Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Büyük bır ıtına ve tam bir »hliyette imaline baslanılan (OEM) rskısını her ysrde arayınız. Kaynağıdır Demcilere Müjde!. Onaltıncı yıl sayı: 5679 umhuriyel İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul. No. 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısnu: 24299 24290 arabl ların en ıyısıdır. ta Necati caddesi 238 Tel: 40899 TUK Salı 5 Mart 1940 Alman kömürü nakleden İtalyan vapurları dün hareket ettiler j Italya, Ingilterenin Udoga cephesinde kanlı verdiği musadere muharebe devam ediyor kararının iki devletin siyasî ve iktısadî Yeni mukavemet hattı münasebetlerini bohazırlanıyor zacağmı bildirdi Fin kıtaları şehrin şimalinde yeni mevzilerine yerleşiyorlar Viipuri şehri hâlâ mukavemet ediyor Londra 4 (Hususî) Viborg şehri el an Finlerin elindedir. Sovyetlerin ta arruzlan her tarafta şiddetle püskürtülmüştür. Ladoga cephesinde kanlı muharebeler cereyan ediyor. Almanya Belçikaya tarziye verdi Gorb cephesinde İngiliz askerleri, siperleri etrafmda tel örüyorlar . u> Helsinki 4 (a.a.) Birinci sınıf bir cüzütam telâkki edilen 34 üncü Sovyet tank livasınm tahribi, sade olan fakat stratejiye iyi bir şekilde tatbikı dolayısile adedce faik bir diişman iizerinde tesirini gÖ3teren Fin harb metodunun klâsik bir misali addedilmektedir. Hegemonya Cikri Bir röyadır irleşik Amerika Devletleri Hariciye Nezareti müsteşarlarından Welles'ın Avrupaya gelişi üzerine ortaya çıkan sulh ümidleri daha şimdıden suya düştüyse, bunun başlıca sebebi, harb mevzuunu teşkil eden karşılıklı iddialar arasında hiç bir uzlaşma noktası bulunmamasındandır. Londra 4 (a.a.) İktısadî harb Nezareti bildiriyor ki, ttalyaya Alman kömürii götüren vapurların geçmesine lngiltere hükumetinin müsaade ettiğine dair Amsterdam'dan gelen haberler asılsızdır. İtalyan hükumeti de bu gemilerin serbesçe geçmesi hususunda hiç bir talebde bulunmamıştır. 1 mart taıihinde de bildiril mîş olduğu üzere 1 mart gece yansından sonra demir alacak olan vapurlarda bulunacak Alman kömürleri musadere edilecektir. Roterdam1'daki vapurlardan altısı hareket etti Roterdam 4 (a.a.) «Reuter» Bu(Arkast Sa. 5 süîun 3 te) Kareli cephesinde hareket harbi o kadar geniş bir mikyasta yapılmaktadır ki cephe hattını tespit etmenin imkânı artık kalmamıştır. Yüksek Fin kumanda heyeti Sovyetlerin yeni fırkalar sevkedemiyecek hale gelecekleri zamanın yakın olduğu kanaatindedirler. Bunun içindir ki sevkülceyşî hiçbir ehemmiyeti olmıyan Viipurinin müdafaasına devam edilmektedir. Fin kıt'aları Viipuri'nin şimali garbi sindeki mevzilere yerleşmektedirler. Mannerheim hattının bir kısmını teşkil eden bu mevziler Simola'yı Ellisenvara'ya bağlayan demiryolunu himaye etmektedir. Viipuri'nin sukutu dahilden ziyade Finlandiya haricinde akisler bırakacaktır. Amerika Hariciye müsteşarının seyahati Bu sebeble Viipuri'nin sukutunun harbin devamı iizerinde yapacağı tesirlere Almanyanın, hep bıldığımız, bir takıra dair aon zamanlarda bazı Alman oristekleri var. «Hayat sahası» tabirile huganlan taratınaan çııs.anıan şayıaıar nuıtamet merkezinin iyi haber alan mahfille lâsa olunan bu istekler manzumesi, bugünrinde hayret uyandırmaktadır. Ayni mahkü (daha doğrusu dünkü) Avrupa nizafilierde bu şayialarla Viipuri'nin sukutunmını kökünden yıkmaya matuftur. Aldan sonra harekâtın durması ihtimaline manya şöyle diyor: dair yapılan telkinler arasında bir münaFinlandiyanırV'Abo jehnnde, Sovyet tayyareleri tarafından atılan bombalaıla Ben kalabalık ve medenî bir millesebet görülmektedir. Fakat Fin efkân ubir benzin deposu yanıyor mamiyesi böyle bjr ihtimali kat'iyyen dertim. Topraklarım halkımı geçindiremiStokholm'de bu zayiat 1 7 bin olarak he Mannerheim hattının son derecede kuv * piş eylememektedir. yor. Bana hem ham madde kaynaklan, sab edilmektedir. Çok taze olan yeni be vetli daha bazı kısımları bulunması Fin< İyi haber alan mahfillerde tahmin edilhem de mamul eşyamı ihrac pazarlan lâtonların ne derece mukavim olacaklan da lere iimid vermektedir. di^ine göre çehrin şimali garbisinde yapızım. Bunu mutlaka elde edeceğim! merak edilmektedir. Viipuri faciasının iki Sovyet tebliği lan ricat hareketini müteakıb Vuoski ve başlıca sebebi şudur: Adam eksikliği, top Böyle bir iddia karşısında: Sovanto mevziierini de içine alacak olan Moskova 4 (a.a.) 3 mart tarihli eksikliği. Evet, haklısın dostum. Bu davayı yeni bir mukavemet hattı tesis edilecekSovyet Tesmî tebliğinde Sovyet kıtalanFin tayyarelerinin muvaffakiyetli mn Viipuri'yi muharasaya devam ederek tir. elbirliğile halletmeliyiz. Finlerin zayiatı ... akınlart Saarela çiftliğini işgal ve Tuppuransaari Demiyecek kimse tasavvur bile edilemez. Nitekim Versailles'ın doğurduğu bu Stokhoîm 4 (a.a.) Helsinki'de bu adasını zaptettikleri bildirilmektedir. Stokholm 4 (a.a.) Reuter: SovyetDiğer bölgelerde mühim hiç bir hâdise lunan Isveç gazete muhabirleri Rusların hatah vaziyeti düzeltmek için ilk davralerin berzahın garbında çabuk ilerlemeleri burada hayret uyandırmıştır. Bunun bir Viipuri'nin dış raahallelerine kadar ilerle kaydedilmemiştir» hanlar, kendini kaybetmiş, mustarib Alsebebi hiç şüphesiz Finlerin geride inşa diklerini bildirmektedirler. Sovyet tayyareleri diişman kıt'alannı rnanyadan çok daha evvel, onun galibleri Muhabirler, Viipuri körfezinin üstünde ve askerî hedeflerini bombardıman etmişedilen betonlann kurumasını temin için olmuştu. Ve gene, Hitler iktidar mevkiine Mannerhaim hattının bazı bölgelerinde ki buzlarda geniş mikyasta taarruz imkânı tir. On diişman tayyaresi düşürülmüştür. geldikten sonra, Almanya tarafından kaher ne pahasına olursa olsun müdafaaya bulunamaması dolayısile Sovyetlerin ileri Holandanın yardımı zanılan bütün muvaffakiyetler, hep bu karar vererek fazla zayiat vermiş olmala hareketinin muvakkaten durduğunu ilâve Amsterdam 4 (a.a.) 10 cerrah ve rıdır. Öyle vak'alar kaydediliyor ki Fin eylemektedirler. hatalı vaziyetin düzeltilmesini istiyenlerin 9 hastabakıcıdan mürekkeb h^r Isviçre ler, yeni betonların çekmesini temin makFin tayyarecileri buzlan müessîr bir suekseriyet teşkil etmeleri sayesinde olmuşAmerikamn Votifcon nezdindefci jevkalâde mümessili Myron Taylor Cumhur Reisi sadile, tahrib edilen mevziler iizerinde a rette kırmış olduklan için Sovyet kıt'a seyyar hastane heyeti Dr. Aicole'un riyatu. Gerek İngiliz, gerek Fransız efkân Ruzvelfin mektubunu Papaya veriyor çıkta muharebe etmişlerdir. Fin zayiatı ları geçilmesi imkânsız bir su maniası kar setinde Amsterdama gelmiştir. Heyet, yaumumiyeleri, daha âdil bir Avrupa nizann hava yolile Helsinki'ye gidecektir. Londra 4 (Hususî) Amerika Cum hilindeki Fransız iatihkâmlannı görmüş nın bu suretle şimdiye kadar kaydedilme şısında kalmışlardır. mı uğrunda, Almanya ile işbirliği yapmadik şekilde ağır olduğu bildirilmektedir. Ecnebi müşahidlerin bildirdiğine göre İArkası Sa. 5 sütun 6 da) hur Reisi Ruzvelt'in fevkalâde murahhası tür. ğa hazır bulunuyorlardı. ItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIII lllltlll HllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUIIIIIIIIIUIIII IIIHMIIII1II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllll llllllllllımilllll ınııl I1IIIMIIII1H Berlinden alman malumata nazaran, Sumner Welles Berlinden lsviçreye haFakat Almanya, (belki nasyonaî sos reket etmiştir. Sumner Welles, Karlsruhe Alman ricali Sumner Welles'e karşı son yalizm demek daha uygun düşecek) sa den Bâle şehrine giderken Zigfrid hattı derece kaba muamelede bulunmuşlardır. (Arkast Sa 3 sütun 1 de) nm bir kısmını ve Ren nehrinin diğer sa Welles, dün Berlinden hareket etti Alman ricalinin, Ruzvelt'in mümessiline son derece kaba muamelede bulundukları haber veriliyor 111111 mimî anlaşma fikrine yanaşmadı. Çünki hükumetin başında bulunan adamlar, Versailles'ı yaratan sanki yedisinden yetmişine kadar bütün Ingiltere ve bütün Fransa imiş gibi, bu iki millete karşı sönmez bir kin besliyorlardı. Intikam hissile şahsî şeref ve kahramanlık ihtiyacı bu adamlann ruhunda birbirine kanşıyor, onları siddetli, kat'î hareketlere sevkediyordu. Eğer mes'ul Alman devlet adamlan, tamemen mantıkî olan iddialarına, marazî diyebileceğimiz bir takım hisler karıştırmasalardı, Avrupa, otuz senedenberi özlediği nizama çoktan kavuşmuş bulunurdu. ınııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııınıı ııııııııımıııııııııııııııııııımıııııııımıııııınıııııııiHiıııııııııııııınıınıııııiHiııııııııııııımnııiH Türkiye 1 inci, Rumanya 2 nci, YugoslavHükumet, şekerin kilosuna ya 3 üncü, Yunanistan 4 üncü oldular on kuruş zam yaptı Ve üç gündenberi bakkal dükkânlarmda saklanan şekerîer, bu haber duyulunca meydana çıkarıldı Altıncı Balkan güreş şampiyonası dün gece yapılan müsabakalarLa sona ermiştir. Millî giireş takımımız, beş birincilik kazanmak suretile altıncı defa olarak Balkan şampiyonu olmuştur. Rumanya 2 nci, Yugoslavya 3 üncü ve Yunanistan 4 üncüliiğü almışlardır. Bu müsabakalann tafsilâtını 6 nci sahifemizde bulacaksınız. Şeker buhranınm halli Balkan şampiyonası bitti Yazık ki, ne Hitler, ne de arkadaşları, ruhlarını kemiren karışık duygulardan bir türlü kurtulamadılar ve kendilerile birlikte milyonlarca insanı da şimdiki ıstırabh vaziyete düşürmekten çekinmediler. Günden giine daha karışık bir hal alan bu mariz duygulann tesirile, başlangıcda bütün dünyanm haklı gördüğü Alman iddialan, bugün mantıksızlığın ve haksızlığın birer sembolü olmuşrur. Öldürdüğü masum milletlerin cesedi üstünde yiikselerek dünyaya yumruk sallayan bir hükumet, bu asırda kendine çapulculardan başka dost bulamaz. Etrafındaki toprakları, ahalisile birlikte ezdikten sonra, bunu «hayat hakkı» nı NADIR NADt Dün. oğleden sonra bakkal dukkânlanna hanl harıl şeker taş\nıyor {Arkası Sat 3 sülun 6 da) (Yaztsı S inci sahifede). Şampiyona bittikten sonra yapuan merasimden bir inhba
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog