Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en meraklı en ve heyecanh DEKAMERON Maarif Vekâleti tercümeleri arasına girmekle, Türkıyede, ancak bugün neşreditebıldi. Reslmll llk broşOrd mOvezzllerden isteyinlz. Tevzi yeri: ıstanbui, Nümune Matbaası Emsalsiz şaheseri Ytiksek Harb Şurası Londrada toplandı Onaltıncı yıl sayı: 5703 umhuriye ISTANBUt CAĞALÖĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbui Posta fcutusn: İstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24259 24290 UTUK rabl en iyisidir. ata Necati caddes No. 238 Tel: 40899 Cumâ 29 Mart 194 IngiltereFransa münferid sulh yapmıyacak ve ittifakları harbden sonra devam edecek İngiliz donanmasının Şimal denizinde ve Norveç snlannda taıyiki Almanlan büyük telaşa düşürdü funanistan < Metaksas hattı)) nı ikmal etti Dört sene içinde 3000 beton istihkâm yapıldı Atina 28 (a.a.) Atina ajansı bil Gazeteier, Metaksas hükumetinin orduyu tensik ve memleketin müdafaasını :emin sahasında başardığı işleri ehemmir'etle kaydetmektedirler. 1936 1937 biitçe yılmdan bu güne kadar Harbiye Nezaretinin ve teslihat lânınm tatbikını "adi bütçenin dışında (Arkası Sa. 6 sütun 3 te) Paris, 28 (a.a.) Diplomasi mehrtfili, şu beyanatta bulunmaktadır: İngiliz donanmasının Şimal denizindeki son faaliyetleri, Alman garetelerinde nfialli mütalealar serdedilmesine sebcbiyet vermiştir. Alman gazeteleri, bu faaiiyetlerin müessiriyetini kabul etmekte ve geçenlerdeki iddiaları hilâfına olarak Şimal denizinde hakimiyetin Almanyaya aid olmadığinı teslim eylemek mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Şimdi müttefiklerin Almanyanın bahrî münakalâtında bitaraf suları iltica mıntakası olarak kullanmasına mâni olmak için enerji ile Kareket edecekleri aşikâr surette görünmektedir. Paris, 28 (a.a.) Fransız matbuatının mevzuu bahsettiği en mühim mesele Şimal denizindeki İngiliz faaliyetidir. Di(Arkası Sa. 6 sütun 6 da) Yeni lıir çember daha! Fransız gazetelerinin mütaleaları Yukanda İngiliz Fransız başkumandanlan İron3ide, Gumelin, Georges, Gort cephede bir merdrimde ve sağdar Yüksek Harb Şurasımn geçen tejerki içtimaında bulunanlar çok Fena yeni Bir Versay Yeni askerî harekât tespit olundu Rona radyosu «Rus Alman Italyan ittifakı bir masaldan ibarettir» diyor ıngııtere baikaniar ve Roma elçilerini Londraya devet etti Almanların Balkan memleketlerindeki propagandalarım önlemek için kat'î tedbirler almması muhtemeldir şarkî Avrupada ve Balkanlarda Almanlar tarafından çevrilen entrikalarla alâkadar olduğu söyleniyor. Aynı mehafile göre, Almanya, Balkan milletlerinin aralannl açmak ve Balkan milletlerini korkutmak üzere muhtelif entrikalar çevirmekte, bu meyanda Rusya ile Italya arasında Bal kanlara dair bir anlaşma husule geldiği şayiasını çıkarmaktadır. Alman entrikalarına vâkıf bulunan Ingiltere, bu entrikaları akim bırakmak üze(Arkası Sa. 6 sütun 5 te) Londra, 28 (Hususî) Yüksek harb lifaks, Bahriye Nazırı Çörçil, Hava NaBİR KAÇ TOTALITER DEVşurası bugün Londrada toplanarak altın zın Kingsly Wood, Harbiye Nazırı Sir LET DECtL, DÜNYA BİR cı celsesini akdetmiştir. Fransa namına Oliver Stanley ile hava, kara ve deniz ARAYA GELSE HÜRRİYET Fransız Başvekili Reynaud, Bahriye Na kuvvetleri kumandanları iştirak etmişlerVE İSTİKLÂLLERİ ŞUU zın Campinchi, Hava Nazırı Laurent Fy dir. Başvekil Çemberlayn, Başvekil sıfatiRUNA ERMİŞ MİLLET. nac, General Gamelin, Amiral Darlan, General Villemin, Londradaki Fransız el le ilk defa olarak yüksek harb şurasına LERİ KABİL DEĞİL ESAçisi Corbin, Ingiltere namına da, Başve iştirak eden Reynaud'yu Londrada görRET ALTINA ALAMAZ. kil Çemberlayn, Hariciye Nazırı Lord Ha(.Arkası Sa. 6 sütun 3 te) flllllllKMIIIHIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIItlllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIItMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllll skisinden çok fena olacak clan ve böyle olduğu için hemen hemen Almanyadan gayrı hiç bir memleket ve millet tarafmdan asla istenilmiyen yeni Versay totaliter cephenin galebesi takdirinde tahassul edecek vaziyetin korkunc hayalinden ibarettir. Eski Versay arazi meselelerinde biraz, fakat ıualî, siyasî ve hukukî meselelerde daha çok olarak Almanyaya karşı şiddetli hükümleri ihtiva eden bir muahede idi. Almanya haricinde meselâ bir kalemde Avusturya Macaristan İmparatorluğunun dağıtılmış olması da geçen Umumî Harbin sulhunda irtikâb edilmiş bellibaşh hatalardan biri idi. ' Eski Versay'ın haksız hükümlerinden bir kısmı Nasyonal Sosyalizm henüz iktidar mevkiine gelmeden tadil ve tashih edilm^i. NasyonalSosyalizm, bu tadil ve îş Bankası umumî heyeti dün toplandı Umumî müdürün izahatı Müessese, ahvalin karışıklığına rağmen, bir milyon liraya yakın safi kâr temin etmiştir Roma radyosu, faşist Italyanın haricî siyaseti hakkında aşağıdaki şekilde hulâLondra 28 (Hususî) Hariciye Nasa edilebilecek izahatta bulundu: zırı Lord Halifaks, Balkanlarla, cenubî, «Brenner görüşmesi, aktüalitenin bi şarkî Avrupa vaziyeti hakkında müzakerinci plânını işgalde devam ediyor. Bu görüşme ile bilhassa demokrat relerde bulunmak üzere lngilterenin Anmemleketler matbuatı meşgul olmakta kara, Sofya, Atina, Bükreş, Belgrad ve Peşte elçilerini Londraya davet etmiştir. dır. Faşist Italyanın siyaseti hakkında bir lngilterenin Roma büyük elçisi Sir Percy takım tahminler ileri sürülmektedir. Hal Lorraine de ayrıca Londraya davet edilbuki bu siyaset, çok mükemmel bir su miştir. İngiliz elçileri aybaşında Londrada burette tarif edilmiştir. Italya, zimamdar larının beyan ve büyük faşist meclisinin lunacaklardır. Siyasî mehafilde, bu davetin cenubî (Arkası Sa. 6 sütun 5 te) GENC HAVACILAR ATATÜRK ABİDESİNDE YUNUS NADİ (Arkast Sa, 6 sütun 4 te) diyorki: Hariciye Vekilimizin Daily Express'e beyanatının tam metni 5 inci sahifemizde > Yeni Adliye terfi ve tayin listesi Bu gün 5 inci sahifemizde Bankası umum müdürü Salâhaddin Çam Ankara 28 (a.a.) Türkiye Îş Ban kası A. Ş. hissedarlar alelâde umumî he yeti bu gün saat 1 6 da bankanın umum merkezinde ve idare meclisi reisi Ahme Nesimi Saymanın reisliğinde toplanmış tır. Ruznameye dahil maddelerin görü şülmesine geçilerek idare meclisi ve murakıbların raporlarile 1939 yılı bilânçosu, kâr ve zarar hesabı okunmuştur. Bu münasebetle ilk sözü alan Süleyman Sırrı Tiftikçi bankanın şehrimizde Yenişehir de bulunan şubesine lüzum olup olmadığinı ve bu şubenin masrafını karşılaya cak kadar muamele yapıp yapmadığını sormuş ve banka tarafından kurulan bazı şirketlerin idare meclislerinin bu şirket İerin masraflarını kabartmağa zahib ol duğuna işaret eylemiştir. Banka Umum Müdürü Salâhaddin Çam söz alarak bu münasebetle demiştir ki: « Şube ve ajanslarımızın vaziyetlerile esaslı surette meşgulüz. Yenişehirde bir ajansımız vardır, şube değildir. ls tanbulda da bazı semtlerde olduğu gibi Yenişehir ajansımız tasarruf tevdiatını kabul ve bu isi teşvik maksadile açılmış(Arkası Sa. 6 sütun X de) Knjmetli Mareşahmız Tevzi Çakmak, Ankarada genc havacüartmızt tefti? ve tıçujl&ft'.tâîctb eder, kendüerine hitabede (Diğer resimler be?inct sahijemizdedirj bulunurken Ankara 28 (Telefonla) Türkkuşu Gedikli Yetiştirme Yurdunun birinci devresinden çıkan gencler cumartesi günü orduya iltihak etmek üzere şehrimizden hareket edeceklerdir. Genc havacılarımız bu gün 17 de önlerincte bando mızıka olduğu halde şehirde bir geçig yaptılar ve Atatürk abidesine çelenk koydular.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog