Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

tavsiyeslnden ayrılmayınız. Doktorlarımzın Yayla Makarnası Bulundurunuz. Her yemekieıioizde mutlaka Onaltıncı yıf sayı: 5681 umhuriy ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmulıarrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298. İdare ve matbaa kısnu: 24299 24290 Hakkında umumî prensip ve Adetler Yazan : Dr. Zeki Zeren Sıhhat esas ve kaideleri hakkında umumî bilgilerle muaşeret âdabı, terbiye esas , Iarı ve giyim hakkında herkesin bilmesi ; lâzım gelen esaslı malumatı ihtiva eder. Kitab resimlidir. Fiatı 60 kuruştur. Sıhhat, Terbiye ve Giyim Perşembe 7 Mart 1940 Kanaat Kitabevi J Yeni Fin zaferleri Alplerde hazırlık Viipuri körfezihde Sovyetleri püskürttüler, bir kayaklı taburanu da inhizama uğrattılar Isviçre hududunda Alman tahşidatı var Gamelin mıntakayı teftiş ediyor 6arb cephesinde ilk ciddî mevzi harbi Solda Fin askerleri Rus lardan aldıkları ganimetler arasında ve Danimarka gönüllüleri, sağda son muharebele. rin kahramanlarından Fin miralayı Pajari İngiliz İtalyan İhtilâfı ** II Helsinki, 6 (a.a.) Dün öğleden sonra Sovyetler Viipuri körfezinin garb sahiline yerleşmeğe uğraşmışlardır. Bunun için Sovyetler, topçu ve hava kuvvetlerinin de yardımile, Finlandiyalıların elinde bulunan adalara ve müstahkem burunlara müteaddid hücumlar yapmışlardır. Ruslann Viipuri önünde uğradıklan Virolahtie önünde Fredricshamm'a hüngilterenin, Fransa ile birlikte, Al zayiata rağrren vaziyet ciddî olarak kal cum etmiştir. Sovyetlerin bu kayakçı katArkası Sa. 5 sütun 5 te) manyaya karşı tatbik ettiği abluka bir maktadır. Kareli berzahında muharebe Almanyanın İsviçre htıdudZanndaki askerî Bern 6 (a.a.) Stefani: Bütün Cous tance gölü mıntakasında Alman cüzütamlarınm faaliyet halinde bulundukları gö rülmekte fakat bunlann istirahate çekilen kıt'alar olduğu zannedilmektedir. Fransız hududunda Jura mıntakasını teftiş eden General Gamelin'in mevcudiyeler şiddetli surette devam etmiş ve Fin ti haber alınmıstır. landiyalılar nihayet, Viipuri körfezinden Dünkü muharebe Vuoksi'ye kadar olan mıntakada bütün Paris 6 (a.a.) Moselle in şarkında hücumları tardetmişlerdir. Günün en sanAlmanlar sasyonel vak'asını Sovyet kayakçı tabu bir İngiliz ileri mevziine karşı runun harekete geçmesi teşkil eylemiştir. tarafından yapılan baskın, dünün en mü(Arkası Sa. 5 sütun 4 te) Bu tabur Hogland adasmdan kalkarak hareketlerinden^. Almanya Rumanyayı gene tazyik ediyor Berlin, Rumen ordusunun kısnen terhis edildiğini görnek istiyornnş! Berne 6 (a.a.) Cladiusun Rumanyaya yapacağı yeni seyahat, Basler Nachrichten gazetesinin Budapeşte muhabiri tarafından dikkatle kaydedilmektedir. Bu muhabire nazaran, Alman mümessili, Almanyanın, Rttman. yada halen silâh altında bulunan askerî kuvvetlerin, hiç olmazsa kısmen terhis edildiğini görmek hususundaki arzusunu Rumanya hükumetine tebliğ vazifesile mükelleftir. Almanyanın bu talebi, seferberliğin, Almanyaya mal teslimim azalttığı mülâhazasına müsteniddir. çok bitaraf memleketlerin zamanla yatıştınlan itirazlarını davet ettikten sonra nihayet İngiltere ile İtalya arasında da bir ihtilâf doğurmuş bulunuyor. Almanyaya karşı tatbik olunan abluka, ikinci bir kararla bitaraf limanlardan yapılan Alman ihracatına da teşmil edilmişti. Bunun neticesi olarak Almanyaya mücavir bitaraf memleketlerden hareket eden gemiler açık denizlerde Alman ihracat eşyası taşıyıp taşımadıkları bakımından tevkif ve muayeneye tâbi tutulmaktadırlar. Bu karardan galiba üç ay gibi muvakkat bir müddetle Şimal denizindeki bitaraf limanlardan İtalya için nakledilen Alman kömürleri müstesna tutulmuştu. İtalvanın kömür ihtiyacı nazarı dikkate alınarak, bu memleketi kararın kendisi hakkında bu günden yarına tatbikile birdenbire pek falza sıkmıs olmamak için, ve tabiî geçecek üç ay zarfında İtalyanın kömür ihtiyaclarına başka telâfi çareleri bulacağı da hesaba katılarak. Üç aylık müddetin nihayet bulması üzerine İngiltere İtalyaya giden Alman kömürlerini de ambargoya tâbi tutmak karannı aldı, bildirdi ve nihayet şimdi bunun da tatbikına geçmiş bulunuyor. Hâdise İtalyanın bir protesto notasını davet etmiş olmakla beraber nihayet iyilikle hallolunabileceğine aid fikirler galib görünüyor. Çünkü esasında mesele İngiltere için bütün memleketler bakımından seyyanen tatbikı lâzım bir prensip meselesi olduğu halde İtalya için kömür ihtiyacının temini meselesidir. Bu ihtiyacın, büyük kısmı deniz yollarile gelmek mecburiyetinde olan Alman kömürlerile değilse, başka memleketlerden ve ezcümle İngiltereden getirilecek kömürlerle telâfisi mümkündür. Bilhassa bu ımkâna dayanılarak meselenin büyümek veya hâd şekiller almak safhalarına kadar ilerlemiyeceğine hükmolunuyor. Acaba üç ay sonra îtalyaya giden Alman kömürlerine de teşmil edileceği malum olan bu karar ortada iken bu müddet zarfında İngiliz ve İtalyan hükumetleri italyan gemilerinin tevkifi devam ediyor Romada bir teşebbüs emaresi yok ingiliz kontrol heyeti kömürlerin alıkonulmasına ve İtalyan vapurlarının süratle serbest bırakılmasına karar verdi îvan Popof Bulgar politikasını izah ediyor «Samimî barış, iyi komşuluk ve bitaraflıkta devam...» IIII1MI >IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII|linillllllllllllllllllMIII1llllllllllll1llllllllllllllllllll» Welles Pariste Polonya ricalile de görüşecek Miisteşar diin Fransava hareket etti Amerika Reisicumhuru Almanyaya sefir göndermiyeceğini, Berlinden de bir elçi beklemediğini söylüyor \ Bulgar Hartcıye Nazırı İvan Popof Sofya, 6 (a.a.) Bulgar ajansı bildiriyor: Bulgar gazetecileri cemiyeti dün akşam cemiyet azasından olan eski matbuat müdürü ve yeni Hariciye Nazırı İvan Popof şerefine bir ziyafet vermiştir. ZiiArkası Sa. 5 sütun 6 da) Fransa İtalya ticarct itilâfı dün imzalandı YUNUS NAD1 Sam 3 sütun 3 te) Muttejik harb gemüen tarajmdan agtk denızde bir vapur tevkif edıhyor (Yazısı 6 nçı şahifede) Roma, 6 (a.a.) Bu gece Parİ3te neşredilen bir resmî tebliğ, Fransız İtalyan ticaret müzakerelerinin tam bir anlaşma ile neticelendiğini ve yeni ticaret rauahedesinin parafe edildiğini bildirmektedir. Fransız İtalyan ticaret anlaşması, İtalyan başmurahhası Âyan azasından Canini ile Fransız başmurahhası Alfand tarafından imzalanmıştırg H'eiîes'itı Fransad<ı> temas edeceği Le/ı hükumet adamlarından Başvekil General Hariciye Nazırı Zeleski, ve Londra elçisi Raczynski ile görüşürken Sikorskı, (Yazısı 3 üncü şahifedeX
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog