Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

r • Mart 1940 7 CUMHURİYE1 Ankara Borsası 6/3/940 Açıhs, Kapanıj Londra 1 Steriia 5.24 NewYork 100 Dolar 130,19 Paris 100 Frank 2,9726 100 Liret Milano 6,8273 100 Isv. Fr. Cenevre ' 29,2725 Amsterdam 100 Florin 69.1611 Berlin 100 Rayişm. 22,04 100 Belga Brüksel 0,97 .'T0 Drahmi Atina 1.6075 100 Leva Sofya 100 Çek Kr. Prag Madrid 13.35 100 Peçeta Varşova 100 Zloti Budapeşte 100 Pengö 23,55 Bükreş 0.6175 100 Ley Belgrad 3,0825 100 Dinar 31,4875 Yokohama 100 Yen 100 İsveç Kr. 31,055 Stokholm 100 Ruble Moskova EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ Genel Direktörlüğünden: 1 Zonguldakta ASM A OCAĞI yanmda ÜZÜLMEZ deresi kenarında 560 metre tulünde r Buruşuklukları ve lekeleri NASIL Temizlemeli? İSTİNAD DUVARI İNŞAATI Kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur: 2 îşin vahid fiat esasma göre ilk ke^if tutarı 33,200 (otuz üç bin iki yüz) lira olup muvakkat teminatı 2,500 (iki bin beş yüz) liradır. 3 Eksıltme 18/3/940 pazartesi günü saat 15.30 da Zonguldakta Ereğli Kömürleri îşletmesi Genel Direktörlüğü binasmda yapılacaktır. 4 Eksiltmeve iştirak etmek istivenlerin münakasa gününden bir gün evvel, İşletme İnşaat Müdürlüğüne müracaatle bir ehliyet vesikası almaları icab eder. 5 İstekliler, bu işe aid ve aşağıda gösterilmiş bulunan evrakı, Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi tnşaat Müdürlüğünde, Ankarada Eti Bank İnşaat Müdürlüğünde, İstanbulda Ereğli Kömürleri İşletmesi İstanbul Bürosu Şefliğinde gorüp tetkik edebilirler. BAHSİ GEÇEN EVRAK ŞUNLARDIR : A B C D E F G ) ) ) ) ) ) ) Eksiltme şartnamesi Mukavele projesi Hususî, fennî şartname Vahid fiatlar cetveli İnşaat mahalli plânı Tulânî makta ve duvar tipi Keşif hulâsası. ESHAM ve TAHVILÂT Türk Borcu I peşin Ergani A. D. I ve II peşin 18,75 19,96 39. I Kızım Fethiye, Turgudlu kasabasında Kozapazarında Hacı Ethemin akrabasından olup un fabrikalar:nda taşçılık eden Ahmedle Ayvalıkta evlenmişti. 342 de Bayındırda Yılmaz fabrlkasında çalıştığım işittiğim damadımm Turgudluya ve ondan sonra da Kaaağacdaki fabrikaya gittiğini ve kızımın da beraberinde olduğunu oğr?nmiştim. Fakat olanca aramava rağmen henüz kendilerini buiamadım. Pek perişan vaziyetteyim. Beni yeni bir hayata kavuşturmak icin kızımın ve damadımm halen nere.ie bulun duklarının öğrenilmesi için muhte recn gazetenizin delâlette bulunntasım rica ederim. Çanakaklede Maydos iikelesinde D kahveci Giridli Mehm A vasıtasile Kilidbahirde Hasan Çalar Kayıp aranıyor Çimento Âlınacak Diyarbakır Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan i ş : Naiıa Dairesi inşaatında kullanılmak üzere 300 ilâ 325 ton çirnento alınacaktır. 2 Muhammen bedeli (asgarî on iki bin, azamî on üç bin liradır). 3 Eksiltmenin şekli ve günü: 1V3 '940 tarihine rashyan perşembe günü saat 11 de Diyarbakır Vilâyeti Nafıa binasmda Nafıa Müdürlüğü odasında müteşekkil Eksiltme Komisyonu marifetile ve 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7 5 nispetinde (937,5) liralık muvakkat teminat vermelerı ve Ticaret Odasmda kayıdlı olduklarına daîr vesaik ibraz etmeleri. 5 Mukavele, şartname, hususî şartname ve merbutatı İstanbul ve Dyarbakır Vilâyeti Nafia Müdürlüklerinde görülebilir. 6 İsteklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için ihaleden sekiz gün evvel bir istida ile Vilâyete müracaatle bu işi yapabileceklerine dair ehliyet vesıkalan alması mecburidir. 7 İsteklilerin yukarıda yazılı vesikalarla birlikte mezkur saatten bir saat evvel zarflaruu iyice mühür mumile kapalı olduğu halde Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri şartır. Postada olan gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. (1503) Türk Yüksek Mühend s'eri Birlitji Istanbul Şubesinden: KONFERANS Yüksek mühendis muallim Bay Hilmi İleri tarafından 7 mart 1940 perşembe günü, Yüksek Mühendis mektebinde verilecek «Şofajda Tekâmül» mevzulu konferansın saat ] 8 de başhyacağı tavzihan bÜdirilir. I Devlet Deoiryolları işletae ü. Miiörloğündea: | Bedeli Türk İngiliz kredi anlaşmasmdan tediye edilmek üzere mubayaası takarrur eden takrıben 135,000 kilo bakır antrtuvaz çubuğu ile bakır levhalar ve takriben 45,000 bakır lokomotif ocak ve teferrüatı pazarhk suretile ve münhasıran İngiliz firmalarından saün ahnacaktır. Bu hususta tanzim edilmiş olan şartnameler Londrada Türk Ticaret Ateşeliğinden ve Ankarada Devlet Demiryolları Malzeme dairesinden tedarik edilebilir. Şartname almak isteyenlerın bu kabil malzeme imal eden bir İngiliz fabrikasmı temsil ettıklerini firma ismıni vernıek suretile bildirerek, tahriren veya şifahen yukarıda sözü geçen yerlere muracaatleri lâzımdır. Verilecek tekliflerin en nihayat 20/4'1940 tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma, Eksiltme Komisyonuna tevdı edilmiş olması lâzım geleceği ilân clunur. (1612) Sultanahmet Birinci Sulh hukuk Mahkemesinden : Emine Ülfet ve Dürriye ve BaKaeddîn ve Neşet Osman ve Ahmed Arifin şayian ve miiştereken mutasarnf olduklan ls tanbul Hocapaşa mahallesinde Aziziye ve Ebüssüud sokaklarında 7 ada ve 5 parsel ve eski 33, 33, 33, 33, 33, 33 ve mükerrer 33 ve 4 2 ' 1 . 44/1, 44, 55, 57/1. 59 kapı numaralı yarım masura tatlı suyu ve üç dükkânile iki depoyu müştemil ve iki hanenin izalei şüyuu zımnında füruhtu tekarrür ederek müzayedeye vazolunmuştur. Mezkur gayrimenkullerin heyeti umumiyesinin kıymeti muhammeneleri (23,890) yirmi üç bin sekiz yüz doksan liradır. Birinci açık arttırması 10 4 '1940 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 1 6 ya kadar icra kılmacaktır. Kıymeti | muhammenesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde o gün ihalei kat'iyesi yaplacaktır. Bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdid edilerek ikinci açık arttırması 25/4/940 tarihine musadif perşembe günü saat 1 4 ten 1 6 ya kadar icra olunacak ve o gün en çok arttırana ihale edilecektir. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların işbu gayri menkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarmı evrakı müspitelerile yirmi gün içinde bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satı; bedelinin paylaşmasından haric kalacaklardır. Müterakim bilumum vergiler 'borcları nispetinde hissedarlara ve tellâliye ve vakıflar kanunu mucibince verilmesi lâzım gelen yirmi senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu masrafları müşteriye aiddir. Arttırma şartnamesi işbu ilân tarihinden itibaren mahkeme divanhanesine talik kılınmıştır. Talib olanlann kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini hâmilen o gün ve saatte Istanbul Divanyolunda dairei mahsusasında Sultanahmed birinci sulh hukuk mahkemesi başkâtibine 940/8 numara ile müracaatleri ilân olunur. (25080) Gayrimenkul Satiş nânı istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Fatma Tokaym 21166 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (1350) liraya karşı birinci derecde ipoîek edıp vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 NoJı kanunun 4C ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine göre satılması icab eden Beyoğlunda Fenkoyunde Izzet Paşa sokağında eski 29 Mü. yeni 24, 1'8 numaralı kârgir çvin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktfıdır. Arttırmaya girmek isteyen (625) lira pey akçesi verecektir. Millî bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellâliye rusumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 9 '3/940 tarüıınden itıbaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundıırulacakür. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasrnda vardır. Arttumaya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 30/4/940 tarihine musadif Salı günü Cağaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklıf edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyetıle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın laahhüdü baki kalmak şartıle 15/5/940 tarihine musadif çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ga>Tİ menkul en çok arttıranın ustünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsptelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylajmasından haric kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 39/ 209 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İsleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Cild hüceyrelerinden çıkarılmış ve genc ve sağlam bir cildin unsurla rına müşabih yeni ve kıy metli cevhar ™^^""•^^•"™ hulâsası: cBÎ OCEL> tabir edilen ve Viyana Ünıversitesinin meşhur bir profesörü tarafından keşif ve genc hayvacıiardan gayet itinalı bir tarzda istıhsal edilen bu kıymetli cevher, cildm unsuru olan pembe renkteki Tokalon kremi terkibine kanştırümıştır. Bu kremi her akşam yatmazdan evvel kullanınız. Siz uyurken, cildiniz bu kıymetli cevheri masseder. Her sabah uyandığınızda cildmizin daha açık, daha taze ve daha genc olduğunu göreceksiniz. Gündüzleri de yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullanmz. Bu kolay tarzı tedavi sayesinde her kadın 10 yaş daha genc görünebilir ve genc kızların bile gıpta nazarile seyredeceği şayanı hayret bir cild ve bir tene malik olabilirsiniz Tokalon kreminin müsmir neticeleri garantidir. Bu yeni ve cazib güzellik r e ç e t e s ini tecrübe ediniz. T. IS BANKASI 1940 Küçük Cari Hesablar İKRAMİYE PLÂNI 1 aded 2000 liralık 2000. Lira 3000. = = 3000. = 3000. = 4000. 3750. = 5250. Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. Fevkalâde Umumî Heyet Toplantısı Davetnamesi Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: Ankara Halk Sandığı Türk Anonim Şirketi hissedarlannın fevkalâde toplantısı 22 mart 1940 cuma günü saat 15 te Ankarada Işıklar caddesi, Saylavlar sokağındaki binasmda yapüacktır. Esas mukavelenamenin 38 inci maddesi mucibince iştirake salâhiyettar olan hissedarlarm toplantı gününden en az 15 gün evvel Sandığımız Merkezine müracaat ederek duhuliye kartı almaları lâzımdır. Resmî daire ve hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müesseselerin temsil haklarınm usulen tevsik ve tesbit edilmesi kâfidir. MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 1 Sandık esas mukavelenamesinin 5 inci maddesinin tadili. Beşiktaş 2 nci sulh hukuk hâkimliğinden: Beşiktaşta Valideçeşmesinde Aktar sokağında 12 numaralı evde ikamet etmekte ve Beşiktaş Odun iskelesinde 34 numaralı dükkânda odun ve kömür ticaretile iştigal etmekte iken ölen Ali oğlu Abdullah terekesine aid mezkur dükkânda mevcud bir aded baskül ve kantar ve el arabasile mezkur dükkânın karşısındaki ardiyede mevcud elektrik motörlü bİT aded odun kesme makinesi 15 mart 940 cuma günü saat 14 ten 15 e kadar mahallinde açık arttırma suretile satılaca ğından satışa iştirak etmek istiyenlerin mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna muracaatleri lüzumu ilân olunur. (23<079) Zayi Fatih Malmüdürlüğünden aldığım maaşımın berat, kupon mührünü ve nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenilerini çıkaracağımdan hükümleri yoktur. Mütekaid merhum binbaşı Şakir zevcesi Esma ANKARA HALK SANDIĞI Operatörı RIZA ÜNVER Doğum ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 r 4 Yıldız Yumruları Felemenk Malı DALYA BAKER Size, Gabardin ve Tveed pardesülerini, Trench Cotları, en birinci ingiliz ve Fransız kumaşlarından spor ve fantezi kostümleri her yerden müsaid şartlar ve ucuz fiatlarla takdim etmektedir. 7 çeşidlik bir koleksiyon 140 kuruş 4 üncü Vakıf han, kat 4, No. 1 8, Tel: 23426, Bahçe mimarı Mevlid Baysal MAGAZALARI Kiralak Apartıman Cihangirde Yeniyuva sokak 28 numaralı apartımanın 3 numaralı dairesi devren kiralıktır. Beş oda, banyo, terkos, elektrik ve havagazi tesisatlarını havidir. Görmek istiyenlerin her gün içindekilere müracaatlen. D I K K A T Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere nıuhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 ını tecavüz etmemek uzere ihale bedelinin yarısma kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (1756) L I Tiirkiye Cnmhııriyeti Istanbnl Belediyesi ilânlan Haseki hastanesi için lüzumu olan tıbbî ecza, rontgen filmi ve idrofil pamuğu kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 7176 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 538 lira 22 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görulecektir. İhale 22 '3 '940 cuma günü saat 15 te Daimî Encumende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacaklarıteklıf mektublarmı ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermelerL (1772) Eminönü Kaymakamhğından : Sarı renkte bir keçi bulunmuştur. Sahibinin şubemiz Temizlik İşleri Memurluğuna müracaati ilân olunur. (1775) Z İ R Â A T B A N K Â S 1 Kuruluş tarihi : 1888 Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri Ankara Vilâyetitıden: Beypazarı kazasınm Gür Ağaç mevkiindeki 645 hesab numarada kayıdlı Akbacakoğullarmdan Hasan kızı Kâniyenin adresinin meçhuliyetine binaen mubte'ıf senelere aid vergi borcu için mezkur mevkideki bir parça bağ ve hanesi satılacağmdan hukuk usulü muhakemeieri kanununun 141 ve 401 inci maddelerine tevfikan kanunî müddet içerisinde borçlarmı ödeınesi ilân olunur. «1032» (1767) Şile Belediyesinden: Açık arttırma suretile kiraya verilecek Şile plâj ve kazînosu ihalesi 10 gün daha uzatılmıştır. Arttırma 11 mart 940 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacağmdan taliblerin mezkur gün ve saatte Şile Belediyesine muracaatleri. (1752) an a SAÇSABUNU Saçlarınızı muhafaza İçin harlkOlade : ' tesirlni ilk kullamşta cörecekslnlz. 3O Kuruştur ÜSKÜDAR KADÎKÖY ve H A V A L Î S F H Â L K Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: Şirketimize lüzumu olan aşağıdaki malzeme açık eksiltmeye konulmuştur: 300 Mt3. Sultan Çiftliği kumu 10,000,000 aded bilet tab'ı Münakasa 20 mart 1940 çarşamba günü şaat on dörtte Şirketin Bağlarbaşmda kâin merkezinde vapılacaktır. İstekli müesseselerin tarihi ilândan itibaren tatil günleri müstesna olarak her gün saat ondan on altıya kadar Şirket merkezinde Mağaza ve Levazım Müdürlüğüne müracaatle şartname ve nümunesini görebüecekleri ilân olunur. Para bırıktırırken zengın olabilirsiniz. Keşideler 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart, 1 haziran tarihlerindedir. îkramiyelerin listesi 4 tane 1000 lira 500 » 4 250 » 4 100 » 40 50 » 100 40 » 120 20 » 160 Târkiye C««hııriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere her yıl kur'a ile 28,800 lira ikraaiye veriyor. Zayi Kadıköy 1 inci orta okulundan aldığım diplomayı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur, jNecdet Ersan Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşagı düşmiyenler ikramiyelerini yüzde 20 fazlasile alırlar. TURKIYE CUMHURIYETI ZİRAAT BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog