uzun bir mülâkatta Bu vapurun bulunmakta olduğu tez ması muktazi bulunduğunu söylemiştir. bulunmuştur. Ruzvelt'in mümessili, Amegâhlar, Alman tayyareleri için enteresan Halkın yeni iktısadî fcdakârlıklara kat rikan ve lngiliz gazetecilerini kabul edebir hedef teşkil etmektedir. Diğer taraf lanması icab etmektedir. rek, aşağıdaki bevanatta bulunmuştur: tan bu vapurun hareketi, içinde iki zırhlı « Pazar gününe kadar Pariste kalaİle bir kruvazörün, bir tayyare gemisinin cağım. Buradan tayyare ile Londraya give iki torpito muhribinin inşa edilmekte derek, lngiliz ricalile de görüştükten sonolduğu tezgâhların mühim bir kısmım ra tekrar Parise döneceğim. Fransayı zıeerbest bırakmaktadır. yaretimden istifade ederek Lehistan BaşAnkara 7 (Telefonla) Maaş kanuvekili ve Hariciye Nazırlarile de mülâkatnuna müzeyyel 1 574 sayılı kanunun 3 ünlarda bulunacağim. ÇekoSlovakya ve A cü maddesi Meclise verilen bir lâyiha ile vusturya ricalile de görüseceğime dair vregu şekilde tadil edilmektedir: rilen haberler d^nı d»ğildir.» Paris 7 (a.a.) Gard.Herault ve «Ihtilâs ve irtikâb suçlarından açığa çışarkî Pireneler departmanlarında eski karılan subay ve askerî memurların açıkElize'de komünist fırkasma mensub 444 meclisi ta bulundukları ve vazifelerinden veya aParis 7 (a.a.) Ziyaretlerine başlaumumî azasının vekâletleri iskat edil di ve şahsî suçlarından mevkuf olarak mış olan Sumner Welles, saat 15,50 de miştir. muhakeme altına alınan subaylarla askerî Elize saravında Reisicumhur ve saat 6 komünist mahkum oldu memurların ve bilumum gedikli baş . 17,10 da Başvekil Daladye tarafmdan Parii 7 (»•»•) Askerî temyiz mah larla kıdemsiz çavus ve onbaşı eratın as kabul edilmiştir. Welles. Daladye'nin yakemesi, komünist fırkasını yeniden tesis kerî ceza evlerinde mevkuf ve mahpus nmdan s?'t 18.50 de ayrılrrntır. etmiş olduklarmdan dolayı mahkum edil kaldıkları müddetçe yalnız er gibi iaseDaladyenin ziyafeti miş olan 6 komünistin istinaf müracaatle leri temin olunur. İleride beraet etseler Paris 7 (a.a.) Daladye, bu akşam dahi krndilerine bir şey verilmez.» rini reddetmiştir. Hariciye Nezaretinde Sumner Welles şerefir» bir ziyafet vermi<!tir. M. Lebrun ve Dalaclier, Yeni zırhhlar yapmak Muharib değilmiş ama, Amerikan müsteşanm fena ahvale karşı hazırkabul ettiler için Kuin Elizabet'i Paris, 7 (Hususî) Amerikan Harilanması lâzımmış! çabuk bitirdi ciye Müsteşarı Sumner Welles bu sabah lngiliz bahriyesi Estonyanm hali! Welles Pariste Mevkuf veya mahpu» subaylarla askerî memurlara dair bir madde Fransada komünistlere karşı mücadele * Londra 7 Lord Halıfaks dun akşam yolluyor Budapeşte 7 (a.a.) Meb'usan meclisi, «oklu haç» grupuna mensub meb'us sarayda Kral taralından kabul eaılmıştır. Vasinçton, 7 (a.a.) Hariciye Müs* Roma 7 Bu kış esnasında dorduncü lardan Gruber'in teşriî masuniyetini redefa olarak dun ak§am Romada kar yag teşan Welles'in Ruzvelt'e, hususî bir siffetmiş ve kendisi parlamentodan çıkar reye göre tanzim edilmis kısa mesajlar mıştır. çıkmaz tevkif edilmiştir. Gruber, şimdiki * Berlin 7 Goering, Yugoslavya Tlca göndermekte ve bu mesajlarda AvrupaMacar rejimine düşman gizli bir teşekkül ret Naarı Andresyi kabul etmıştır. daki vaziyetin anahRtlar,ını hulâsa etmekvücude getirmiş olmakla itham edilmek* parıs 7 Cezair valiı umumısi, Dahi te olduŞu bildirilmektedir. te Mr. liye Nazırı Sarraut ile Cezaire taalluk eden mali, iktısadi ve idari meseleler haljkmda görü^mek üzerc Parise gelmiştrr. * Bruksel 7 Namur mmtakasındaki Brescia 7 (a.a.) Brescia yakınında Londra 7 (a.a.) Hüviyetleri meç komünist mehafllinde yapılan araştırmalar esnasında bir çok beyanname va rısa kâin bir el bombası fabrikasında esbabı hul iki lrlandalı tethişçi, bir garaja teleleler musadere edilmiştir. Gand'dakl Ad henüz tayin edilmemis olan bir infilâk vufone ederek ismini verdikleri bir caddede lıye makamatı, fesad telkin eden riaaleleri kua gelmiştir. Fabrika, kısmen harab olbir gözcünün nezareti altında olmaksızın dağıtan komünist propagandacıiarın tev muştur. 6 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmış bırakmış olduklan bir otomobilin tamiri kıfme başlamıştır. tır. için bir makinist gönderilmesini istemiş* Mekslko 7 Meksika ile Merida araler ve bu babda icab eden bazı malumatı sında kaybolmuş olduğu dun haber verilda vermişlerdir. miş olan uç motörlu tayyare, SıerıasanMakinist, tam otomobili hareket ettj Martin'de bulunmuştur. Vaşington 7 (a.a.) Ruzveltin gazereceği sırada karbüratörle temas haline Tayyare, mecburî bir inlş yapmıştır. İçingetirilmiş olan bir bomba patlamıstır. Mu. dekilerin hepsi, pilot muvaini ile bir yolcu tecilere «Amerikanın yeni araziye ihtiyacı yoktur» suretinde söylemiş olduğu sözcize kabilinden olarak otomobilin uğra. müstesna olmak üzere, kurtarümıştır. Malum olduğu veçhile tayyarede beş yol Ier, siyasî mehafilde âyandan Reynauldmış olduğu hasardan başka bir guna hacu olmak üzere 12 kişi vardı. sun merkezî Amerikadaki İngiliz ve Frangnr vukua gelmemi'itir. * Sofya 7 İtalyanın yeni Sofya sefiri sız müstemlekelerinin satın alınması suKont Massımo Magistratl, dün buraya gel retindeki teklifine muhalif telâkki olun miş ve istasyonda protokol şefile Alman m^ta ve bu yolda tefsir edilmektedir. sefiri ve diğer bir çok zevat tarafmdan karşılanrmstır. * Berlin 7 Yugoslav Ticaret Nazırı Paris 7 (a.a.) Askerî mahkeme, Andres, AVman iktısad müsteşarı tarafınmemleketlerine ihanet etmiş olmakla itParis 7 (Hususî) Meb'usan meclidan kabul edilmiştir. Yapılan anlaşma, ham edilen Alman radyolanndaki Fran Cermen Yugoslav iktısad! meselelerinin si, hükumetin ziraat siyasetini müzakere sız spikerleri Ferdonnet ile Obrecht't gı takdirinde tam bir noktai nazar birliği bu ederek, kabineye müttehiden itimad reyaben idama mahkum etmistir. lunduğunun tebyinine medar olmuştur. yi vcrmiştir. Macaristanda gizli bir teşekkül ÇKÜCÜK HABERIEO Müsteşar Rmvelte mesajlar îrlanda tethisçilerînin yeni bir suikasdi Bir îtalyan bomba fabrikasında infilâk Amerika müstemleke satın almıyacak Alman radyolarında Fransız spikerler idama mahkum oldu Fransız meclisi hükumete itimad beyan etti Londra, (Hususî muhabirimizden) dolunan gönüllülerin bir kısmı ötedenberi Belediye Reisimiz, son beyanatmda, Bilhassa ÇekoSlovaklarla meskun olan ecnebi memleketlerde oturan, bir kısmı bir arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, yapLondradaki mahallemde geçen gün büyük da vatanlan Almanlar tarafmdan işgal e tığı ve yapacağı işleri adeta korka korka bir coşkunluk görüldü. Sabah postası, zin dildikten sonra memleketlerden ayrılmış müdafaa ediyor; o kadar ki sözlerini okucire vurulmuş vatanlarına hizmet etmek olan kimselerdir. Bunların arasında Po yunca, onu bir suçlu, bir mazlum addeteklifinde bulunmuş olan ÇekoSlovakla lonya ordusunda zabit ve nefer olarak dersiniz. ra sefarethanedeki askerî memurlarma hizmet etmiş olanlar da vardır. Bunlar Elinden geldiği kadar çalışan ve başarRumanyaya müracaat etmeleri lüzumunu bildiren bir evvelâ Litvanya veyahud ma heyecanı ile çırpınan bir belediye retakım emirler getirdi. ÇekoSlovakyalı geçmişler ve müteakıben Fransaya gel iaini, böyle maneviyatı kyık bir hale getidostlarımın gözleri neş'e ile parlıyordu ve mişlerdir. İnsan birkaç dakika içinde ken ren, itiraf etmeliyiz ki biziz. Dün, hiç bir bana: «Millî komitemizin meşruiyeti ta dilerinden bir çok şeyler öğreniyor. Ruv şey yapılmadığından şikâyet ediyorduk; lar, eski müttefiklerinin esirlerini serbest nmdıktan sonra ÇekoSlovak ordusu, arbugün yapılan, yapılrnak istenilen şeyleri bırakmışlar ve hatta kaçmalarına yardım brğrnemiyoruz ve hepimiz başka bajka tık bir hakikat olmuştur.» diyorlardı. Büetmi^lerdir. Gönülüler arasında Amerikaşeyler istiyoruz. yük Harbe iştirak etmiş olan Çek lejyolı ÇekoSlovaklar vardır, bunlar, Amerinerlerinden birisi, sevincinden ağlayor ve Sığınak istiyenler, elbette çok iyi bir ka vatandaşlığı hakkını kaybetmeği göze şöyle diyordu: şey istiyorlar; fakat Istanbul Belediyesimn alarak Kanadava geçmişler ve gönüllü « Tabiî, vatammı yeniden müdafaa yazılmışlardır. Resmî Çek makamları, me bir kaç yüz bin, hatta bir kaç milyon liraedeceğim. Büyük demokrasiler, cumhuri denî vazifelerini ifayı ihmal etmeği asla sile 700 bin kişiye sığınak yapmak kabil yetimizin mahvolmasından mes'uldürler. arzu etmiyorlar. Bu cümleden olmak üze midir) Londra, Paris gibi büyük ve zenfakat bunları unutmak lâzım. Demokrasi re Amerikanın bitaraflik kanununa harfi gin şehirlerde, 25 senedenberi sığınak yaler, yeniden bizim müttefiklerimiz olmuş ven riayet ediyorlar. Kayıd muameleleri, pılıyor; fakat, bu is gene ikmal edilmeklardır. Şu halde hürriyetine kavuşturulma bupimlerde Fransada, müstemlekelerinde ten çok uzaktır. Halbuki o şehirlerdeki sı icab eden Avrupa için yapacaklan ri ve lngiliz imperatorluğunun her tarafında binaların ve evlerin hepsinde, sığınak hizdalde onlara yardım etmeliyiz. \'atanımı vamlmaktadır. Yalnjz Kanadada ^0.000 metini görecek bir bodrum katı, bir şarab zın bizim filî ve amelî mesai birliği.miz ÇekoSlovak yaşamaktadır. Gönüllülerin mahzeni vardır. O büyük şehirlerde, kiloolmaksızın kurtarılmasına müsaade "de kaydını tam bir seferberlik itmam edecek metrolarca uzanıp giden ve Metro denilen meyiz. Böyle bir hareket, kahraman bir tir. Bu seferberlikte ne tazyika ve ne de yeraltı tramvayları, daha doğrusu demiryolları vardır ki buraları yüz binlerce inmillete yakışmaz.» cebir ve şiddete müracaat edilmiveceksana sığınak hizmetini görebilir ve.«eçen Bu düşünce, bijtün Çeklerin, Slovakla tir. tyfillî ÇekoSlovak komitesi, Büvük Harb esnasnndaki lejyon sibi, bütiin Çe K«rl»Jo gO» jTiüytü*. P».«i«« m . ç l . » 1^5r« nn, Karpat Ruelarımn. ÇekoSlovak sefaları bile icabında sığınak olabilir. Fakat rethanesinde de çfrad kaydedildiği «aat koSlovaklann her giln takriben 50 ınübütün bunlara rağmen, bütün bu şehirlelerde ayni yüksek kuvvei maneviyeye sa racaatçinin vaziyeti tetkik edilmek^edir. rin halkını alabilecek kadar sığınak yokhid oldum. Doktor, herhangi bir müraca Bu suretle önümüzdeki ay içinde CekoSlovak kıt'iatının Fransada karaya cıkari' tur. Belediye, şehrin tanzimine sarfettiği atçide bedenî bir ânza görduğü zaman mal?nna ba«lanılacaktır. Fransadaki 15 ve edeceği paralarla beton sığınaklar yaderhal: parsa buralarda, topu topu bir kaç bin ki< Doktor, bana bunu yapmayınız!.. bin kişilik ilk fırka tamamlanmıstır. Biitün vervîizünde da^m'k bir halde 1 milşi sığınabilir. Allah göstermesin, lüzum Benim için: (Hizmete ebliyetli değildir.) von ^00 bin Ce''oSlovak vardır. Bu har hasıl olduğu zaman, oralara girmek için, diyemezsiniz!» nidası yükseliyordu. M ÇekoS^ovak sevkülcevişleri d^^il. halk birbirini çiğner. Doğrusunu isterseAskerî doktorla kur'a neferi arasında Fran='^ Ba«kumandanlığı idare eder"in n>z, lstanbulun baştan aşağı ahşab mahaldaima bu dostane mücadele vardır ve bu den CeVo^'ovsk ordusunun marıevî l'iy lelerini ortadan kaldırmak, sığınaklardan da demokrat bir orduda hüküm süren demeti çok büyük olaca'tır. F»"nebi mem evvel yapılması lâzım gelen bir iştir. mokrat zihniyetin nişanesidir. AtaşamiliBir şehir için faydalı olan, pratik sığıleketlprde vaşavan fekoSlovaklardan ter «hizmete ehliyetlidir» kararını imzala m!"'<'kkeb o'sn Ce^oSiovak ordusu. mu naklar, şu veja burada yapılacak nihayet dığı zaman gönüllüler genis bir nefes alıvakkpten ictilâ edilmi'' mem''>'"'>*lenrtîn 500600 kişi alabilen umumî sığınaklar yorlar... Bunlardan bir çokları, babaları tnoraVı'^rırda ya«»v?n bütı'n Cpk'er ve değil; her binanın kendi içindeki sığınaknın, akrabalarının da, gönüllü kaydedilmış 5!ovaklar irin canlı bir sembol lardır. Benim evimin veya oturduğum olduklannı müftehirane anlatıyor. Kayapartımanm bodrum katmda, Belediyenin sığınak yapmasını istiyemem ya. Ben istesem ve Belediye de razı olsa bile, buna ne para, ne de malzeme yetişir. Büyük şehirîerde beton sığınaklar yapmak milyonlar ve milyonlar işidir; uzun zaman işidir. Geçen sene, Cumhuriyet, lştanbul halk;ndan ilkönce neler yapılması muvafık olacağını sormuştu. Aldığımız cevablan neşretmiş ve bütün isteklerin bir tasnifini yapmıştık. Bundan ilham aîan Belediye Reisimiz, en çok yol istenildiğini görerek en büyük faaliyeti yola vermiştir. Fakat tes'im etmek lâzımdır ki evvelâ, bütün yol /an Bor'm e?i olup bu sene hizmete girtcek olan Rifltyd lan yapıp sonra diğer istekleri ve ihtiyacsikletinin yüzde 40 ı yani 15,000 lan tatmine teşebbüs etmek, aşağı yukarı Dünkü sayımızda Anadolu Ajansmın bir haberine atfen 35,000 tonluk Jan tonu zırhlara talısis edilmiştir. Zırh güver 1520 sene, belki daha fazla zaman, lsDark zırhlısının denize indirildiğini yaz . tesi 200 milimetre, zırh kuşagı 225 400 ti'bulda, yoldan başka birşey yapmamak mıştık. Ajans haberinde bir isim yanlış milimetredir. Ağır topları dörtlü iki ta demektir. O vakit de pek haklı olarak şuiki«i de nu isteriz, bunu isteriz, diyenler olacaktır. lıfı vardır. Denize indirilen geminin ismi rete konulmuş olup taretlerin Geçen gün de, bu sütunda yazdığrm Jean Bart (Jan Bar) dır. Jan Dark is baştadır; tam kıça ateş edemezler. gibi, istemek medeniyet istemek demekminde 6,496 tonluk bir kruvazör vardır tir. Fakat bütün istenilenleri hep birden ki mekteb gemisi olarak limanımıza da bpşarmak, kudretlu tabiat hazretlerinin gelmiştir. bile elinde değildir. İstenilen şeyleri sıraJan Bar 1 65«0 de doğmuş 1 702 de öltstanbul 7 (a.a.) Balkan hekimleri ya koymak ve tedricen yapmak, bizim müş meşhur bir Fransız korsanıdır. 1 4 ünşahsi, meslekî ve zümrevî heves ve istekcü Lui, onu sarayına davet ve deniz alba birliği Türk komitesinden: Balkan hekimleri birliği Türk komite lerinıizin değil, ancak mütehassıslann ve yı nasbetmiş, bu yaman denizciye asalet unvanı vermiştir. Simdi, onun ismini ta si, Anadolu zelzele felâketi münasebetile mes'ullerin vazifesidir. Şiddetle tenkid ve şıyan yeni gemi, bu sene filoya iltihak e aralarında toplayarak gönderdikleri 6200 muuhaze edilecek şey, «yapmak» değil, decek olan Richelieu (Rişliyö), zırhlısı dinardan dolayı Yugoslav hekimler bir «vapmamak» tır; «faaliyet» değil, «atanın eşidir. 1937 ikincikânunda Loire liği komitesine elenen teşekkürlerini bil let» tir. dirmeği bir vazife addeder. Belediye Reisimizin beyanatındaki (Luar) tezgâhlannda kızağa konulmuşmütevazı oîmaktan da çıkarak adeta maztur. 1939 senesi birincikânununda denilum bir hal alan ruhî haleti görünce, onun ze indirilmesi mukarrerken üç ay teahhuryapmak ve başarmak heyecanını baltalala yeni denize indirilmiştir. 1941 de filoyacağımızdan korkarak bu satırları yazıya iltihak edecektir. Eşi ise, bu sene hizMerakeş 7 (a.a.) Merakeş mınta yorum. mete girecektir. kası köyleri, üç nevi farenin istilâsına maBir müddet evvel, bu sütunda, neşrethransanın inşa ettiği 4 tane 35,000 ruz kalmıştır. Bu fareler, bostanları, hu tiğim bir kaç dilek arasında Beyoğlundatonluk zırhlının ikincisi olan Jan Bar'ın uubat, portakal ve badcm ağaclarını tah ki yaya kaldırımlarının bozulduğunu ve i kadsr kullanıl yaz srelmeden yapılmasını rica etmiştim. boyu 244 metre, eni 33,10 metre, çektiği rib e^n.ışlerdir. ^ su 8,10 metredir. 155,000 beygir kuvve mış clrr. müdıhfcle çarrt'ıcrinin kifayet Bunların hemen tamirine başlandığı gibi hiikumet Beledive, diğerlerini de kabul etti, Eskitile saatte en az 30 mil gidecektir. 4 us sizliği anlaşılmış oldugunda.ı Halkın. dikurludur. Mürettebatı 1500 kişi olacak memurları getiııVcek hor farnva 23 san den olsaydı, çok beklerdik. leklerine karşı bu kadar hassasiyet göstetır. b tane 380 lik top, 15 tane 152 H tim pirim vereccklerini ilan etmişletdir. k ren bir Belediye Reiainin şevkini kırmaha/a defi topu, 8 tane 37 lik hava defi yalım. Ona, «şunu değil, bunu yapıyortopu, bir çok 1 3,2 milimetrelik ağır hasun» diye çatmıvalım. Bırakalım yapsın, va defi makineli tüfeği, 2 katapult, 4 tayParis 7 (a.a.) Le temps gazetesi, bu seHirde o kadar cok yapılacak iş varyare taşıyacaktır. Fransada mukim dört milyon ecnebinin dır ki ne yaparsa k^rdır. Korkunc olan Bu gemi, Loire ve Penhoet tezgâhları mütena'im olduklan hürriyet meselesile i «bir »ev vspmamak ve yapmamakta irad tarafmdan müştereken yapılmakta olup meşgul olmakta ve zsbıtadan kontrol ve ! etmek* tir. yeni model bir havuz kızakta inşa edil nezaretini daha ziyade sıkılaştırmasını jsmijtl». Bju gminin zırhlan çok kalın ve temektedir. r Denize indirilen Fransız zırhhsı j Türk hekimlerinin Yugoslav hekimlerine teşekkürü Fas köylerine musallat olan fareler Fransada 4 milyon ecnebi var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog