Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Büyük bır jtına ve tam bir ehll9 imalıns baslanılan (DEM) Demcilere Müjde!.' umhuri Onaltıncı yıl sayı: 5682 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti:24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 r HakkındajMHfTî prensip ler eki Zeren Sıhhat^Terbiye ve Cuma 8 Mart 1940 deleri hakkında umuret âdabı, terbiye esaskkında herkesin bilmesi lı malumatı ihtiva eder. ir. Fiatı 60 kuruştur. Mühleti bugün bitecek olan tekliflere göre Ruslar bütün KarelVyi istiyorlar Stokholmde Rus Fin Yüksek Müdafaa Heclisi sulh muzakereleri Dün Millı Şefin Reisligile ilk toplantısını yaptı Ankara 7 (a.a.) Yüksek Müdafaa meclisi bugün saat 15,30 da Reisicumhurumuz lsmet İnönünün reisliğinde Başvekâlette toplanmış ve ruznamesindeki meseleleri mütaleaya başlamıştır. Malum olduğu üzere Yüksek Müdafaa Meclisi Genelkurmay Başkanının da iltihakile tcra Vekilleri Heyetinden teşekkül ve memleketin müdafaa işlerini tetkik ve mütalea eder. Bu meclise arzu buyurdukları takdirde Reisicumhur riyaset eyler. Kanaat Kitabevi Romaya göre İngiltere, ttalyan Memnu mmtakada uçarken yere indivapurlarını serbest rildi ve bir dostluk cemilesi olarak, bırakacak içindekilerle beraber iade edildi Amsterdam 7 (a.a.) Halen Rot erdam limanında bulunmakta olan dört talyan gemisi Alman kömürü yüklemek emrini almışlardır. Bu gemiler, Douvre kontrol üssüne gitmek üzere Rotterdamdan ayrılmışlardır. Diğer gemılerin In iliz karakol gemileri tarafından tevkif edilmiş olmalarına rağmen Italyan de niz mehafili, nikbin olmakta berdevam dır. Bilhassa bu mehafilde Italyanın bütün kömür fılosunun Ingilizler tarafın dan serbest bırakılacağı zannolunmaktadır. Sovyet bombardtmanlarile yanan Fin jehirleri (ortada sulh müzakerelerini Finlandiya namına idare eden Pasikievi) Bir Bulgar tayyaresi Ankara 7 (a.a.) Resmi tebliğ: 6 mart 1940 günü saat 16 da meçhul bir tayyarenin topraklarımızda ve memnu mıntaka üzerinde uç. tuğu görülerek ates açdmast suretile yere inmeğe mecbur edilmiştir. Yere inen tayyarenin yanına giden Türk hudud kıt'ast mensubları, bu tayyarenin bir Bulgar askeri tayyaresi olduğunu ve içinde iki subay bulunduğunu görmüşlerdir. Hükumet, Bulgaristanla olan sıkı dostluk münasebeti dolayısile bu tayyare ile içindeki subaylarm derhal Bulgar makamlarına teslim edilmelerini tasvib etmiş ve bu hususta icab edenlere emir verilmistir Londra, 7 (a.a.) Îktısadî Harb Nezareti, halihazırda Ingiliz kontrol üssunde bulunmakta olan 9 ıtalyan gemisinden sekizinin hamulesinin sekestre edileceğini imdiki halde haricinde bulunhaber vermektedir. Dokuzuncu vapurun makla beraber tesirleri bütün Nevyort 7 (a.a.) Seıyork Times otduğu teklifler, Isveç hükumeti vasıtasi hamulesi, müsadere edilmiyecektir. Çiindünyada olduğu gibi memleketi gazetesinin Stokholm muhabiri yazıyor: le Helsinki hükumetine tevdi edilmiş olup kü bu vapur, memnuiyetten evvel hareket etmiş, ancak makinelerine arız olan bir «Salâhiyettar membalardan öğrenil halen tetkik edilmektedir. mız de de hissedılen bir Avrupa harbı Bir kaç gündenberi Karadeniz, Mar lyi malumat almakta olan mehafilde sakatlık yüzünden seyahati teahhura uğradiğine göre Finlandiya harbine nihayet karşısında yaşayoruz. Memleketimizin se(Arkası Sa. 6 sütun 1 de) vermek için Sovyet Rusyanm serdetmiş mıştır. Ciana ve Rapido adındaki diğer mara ve Ege denizinde devam eden fırlâmeti ve çevremizin emniyeti için her ihiki Italyan vapuru da lngiliz kontrol üssü tına dün sabahtan itibaren çok kuvvetli timali gözönünde tutan tedbirlerimiz varbır yağışla beraber şiddetlenmiş ve de ne gelmistir. nizlerde seyrüsefer tehlikeli bir şekil aldır. îktısadî korunma kanunumuz bu tedKabinenin kat'i kararı mıştır. Devlet Meteoroloji Umum Mü biılerimizin mühimlerinden biridir. HarLondra, 7 (a.a.) Times gazetesinin dürlüğü dün Liman riyasetine Akdeniz, bin cihanşümul olan tesirleri elbette memMarmara ve Ege denizinde lodos fırtınadiplomasi muharriri yazıyor: leketimizde de hissedılecekti. Böjle fevsının şiddet kesbedeceğini ve Karadeni « Dün İngiltere kabinesi, Italyaya zin garb kısmında karayel fırtınası olacakatade zamanlarda ithalât ve ihracat işlegönderilen Alman kömürü üzerine vazo ğını haber vermiştir. Bu haber derhal lirinin memleket menfaatlerine azamî uylunan ambargo yüzünden hâdis olmus o manlara ve seferde olan gemilere bildi gunlukla tanzimi birinci derecede itina ile lan vaziyeti müzakere etmiştir. Ancak tn rilmiştir. takib olunacak bir iştîr ki hükumetimizin gilterenin ittihaz etmiş olduğu hattı hareFırtınanın bilhassa Karadeniz sahille kette birguna tebeddül yapılmamasına rinde ve Marmara kıyılarında büyük, kübunu büyük gayret ve himmetlerle ileri karar vermiştir. Zira hangi memleketlere çük tahribata sebebiyet verdiği göturmekte olduğunu memnuniyetle gögelen yapılmakta olursa olsun her türlü A man haberlerden anlaşılmaktadır. rüyoruz. Belgrad 7 (Hususi) Almanya Hariciye Naztrt von Ribbentrop, ihracatına nihayet verilmesi matlubdur. Seferde olan vapurlar müşkülât içinNekadar fazla itina edilse hiçbir zamisafir olarak Almanyada bulunan Yugoslav gazetecilerini kabul ltalvanın protestosuna Ingilterenin vermiş dedir. Üç gündenberi Karadenizden gelolduğu cevab, bu noktada gayet açık ola mesi beklenen Denizyollan idaresinin Taman çok görülmiyeceği muhakkak bir ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: caktır. Ancak Londra hükumetinin Italyan ri vapuru gece gelebilmiştir. lzmir vapuru mevzu vardır: Ziraî istihsalin artınlması « Avusturya ile ÇekoSlovakyanın ilhakından sonra Almanya sanayii ile diğer memleketler sanayiinin da dün gelmesi lâzımken gelememiştir. mevzuu. Hükumetimizin bu mevzu üzentn cenuba doğru ileri hareketi hitam bulmuştur. Yugoslavya bu faaliyetlerini ihlâl etmek arzusunda olma Izmirin bu gün öğleye gelmesi beklen rinde dahi alâkasız bulunmadığından emidığını tasrih ve üçüncü devletlerin marvız mektedir. Dün Karadenizden yalnız husasta müsterih olabilir.» niz. Memleketimizin servetine, Türk pakalmaları muhtemel müşkülâtın ve karsı Dumlupınar gelmiştir. Ribbentrop bilâhare A^manyanın harb hazırlı^crindan bahside. lasabilecekleri mahzurların izale ve tahrasınm kıymetine ve devletimizin her huDün Mudanya, Izmit ve lzmir seferleri rek, Alman milletinin 5 sene sürecek bir harbi bile göze almış fifi için imkân dairesinde mesai sarfedile müşkülâtla devam etmiştir. sustaki kudretine temeltaşı teskil ettiği ceğini beyan edecektir. (Arkası Sa. 6 sütun 4 te) İki gündutr, goz açtırmadan yağmur yağıyor bulunduğunu beyan etmiştir. ' ~ ' . ' içın biz bu mevzu üzerindeki alâkanın ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır adeta bütün memlekette bir ziraat seferberliği yapılacak veçhile alabildiğine ileri götürülmesi lüzumuna şiddetle kani bulu mııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımiıııııııııiıııııııııııııı nuyor ve ondan dolayıdır ki bu gün tekrar bu mesele üzerine geliyoruz. Zirai seferberlik Harb devam ediyor Teukif edilen vapurlar l l i buldu Bütün denizlerde fırtına Dün vapurlar sefere çıkamadı, fırtına Izmirde ve Izmitte tahribat yaptı Ribbentrop teminat verdi Avusturya ve Çeko Slovakyanın ilhakmdan sonra Yugoslavyaya doğru ileri hareketi yapılmıyacakmış Kışlık zer'iyatımızda ne yapılabilmişse yapılmıştır. Şimdi bu yılın ziraî istihsalini imkânm müsaid olabildiği derecelerde artırmış olmak için gün kaybetmeden yazlık zer'iyatını kabil olabildiği kadar fazla yaptıracak tedbirlere başvurmahyız, ve önümüzdeki yılın ve hatta yılların ziraî istıhsallerini mütemadiyen artırıcı tedbirleri de şimdiden programlamahyız. Bu iki kısun hareketin bilhassa yazlık zer'iyata (Arkast Sa. 5 sütun 4 te) Dün bir Alman tayyaresi daha düşürüldü Meçhul bir tayyare Holandaya bomba attı Mühim bir nutuk söyleyen Kral Karol: «İstiklâlimizi korumak için bütün varı mızı ordu emrine vereceğiz» dedi Rumen Meclisi açılırken MÜTTEFİKLER DENİZLERE HAKİM YUNUS NAD1 lllllflllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII Milli Piyanoo 100,000 Lira lllllllllllllllllltllllllllllllllllll Geçenlerde iki Alman tahtelbahri batıran Fransızlann Simoun torpitosu ve İngılterede duşürülen Alman Heinkel bombardıman tayyaresi 6486 Numaraya çıktı. 23054 numara 25 bin, 9475 numara 15 bin lira kazandılar. Diğer numaralar dördüncü sahifemizdedir. Mojeste Karol, Veliahdla beraber, parlam»ntoya gıderken (Yazuı S inçi sahifede) Paris 7 (a.a.) Campinchi, matbuat mümessillerine beyanatta bulunarak son altı ay zarfında cereyan etmiş olan deniz muharebelerinin neticeleri hakkında şu izahatı vermiştir: « Müttefiklerin kuvveti, Baltık denizi nıüstesna olmak üzere, bütün denizleri kontrol etmektedirler. Alman filosu, üssülharekelerinden aynlmak cesaretini gösterememektedirler. Düşman, sadece tahtelbahirleri, tayyareleri ve mayinlerile ticaret gemilerine taarruz etmektedir. Fransız deniz kuvyetleri 300 kafile te§ kil eden 2000 den fazla vapura refakat etmiş ve bu vapurlardan ancak dördü batmıştır. Kanada ordusu, Fransız müstemlekeleri kıtaatı, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda kıt'alarının bir adam biîe zayi etmeksizin Okyanusları aşmış lardır. Imparatorluğumuzun muhtelif aksamı arasındaki münakalâtımız, mayinlere, tahtelbahirlere ve tayyarelere rağmen serbesttir. Düşmanın hücumu neticesinde batmış tek bir harb gemisi yoktur. Yalnız 15 Fransız ticaret gemisi batmıştır. Halbuki biz, düşmanın 18,000 ton hacme baliğ gemilerini zaptettik. Fransızlar, takriben ne kadar ticaret gemisi zayi etmişlerse o miktarda düşman tahtelbahiri ba^ırmışlardır. 12 Alman tahtelbahrinin deniz kuvvetlerimiz tara fından batırılmış .oldukları muhakkaktır. Almanlar, tahielbahirlerinin uğramış oldukları zayiattaı^ dolayı şimdi gemileri hiçbir ihtarda buiunrnaksızın batırmakta, birguna izahat vermeksizin mitralyöz ateşiııe tutmakta ve bitaraf gemilere taarruzu {Arkası 5a. 3 sütun 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog