Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Şaraplann en ıyısıdır. • • • •• Şarabl UTUK Galata Necati caddesi No. 238 Tel: 40899 Onaltıncı yıl sayı: 5677 umhuri tSTANBUL CAĞALÖĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusuî îstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 basılmış neIçinde bol o ) sahife ve fe llâvesile satılan Pazar 3 Mart 1940 En mUkemmel aylık mecmuadır V J Vaziyet vahimleşiyor ttalya yeniden asker topluyor Ziraî istihsalin Büyük ehemmiyeti konomik buhran yıllarında fazla mıktarda zıraî ıstıhsahn fıat düşüklüğü yüzünden endişeli ve hatta bazı bazı fılen de zararlı safhalar gösterdiği zamanlar olmuştur. Fakat yeni dunya harbıle öyle bir vaziyet tahaddüs etıi ki şimdi artık topraktan istıhsal olunan her madde altın kıymetindedir. Binaenaleyh mümkün olduğu kadar fazla fazla ekip istihsal elde etmek lâzımdır. Bu günün mılletçe ve hiikumetçe pek iyi bilinecek ve hükmüne göre de öylece dikkat ve himmetle hareket olunacak hakikati işte budur. Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçoğlu iş basma geldıği günden itıbaren memleket istihsallerini kıymetlendirmek için azamî gayret sarfederken gazetelere beyanatı ve radyodaki mıiteaddıd hasbıhallerile müstahsillerimize bu yılki mahsullerini yok pahasına elden çıkarmamalannı ve fiatların mutlaka rençpere faydalı olacak yüksek dereceler kazanacağını mütemadiyen bağırmıştı. O vakittenberi aradan geçen pek az zaman iş âleminden gelme Ticaret Vekilimizin müstahsil lehine orDinmalarında ne kadar haklı olduğunu ispat etti. Mahsullerimizin büyük ekseriyeti değer pahalannı geçen fiatlar buldu. Ezcümle istihsalimizde miktar ve kıymet itibarlarile büvük mevki işgal eden tütünlerimiz eksenyetle çok iyi fiatlara hemen hemen umumen elden çıkanlmış bulunuyor. Geriye kalan kısım devede kulak kabilinden sayılabilir. Hükumetin aldığı tedbirlerle üzüm ve incirlerimizin satışında bile buhran yıllarının müşkülâtına maruz kalmadık. Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçoğlu Vekâlete geldıği zaman yirmi beş kuruş fiat karşısında şaşırtıcı bir ıstırabla çırpınan zeytinyağı müstahsillerimizin bittabi alınan tedbirler sayesinde yüzleri gülmek ıçin çok zaman geçmeğe lüzum bile olmad'. Vasatî kırk kuruşa çıkan zeytinyağlanmız artık hakikaten altın kıymetindedir. Hububata aid istihsalâtımızın vaziyeti aynıdır. Her çeşid mahsulümüzün kıymeti yükselmiştir, ve artık ziraatte çiftçiyi cidden memnun edecek fevkalâde bir devreye varmışızdır. Eğer bu yazdanberi mahsullerini ucuza satmak mecburiyetinde kalmış müstahsillerimiz bulunmuş ise mahrum kaldıkları kıymetlerden dolayı onlar hesabma cidden teessür duyarız ve temenni ederiz ki bundan sonraki istihsallerinde onlar dahi zararlarını fazlasile telâfiye imkân bulsunlar. İstihsali artırmağa nekadar mümkünse Almanlar, 2 Belçika tayyaresi düşurdüler Roma ile Londra arasmda ihtilâf ciddî safhada Üruguay sularmda bir Alman zırhlısı görüldüğüne ve bir deniz harbi olduğuna dair haberlerde ısrar ediliyor Altıncı Balkan oyunlarımn açılış merasiminden bir intıba: Balkanlı gürefçiler ve Balkan bayrakları Balkan şampiyonası Müsabakalara dün büyük merasimle başlandı, güreşçilerimiz girdikîeri bütün güreşleri kazandı Altıncı Balkan güreş şampiyonası dün büyük merasimle açıldı. Müsabakaların yapılacağı Çemberhtaş sinemasının içi ve dışı Balkan milletlerinin bayraklarile süslenmiş ve müsabakaların, seyirciler taraf:ndan lâyıkjle tak)b e,dilebıhneşi için rad ulmuş, yeni güreş minderi yaptırılmısyo tesisatı vücude getirilmişti. Ayrıca si tı. Dün birdenbire başlayan hrtına ve tipî nemanın sahnesinde de hususî tertibat yapılmış, jüri ve yan hakemleri için elek halinde yağan kara rağmen, sinemanm (Arkası Sa. 6 sutun 1 de) trikle çalışan renkli işaret lâmbaları ko Şimal denizinde Alman tayyareleri Ingiliz kaf ilelerine hücüm ettiler Berlin, 2 (a.a.) Garbda kayde değer bir hâdise olmamıştır. Hava ordusu Şimal denizi üzerinde Orcade'lere kadar keşif uçuşları yapmıştır. Bu harekât esnasında Alman tayyareleri muhtehf noktaPunte de 1 est muharebestnde mağlub olarak kendi kendısıni baUran Gro/ Spee larda kafilelere refakat eden Ingiliz harb ztrhlısmm bugünkü hazin manzaran ve ticaret gemilerine muvaffakiyetle taarBrüksel 2 (Hususî) Alman tayyare münasebetile Alman Büyük elçisine şid ruz etmişlerdir. Bir vapur derhal batmıştır. Diğer bir vapurda da yangın çıkmışleri bugün Belçikanm bitaraflığını ihlâl detli bir protestoname tevdi etmiştir. Hariciye Nezareti tarafından neşredilen tır. 4 vapur bombalarla o kadar hasara ederek Belçika topraklan üzerinde uçuşlar yapmışlar ve kendılerini takib eden bir tebliğ, hâdise hakkında aşağıdaki taf uğramıştır ki bunlara mahvolmuş nazarile bakılabilir. Almanyanın şimalı garbisi sılâtı veriyor: iki Belçika tayyaresini duşürmüşlerdir. «Üç Belçika tayyaresi Lüksemburg vi üzerinde yapılan gece uçuşları esnasında Düşürülen tayyarelerden birinin pilotu bir düşman tayyaresi dun sabah Nımegue derhal ölmıiş, dığerinin pilotu da ağır su lâyeti üzerinde keşif uçuşları yaparken at 2,15 te birdenbire bir Alman tayyare civannda Holanda arazisine girmiştir. rette yaralanmıştır. Hâdise, bütün BelçiBir taarruza dair Ingiliz tebliği sine tesadüf etmişlerdir. Alman tayyaresi kada derin bir infial uyandırmıştır. Bel Belçıka tayyarelerine ateş açmış ve tayyaLondra, 2 (a.a) Alman tayyarelecika Hariciye Nazırı Spaak, Alman elçisini relerden birini düşürmüştıir. Duşen t ri bir Ingiliz vapur kafilesine taarruz etdavet ederek uzun bir mülâkatta bulun yarede bulunan Belçikalı zabit derhal öl muştur. Belçika mehafilinde, Belçikanın muştür. tkinci tayyarenin pilotu da yara mişlerdir. Vapurlardan hiçbirine isabet vuku bulmadığı bildirılmektedir. Tayyabitaraflığı ihlâl edildiği ve vaziyetin va lanmıştır > reler derhal uzaklaştığı için Ingiliz avcı him bir «ekil aldığı kanaati umumidir. Diğer bir tebliğ öğleden sonra da Al tayyareleri bunlarla temas edememişlerman tayyarelerinin Belçikanın bitarafhğı dir. Belçikanın protestosu Brüksel 2 (Hususî) Hariciye Nazırı nı ihlâl ettiğini bildirmektedir. Bu meyan Almanyanın zayiatı lArkası Sa. 5 sütun 3 te) M. Spaak, Belçikanın bitaraflığının ihlâli Berlin 2 (a.a.) Bugun neşredilen ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııiiimıi'iıı» ""• ıııııııııınııııı ıııııııııııııııııı ıııııııııııııııııın " I " " ' bir tebliğe göre, Almanya 6 aylık harb esnasında bir zırhlı, iki torpido muhrıbi, 6 devriye gemisi, 1 1 denizaltı yani vasatî olarak ayda iki denizaltı kaybetmiştir. Hava kuvvetlerinin zayiatına gelince garb cephesinde ve Ingiltere üzerinde düşürülen 35 ve mecburî iniş ve saire su retile harab olan 43 tayyaredir. Hitler dün Wel!es'le iki saat görüştü Amerikan diplomatı, Ribbentropla mülâkatınm meraklı olduğunu söylüyorAlman talebleri pek muazzam Karakış geri döndü, dün sabah baskın yaptı! Amenka Hariciye Müsteşan Sumner Welles'm Romaya muvasalatında istıkbal ediliyor Berlin, 2 (a.a.) Tebliğ: Hitler, bu katta hazır bulunmuşlardır. Protokol şefi sabah Sumner Welles'i kabul etmiş ve mu Doinberg, Sumner Welles'i almak üzere maıleyh ile uzun müddet görüşmüştür. mumaileyhin indiği «Adlon» oteline gitAmerıka maslahatgıizarı Kirk, Von Rib miştir. Hücum müfrezelerinden bir kıt'a (Arkast Sa. 5 sutun 1 de) bentrop ve bazı Alman ricali bu mülâ llttllllltlltlltllllliinilf lllltlllf lllllillllllllllltltlf tlllllllffllf lllf ••IfllfillllflillKltllltllllllllllllltlllllllllllllltlltlllllflllllllltlltlllllltlltlllllllltllllllll llllltllllllllllllltlllltaillimiMIII«lllllllllllltllll1ll>l>*İIK>IIHII<tfll1 lllllllllflltlHI*l Finler Vipuriyi ateşe verdiler Sovyet kıt'alarmm dün şehre girdikîeri haber veriliyor. Finler de bir Rus livasını muhasara ettiklerini bildiriyorlar YUNUS NAD1 (Arkast Sa 3 sütun 3 te) Bugünkü sayımızda Sinirli Mftnzevi Üstad Fazıl Ahmed Aykaçın yazısını 3 üncü sahifemizde okuyacaksmız. htanbul sokaklan. dun b\xdenb\re Şımal manzarası ald\ Son yağışlardan sonra bu hafta içinde gayet güzel giden havalar dün birdenbire lodostan poyraza çevirmiş ve sabahtan itibaren devamlı kar yağmağa başlamıştır. Öğleye kadar oldukça sakin yağan kar, öğle üzeri rüzgârın şiddetlenmesi1 beraber tipi halini almış ve saat on üçle on dört arasmda Şirketi Hayriye ve Akay vapurlarınm seferleri tehlikeye girmiştir. Dün akşama kadar devam eden karla beraber sühunet de duşmüştür. Evvelki gün ılık bir bahar havası yaşayan lstanbulda dün sabah hararet sıfırın altına düşmüştü. Bu arada rüzgârın sür'ati de saniyede on metreyi bulmuştur. de tipi halini almıştır. Bunun için dün birçok yelkenlilerle bazı vapurlar Boğazdan çıkmamayı tercih etmişlerdir. Dün akşama kadar yağan ve kesafet kesbeden karın devamlı olacağı tahmin edilmektedir. Yarınki sayımızda Ağae ve Ragnı Üstad tsmail Habibin yazısmı yarınki nüshamızda bulacaksmız. Bursada Bursa 2 (Hususî) Şehrimizde devamlı kar yağıyor. Kış bu sene görülmemiş şekildedir. Karaköy ve Orhaneli yollan kapanmıştır. Şehirde kar yirmi santimi geçmiştir. Yollar ^ Demir yolu ==s= lzmitte Izmit 2 (Hususî) Senenin ilk kan bu gün bol miktarda yağmağa ba§lamı§Gelen haberlere göre, kar, Karadeniz tır. Dün Mannerheim hattında iki gedik daha açtıklarım bildiren Sovyetlerin Kareli'de ilerleyis istikametlerile Viipuri Helsinki arasındaki sahavı gösterir harita (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog