Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURIVET 7 Mart 1940 KarışıS ve nasıl yapıldığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsmız Allahın yarattığı gibi saî ve tabiî hububattan yapılmiş Çocuklarınıza H A S AN özlil unları yediriniz. Yulsır Buğday Kudret ^•M 6veçRflDYOLflRI ^ Mercimek Bezelya Badem Çavdar Özü Dünyada mevcud Ç O C U K gıdalannın en mükemmelidir i. HASAN DEPOSU: Bahçekapı Beyoğlu Tramvay dnrağı karşısında İKBAL Kıtabevi Neşriyatı 100 Büyük Türkiye haritası 1, 1000000 mıkyasında ve 95 X 180 boyunda kadastro fen memurlarından FeKmi Oyman Kuruş Milâs Küllük Nahiyesi Küllük Köyü Muhtarlığmdan: Kapalı zarf usulile yaptırılaeağı ilân olunan kcjy akarı iki ev ile altında iki deponun inçasına muayyen günde talib zuhur etmedığınden eksiltme işi on beş gun muddetle uza, tılmıştır İsteklilerin 13 mart 940 çarşambâ günü saat 15 te müteşekkıl Komisyona muracaatleri ilân olunur. (1715) 125 Tam Atlas Kadastro fen memurlarından Fehmi Oyman J 2 5 Foset sistemi miikâlemeli pratlk Elmaslı Singer Kol saatlerinin yeni çeşidleri gelmiştir. Bu yeni gelen saatlerin her biri göz kamaştırıcı birer harikadır. PERAKENDE satts ycri: Beyoçlu İstiklâl caddM No. 481 ODEON Mağazast TOPTAN SATIŞ YERİ: tstanbul Suitanhamam Hamdibey çeçidi No. 4856 Ingilizce Desrleri 70 Fransızca cümleler ve ibareler. 70 Fransızca zamanlar Mehmed Ali Uluergüven Muallim Enver Kalaklı PETROL NIZAM Güzelliğin en birinci şartıdır. SAÇ BAKIMI No. 82/A 180 ELMAS ve 11 PIRLANTALI 500 LİRA Bediî ve favdalı olması itıbarile hepsi birer güzel hediyeliktir. Modayı takıb eden her asri kadm için kıymetli taşlarile ve nefis işlemesile hakikaten nazarı dıkkati celbeden böyle bir harikulâd<e saate sahib olmak adeta bir saadettir. Fevkalâde güzel ve zarif olan bu saatler en müşkilpesendleri dahi tatmin edebilir ve bütün bu mezivetlerinden maada saatlerimizin 15 senelik bir müddet için velev müşterinin mes'uliyetinden olsun her türlü arızalarm hiç bir ücret alınmaksızın tamiri müessesemiz tarafından garanti edilmiştir. Adres : SİNGER SAAT MAĞAZASI. İstanbul, Eminönü No. 8 M. M. V. Hava Müsteşarlığmdan: sigalar ve M. M. V. Hava Müsteşarlığı için üç yüz ile dört yüz beygir arasında bir Dizel grupu almacaktır. Bu grupun ana hatlarile evsafı hakkında malumat almak ve teklif vermek üzere taliblerin 15 mart 1940 tarihine kadar M. M. V. Hava Müsteşarlığına müracaatleri ilân olunur. «1685s (1009) 75 Fransızca talebe ceb lugati 130Herkes için pratik almanca dersleri Şevket Dılmaç Ragıb Rıfkı Mehmed Ali Uluergüven RADYO MERAKLILARINA MUJDE M! On beş senedenberi on binlerce kimse tarafından memnuniyetle kullamlmaktadır. | K Ö R T İ N G KIITPİD HDCKTC • Galata Zülfarüs sokak, Sesli han H L U İ D L R O L O . Telefon: 41453 Butun cihanda tabiî ve temiz sesi ile tamnmış 125 Pratik elektrik Binbaşı Râik Üstün RADYO ALMANAGI Geçen sene büyük bir rağbet kazanarak bütün nüshaları (3) ayda tamamen satılan bu kıymetli eserin 1940 sayısl da tükenmek üzeredir. Radyosu olanlar tedarikinde istical etmelidirler. Fiatı: 60 kuruş Kanaat Kitabevi RADYOLARI gelmiştir. 125 Radyo ve sözlü sinema 150 Hava ve kimya harbi Binbaşı Râık Üstün Korunması, hastalıkları ve tedavisi. Dr. Hasan Kadri Dirim, Qr. İzzet Kemal Erksal Ali Kemali Aksüt Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli «Ecnebi Anonira ve Sermayesi Esham münkasim şirketler kanunu» hükümlerine tevfıkan Türkiyede çalışmasma izın verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Şell Kompani Of Türkey Limited, bu defa müracaatle, Şirketin Türkiye vekillerinden Oliver Nicolls'in istifa ederek çekildi^ini ve bundan bövle şirketin vekilliğini Edvard Hubert Ernest Cons (Edvard Hubert Ernest Jones) un yapacağını bildirmiştir. Vekil Edvard Hubert Ernest Cons (Edvard Hubert Ernest Jones) a 23/ 12/1937 tarihli vekâletname ile verilen salâhiyetler (22/1/1938 tarihli Resmî Gazetede neşrolunmuştur.) aynen bakidir. Keyfiyet tetkik edilerek kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. İstanbul Levazım Âmirliğinden: Memleket dışından 1000 ilâ 1500 baş top beygiri 8 mart 940 cuma günü saat 14 te Ankarada M. M. V. Satmalma Komisyonunda pazarhkla satın almacaktır. Alâkadar firmalar daha evvel Komisyona müracaatle şeraiti öğrenebilirler. Pazarlığa iştirak edecekler teklif edecekleri son fiat üzerinden kat'î teminatlan ve diğer kanunî vesikalarile birlikte pazarlık gün ve saatinde Komisyonda hazır bulunmaları. (1676) 100 Tepedelenli Ali Paşa 75 Türk înkılâb Tarihi Ve Büyük Harbden sonra Avrupa, Samih Nafiz Tansu 100 Yunus Emre hayatı Abdülbaki Gölpınar 50 Serdüşt Dedi ki Haf ız Cemal Lokmanhekim Dahiliye tnütehassısı Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2,30 dan 6 ya) kadar Istanbulda Divanyolunda (104) numarah hususî kabinesinde hastalarını kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah «9,30 12» saatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefonu: 22398 2104. Sadi Irmak Senelik heyeti umumiye toplanbsı 27 mart 1940 tarihine musadif çar . şamba günü saat 14,30 da Bay W. J. Büyük bir atelyeyi idare edebilecek kabiliyeti haiz iyı bir Perkins yazıhanesinde (9, 10, 11 büyük radyo Elektro Teknsiyeni aranmaktadır. Tünel han, Billur sokak, Galata, istan"Elektro,, rumuziyle istanbul Posta kıüusu No. 176 ya müracaat I bul) akdedilecektir. RADYO ELEKTRO TEKNiSYENi ARANIYOR Britiş Çeymber Of Kommers Of Turki Cemiyetinin KANAAT KİTABEVIMİN BU ÂY ÇIKARDIĞI KİTABLAR Hüseyin Cahid Yalçın: Ali Haydar Taner M. Zeki Pâkalın Ali Rıza Seyfi AVRUPA KAVİMLERİNİN MUKAYESELİ TARİHİ. İki cild: 250, cildlisi 300 kuruş. BEYAZ ZAMBAKLAR MEMLEKETİNDE. : FİNLANDİYA. 60, cildlisi 85 kuruş. TANZİMAT MALİYE NAZIRLARI : 2 cild 250. cildlisi 300 kuruş. BİR MtLLETİN BİR İMPARATORLUKLA : SAVAS1, TÜRK RUS HARBİ (1828 1829) 75, cildlisi 100 kuruş. SfflHAT. TERBİYE ve GİYİM HAKKINDA UMUMÎ PRENSİB ve ÂDETLER, 60, cildlisi : 85 kuruş. ve BEKÂRLIK (BİLGİSİ ve EVLİLİK ÖĞÜDLERİ ) 60 kuruş. DÜNYA TARİHİ 150, cildlisi 175 kuruş. RUSYA TARİHİ 150, cildlisi 175 kuruş. BASIMIZA GELENLER 75. cildlisi 100 kuruş İNSAN VE TOTALİTER DEVLET 50 kuruş. İTALYA TARİHİ 2 cild, 250, cildlisi 300 kr. MEVLÂNANIN RUBAİLERİ 50 kuruş. MEVLÂNA HAYATI . ŞAHSİYETİ Eserlerinden parçalar 75 kuruş. ' Ruzname Afyon Vilâyetinden: Vilâyetimiz spor sahasının 14593 lira 20 kuruş keşif bedelli ihata duvarlan inşaatı 12/3/940 salı ınınü saat 15 te Vilâyet makamında müteşekkil Komisyonda ihale edilmek üzere açık usulle eksiltmeye konulrauştur. Keşifname ve şartnameler Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat temmat 1095 liradır. İsteklilerin Ticaret Odası kayıd vesikası, malî ve fennî iktidarlarını gösterir buna mümasıl işler yaptığma dair vesaik ve teminatile birlikte ihale günü Komısyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (1695) Zaptı sabık ve, 1 1939 senesine aid meclisi idare raporunun müzakeresi. 2 Hesabatın tetkik ve tasvibi. 3 Gelecek sene için muhammen bütçenin tasvibi. 4 Altı meclisi idare azası intihabı. 5 Diğer işler. 6 mart 1940 Umumî kâtib Wılfred La Fontaine Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Evvelce Konya Aksaray Memleket hastanesi Başhemşiresi, halen Hadımköy hükumet ebesi Kâmile 17/6/937 tarihinde Sandığımıza bıraktığı para için verilen 22228 numarah bonoyu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. Dr. Zeki Zeren Galib Kemali Söylemezoğlu Asaf Hâlet Çelebi Her türlü yanıklan Kan çıbanlarını, Koltuk altı çıbanlarını. Dolama, akneler, Ergenlikler, Tıraş yaralannı, Meme iltihablarını ve Çatlaklan. Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihablannı EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVİ EDER VIROZA PATI, mikroblann yaşamasına mâni olur. HAZIRLÂNMAKTA M. Fuad Köprülü Asaf Hâlet Çelebi Hilmi Ziya Ulken MOLLA CAMİ FARABÎ OLANLAR Sahib ve Başmuharriri: Yuna» Nadi Umumî neşriyatı idare cden yazt işlen Mudürü: Hikmet Münif ülgen İSLÂM MEDENİYETİ TARİHİ . £umhuriı/et Matbaan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog