Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

tavsiyeslnden ayrılmayınız. Doktorlarınızın Yayla Makarnası Bulundurunuz. Her yemekletinizde mutlaka Vll SâVI ! 5 6 7 8 umhuri ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyetı: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 eşriyatından t alk ağzmdan ferleme Dergisi Cild 1, Fiatı 150 kuruş Pazartesi 4 Mart 1940 Hilmi Kitabevi Sulh ümitleri suya mı düştü? Welles'in Berlinde yaptığı temaslar tavassut imkâmnı ortadan kaldırmıştır Hitlerin Wellese bildirdiği sulh şartları, Alman fütuhatını tasdik ettirmeğe münhasır kalmıştır. Vaziyette hiç bir salâh eseri yoktur Fırtına Alnanya İngiltereye solh teklittnde mi bmlandn? Başlamadan ün sabah, radyolarınm düğmesini Alman istasyonlarına göre ayarlayanlar, bir an için, sulh zamanına aid yarı mes'ud günlerden birini yaşıyormuş hissine kapıldılar. Leipzig ilkbahar sergisinin açılması münasebetile bütün Alman radyo merkezleri kulaklarını bu şehre çevırmışler, oradan dınledıklerini aıaya biraz da parazit karıştırarakdünyaya yayıyorlardı. Merasim, yukarıya da kaydettiğim gibi, insana Avrupanın harb içinde bulunduğunu unutturacak bir hava ile başladı. Meşhur bestekâr Richard Strauss, bizzat idare ettiği orkestraya, kendi eserlerinden birini çaldırdı. (Deuschland über alles merasimin sonuna bırakılmıştı). Harb ve hegemonya duygularile alâkası olmıyan bu güzel eser bitince, spıker tarafından sergi komiseri diye takdim edilen lâalettayin bir HCTT Doktor kürsüye çıkarak Leipzig panayırının her sene gördüğü rağbetten uzun uzun bahseti: Vaşington 3 (a.a.) Havas bildiri yor: Sumner Welles'in Berlini ziyaretinin lk müspet neticesi Avıupada bir sulh vea tavassut imkânları hakkında bazı Amerikan mahfillerinde hüküm sürmesi muhtemel olan bütün ümidleri suya dü ürmek olmuştur. Siyaset âlemine mensub kimseler ve gazetelerin büyük bir kısmı nazi hükumetinin Welles'ın ziyaretini haricde bir tesir usule getirmek üzere istismar etmek istediğini müttefıkan müşahede eylemekte dirler. Söylendığine göre Von Ribben rop ve Hıtler tarafından Welles'e bildiılen sulh şartlan, Alman fütuhatını tasdik etmeğe münhasır kalmaktadır. Amerikanın bile Çekoslovakyanın ve (Arkası Sa 5 sütun 5 te) Â İ 34 üncü Sovyet livası tamamen imha edildi Finler, Viipuri şehrini adım adım kahramanca müdafaa ediyorlar Helsinki, 3 (a.a.) 34 üncü Moskova tank livasının yok edilmesi Sovyetlerin mühim surette hissedecekleri bir darbedir. Sovyetler, bu darbe neticesinde 200 kadar tank zayi etmekle kalmamış, fakat mişlerdir. Viipuri mmtakasında Sovyetler, ayni zamanda bu zafeı üzerine Fınlandi buzlar üzerinden şiddetli hücumlarda buvalılar, Ladoga gölöünün simali şarkism lunmuşlarsa da çok ağır zayiatla geri püs(Arkası Sa. 5 sütun 4 te) de cepheyi tam olarak yeniden tesis eyle Viipuri (Viborg) şehri ateşler içinde yanı yor Muğla meb'usluğu Amenka Haridye Müste§ar\ Welles Leipzig panayırı Alman dehasının sanayi sahasında yarattığı mucizelerin mesheridir. Dedi ve bu defa da her zaman olduğu gibi sergiye yerli yabancı bir çok firmaların iştirak etmiş bulunduğunu söyleyerek, bu muazzam eseri dünyanın gözleri önüne sermesini Propaganda Nazırı Doktor Göbbels'ten rica etti. Almanya Martın 15inde taarruza geçecekmiş ? Garb cephesinde hava faaliyeti çok arttı, müteaddid Alman tayyareleri düşürüldü Yıldırım harbî Emekli Orgeneral Izzeddin Çalışlar intihab edildi General Deedes'in Londra muhabirimize beyanatı "Yalnız İngiltere değil, Doninyonlar da Tiirk milletine bağhdır ye felâketzede* ler için yardımıiı devai edecektir.w ( LONDRA HUSUSİ MUHABlRİMtZ BİLDİRÎYOR ) Londra (Hususî muhabirimizden) Genrral Sir Wyndham Deedes Erzincan zelzele sahasını tetkik edip Londraya döndükten sonra matbuat mümessillerine umumî bir konferans vermiştir. Ingiliz Generali konferanstan sonra «Cumhuriyet» için hususî bir mülâkat vermek üzere yalnız beni kabul etti ve şu suretle söze başladı: « Daha Türkiyede iken bir çok maîumat vermek suretile hizmetinde bulunduğum Cumhuriyet gazetesi vatanıma döndükten sonra da ilk Türk gazetesi sıfatile mülâkat isteyerek bana hoşamedî rasimesini yapmış oldu ki pek mütehassis oldum.» Sir Wyndham ellerîni gaz sobasmda ısıtarak bu sözleri söylerken gözlerile de yazıhanesini işaret ediyordu. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) 11 11 IIHHI IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII,,,,,,,, Ulllllllllllll m Fakat vakta ki Alman Propaganda Nuzırı Doktor Joseph Göbbels söze başladı. Ortalıkta da sulh zamanını hatırlatan o güzelım havadan hiç bir eser kalmadı. Doktor Göbbels, her nekadar mutedil bir dılle konustu ise de harbden bahsetmemezlik edemedi. Esasen bunu nasıl yapabilirdi ki, işgal ettiği mevki itibarile o, her fırsatı kollayarak nazi iddialarının propaganda kısmmı başarmak vazifesile mükelleftir: Leipzig panayın gibi bir hâdiseden istifade etmesin, olur muydu? Alman Propaganda Nazınnın yarım saat kadar siiren nutkunu şu satırlarla hulâsa edebiliriz: İzzeddin Çalışlar Ankara 3 (a.a.) Boş olan Muğla meb'usluğuna 3 mart 940 pazar günü yapılan intihabda Parti namzedi emekli Orgeneral İzzeddin Çalışlar ittifakla secilmiştir. " ••••llllltlllllllllllllll lllllllllll lllllfcllilllllllllllll General Sir Wyndham Deedes • IIIII llllllllllll tlllllllllllltlMIMHMIH ••MHIIHIII Mllll HTHtlllH il>< «Almanya, seksen milyon nüfuslu Londra, 3 (a.a.) People gazetesinin ki intıba şudur kî, Hitler 15 mart cuma medenî bir memlekettir. Fakat maalesef günü yıldırım tarruzuna geçecektir. askerî muharriri yazıyor: bu medenî memleket yaşamak için muhMart ayı Hitler'in siyasî hayatında müSumner Welles'in Berlini ziyaretine rağ(.Arkast Sa, 3 sütun 1 de) tac olduğu maddelerin çoğundan mahrum men bitaraf memleketler merkezlerinde„„„„ ,,,,,,,, , , I M.ltlMlli •IIIIIIII1I11II1 lllllllllllllllllllllllllllllllHHt llllllllllllllll llllllllllllllllllllllll bıılunuyor. Büyük Alman kütlesini, lâyık olduğu hayat seviyesine ulaştırabilmek icin ona bir hayat sahası hakkını tanımak lâzımdır. Nasyonal sosyalıst idaresi bu hakka sulh yolile kavuşmak uğrunda elin"den gelen fedakârlığı yaptığı halde İngilterenin, kendinden başkasını müreffeh görmek istemiyen kıskanc, kötü ve muzır politikası yüzünden buna muvaffak olamamış ve nihayet hakkını gücile aramak mecbııriyetinde kalmıştır. Fakat Almanya neticeden emindir. Seksen milyonun içinde tek ferd yoktur ki kat'î zaferden şüphesi olsun. Nitekim işte harb başlayah altı ay olduğu halde hâdiseler şimdiden Alnanya lehine bir temayül gösteriyorlar. Abluka suya düşmüstür. Almanyanın dış ticareti muvaffakiyetle yürümektedir. Bu devlet ne harben, ne de iktısaden mağBalkan güreş şampiyonasına diin lub edılemez!» devam edilmiştir. Dünkü karşüaşmalarda 61 ve 72 kflolarda giireşNADtR NADI çilerimiz yenilmiş, diğer sikletlerin (Arkasi Sa 3 sütun 3 te) hepsinde galib gelmişlerdir. Yuka. ndaki resimde üstte Çoban Mehmedin rakibini yendiği, asağıda Suadin, Bugün 7 nci sahifemiz Rumanyah güreşçile uğraştığı görülTercüme heyeU içtima. hahnde mektedir. Bu müsabakalann tafsi(Yazısı 5 inci sahtfede) lâtı 6 ncı sabifemizdedir. Almanlar tarafmdan baUrılan bir gemmin murettebaU, bir Ingiliz tayyaresi tarajından kurtarüıyor Balkan güreşlerinin ikinci günü Tercüme edilecek kitablar Ankarada Maarif Vskilinin riyasetinde toplanan heyet, dilimize çevrilecek eserleri tespit etti Çocuhlar içindir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog