Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Şarabl UTUK Şarapların en lyısıdır. Galata Necati caddesi No. 238 Tel: 40899 Onaltıncı yıl sayı: 5680 umhuriyet tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 r Sıhhat, Terbiye y Hak Çarşamba 6 Mart [940 Kit ve kaideleri hakkında umumuaşeret âdabı, terbiye esasyim hakkında herkesin bilmesi len esaslı malumatı ihtiva eder. isimlidir. Fiatı 60 kuruştur. umî prensip Âdetler ir. Zeki Zeren Italyan gemileri kontrol yerlerine götürülüyor iki taraf da ihtilâfı büyütmek niyetinde değil ingiliz ambargosu başladı Kanaat Kitabevi Harabelere tutunan Fin askeri geri çekilmiyor Müthiş hücumlara rağmen bir netice alamayarak kuvvetten düşen Sovyet kıt'aları çekilmeğe mecbur oldular Viipuri destam lngx\iz donanmasıntn kontrol ve tahıb ışlerinde kullandığı torpıtolar (mukemmelen teshh edilen bu tekneler saatte 50 mı! yapmaktadırlar) (Yazısı 3 iincü sahifemizdedir) Şehirde devam eden imar işleri ve teşkili lâzım pasif korunma Hem korunma Hea taar faaliyeti umhurıyet'ın dünkü sayısında, «Bir mesele» başlığı altmda, hakıkaten mühim bır meseleye temas ediliyordu: .,. v , . Bütün dünvajjuı hülhs. tutusma tehlikesi yaşadığı şu sıralarda, İstanbul Belediyesinin ımar işlerıle uğraşması doğru mudur? İstanbul gibi, çok nüfuslu bir şehri hava hücumlarına karşı koruyacak tedbirleri şimdiden almak, sığınaklar yaptırarak halkın hayatını emniyet altında bulundurmak, ımar işlerinden daha üstün tutulması icab eden bir vazife sayılmaz mı? Bir kısım vatandaşların endişelerine tercüman olan bu fikrin efkârı umumiyemizi ikiye ayırması ihtimalini ortadan kaldırmak maksadıle, M. S. imzasıle yazan arkadaşımızın dünkü makalesini biraz işlemek lüzumunu duyuyorum. Korunma faaliyeti mi, yoksa imar faaliyeti mi? Bugün, hakikaten bu iki yoldan birini secmek mecburiyetinde mi bulunuyoruz? Bu hususta kat'î bir karar vermeden önce, İstanbul gibi bir şehrin, hava hücumlarına karşı kendıni hakkile koruyabilmesi için nekadar masrafa ihtiyacı olduğunu ve sonra, gene bu şehrin, asırlardanberi ihmal edılmiş zavallı çehresine şöyle bir çekidüzen vermek maksadıle, ne kadar para harcadığını bilmek lâzımdır. Evvelâ, harb içinde bulunan memleketleri tetkık edecek olursak görüniz ki, buralarda, hava hücumlanna karşı muhtelif müdafaa usulleri kullanılmaktadır ki bunlan esas itibarile iki kısma ayırabiliriz: 1 Diişman tayyarelerinin doğrudan doğruya hedef tutacağı yapılar (fabrika, depo, gar, resmî müesseseler, ve saire..). Bu gibi yerler, belediye değil fakat devlet tarafından yapılan masraflarla himaye edilmektedir. Bu isin çok pahalıya mal olduğunu, Parıste, pasıf korunma işlerinde mütehassıs olarak çalışan bir zattan öğrenmiştim. Meselâ düşman tayyarelerınden gızlenmesı icab eden ve içinde binlerce işçi bulunan bir fabrikayı, sadere muhite uygun bir şekilde boyamak kâfi gelmiyor. Her ihtimali gözetleyerek orada çalışan işçilerin hayatını vikaye maksadıle, fabrıkanın bodrum katını sığınak haline getirmek icab ediyor. Bu sığınaklar, tam isabetlı ağır bombalara karş mukavemet edeceklerdır. Bu itibarla beton kaleler kadar sağlamdırlar ve tabiatile devlete çok pahalıya mal olmaktadırlar. 2 Halkın kesif miktarda btftpnduğu merkezî yerler. (Tıyatrolar, Acemalar bi'" ük caddeler, \e saire..) Buraların himayesi bel dir. Fakat, belediyelerin tak İAr, Vali dün matbuata geniş izahat verdi ar ımar hamlesi değil, alelâde belediye hizmetlerinden ibarettir Bizde ilk pasif korunma tedbiri ahşab mahalleleri ortadan kaldırmaktır Dün lstanbul gazetelerî mümessille rini davet eden Vali ve Belediye Reisi doktor Lutfi Kırdar, şehirde yapılan veya yapılmak istenirken dunya vaziyeti dolayısile geriye bırakılan işler üzerinde konuşmuştur. Bu arada bahis, giinün mevzuu olarak, pasif korunma tedbirleVali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kxrdar Milü Şef Hâlâ üzerinde Fin bayrağı dalgalanan meşhur Viipuri kalesi Helsinki 5 (a.a.) Finlandiya bay | Viipuri Cephesindeki Vdzîyet rağı hâlâ Viipuri şatosunun üstünde dalgalanıyor. Yapılan müthiş hücumlar sonunda takatten düşen Sovyet kıt'aları gerı çekıl mcğe mecbur kalmışlardır. Finlandiya hava kuvvetleri Sovyet takviye kollarmı bombardıman etmiştir. Buna rağmen Finlandiya genelkurmayı Finlandiya kıt'alaLondra 5 (a.a.) Reuter: Viipuri harabelerinin şayam hayret müdafileri hâlâ bu harabeler üzerinde tutunmakta ve Finlandiya bayrağı şanlı bir surette dalgalanmaktadır. Viipuri körfezinden Vuok i sen'e kadar muharebe siddetle devam ediyor. Finler Viipuri'nin şimalinde hazırladıkları müstahkem mevzilere henüz çe Dün yeni Bulgar sef irini kabul etti ismet Inönü, bugun fağleden sonra saat 6 da, itimadnamesini takdim edecek olan yeni Bulgar elçisi ekselâns Kirofu mutad merasimle Çankayada kabul buyurmuşlardır. Mülâkat esnasında Hariciye Uraumî Kâtıbi Numan Menemencioğlu h=>7ir bulunmuştur. ncısıuııııimı vetlı bir »urette organize edilmiş olan mü Finler, Sovyetlere müthiş zayiat verdirmiş dafaa hattına çekmeği daha faydalı te olmakla beraber, uzun bir istirahat dev» (Arkast Sa. 5 sutun 4 te) lâkki etmektedir. Vekiller Heyeti uzun bir içtima yaptt Ankara 5 (a.a.) Heyeti Vekile bugun saat 10,30 da Başvekil Refık Saydamm riyaseti altmda toplanmış ve saat 1 4 e kadar mznameye dahil muhtelif mesaili müzakere eylemiştir. Velles'i kabul için Londrada hazırlıklar Müsteşar, Almanya ile iküsadi ntünasebatı dfizeltmek maksadile Dr. Schacht'ı Vaşingtona davet etmiş rine intikal etmiştir. Tahsisan dünkü nüshamızda çıkan «Korunma plânı mı, ımaı plânı mı lâzım?» makalesinin ortaya koyduğu noktai nazarlar karşısında hassa siyetle harekete gelmiş bulunan Valımiz (Arkası Sa. 5 sutun 1 de) Rumen dıs ticareti Hükumet ithalât ve ihracat için sıkı bir rejim koydu Alman tayyareleri Felemenk vapurlanna saldırdılar Berlin, hava filolarına, İskoçyadan kömür getiren tngiliz gemilerini siddetle bombalamak emrini verdi Lozan 5 (a.a.) Dün Lozan'a gelen Welles, yarın akşam Lozandan, b i r Sumner Welles, doğrudan doğruya ote Fransız hususî vagonu ile hareket edecek, line gitmiştir. Kendisi yorgun gözuküyoı vagonun semplon ekspresine bağlanma du. Welles, çarşamba akşamı Parise ha sına intizaren gecenin bir kısmmı vagonreket edecektir. O zamana kadar Berlıni da geçirecektir. Isviçre matbuatı seyahaziyaret hakkında Amerikan Hariciyesine tin muhtelif safhalarmı dikkatle takib etmekle beraber buna fazla ümid bağlamaraporlarını yazacaktır. Berne 5 (a.a.) Sumner Welles bu r^aktadır. gün apartımanından çıkmamış ve hiç bir Amerikanın Londra sefiri de geldi şahsın ziyaretini kabul etmemiştir. Yalnız Bukreş 5 (a.a.) Rumen haricî tica. Roma 5 (a.a.) Birleşik Amerika* ret rejimini tadil eden Kraliyet kararna dün akşam, Birleşik Amerikanın Bern el(Arkası Sa. 5 sütun 5 te) mesi bugün neşredilmiştir. Kararnamenin çisi Harrison kendisini ziyaret etmiştir. ••••ıııııııııııııuıııııııııııııııiMiıiıııııııııııııııııınınııııııııııııııııııııımıııııııııııııııınıııııııni başlıca gayesi memleketin sınaî faaliye tini millî menfaatlere ve inkişaf eden AvTupa vaziyetinin tahmil ettiği zaruretlere göre idare etmektir. Kararname, bilhassa spekülâsyona maruz kalan ve Rumanya için bir gün mübrem bir ihtiyac sırasına geçecek olan bazı iptidaî maddelerin kullanılması isinin bir nizama bağlanmasmı istihdaf eylemektedir. Ticarî mübadele lerde kabili tedavül dövizlerin büyük bir kısmının resmî Tayicine nazaran malm (Arkası Sa. 5 sütun 2 de) Şeker •uhtekirleri takib Eskişehirde bir tüccar dün tevkif olundu Fehrimizdeki tüccarlar, ellerinde şeker olmadığını f Arabİstanda kavga! bildirdiler, yalnız Ayvalıklı bir tacir 180 çuval malı bulunduğunu haber verdi Diabai Emiri ile valisi V harbe tutustu 1 Şam 5 (a.a.) Şimalî Arabİstanda Neveitden bildiriliyor: Diabai Emiri Şeyh Malik ile Diabai valisi Şeyh Rasıt bin Mektub arasında bir ihtilâf çıkmıştır. Şeyh Mslik şehri muhasara etmiştir. Vali 200 süvari ile karşı çıkmıştır. Bir musademe olmuştur. Bir çok blü ve yaralı vardır. Her iki taraf dostlarından imdad istemişlerdir ve Şeyh Malike, Masaksat sultanından yardımcı kuvvet gelmiştir. Muhasamat devam etmektedir. Yemene gönderilen hak askerî heyeti Beyrut 5 (a.a.) Şama bir Irak askerî heyeti gelmiş ve Fransız hükumetini terasıl eden subaylar tarafından karşılanmıştır. §ımo!î Almanya ve Berlin uzennde 5 keftf uçuju yapan İnçihz tayyareleri bir dktndan danüyorlar Heyet iiç senelik bir müddet için Ye(Yazısı 5 inci $ahifede) mene gitmektedir. NADl riitun 3 te) f Limammıza gelen jekerler nakledüiyor (Yazısi S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog