Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 7 Mart 1940 Aile dostu Cazibe Hanım, küçük bir münakaşadan giriştıği anda iki üç saniye susmasından sonra kapıyı hızla vurup dışarıya çıktı. ıstifade ederek sordum: E.. Pekı, şimdi neye çağırmadınız? Kocası Naille beni misafır odasında yalnız Arkadaşım yıizunü ekşiterek cevab verdi: bıraktı. Burada değil.. Ankarada.. Bu hareket, Nailin fena halde canını Yazık yahu.. Desene ki evinizin düsıkmıştı. Çünkü dört beş senedir Avrupada idim. Bugün, Nailin evine ilk defa geli zeni bozuldu.. Kolumdaki saate göz atarak ilâve etyor ve Cazibe Hanımı yeni tanıyordum. Arkadaşım, ben burada yokken evlenmiş tim: Fakat dostum, vakit hayli gecikti, tı. Hâdise, odanın havasını şimal rüzgârı artık bana müsaade.. Ayağa kalktım, Nail, bu sefer miimagibi dolaştı ve buzlaştırdı. Bir sigara daha neat etmedi. Yalnız: içip kalkmak istedim, o zaman Nail: Rica ederım, dedi, kusura bakma.. Otur, Allahaşkına, dedi, vakıâ, sana karşı pek ayıb oldu ama, mazur gör.. Her zaman bugünkü gibi olmaz, s:k sık Cazibenin çok tuhaf bir huyu var.. Şu an uğrayıver!. Hay.. hay.. oa o da yaptığına pişman olmuştur ama Portmantonun önünde pardesümü gine fayda ki iş işten geçti.. Ah.. bilmezsin. İlk zamanlar, birbirimizi nekadar seviyor yerken Cazibe Hanım yatak odasından ve ne hoş geçiniyorduk? Diinyada bizden çıktı: Pek acele ettiniz beyefendi, dedi, claha mes'ud bir çift tasavvur olunamazdı. Fakat kadın kısmımn seneleri, ayları maamafih gitmekte haklısmız.. Çünkü değil, günleri, hatta saatleri, dakikaları bi Nail, hakkımda dedikodu yaparaktan bale birbirine uymuyor.. Mubarekler, bazan şmızı şişirmiştir.. kahve gibi kabanyor, bazan da bozuk süt İstağfirullah hanımefendi.. gibi kesiliyorlar. Maamafih, Cazibe son Cazibe Hanım kocasına döndü: zamanlarda çok aksileşti. Bak, dedi, dünyada ne nazik insanNaile acıdığımı belli etmemek için önü ar var.. Herkes senin gibi nadan değil.. Nail basını sallayarak sertçe cevab verme bakarak teselli vermek istedim: Kurulan yuvanın bozulmamasını te di: Bırak artık bu işi uzatma.. Süreyyamin iki tarafın da karşılıklı fedakârlık ya büsbütün kepaze olmıyalım!. yapmalarile kabil olur!. Ikinci bir: O, devam etti: istağfirullah! Hakkın var.. Fakat biz bir sene evBastırmak mecburiyetinde kaldım. veline gelinceye kadar aramızdaki bu kabil hafif dınltıları bastumak için başka bir Cazibe Hanım bundan cesaret alarak: Yemek zamanı da yaklaştı, dedi, usul bulmuştuk. Süreyya Bey tenezzulen bizimle birlikte Meselâ.. Galiba, evlendikten beş altı ay son bir çorba içmez misiniz? Birden durakladım. Hanımefendi Anra idi. Cazibe ile aramızda mıithiş bir kavga kopmuştu. Sebebi de o kadar ehemmi karaya giden Enver Beyin vazifesini bana yetsizdi ki bugün kat'iyyen hatırlayamıyo yükletmek istiyordu. Halbuki bende o rum bile... Tam yemeğe oturacağımız sı istidad ne gezer! Başka kulunuzu çırak buyurunî rada idi. Birbirimizle öyle lâkırdılar teati Diyecektim. Pek kaba düşeceğini, deediyorduk ki bunun biraz sonra birbirimizın başına mütekabil tabak çanak fırlat minki istağfirullahların tesirini kökünden ma işine müncer olacağı gün gibi aşikâr söküp atacağını düşündüm. Kendimi tuttum: görünüyordu. Bu akşam teklifli bir yere davetli Derken kapı çalındı. Eski aile dostlanndan Enver Bey içeriye girdi. Enver yim, inşallah başka bir gün! Dedim. Daha fazla ısrar etmelerine Bey, benim de, karımın ailesinin de uzun meydan vermemek için kendimi hemen zamandır tanıdığımız bir zattı. Kırkına yakın ve bekârdı. Tatlı sohbetli, nüktedan kapıdan dışarıya attım. NURI REFIK bir adam olduğu için haftanın hemen her gününde bir yere davet edilirdi. Böyle Bir izah ansızın bize gelmesi beklenilmiyen bir niMıllî Sanayi Birliği kongresinde bir sametti. Derhal iki kolumu açarak Enver navici gümrük mevzuatı üzerinde söz Beyi kucakladım: Yahu, dedim, seni Allah mı gönder söylerken gümrüğün tarife üzerindeki di. Tam zamanında düştiin. Cazibe ile yanlış telâkkileri yüzünden bir çuval fabazkaldı, boğaz boğaza geliyorduk. Otur, rikasmın mahvolduğunu söylemiş ve bu şu sofranın başına da ağız tadile bir ye da o sanayicinin sözleri arasında gazetemize geçmişti. Yaptığımız tahkikata namek yiyelim! Kâfir, her yerde oynayacağı rolü o ka zaran bu sözlerle doğrudan doğruya gümdar iyi bilirdi ki.. Mahzunlar, müteessir rük i^tirıdaf edilmemistir. ler birlikte ağlar, sızlar, neşelilerle beraberse kahkahalarına fas'la vermez, kiiskünleri güldürürdii, darçınları banştırırdı. Tabiî, bizim sofrada da zemin ve zamana münasib bir iki şekerleme yumurtladı. Daha çorbayı bitirmeden karımın da Yirmi senedenberi resmî mekteb• benim de yüzümüzdeki asıklıktan eser lerde lisan dersleri veren mütehassıs kalmamıştı. O günden itibaren ne zaman bir Türk öğretmeni, evlerde hususî Cazibe ile aramızda bir gürültü, patırdı fransızca dersleri vermeğe talibdir. çıkarsa hemen telefonu açıyor, Enver BeBakaloryalara hazırlamak için aynca yi çağırıyorduk. O, başka bir yere davetli riyaziye dersleri de verebilir. Ücret ise bile münasib bir mazeretle orasını atson derece ehvendir. İstiyenlerin gaIatıp bize gelmek fedakârlığını gbsteriyorzetemizde V. B. rümuzuna mektubla du. müracaatleri. Nailin bir sigara yakmak teşebbüsüne Altm fiatları Borsa haricinde 1925 kuruşa kadar yükseldi Altın fiatları, dün, serbest piyasada şimdiye kadar memleketimizde görülmemiş bir fiat seviyesine vâsıl olmuştur. Bir zamanlar on liraya kadar alınıp satılan altın, Merkez Bankasının alış fiatı 975 kuruş olmasma rağmen dün 1910 kuruştan alınıyor ve 1925 kuruştan satılıyordu. Memleketimizde altın borsa kotu haricinde olmakla beraber alâkadar makamlar bu yükselişi dikkatle takibden hali kalmamışlardır. Altın fiatları 1 2 1 3 lira arasında uzun seneler istikrar kesbettiği halde, ÇekoSlovakyanın işgali üzerine yükselmeğe başlamıştı. Polonya harbinden bir gün evvel altın piyasada 1 480 kuruştan satılıyordu. Ertesi günü Almanyanın harekete geçmesile beraber altın fiatları 15 70 kurusa yükselmiş ve bundan sonra bu yükseliş devamlı bir şekil alarak nihayet 20 liraya yakın bir seviyeye kadar gelmiştir. Alâkadarlar arasında, altm fiatlarmdaki bu tereffüün, ötedenberi altına düskün olan halkın son zamanlarda bilhassa altın bileziğe gösterdiği iptilâdan ileri geldiği kanaati vardır. RADVO Los Angeleste verilen müsamere Holivuddaki sinema artistleri tarafından Fransız ve Ingiliz Kızıl Haçları menfaatine bizim paramızla 30 bin lira toplandı Holivud'dan yazılıyor: Geçen hafta Los Angeles'in en büyük lokallerinden birinde Fransız ve Ingiliz Kızılhaçlan menfaatine buradaki sinema artistleri tarafından çok güzel bir müsamere tertib olundu. Hazır bulunanlar arasında tanınmış yıldızlarla Ingiliz, Fransız ve Amerikan memurlanndan birçoğu mevcuddu. İlk anlar, yemek yemek ve dansetmekle geçti. Sonra ortaya Adolphe Menjou çıktı. Kadın yıldızlann Fransız ve Ingiliz Kızılhaçlarına muavenete tahsis edilmek üzere sigara, çiçek satacaklarını ve yüksek bir bedel mukabili imzah resimler dağıtacaklannı söyledi. Myrna Loy, Claudette Colbert, Annabella, Mearle Oberon, Olympe Bradna, Mauren O.Sullivan, Ida Lupino, Mauren O.Hara boyunlarında zarif birer sepet asıh olduğu halde dağıldılar. Verilecek paraları almak vazifesi de John Lodder'in karısı Micheline Cherrill'e havale edilmişti. Davetliler, çiçekleri, sigaralan ve imzalı resimleri kapışırcasına satın alıyorlardı. Aradan bir müddet geçti. Ortalık sükunet bulunca numaralar başladı. Evvelâ, Skoç kıyafetinde bir müfreze konser verdiler. Onları Judy Garland'ın şarkılan ve Mickey Rooney'in taklidleri takib etti. Mickey; Clark Gable, Lionel Barrymore, Charles Laurghtov'u nazarlarımızda canlandırdıktan sonra bazı Avrupalı diktatörleri karikatürize etti. Bundan sonra Ingiliz komiği Reginald Gardiner tuhaflıklar yaptı. Polonyalı sinema artisti Jean Kiepura tatlı sesile hepimizi mestetti. Aida ve Martha operalarından parçalar okudu. Meşhur Ay, ay, ay! şarkısını söyledi. Bir aralık ortaya William Powell başta olmak üzere yaşlı erkek artistlerden ( Bugunkü program ) 12,30 Program ve memleket saat ayarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 Turk muziği. Çalanlar: Ruşen Kam, İzzeddin Okte, Fahri Kopuz, Okuyan: Radife Erten. 1 Hicaz peşrevL 2 Refık Fersan: Hicaz şarkı: (Ey benim gonca gülüm) 3 Salâhaddin Pınar Hicaz şarkı: (Sızlayan kalbımi sev) 4 Yesari Asım Hicaz şarkı: (Bilmem niye bir buseni) 5 SalâJıaddin Pınar Huzzam şarkı: (Ümidini kirpiklerine bağladı) 6 Sadeddin Kaynak Hüzzam turku: (Çıkar yücelerden haber sorarım) 13,15 Türk muziği: Halk türküleri. Azia Şenses ve Sarı Receb. 13,30 14,00 Müzik: Karışıfc müzik (Pl.) 18,00 Program ve memleket saat ayarı, 18,05 Müzik: Radyo Caz orkestrası. 18,40 Komışma. 18,55 Serbest saat, 19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk müziği. Çalanlar: Vecıhe, Kemal N. Seyhun, İzzeddin Okte, Cevdet Çağla. I Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 1 Sultaniyegâh peşrevi. 2 Dede Sultaniyegâh şarkı: (Canü dilimiz) 3 Lemi Sultaniyegâh şarkı: (Andıkça geçen günleri) 4 Yesari Asım Sultaniyegâh şarkı : (Biz Heybelide her geca mehtaba çıkardık) 5 Dede Sultaniyegâh yüruk semai: (Sâdeyledi) 6 Sultaniyegâh saz semaisi. II Okuyan: Azize Tözem. 1 A. Yusuf Hicaz şarkı: (İşte beser mislin var mı senin) 2 Ruşen KamHicazkâr şarkı: (Bir nevcivandır aşubU candır) 3 Tahir Ağa Hicazkâr şarkı: (Gönlümu bir tıflı dübaz) 4 Kürdilihicazkâr şarkı: (Gidelim Göksuya) 20,15 KoRADYODİFÜZYON POSTALARI Dalga nznnlagu: Türkiye Radyosu 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. Ankara . T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. TÜBKİYE ( YENI ESERLER ~) Klinikte ve pratikte frengi teşhisi ve benzeri deri hastalıkları Yazan: Dr. Profesör Hulusi Behçet Lstanbul Tıb Fakultesi deri ve ferngl kllniği ordinaryus profesoru Dr. Hulusi Behçet tarafından yazılan ve hazırlanan bu mühim eser, mukemmel bir cild halinde çıkmıştır. Onsozde gayesmın, frengi ile onu taklid eden deri hastalıklarının teşh:3ve temyizi hususunda genc doktorlarla tale belere rehberlik etmek olduğunu ta<=rih eden sayın üstad, korkunc bir bulaşık hastalık olmak itibarile içtimai bir felâket nıahiyeti almış bulunan frenginin tarihinı kısaea izahtan sonra afetin âraz, eşkâl ve envaını uzunboylu teşrih etmekte ve hastalığı muhtelif usullerle taharri nevi ve şekillerini anlatmaktadır. Kitabın ikinci kısmı deri hastalıklarma daırdir. 590 sahife tutan bu muazzam ve mukemmel eserm sonuna da 140 sahife kadar tutan çok şayanı dikkat vak'aların lotografları konulmuştur. Tıb Fakültesine ve tıb edebiyatma böyle bir eser hediye eden muhterem profesoru tebrik eder, ve butun meslek mensublarma kitabı hararetle tavsiye ederiz. Ronald Coîman, Claudette Colbert'den çiçek satın altyor mürekkeb bir kafile çıktı. Müsamerenîn teşrifatçısı Bob Hope onlara sordu: Siz ne yapacaksınız? Dans mı edeceksiniz, şarkı mı söyleyeceksiniz? Hepsi bir ağızdan cevab verdiler: Bunlar bizden geçti. Yalnız boy göstereceğiz! Bütün halk tatlı tatlı gülüştü ve herkes yavaş yavaş dağılmaya başladı. Masa satışından bizim paramızla 24 bin ve sigara, çiçek, imzalı fotograf satışından gene bizim paramızla 6 bin lira hasıl olmuştu. Holivud artistleri bu suretle Fransız ve Ingilizlere sempatilerini göstermekle iftihar ve memnuniyet duymuş oldular. Ferik Süleyman Faik Paşa Merhumun kerimeleri Bn. Belkis, Leman, Hadiye veya mahdumu B. Ihsanı arayorum. İstanbul Ayaspaşa Kamarot sokak lstanbul Palas No. 14 Muin c ÖLÜM' Acı bir ölüm Fransızca tlersleri Hususî Profesör M. Fuad Koprülünün idaresile intişar etmekte olan bu mecmuanm 85 ınci sayısı dolgun munderıcatla çıkmıştır. Içınde Başvekilin Halkevleri yıldonumu mu nasebetıle soyledıği nutukla, Kâzım Naml Duru, Necib Ali Küçuka, Şukufe Nıhal, profesör. I. Hakkı Akyol, Dr. Muhiddin Celâl Duru, Nahid Sırrı, Ziyaeddin Fahri, Talât Mümtaz Yaman, Naki Tezelin yazılarıle muhtelif tercümeler, Halkevi hareketleri ve fikir hâdiseleri üzerinde malumat vardır. Tavsiye ederiz. BU HAFTA •^ Clark Gable ile Joan Crawford'un f ic Amerikada Isveçli artist Ann Sotçevirmekte oldukları «Garib hamule» fil I hern ile Jean Crawford'un eski kocası minde diğer rolleri Peter Lorre, Paul Lu Franchot Tone'un çevirmiş olduğu «Kokas ve eski artistlerden Betty Compson cam hâlâ huvardalıkta..» filmi pek yakınderuhde edeceklerdir. da Avrupanın muhtelif memleketlerinde İC Jean Arthur, Fred Macmurray, Mel gösterilmeğe başlanacaktır. vyn Douglas, rejisör Wesley Ruggles'in •Jt Spencer Tracy'nin kızı Tusan Travücude getireceği «Amma da çok koca cy1 nin babasının çevireceği filmlerden bivar!» filminde baş rolleri oynayacaklar ıindeki bir çocuk rolünü deruhde etmesi dır. teklif edilmişse de Spencer Tracy, çocu•jc Warrem Williams, Amerikanm Co ğun tahsiline mâni olacağı bahanesile bulumbia şirketile yeni bir mukavele imza na muvafakat etmemiştir. lamıştır. «Yalnız koru» ismindeki zabıta •Jr Joan Crawford çevirmekte olduğu fılmleri serisinden bir tane daha çevire«Strange Cargo» filmini bitirdikten soncektir. ra mezuniyet alacak ve bu müddeti ge •jf Holivudda «Doktor evleniyor!» isçirmek üzere Nevyork'a gidecektir. Küçük Sahlebçioğlu Han mindeki komedinin ilk sahnelerinin çevrıl•jf M. G. M. şirketi eserlerinden filim Cumhuriyet gazetesinin ve bütün mesine bu ayın on beşinde başlanmıştır. iktibas etmek üzere Ingiliz ve Amerikanm Bu eseıde baş rolleri Loretta Young ile neşriyatının tzmir başbayiliğidîr. meşhur muharrirlerinden beş zatla uzun Ray Milland oynamaktadırlar. Konferans •jç Amerikalıların yapmakta oldukları müddetli bir kontrat imzalamıştır. •fc Baş rolünü Spencer Tracy'nin oy ve rejisör Van Dyke'in idare etmekte olKadıköy Halkevinden: 8 mart 940 cuma akşamı saat 20,30 da duğu «Ben bu kadınla evleniyorum!» fil namakta olduğu «Edison» filminin şayanı Evimiz salonunda Bayan Halıde Nusret minin baş rollerini Spencer Tracy ile He dikkat bir şahsiyetini de Jeannette Mac Zorlutuna tarafından (Nedim) mevzuıu bir dy Lamarr ve Robzert Taylor temsil et Donald'ın kocası Gene Raymond teşkil mektedirler. edecektir. konferans verilecektir. Herkes gelebüır. Ülkü Izmirde Esad ihsan Almanyada ge mi inşa mühendis . liği tahsil etmekte iken duçar olduğu tifo hastalığından rehayab olamryarak gözlerini dünyaya kapayan Füruzan Mübahat Kuntun cenazesi BeTİin sefirimizin ve Maarif Vekâleti talebe umum müfettişliğinin tavassutlarile şehrimize nakledilmiştir. Tahsil hayatında büyük varlıklar gösteren ve bihakkın temayüz eden bu kıymetli gencin üfulü memleket için bir kayıb olmuştur. Bugünkü perşembe günü öğle namazını müteakıb Beyazıd camiin. de naman kıhndıktan sonra Şehidliğe defnedilecektir. Çenabı Haktan rarımetler diler, kederdide ailesine de taziyetlerimizi bildiririz. *** Eski Hanya mevlevihanesi şeyhi Hüsnü Dede kızı, Devlet Limanları İşletmesî Izmir şubesi muhasibi Ali Özmen ablası, doktor Mehmed Ali Tanman ve Halide Tanman annesî, orta mekteb muallimi Necib Atay ve teğmen Ramiz Kılıçın kayınvalidesi ŞERİFE Tanman 26 şubat pazartesi günü Edirnede kısa bir hastalıktan sonra irtihal etmiştir. Allah rahmet eylesin. ÇEMBERLİTAŞ SiNEMASI Türkçe Sözlü 2 Şahane Film Fevkalâde şarkılarile sizi teshir edeceği 1 îstanbuîun en geniş, en rahat ve nezih, sesleri gayet temiz ve tabıî veren makine ve tertibatla mücehhez • •• Şehreminl Halkevinden: Evimizde 9/3/1940 cumartesi günü ak şamı saat 20,30 da umumî bağcılık hakkmda Halkalı Ziraat mektebi muallimlerın den Necati tarafından bir konferans verilecektir. Davetiyeler Ev sekreterliğinden alınır. Tekmil Sarkın Bülbülü, Ses Kraliçesi E Beşlhtaş S U A D PARK slnemasında dınlar Hapisanesi | K A R A A L A Y Vivlane Romance Seanslar : 2,30 7 8,30 da Ü MMÜ G t\L S Ü M ün Bu gün her cephede binlerce hayat sönerken düniin ölüme neydan okuyan dâhisini hürmetle selâmlayalım. Sinema dünyasına her gün yeni bir saheser kazandıran kudretli artist Merhum Aksaraylı Hacı Veysel Ağa« nın oğlu ve Aksaray eşrafından Bay Hicabi ve Rifatın biraderleri, merhum ValL de Kâhyası Hacı Said Beyin kızı Bayan Safiye Kızıltanın zevci, Münire Kızılta nın, Ankara Merkez Bankası muhasebe memurlanndan Vefik Kızıltanın ve İstanbul Hukuk Fakultesi 3 üncü sınıf talebesinden Nihad Kızıltanın babaları Tannnın rahmetine kavuşan, V E D A D (Yanık Esire ) BOYER POL MUNİ... Güzel ANİTA LOUİSE... Sevimli DONALD WUDS Emsalsiz 2 Fransız yıldızı: C H A R L E S ve A N N A B E L A'nın misılsiz " h E S . H A R B Beşeriyet tarihine en parlak zaferi kazandıran bir âlimin hayatı. tıb âleminde en büyük inkılâbı yapan bir dâhinin mücadelesi, gönülleıde en derin askı yarat^n bir faziletin timsali, biitün dünyaya baş eğdiren bir san'at abidesidir. "LOUİS PASTEUR'ün Bu müstesna eseri insan kudretinin yaratabileceği en mükeınmel filmi hazırladılar. HAYATI JJ Hariciye Vekâleti Başhukuk müşaviri büyük elçi profesör Ziya Kızıltanın Ankarada cenaze merasimine bîzzat îştirakle, çelenk göndermekle ve yazı ile kanayan kalblerimize teselli veTen en bü yüklerimize, mesai arkadaşlarına, dostlarına, S. B. O. ve Ankara Hukuk Fakultesi aziz talebelerine sonsuz teşekkürlerimizi arzederiz. Kederdide ailesi namma Oğlu Nihat Kızıltan »*» Sevgili eşîmiz ve eniştemiz Bafra eşrafından ve maruf tütün tüccarlarından merhum Celâl Birenin cenazesinde bizzat bulunan, mektub ve telgrafla taziyette bulunan bütün akraba, dost ve ahpablara ayarı ayrı teşekküre teessürümüz mâni olduğundan muhterem gazetenizle alenen teşekkürü bir borc biliriz. Eşi: Cevriye Biren. Kayin biraderi: Rahmi Çakır CLAUDE FARRERE'in meşhur romanı Tekrar, tekrar görmek isteyeceğiniz ve sizi zevk ve heyecan içinde bırakacak 2 büyük eser. BU FEVKALÂDE PROGRAMI KACIRMAYINIZ. Bütün dünyanm hürmetle selâmladığı en büyük inkılâb sembplü olan nru Bu Akşam HAYATI» ( (LOUİS PASTPUR'un J, Â J. E sinemasında r B II A If Ş & Itl mcmleketin en yüksek şahsiyetlerine takdim etmekle sonsuz bir gurur duymaktadır. Lutfen numaralı verlerinizi evvelden kapatınız. Tel : 43595 BUGÜN S A R A Y Sinema dünyasımn E N ve B Ü Y Ü K M E L E K Ş A H E S E R İ Sinemalarında birden Bugün Şehzadebaşı T U R A N Sinemasında îstanbul halkının bu iki büyük filmleri görebilmesi için PERŞEMBE ve CUMA toplu aileler için TENZİLÂTLI FİATLAR vapılmıştır. Birinci mevki 25 35 45 Kr. Hususî balkon 40 50 60 Bu senen^n iki büyük Türkçe t lmi birden : Sarkın S°s Kraliçesi ÜMMÜ GÜLSÜM'ün çok rr;vaff=>k olduğu büyük Şark filmi A Baş rollerde: DİKKAT: BU G U N Ş K I N MAC S E S İ AYRES Tel: MELEK: 40868. SARAY: 41656 JEANETTE DONALD • LEW İki kişi Üç kişi Döıt kisi Geceler icin yerlerinizi evvelden aldırmız. 1 V E D A D «Yanık Esire» Aşk, zafer ve müthiş maceralar... Türkçe Sözlü, Şarkılı ve Musikili Telefon : 22127, Matineler saat 11 den itibarendir. Gelecek program: BÜYÜK DANS: FRED" ASTFAİR ve GİNGER ROGERS ıHİNDLİLER GELİYOR: JOHN MACK BR0WN 2 H A C I Türkçe Sö/Iii ve Aral"*a Şarlnlı RESUL İPEK son, en yeni ve en güzel filmleri L 0 R E L H A R Dİ Z A F E R D Ö N Ü Ş Ü Sinemasında Dünya sinemacılığının kahkaha krallarının en Bizi derin acılar içinde bırakan sevgili babamız Mersin tüccarlarından Şaban Çiftçinin aziz ruhu için bugünkü perşembe günü Beyazıd camiinde ikindi namazını müteakıb Mevlid okunacaktır. Kendisini sevenlerin teşrifleri rica olunur. Şaban Çiftçioğulları c MEVLİD Türkiye Turing ve otomobil kulübü kongre8İ Menafii umumiyeye hâdim cemiyetler den olan Turkİ3'e Turing ve Otomobil kuiubü senelik heyeti, nizamnamesmin 6 ncı maddesi mucibince nisanın 6 sına musadif cumartesi günü öğleden sonra saat 3,30 da Tokatlıyan otelinde toplanacağmdan va sıfları mezkur maddede münderic azarun saygı ile Hca &lunu& ( T ü r k ç e Sözlü) Aynca; Cumhur Reisimiz Milli Şcfin Dpğu seyahatleri ve FOKS en son dünya ve harb hayadisleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog