Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 7 Mart 1940 HARB TABABETİ ve Memleket Haberleri ) Türk Alman ticarî vaziyeti Berlin hükumetile yeni bir anlaşma daha yapılacağı haber veriliyor Siyasî icmal Amerika ve sulh merikan Cumhur Reisinin sulh imkânlarını araştırmak üzere Avrupaya gönderdiği Welle3 vazifesinin ilk kısmmı tamamlamıştır. Berlinds Hitler, Göring ve Ribbentrop'la yaptığı uzun görüşmelerden sonra tekrar sviçreye dönüp Almanyadan aldığı ne ice ve intıbaları buradan Ruzvelt'e bir raporla bildirmiştir. Welles dün akşam Parise hareket et « i, gelecek hafta Londraya gidecektir. Berlinden sonra en mühim temaslar şüphesiz Ingiliz İmparatoriuğu merkezinde yapılacaktır. Fransadaki görüşmeler derecei saniyede kalıyor. Çünkü Almanyanm bütün husumeti ve talebleri münhasıran Ingiltereye karşıdır. Ingilizlerin ilk defa cepheye gelerek ateş hattında mevzi aldıklarını gören Almanlar, Fransız mevzilerine ve topraklarına karşı o vakte kadar ciddî bir taarruzda bulunmadıklarl halde İngilizlere derhal hücum etmişlerdir. Bu hâdise Almanlann İngilizlere karşı nekadar derin hınc ve gayz besledik lerini ispata kâfidir. Denizde ve havada oiduğu gibi karada da Almanlann kıyasıya harbedeceklerine artık şüphe kalmıyor. Kan nakli meselesi Yaralılara vermek üzere kan ihzarı ve zerki, Ispanya harbindenberi daha geniş şeldlde tatbik edilmektedir 12 milyon lira Beîediye, bakaya vergilerin tahsili için uğraşıyor Vesaiti nakliye kazaları artıyor Yirmi dört saat zarfında şehirde altı vak'a oldu İki senedenberi arazi ve müsakkafat vergisi Beîediye tarafından tahsil edilmektedir. Bu verginin tahsil işi son seneSeyfeddinin idaresindeki yük arabası, Muvakkat ve gayrimuayyen müddetli lerde Maliye ve Beîediye tarafından idaTürk Alman ticaret anlaşması mucibin re edilirken bir kısım müsakkafattan ver dün Mahmudpaşadan geçerken Samoel ce Almanyanın memleketimizden alabi ginin tahsili kabil olamamış veyahud me adında birine çarparak muhtelif yerlerinYazan: Dr. SEMİH SUMERMAN leceği malları mubayaa etmek üzere bir murlar bu verginin tahsili için fazla faali den yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Alman heyeti şehrimize gelmiş ve bura yet gösterememiş olduklarından birkaç Kazayı müteakıb arabacı yakalanmıştır. Ağır yarah yahud ziyade kan kaybet nekadardır? da bazı temaslar yaptıktan sonra Ankara senelik vergisi bakayaya kalmış müsakkamiş olanlara taze kan verilmesi, tababetin Bagdasaroff'a göre, % 6 sitratlı mahAyvansarayda oturan 18 yaşlarında büyiik muvaffakiyetlerinden biri sayıla lulde 1 32 1 gun, sitratlı fizyolojik serum ya gitmiştir. Alman ithalât daireleri ma fat sahiblerinin sayısı bir hayli yükselmişEdirnekapı durağında bilir. Bilhassa son senelerde, bu bahis ü da i 012 gün, sitratlı ve şekerli mahlul kamını temsil eden heyet evvelâ lzmire ti. Istanbul Belediyesi son yaptığı tetkik Ümmügülsüm, zerinde dikkati celbeden neşriyat ve araş de ise 2034 gündür. Maahaza bu müd gelmis ve orada Almanyaya verilmiş o lerde bu suretle bakayaya kalmış ve ha tramvaya binerken muvazenesini kaybetırmaİar yapıldı. Yeni biten Ispanya har detlerın kusva haddini beklememekte lan üzüm kontenjanı dahilinde mubaya len tahsiline kanunî imkân mevcud bulun derek düşmüş, muhtelif yerlerinden yarabi sîrasmda bu tetkiklerin verdiği müspet fayda vardır. Zira, devaî tesir ne de olsa atta bulunmak üzere tacirlerle temaslarda muş olan vergi miktarını 12,000,000 lira lanmıştır. Ümmügülsüm, kazayı müteakıb neticeler, mütehassıslann ve devlet adam tazeüğe yaklaştıkça artmaktadır. Son neş bulunarak mutabık kaldıktan sonra şeh gibi mühim bir yekun olmak üzere tespit berayi tedavi hastaneye kaldırılmıştır. *** larının alâkasını uyandıracak mahiyet al ıiyat on günü geçirmemeği tavsiye etmek rimize gelmiştir. Heyetin buradaki te etmiş ve bu paranın tahsili için imtihanla masları bilhassa fındık mubayaatı üzerin muhasebeye 60 kadar memur alınmıştı. inıştır. tedir. Karagümrükte oturan aşçı çırağı Ali, Son gelen Presse Medicale'de de (No. Yukarıda da söylediğimiz gibi, elde e de olmuştur. thracat birlikleri tarafından Bir müddettenberi bu memurlar fazla tah Beyazıd caddesinde karşıdan karşıya geç32 Sahife 61 1) bu mevzu üzerinde dilen kan, normal vericilerden toplan organize edilmekte olduğundan heyet şeh silât yapmak için sıkı bir faaliyete giriş mek isterken Topkapı Sirkeci tramvayıGrimberg'in yeni bir makalesine rasla maktadır. Ancak bilhassa Fransada bazı rimizde doğruca Ticaret Vekâleti Teşki mişlerdir. Bu vaziyet karşısında eski borc nın çarpmasına maruz kalarak yaralanmışdım. Orijinal taraflarına rağmen gittikçe müellifler rahımdeki çocuğun sonundan lâtlandırma Başkontrolörlüğü makamile larını vermemiş veyahud verememiş mal tır. Ali, kazayı müteakıb hastaneye kaldıWelles'in Berlinde olduğu gibi Lon şahsiyetlenen bu mevzuun anahatlannı plâsanta» istifade ediyorlar ve bunun temasa girişmiş ve Başkontrolör Hakkı sahiblerinin halleri çok müşkülleşmiştir. rılmıştır. drada da bir netice alarak Vaşington'a telhis etmek, zannediyorum ki, faydalıdır. kanını topluyorlar.. Bazıları da, karın içi Nezihi Erksonu ziyaret eden heyet azala Bunlar arasında müterakim vergisini ve*** dönmesini Ruzvelt sabırsızkkla bekleyor. İnsandan insana kan nakletmek, basit ne herhangi bir yaıalanma yahud yırtılma n, talebleri üzerinde uzun boylu görüşibrahim adında bir genc, evvelki gece Çünkü an'ane hilâfına üçüncü defa Cumrebilecek kimseler bulunduklan gibi bu leştirilen aletleri ve emniyetli tekniği sa ebebile biriken kanın stokajını ve hemen müşlerdir. Bu görüşmeden sonra Ankaraborclannı vermek hususunda cidden müş binmiş olduğu Fatih Harbiye tramvayı hur Reisliği namzedliğini koymakta mu yesinde bugün herhangi bir pikür yapmak yahud bilâhare zerkini tavsiye eyleyorlar. ya hareket eden Alman heyeti Ticaret külât çekenler ve hatta tahsili emval ka sahanlığında Fatihe giderken bir virajda vaffak olabilmesi için gerek kendi partisi kadar kolaylaşmıştır denilebilir. Mesele (Jeanneney.) Umumiyetle vericiler bu işi Vekâletile umumî mubayaat üzerinde tenununun tatbikı karşısında çok feci va husule gelen sarsıntı neticesi kendini tuta demokratlar arasındaki muanzlarını, gekanın tedariki ve muhafazasındadır. Ev stekle yapmaktadırlar. Barselon kan na maslarda bulunacaktır. Piyasada ısrarla ziyete düşenler de vardır. Bu sıkı takib mıyarak tramvaym sahanlığından cadde rek muhalefet partisi cumhuriyetçileri isvelden toplanaıak stok edilmiş litrelerle kil merkezi şefi Durau Jorda, 4500 ünü söylendiğine göre, Alman hükumeti miiye düşmüş ve başından ağır surette yarakanın, bilhassa harb sıralarında, tayyare rupe edebilmiştir. Fischer, Cenevreden messilleri 7,5 ve 1 1 milyonluk anlaşma neticesinde Belediyenin on iki milyon lira lanmıstır. İbrahim vak'ayı müteakıb sür kât etmek üzere Hariciye müsteşannın Avrupadan sulh haberi getirmesini bektahmin ettiği bu vergiden ne kadarını tahler ve diğer vasıtalarla cepheye sevkedil Barselona tayyare ile bu suretle muhafaza lardan sonra yeni bir ticaret anlaşması sil edebileceği malum değildir. Her hal atle Cerrahpaşa hastanesine kaldmlarak leyor. mesinin faydalan ehemmiyetsiz sayıla edilmiş kan sevkine muvaffak olmuştur. yapılması için yeniden teşebbüslere girişRuzvelt hiç olmazsa Avrupa sulhunu de yukarıda tahmin edilen miktarın he tedavi altına lınmıştır. maz. Biliyoruz ki, kanlarmı para mukaHalen Avrupada muhtelif kan nakil miştir. •** ve dünyayı yeni bir felâketten kurtar yeti umumiyesini tahsil etmeye imkân göbilinde satan profesyonel vericiler yanın merkezleri normal şekilde vazife görmekAlmanyadan Üniversite için Kâğıdhanede oturan Fethi adında biri, mak için elinden geleni yapmış olduğunu rülememektedir. da menfaatsiz ve göniillü bir haleti nıhi tedirler. Bilhassa Moskova hematoloji ve dün Beşiktaş ile Dolmabahçe arasında söyleyerek muanz ve muhaliflerini ve getirtilecek malzeme ye içinde böyle bir fedakârlığa seve seve kan nakil enstitüsü ile Jeanneney tarafıntramvaydan inmek üzere basamakta du bütün Amerikan efkârıumumiyesini ikna atılanlar da vardır. Filhakika en muvafık dan tesis edilen Bordeaux merkezi şayanı Almanya ile yapılan ticaret anlaşması rurken, yolun kenarında duran otomobil etmeğe şiddetle lüzum görmektedir. A şekil; Tzanck'ın tavsifile; «kanı, vericile zikirdir. Bundan başka Nansi'de, Stras mucibince, bütün dairelerin Almanyadan ile tramvay arasında sıkışarak muhtelif merika sulhu yalnız sözle değil, ayni zarin damarlarında taze halde saklamak burg'da ve profesör Tzanck tarafından ithaline mecbur olduklan malzemenin tesyerlerinden yaralanmış, berayi tedavi manda maddî tazyik vasıtalarile tahak tır.» Yani lâzım oldukça bekletmeksizin Pariste ayn merkezler tesis edilmiş bulun pitine başlanmıştır. Üniversite fakülte ve kuk ettirmekten geri durmuyor. hastaneye kaldırılmıştır. hastaya hemen zerketmektir. Ancak ev maktadır. ispanya hududunda vazife gö enstitülerinin ihtiyacı olan alet, kimyevî Meksikadaki petrol kuyulan vaktile velden toplanarak hususî tüp ve ampul renler de bu cümledendi. Bu memlekette maddeler, Avnıpa harbi dolayısile getirtiAmerıkalılarla lngilizlerin elindevdi. BuKaragümrükte oturan Süleyman adınlerde stok edilmiş kan materyelinin değe biri Burgos'ta diğeri Barcelone'da olmak lememiş, bu yüzden de tedrisatta bir çok da bir çocuk, dün Fatih caddesinden raya Amerikalılar seksen milyon ve ln ri de, son bir kaç sene içinde, ayn bir ma üzere iki merkez vardır. Birincisi kuman sıkıntılara düşülmüştü. Maarif Vekâleti gilizler yüz milyon Ingiliz liralık sermaye sür'atle gitmekte olan tramvaya atlamak na kazanmıştır. dan doktor Nager, ikincisi Dr. Duran ta Üniversiteye bu levazımı getirtmeğe yatırmışlardl. Meksikadaki sosyalist ve isterken muvazenesini kaybederek düşmüş lşin kısa tarihçesi şu şekildedir: 1849 rafından idare ediliyor. Burgos merkezi karar verdiğini bildirmiş ve Üniversite devletçi hükumet bunlan zaptetmışti. ve muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Tazmin meselesine Amerikalılarla İngida Polli'nin mesaisi, fibrini çıkarılmış ka nin mevcud 14 şubesinden her birinde Rektörlüğünden, fakültelerin muhtac olŞeker fiatlarma on kuruşluk bir zam nın serin bir yerde muhafaza edilebile direktör bir doktorun emrinde iki müte duklan vesaitin bildirilmesini istemiştir. yapılması dolayısile piyasada hasıl olan Süleymanın yaralan ehemmiyetli olma lizler yanaşmayıp Meksikaya birlikte makla beraber gösterilen lüzum üzerine boykot yapmışlardı. Bu yüzden Meksikaceğini nıeydana koymuş, 1875 te Lan hassıs tabib bulunmaktadır. Vericiler bu gayritabiî vaziyet tamamen ortadan kalk hastaneye kaldırılmıştır. dois ve Cornu, buz arasında bu hâdise şubelerde muayeneye tâbi tutulmakta ve nın baslıca ihracat maddesi petrol istihmıştır. Yalnız Beyoğlu tarafında elân nin daha muvaffakiyetle tahakkuk edebile bir idantifikasyon kartı almaktadırlar. sali altı milyondan dört buçuk milyon tobazı bakkallann yarım veya bir kilodan ceğini göstermiştir. Meşhur Hedor, 1902 Kan kabları üstünde, alınma tarihile lüna düşmüştü. Şimdi Amerikalılar. İngifazla şeker vermemek istedikleri öğrenilde kanın kırmızı küreyveciklerini yıkaya zumlu diğer malumat bir etiket üstüne lizleri bırakarak Meksika ile tazminat miştir. Bu cihet tahkik olunmaktadır. Şerak fizyolojik sülüsyon içinde muhafaza yazılmış haldedir. Galata kahvelerinde yapılan bir araş işinde anlaşmak teşebbüsünde bulunmuşDün asliye besinci cezada Giimrük ida ker Şirketi dün beyanname veren şeker sayesinde, ziyade kan kaybetmiş bir hayBu suretle hazırlanan servislerde yaratırmada Bahaeddin adında birinin üze lardır. vana yeniden ve muvaffakiyetle zerkedi lılara 100 900 santimetre mikâbı kan resi tarafından Ford müessesesi aleyhine tacirlerinin beyannamelerinde gösterdik rinde bir miktar esrar bulunmuştur. BaAmerika âyan meclisinde cumhurivetlcbilecejrine dikkat nazarmı celbetmiş ve nakli mümkün olmuş, bir defasında yal açılan davaya devam edilmiştir. Beş sene leri stok miktarını ihtiva eden bir listeyi haeddinin esrarı Hüsameddin adlı bir çi Reynold geçen Umumî Harbde İÜ ayni şahsa 2500 denberi devam eden bu davaya aid kara alâkadar makamlara vermiştir. Bu stokla sabıkalıdan aldığı anlaşılmış ve bu da giltere ile Fransanın Amerikadan aJdıkJ 19 1 7 de de, tavşanın kırmızı küreyvecik nız bir gün zarfında M ları harb malzemesinin bedellerine aid lerini sitratlı ve şekerli bir mahlulde dört sm 3, bir diğerine de kırk sekiz saatte rın dün tefhim edileceği kuvvetle zanne rm resmen araştırılacağı anlaşılmaktadır. yakalanmıştır. Ellerindeki stokları pek gülünç rakamlarolup iktısadî buhran sebeb gösterilerek haftaya kadar muhafaza imkânını ispat 2900 sm 3 kan zerki imkânına muvaffa diliyordu. Sabıkalı gece hırstzlarından arab Hirr tediyesi kesilen harb borclarınm yerine Dünkü celsede riyasete gümrük vekili, la gösteren şeker tacirlerinin büyük stok"eylemiştir. 1928 de, Schamoff'un, ölmek kiyet elvermiştir. Bu işlerin organizasyomet namile maruf şahsın bazı semtlerde Ingiltereden Amerika kıt'asmdaki top üzere bulunan bir köpeğin kanile hemen nuna taraftar olan Pilod, 1936 daki ifa M. Kemal imzalı bir ihbar mektubu veril ları olduğu kat'iyetle bilinmektedir. Dimiştir. Bu mektubda gümrüğe verilen fa ğer taraftan tatlıcı ve şekercilerden bazı eroin satmakta olduğu haber ahnmıs, to raklarının yani Honduras arazisiîs Ja tamamen kansız bırakılarak ölüme terke desinde, harb lâboratuarlarında bir hekibat neticesi arab Himmet Şefik adında mayka, Bermuda adalarının ve gene Adilen diğer bir köpeği diriltmeğe muvaf matoloji yahud kan nakli şubesi vücude turalarla bayilere verilen faturalar ara larının şeker fiatlarınm on kuruş yükbir eroin müptelâsına iki paket eroin sa merika kıt'asındaki bütün Fransız top fak olması meşhur Rus cerrahı Moskova getirmek lüzumundan bahsetmiştir. Bura sında fark olduğu ve bu suretle muhtelif selmesinden istifade ederek fiatlara daotomobil aksamının gümrük Tesminden ha yüksek zamlar yaptıklan öğrenilmiştir. tarken suç üstünde yakalanmıştır. Yapı raklannm Amerikaya bırakılması hak lı Judine'ye bir ilham membaı olmuş ve di seleksiyona tâbi tutularak hazırlanalan incelemede arab Himmetin gene sa1930 daki tecrübelerine istinad teşkil ey cak kanların 250 sm 3 lük balonlar için kaçırıldığı bildirilmekte idi. Bu cihet de Ticaret Müdürlüğü tarafından bıkalılardan Çolak Ahmedle müştereken kında bir karar sureti teklif etmiştir. Bütün bu hareket ve teşebbüsler sulhun bir Gümrük vekili, noksan gümrük veril tetkik olunmaktadır. Bu hususta yapılacak lemiştir. Bu müellif, o sıralarda intişar e de ccpheden gelecek muhtelif yaralıların çalıştığı tespit edilmiş ve biraz sonra Ço an evvel temini içindir. Amerika bütün den meşhur kitabında kaydettiği tarzda, yardım emrinde bulundurulması ve bütün mek suretile ithal edilen mal için kanunen ihbar ve tahkikatın neticesi Millî konınlak Ahmed de yakalanmıştır. Asyanm şarkı ve hatta bu kıt'amn orta ölmüş insandan yani kadavradan, zihayat tabiblerin hatta hastabakıcıların, verid iki misli para cezası verilmesi icab ettiğini ma kanunu hükümleri dahilinde ihtikârla ileri sürerek Ford müessesesinin bir milTaksimde de eroin müptelâsı Cevad kısmı mukadderatı mevzuu bahsolurken insana kan nakli imkânını düşünmüştür. içine fizyolojik serum zerkeder tarzda, mücadele komisyonu tarafından karara adında biri yakalanmış ve üzerindo ya yalnız kalmak istemiyor. Sulhun gecik Judine, sıhhatli hallerine rağmen, anî kolaylıkla bu vazifeyi başarabilmeleri, yon 52,000 lira vermesi lâzım geldiğini raptolunacaktır. pılan araştırmada iki paket eroin bulun memesine kendi politikası noktasmdan bir kazaya yahud buna benzer şiddetli kaybolmak tehlıkesine maruz memleket söylemiştir. muştur. Cevad, kendisi gibi bazı eroin büyük ehemmiyet veriyor. Müessese vekilleri, bu ihbarnamede idbir ölüm tarzına kurban giden şahısların çocuklarını kurtarabilmesi noktasından, ADLÎYEDE müptelâsı arkadaşlannın isim ve adreslevefatını takib eden ilk altı saat zarfında az ehemmiyetli olmasa gerektir. Bunun dia edilen ızraT vaziyetinin esasen taraf Maharrem Feyzi TOGAY rini polise vermiştir. Bunlar da alınan hucesedin muayyen noktasmdan kanını top içindir ki son senelerde bu mevzu daha larınca mahkemeye verilen fezlekede bulamaktadır. Bunu binde altı nispetindeki fazla tekâmül etmiştir. Ispanya savaşın lunduğunu ve müteaddid vukuf raporla Eski Beîediye makine müdü susî tertibatla birer birer yakalanmışlardır. sitrat dö sudlü bir mahlulde yirmi gün daki faydalan, böyle organizasyonlann rında bu faturaların gümrükle alâkası olSeylâbl uğrıyan mıntakaya rüne dair davalar muhafaza mümkün olduğunu göstermiş ve bilhassa harb sıralanndaki değerini teba mayıp muamele vergisile alâkadar olduMuhtelif meselelerden dolayı hakkında yardım ğunu söylemişler ve yalnız muamele ver. tecrübeîerinin neticelerini de neşretmiştir. rüz ettirmektedir. MÜTEFERRİK muhtelif davalar açılan Belediyenin sabık Bursa, (Hususî) Seylâb yüzünden Maahaza bizim burada kaydettiğimiz Bu tarzı tedavinin mahzurları, tehlike gisine müessir olan ufak bir farkın en gebüyük zarar gören M. Kemalpaşa Beleniş bir hesabla 390 lirayı tecavüz etmedi Makine şubesi müdürü Nusret Glin, mu Münakale Vekili şehrimize naki! meselesi, böyle kadavradan alınmış leri yok mudur?. hakeme, neticesinde beraet etmişti. Temdiyesi, gelir kaynaklarmı temin gayesile, kana aid değildir. Normal şeraitte ve muBu güne kadar yapılan tecrübeler, ta ğini ilâve etmişlerdir. yız mahkemesi, bunlardan yalnız kaygeliyor hâl, bar^ak temizleme imalâthanesi inşaayyen kaidelerine, riayetle zihayat veri mamen emniyet verici şekilde tecelli etİddia makamı, bu ihbarname münderi bolan kâğıdlar hakkındaki beraet karanMünakale Vekili Ali Çetinkayanın şeh sile sucukhanenin tevsii, seylâbda bozucilerden alınaıak biriktirilmiş kan mater miştir. Bagdasarrof'un istatistiğinde ar catının mahkemeye havale edilmiş, ehli nı, usule aid noktalardan nakzetmiş, di rimizde bazı tetkikler yapmak üzere bu lan kaldınmlann tamiri gibi hususlar için yeline mütealliktir. Bu suretle toplanan zeylediğimiz metod dairesinde yapılan vukuf marifetile tetkikat yapılmış ve iddia ğerlerini tasdik eylemiştir. gün Ankaradan gelmesi beklenmektedir. Vali Refık Koraltanın teşebbüsü üzerikan; sitrat dö sud, şekerli serum yahud 6345 kan nakli ameliyesinde en küçük makamınca mütalea verilmiştir, dedi. heparine gibi tehassürü meneden hususî bir arıza bile görülmemiştir. Balakowski ne Dahiliye Vekâletince M. Kemalpaşa Mahkum olan hırsızlar Muhakeme karar için talik edilmiştir. Yeşilay genclik şubesinin maddelerle ve muajyen formüller daire ve Gunsbaurg, yaptıklan 516 vak'anın Belediyesine Belediyeler Bankasından 25 Yemiş civarında yankesicilık ederken çayı sinde karıştırılmakta ve mayi halinde sak mes'ud neticelerini neşretmi^lerdir. Burbin liralık bir istikraz yapılması kararlaşÜNİVERSÎTEDE yakalandığı iddiasile Sultanahmed birinci lanmaktadır. gos ve Barselon merkezlerinde bu suretle Yeşilay genclik şubesi bu cumartesi gü mıştır. Daha evvel Dahiliye Vekâleti, sulh ceza mahkemesine gönderilen MehBu kanın, sulu halinde saklanma tarzı yapılan kan nakli ameliyesi bini mütecaÜniversite Rektörü Mısır medin üç ay hapsine ve tevkifine karar nü için bir çay tertib etmiştir. Toplantı M. Kemalpaşa Belediyesine 4000 liralık saat 15 ten 20 ye kadar Maksim salonla bir yardım yapmıştı. dır. Bir de «kurutulmuş kan» şekli var vizdir. Bu istatistikler metodun zararsızlıverilmiştir. dan geldi rında devam edecektir. dır. Burada kanın plârfası alınmıyarak ğım meydana koyuyorlar. * Bir apartımandan dört buçuk lira Sömestr tatili münasebetile Mısıra gitBu itibarla, bundan sonraki mesailer, kırmızı küreyveler glâsyerde kurumağa kıymetinde yatak çarşafı aşırdığı iddia e Dul ve yetim maaşlarına zam terkolunuyor.. Ve elde edilen toz, hususî metodun daha ziyade pratik tatbikatına miş olan Üniversite Rektörü Cemil, lstan bula dönmüştür. Rektör, kendisile görü dilen Mişon da, Sultanahmed ikinci sulh Ankaradan bildirildiğine göre eski temahliıl içinde eritilerek kullanılıyor.. Bu müteveccih bulunacaktır. Biz takib ettiğiceza mahkemesinds yedi ay hapse mah kaüd kanununa göre tekaüde sevkedilmiş Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan asuretle toz kanın hiç bir mahzur tevlid et miz garb neşriyatında rasladığımız yeni şen bir arkadaşımıza seyahat intıbalarını kum olarak tevkif edilmiştir. olanlara ve bunların yetimlerile dulları lınan malumata göre hava yurdun Trakmeden hatta yirmi beş günlük olanının da buluş ve noktai nazarlann anahatlarını şu suretle anlatmıştır: bir kalem tecrü^esile pek kısaca telhis etnm maaşlarına zam yapılmak üzere dü>u ya, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde « Kahirede bulunduğum günlerde, insana zerki mümkün olmuştur. Arab Murad 12 seneye nu umumiye tahsisatına konulan 50 mil kapalı ve yer yer yağışlı, Akdeniz kıyılaElde edilen kanın muhafaza müddeti mek istedik. Dr. Semih Sumerman Kahire sivil Üniversitesini ve meşhur Emahkum oldu yon liradan 1,5 milyonu aynlmıştır. rında çok bulutlu ve mevziî yağışlı, diğer lezher Üniversitesini ziyaret ettim. Kral Bundan iki sene evvel Okmeydanmda Majeste Birinci Farukun beni kabul edeBu para ile maaşlara yüzde 25 mikta bölgelerde umumiyetle çok bulutlu geçceklerini elçimiz bildirdi. Elçimizle bir Susuzdere denilen mevkide Dayalı lhdan rında bir zam yapılabileceği anlaşılmakta miş, rüzgârlar bütün bölgelerde ekseriyetle cenubî istikamette, Ege ve Marmara likte saraya gittik. Majeste Kral, o gün isminde birini başını taşla ezmek suretile dır. havzasında yer yer kuvvetli, diğer yerlerdört beş elçiyi de kabul ettiler. Evvelâ, öldüren Arab Muradın muhakemesi ağır de orta kuvvette esmiş, Ege ve Akdenizelçimizi kabul buyurarak, onunla bir müd ceza mahkemesinde sona ermiş ve dün Eskişehirli bir hırs'z Bursada de cenub fırtınası devam etmiştir. karar verilmiştir. det görüştükten sonra beni kabul ettiler Mahkeme, Arab Muradın bu cinayeti yakalandı ve yanlarında yarım saatten fazla alıkoyDün Istanbulda hava ekseriyetle çok dular. Bu görüşme esnasında Majeste Fa tehevvüren ika ettiği neticesine vardı Bursa ( Hususî) Eskişehirin Istas bulutlu, akşama doğru hafif yağışlı geçruk, memleketimize gelmek arzularından ğından katil hakkında 18 sene hapis ce yon caddesinde eczacı Kâmilin evinden miş, rüzgâr cenubu garbiden saniyede bahsettiler ve Üniversiteyi ziyaret etme zası vermiş, fakat hâdisede tahrik oldu bazı eşya çahnmış ve hırsızın Bursaya 4 6 metre hızla esmiştir. Saat 1 4 te hami ve intibalarımı arzetmemi, bilhassa is ğundan ceza 12 seneye indirilmiştir. kaçması ihtimali düşünülerek Eskişehir va tazyikı 1006 milibar idi. Sühunet en tediler. Mısır Üniversitesi yepyenidir ve lKTtSAD den vilâyetimize telgrafla malumat veril vüksek 14,6 ve en düşük 8,5 santigrad Mısır için hakikaten öğünülecek bir esermiştir. Bunun üzerine Bursa zabıtası ter kaydedilmiştir. dir. Binaları ve bütün tesisatı, hep yeni Ticaret Vekâletinin mühim tibat almıştır. Aslen Manisalı olup Ankadir. Bu mahiyetile, kendisini ilmî sahada rada oturan meşhur sabıkahlardan Nuri bir emri büyük inkişaflara namzed görmek lâzımoğlu Şehabeddinin çarşıda uyuşturucu Ticaret Vekâleti alâkadar makamlara maddelerden 5,5 kutuyu satmak üzere dır.» Nüshası 5 kuruıtur. gayet mühim bir emir vermiştir. Bu emre dolaştığı görülmüş ve kendisi şüphe üzeÜniversite bayrağı 1 Türkiye Haric göre Türkiyeden, iç piyasa fiatlanna naÜniversite idaresi, yeni bir bayrak vü zaran düşük fiatla hiçbir malın ihracına rine yakalanmıştır. Yapılan araştırmada içm \ »Çİn cude getirmeğe karar vermiş, bu bayra müsaade edilmiyecektir. lhracatta daima Eskişehirde eczacı Kâmilin evini soyan Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. ğın nasıl olması lâzım geldiği hakkında azamî piyasa fiatı gözönünde tutulacak hırsızın Şehabeddin olduğu anlaşılmıştır. Altı ayhk 750 » 1450 » talebeler arasında bir anket açmıştır. Res tır. Takasla yapılacak ihracatta da prim Çünkü, otelinde bulunan bavullan açılın Üç ayhk 400 » 800 » ca bunların içi bir manifatura mağazası Bir aylık mî günlerde, merasimlerde, her yerde Ü farkı gözönünde tutulacaktır. Yoktur 150 » Üniversiteli kxzlar, K\z Talebe Yurdunda gibi türlü eşya ile dolu olduğu görülmüşniversiteyi temsil edecek olan bu bayrak, Amerikan fıstığı ihracatı tür. Hırsrz, polise verdiği ifadede gerek Şehrimizde tahsilde bulunan Üniversiteli kız talebe için <&fnh\ıriyet Halk bütün Fakültelerin çalışmalarını gösteren Partisi tarafından açılmış olan Kız Talebe Yurduna şimdiye kadar 97 talebe bir sembolü ihtiva edecektir. Anket netiEvvelki gün Amerikaya toptan 42 ku bu eşyalan ve gerekse uyuşturucu maddekaydedilmiştir. Talebeler burada cüz'î bir ücret mukabilinde yiyıp, yatmak cesinde, toplanacak fikirlere göre san'at ruştan ihrac olunan Amerikan fıstığı dün leri eczacı Kâmilin evinden çaldığını ve Gazetemize gönderilen evrak ve yazılar tadırlar. Bu yurdun tesisi tahsilini şehrimizde yapacak kızlar için çok faydalı kârlar arasında aynca bir müsabaka açı 44 kuruştan CekoSlovakyaya ihrac olun bu eve pencereden girdiğini itiraf etmiş nesredilsin, edilmesin iade edilmez ve zıyamdan mes'uliyet kabul olunmaz. lacaktır. tir. Şehabeddin adliyeye yerilmi§tir. olmu§tur. Yurdun kü§ad merasimi yakında yapılacaktır. muştur. Fırsat düşkünleri Bazı tatlıcılar, fiatlara daha yüksek zam yapmışlar Ford müessesesi aleyhine açılan dava Yakalanan eroinciler HAVA RAPORÜ f Kız talebeler için açılan yurd j CUNHURİYET Abone şeraıtı Dikkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog