Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Şaraplann en • Şarabl UTUK lyısıdır. • •ı• Galata Necati caddes No. 238 Tel: 40899 Onaltıncı yıl sayı: 5705 Devamlı kuvvetli Almanya, harbi, Yalnız başaraağa Necburdur BALKANLARDA «Harbi, kısa zamanda sulh istiyen bir kazanmaga karar verdik!» lürkiye vardır! Çörçil dün, yeni tedbirleri anlattı <( umhuriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutuasu: IstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Yarın çıkıyor PlfiflfiK SAN'ATLAR SAHESERiDiR İMANÇ İSTANBUL CAĞALOĞLU İCT1UHITT/ » » ^ » l A/^IH Sayısı Pazar 31 Mart 1940 ™^^ umner Welles'in Avrupa seyahati esnasında Brennero'da yapılan Hitler Mussolini mülâkatı sıralarında, bır aralık canlandığına şahid olduğumuz şüphe ve tereddüd havası yavaş yavaş silınmektedir. Daha geçen hafta, gazete sütunlarında münakaşa edilen «muharebesiz sulh ihtimalleri», artık bahis mevzuu bile olamıyacak kadar zayıfldmış sayılır. Son günler zarfmda demokrasıler tarafından gösterilen azim ve irade hamleleri, İtalyan hiıkumetinin takib ettiği, her tiirlü bağlantıdan uzak hareket tarzı ve nihayet Molotof Yoldaşın ağzından dinlediğimiz müstakbel Sovyet politikasına dair sözler, umumî havayı şüphe bulutlanndan temizlemekte, derece derece amil olmuşlardır. Almanyayı bitaraflardan istifade ettirmiyeceğiz,, Şarkta sulhıın garantisini teşkil eden Türk Fransız mukavelesinin Ankarada imza merasimi Bu hususta en kuvvetli tesir, şüphesi/, Fransa ile İngiltere tarafından yapıldı. Finlandiya mağlubiyetini istismar ederek, « yemden bir sulh taarruzuna kalkışan Almanya, Welles'in seyahatini de bir bahane sayarak bütün dünyayı propaganda mermilerile bombardımana başlayınca, demokrasiler tarafında siddetli bir aksülâmel görüldü. Bu, muharebesiz bir sulDün siddetli topçu muharebelerine sahne olan garb cephesinde bir Fransız bataryası faaliyette Londra 30 (a.a.) Balkanların vazi Balkan devletlerinin hükumet merkezle hun kolay kolay imzalanamıyacağına darinde hâkim olan intıba, harbin aşağıdaki ir kâfi bir işaretti. îngiliz hükumeti, daha yetini tetkık eden Times gazetesinin Tursebebler dolayısile şimdilik Avrupanın cekiye muhabirj, şöyle yazrr.jıktadır: enerjik davranmanın yollarını araştırırken (Arkası Sa. 6 sütun 5 te) «Tiirkiyenin hükumet merkezinde ve Fransada patlak veren kabine buhranı, aynı azim ve iradenin orada da şiddetle yaşadığını gösteriyordu. Bu buhran kısa bir müddet içinde yatıştıktan sonra, nihavet, bir kaç gün e\rvel Londrada toplanan Parîs 30 (a.a.) Ikî gündenberi mev hat arasındaki sa'Kanın bilhassa genişîe • altıncı Yüksek Harb Meclisinin aldığı zuu bahsolan Fransız ve Alman topçu diği Sarrebruck'un cenubundaki mıntaka(dün neşrettiğimiz) kararlarla, müttefikkuvvetlerinin faaliyeti dün ciddî bir şeya sirayet etmiştir. kilde artmış ve siddetli bir hal almıştır. lerin takibine çalıştıklan hedefleri açıkça Topçu, bu suretle 50 kilometrelik bîr Şimdiye kadar Vosger'ların şarkındaki cephede faaliyette bulunmuştur. Alman öğrenmiş bulunuyoruz. Bu suretle, İngilmıntakaya münhasır kalan topçu ateşi topçu ateşile birlikte avcı tayyarelerinin tere ile Fransanın, bir takım ara bulucu Londra 30 (Hususî) Bahriye Nazı dün Sarre'ın garbmdaki mıntakaya ve iki (Arkası Sa. 3 sütun. I de) tekhfleri kabul ederek sulh imzalamaları n Çörçil, bugün radyoda İngiliz milletine ihtimali, hiç olmazsa şimdilik, mevzuu hitaben bir nutuk irad ederek müttefiklerin şiddetle harbe devam karan verdiklebahsedilemiyecektir. rini ve Almanyanın bitaraf memleketlerFransa ve îngiltereden sonra, diğer den istifade etmesine müsaade etmiye Helsinki 30 (a.a.) Tasrih edildiğiceklerini beyan ederek demiştir ki: iki büyük devletin, İtalya ile Rusyanın ne göre Finlandiyada 250 bin harb yara« İngiliz ve Fransız imparatorlukları, hareket tarzları da vaziyeti oldukça ay hs! vardır. müşterek ideallerinin tahakkuku için çödınlatabilecek mahiyettedir. Demokrasi İsveç vapurlarına harb gemileri zülmez bağlarla birleşmiş bulunuyorlar. lere bakarak harbin, Almanya tarafından refakat edecek Her iki memleket, harbe daha şiddetle arzu edıldiği gibi, muharebesiz bir sulhla devam etmeğe de azmetmişlerdir. Stokholm 30 (a.a.) bugünden itihemencecik bitemiyeceğini görüyorsak, barer. isveç sahillerinde seyrüsefer edecek Gayemiz sadece harbi kazanmak değil, İtalya ve Rusyayı gözden geçirdiğimiz olan İsveç vapurlarına Goeteborg ve Helaynı zamanda harbi mümkün olduğu kadar kısaltmaktır. Bunda muvaffak olmak zaman da, bu harbin, bütün yük ve messingfors arasında gidiş ve gelışte harb geiçin bitarafların Almanyaya yardım etmeuliyetlerile birlikte Almanya tarafından mileri refakat edecektir. lerine mâni olacağız. Bunun haricinde biBotni körfezinde yeni liman taşınması icab edeceğine kanaat getiriyoBerlin 30 (a.a.) Alman Hariciye 16 vesikadan ibarettir. Bu vesikalar fotarafları hiç bir şekilde mutazarrır etmek yapılacak niyetinde değiliz. Ne Japonya, ne deNezareti dün akşam yeni bir Beyaz Ki tografları ve almanca tercümelerile birruz. Helsinki 30 (a.a.) Hükumet ma İtalya ile hiçbir ihtilâfımız olmadığı gibi tab neşretmiştir. Bu kitab işgalden son likte neşredilmektedir. Brennero mülâkatından sonra îtalyan kamları Botni körfezi sahilinde yeni bir Rusyaya karşı da harb ilân etmiyeceğiz. ra Varşovada Polonya Hariciye Nezarematbuatınm ve Roma radyosunun neşri Fin endüstri merkezi ihdası için lâzım geHull'ün tekzibi' I ile Fransa harbin başlangıcın tinde bulunan evrakın ilk kısmını ihtiva Vaşington 30 (a.a.) Hariciye Neyatı bu kanaati kuvvetlendirecek bir hava len plânları hazırlamaktadırlar. Burada (Arkası Sa. 6 sütun 6 da) etmektedir. zaretince neşredilen bir tebliğde Cordell taşımaktadır. Zaten İtalyan menfaatleri Kareli'den tahliye edilen halkın büyük Bu ilk kısım Polonya lisamnda yazılmış bir kısmı iskân edilecektir. Bu yeni mer(Arkast Sa. 6 sütun 4 te) nin, binaenaleyh mantığın emrettiği bu kezde büyük sellüloz fabrikalarile biçkiIIIIIIIUIIIII lllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII llllltllllllllllMIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH vaziyet, böylece Roma hükumetinin takib haneler ve Viipuri ile Hangoe'nin yerine Helsinkiye hâlâ cephelerden ettiği hareket hattile bir daha teeyyüd et(Arkast Sa. 3 sütun 5 te) yaralı gelmektedir Hlllllimilll n lllinillllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllll lllll ••••1111 llllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIHIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII miş oluyor. Times'in neşriyatı Türkiye Balkanlılar arasında bir anlaşma yaratmıştır ve nihayet Balkanlar Polonya ve Finlandiyaya benzemez» Harb kurbanı millet ((Sovyetlere harb ilân etmiyeceğîz» Garb cephesinde şedid töpçu muharebeleri Finlandiyada 250,000 yaralı var Botni'de yeni şehirler yapılıyor İngiliz Bahriye Nazırı tek hedefin Nazi Almanya olduğunu söyleyor İsveç, şimal ittifakmı temin için çalışmaktadır Meğer Avrupa harbini Roosevelt hazırlamış! Berlinde çıkarılan «Beyaz kitab» da, Amerika Reisicumhurunu mes'ul tutmak isteyen vesikaları Vaşington tekzib etti Bursa ovasını Molotof Yoldaş tarafından, evvelki gün, Yüksek Sovyet Meclisinin umumî heyetine karşı okunan rapor, bir büyük devletin dış siyasetinı aydınlatmak bakımından daha mühim bir vesikadır. Dünkü gazetelerde hulâsa olarak metnini görduğümüz rapora nazaran Sovyet Rusya, tamamile realist bir politika peşindedir ve başkaları tarafından mecbur bırakılmadıkça harbe iştirak edecek değildir. Molotof'un sözleri, hâdiseleria objektif inkisafına uygun düştüğü için çok kuvvetlidir. Üçüncü enternasyonalin bütün kongrelerinde (emperyalistler) e karşı cephe kurmaya çalışan ve komünizm ıçin en büyük ümidin, bir gün emperyalistler arasında patlak verecek olan harbe, daha doğrusu bunun neticelerine, bağlı bulunduğunu ileri süren bir rejim, tam istediğine kavuştuğu bır sırada, ne diye menfaatlerini kendi ayağile tepsin de döğüşen emperyalistlerden biri hesabına harbe girsin, yıpransm? Sovyet Rusyanın böyle bir sergüzeşte atılmak isteğini taşıması mantıkan mümkün değildir. Ve iste Molotof (İArkast Sa, 3 sütun 6 da) Kasa hırsızı muhasebeci Nafıa Vekili dün Gölbaşı Dostluk muahedesi dün Ankabendini actı iki seneye mahkum oldu rada merasimle imza edildi ^»• sulayacak tesisat TURKIYESUR1YE Elektron şirketindeki hırsızlık vak'asmın muhakemesi dün aksam sona erdi Bursa 30 (Telefonla) Şehrimize gelen Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy, bugün, Bursa ovasmın ıslah ameliyesinin temelini teşkil eden Gölbaşı bendinin açılma törenini bizzat yaptı. Merasimde Vali Refik Koraltan, bir köylü ve Nafıa Vekili birer nutuk söyliyerek başanlan eserin büyüklüğünü tebarüz ettirdiler. Bu tesisat, hem sulama, hem de kurutma ısine yarayacaktır ve bugünden itibaren işlemeğe açılmıştır. Gece, Belediye tarafından Vekil şerefine Çelikpalasta bir ziyafet verilmiştir. Vekil. yarın Ankaraya avdet edecektir. K«ordinasyon heyeti toplandı Ankara 30 (a.a.) Koordinasyon heyeti bu sabah Başvekil Dr. Refik Saydamın riyasetinde top lanmış ve ruznamesinde mevcud maddeleri tetkik etmiştir. Dün Türkiye Suriye muahedesini K**ısa namına imzalayan M. Puanx (X işaretli) Ankara Hava meydanında karşılayıcıları arasında (Yazısı 5 inçi sahifede} NAD1R NADI Muhtelis muhasebeci ve hemşiresi, dünkü muhakemede (Tafsüâtı S inçi sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog