Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Kavaklıdere Ermis bakkaliyesi Ankara Pazarı Taksim meydanı Beyoglu Sahne sobak Istanbul: merkez bayileri ANKARA'mn ŞARABI Onaltıncı yıl sayı: 5699 umhuri ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeü: 24298. İdare ve matbaa kısnu: 24299 24290 Pazartesi 25 Mart 1940 Üçüzlü cephe suya düşünce! Italya, Moskova ile bir ittifak akdine hiç te mütemayil değil Hitler nutuk söyleyecek Almanya, Sovyetlerle Romanın Balkan statükosunu tanıyan birer beyanat neşretmeleri için çalışıyormuş Londra, 24 (a.a.) Sunday Time* benziyor. Rusya, Komintern aleyhine gazetesi, Roma ile Moskovayı barıştırmak mütevîccih bir siyaset üzerine kurulan için Alman siyasetinin sarfettiği gayretlerı mihvere girmeğe mütemayil gözükmüyor. Mademki, Italyan Rus münasebetmevzuu bahsederek diyor ki: «lngilterede şu intıba mütemadiyen ar lerinin sür'atle iyileşmesi tahakkuk etmetıyor ki, ne Italya, ne de Rusya Berlın miştir. Italyanın dahi Ruslarla şümullü bir Moskova Roma üçler ittifakını akdet anlaşma yapmak istemiyeceği aşikârdır. mek hususunda hiç de tehalük gösterme Binaenaleyh, Alman propagandas'rn pe(Arkas\ Sa. 5, sutun 5 te) mektedir. Bu proje ikinci plâna atıldığa Başvekilin seyahati Dün, Romada aralannda mulâkatlar başlayan Macar Bafvekili Kont Teleki ve Kont Ciano Dr. Refik Saydam dün sabah Ankaradan geldi ve akşam avdet etti Balkan kır koşusu Yugoslavya birinci, Türkiye ikinci, Yunanistan üçiincü Dost Yananistan Bügün istiklâlinin 129 uncu yılını kutluluyor Balkan ktr koşusuna iştirak eden atletler, yarışa başladıktan on saniye sonra Yeni vergi zımlırı vrupada başlayan yeni harb elbette milletlerin iktısadî işleri üzerinde ister istemez tesirler icrasmdan hâli kalmıyacaktı ve elbette biz de bu tesirlerin dışında bulunacak değildık. Buna bu harb yüzünden bîr de bütün Avrupa emniyetinin sarsılmış olması keyfiyetini üâve ederseniz harb haricinde bulunan milletlerin almaya mecbur olduklan ihtiyatî tedbirler neticesi bir çok fedakârlıklara katlanmak ıstırarında olacaklarını kolay anlarsınız. Yeni Avrupa harbi milletlerarası mübadeleleri üzerindeki tesirlerile bütçemizin esash irad kaynaklarından biri olan gümrük gelirini azaltmıştır. Devletin sırBaçvekihmiz, dün avdetinde vapura gitmek üzere Kadıköy iskelesinde tmda memleket umumî hizmetlerinin anBaşvekil Dr. Refik Saydam, dün sabah len Başvekilimize, Hususî kalem müdürü zasız ve arasız görülmesi külfetinden ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiş Hasan Şükru Adah refakat ediyordu. başka Avrupa harbile azçok her tarafta tir. Başvekil istasyonda Vali ve Belediye Başvekil, Park Otelde bir müddet istirasarsılan emniyeti kendi vatanımız hudud Reisi Lutfi Kırdar, Parti müfettişi, Emni hat ettikten sonra biraderini ziyaret etlannda ve çevremizde muhafaza ve mü yet müdürü, şehrimizde bulunan meb us miş ve akşam da eksprese bağlanan hudafaa etmek kaygısı da vardır. Hükume lar, doktorlar ve kalabalık bir halk küt susî bir vagonla Ankaraya dönmüştür. Başvekil, gelişinde olduğu gibi dönütimiz vaziyetin icab ettirdiği tedbirleri itti lesi tarafından karşılanmıştır. Dr. Refik şünde de Vali ve Belediye Reisi, Parti Saydam, Emniyet Müdürlüğü motörü ile haz ederek bu meyanda yeni bütçeyi u Haydarpaşadan Tophaneye geçerek Park müfettişi, Emniyet Müdürü, dostlan ve istasyonda bulunan halk tarafından uğurmumî ihtiyaclara cevab verecek bir had Otele gitmiştir. de futabilmek için zaten mevcud ve mü Tamamen hususî surette şehrimize ge lanmıştır. esses vergilerin bazılanna zamlar teklif etmek suretile fevkalâde bir irad temin etmek ıstırarında kalmıştır. Hükumet bu fevkalâde varidatın içinde bulunduğumuz fevkalâde haller ve şartlann devamı müddetine maksur olmasını düşünmüş bulunuyor. Şimdiki fevkalâde vaziyet bertaraf olduğu zaman bu yeni vergi zamları da nihayet bularak eski esaslara avdet olunacaktır. Gümrük îradmdaki eksikliği karşılamak IIIIIIIIM1IIIIII1MIII1IIIIIIIIIIIIIIII1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII lllllllllllllllllllllllt IIIIIIIMIIIIIIII lllllllllllllllllMllllilllllllllllllinilll Dünkü lik maçları Beşiktaş, Fenere 51 yenildi, fakat Istanbul şampiyonu oldu Birinci Balkan kır koşusu dün HeybeSaat üçte sıra ile Bulgar, Yunan, Ru liadada büyuk bir kalabalık önünde ya men, Yugoslav ve Türk bayraklan Deniz pıldı ve bu müsabakaya iştirak edecekle lisesi talebelerinin ellerinde ve tek sırada rini evvelce bıldıren Rumen ve Bulgar taşınarak merasime başlandı. Yunan, Yuatletleri son dakikada gelemiyeceklerini goslav ve Turk atletleri bayraklan takib bildirdikleri için müsabaka, Yunan, Yu ederek sahaya geldiler. Bulgar, Yunan, goslav ve Türk atletlerinden dörder kişi Runıen, Yugoslav ve Türk marşlarım talik birer takımla 1 2 atlet arasında yapıl kiben Balkan marşı çalındı. Vali Doktor mıştır. Kır koşularında ender görülür, Lutfi Kırdar namına Vali muavini Haluk, bahar havası içinde yapılan müsabaka he Birinci Balkan kır koşusunu kısa bir nu yeti umumiyesi itibarile güzel olmuştur. tukla açtı. Müsabaka Deniz lisesinin spor sahasınFederasyon reisi doktor Adnan da mida başlayacak ve 7500 metroluk bir yol safir takımları selâmlıyan kısa bir nutuk dan sonra ayni yerde bitecekti. Hususî söyledi ve bunu misafir takımların reis i vapurun götürdüğü davetliler için mek lerinin teşekkürleri takib ederek şeref ditebde güzel bir tertibat alınmış, hoparlör, reğine Balkan bayrağı çekildi. bayrak direkleri, hakem merdivcnleri ve Hareket hattında kur'a çekilmediği îçin Şehir bandosu temin edilerek müsabaka atletler karışık bir halde dizildiler, saat ya ayrı bir hususiyet verilmişti. Saat üçe üçü on geçe, patlayan tabanca üzerine on kala hazırlıklann ikmal edildigi, rrü ayni hat üzerinde dizilmiş olan atletler sabakanın on dakika sonra başlayacağı yaydan firlaırnş ok gibi ileri atıldılar. Koilân edildi. (Arkası Sa. 4, sütun 3 te) IIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIItlllflllllllllllMIMllilllillllllilIIIIIIIIIIMIIIIIIIIItllinilllllllMIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIllllDllllllltllillllllllllllllllllllıHiiıııl Yunanistanın Büyuk Şefi Majeste Kral Jorj Dün Ren sahillerinde garib bir harb oldu! Hango Ruslara teslim edildi lllll rillllilllllllllllilll llllltlllllllllllllll IMltlllllllMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII Bugün Yunanistanın millî bayramıdır. İstiklâlinin 1 29 uncu yılını kutlulamakta olan dost memleket, uzun süren muhtelif hâdise ve inkılâblardan sonra nihayet (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) YUNUS NADt (Arkası Sa. 5, sutun 5 te) Almanlar beyannameler, oparlörlerle sulh taarruzuna geçtiler, Fransızların nihayet sabrı tükendi ve düşmanı yaylım ateşile susturdular! Londra, 24 (a.a.) Ingiliz Hava Nezareti tebliğ ediyor: Ingiliz hava kuvvetleri cumartesi pazar gecesi Almanyanm şimali garbî kısmı üzerinde keşif uçuşları yapmışlardır. îngiliz tayyarelerinden biri üssüre dönmemiştir. Alman tebliği Berlin, 24 (a.a.) D. N. B. ajansı bildiriyor: Alman hava kuvvetlerinin yaptığı uçuşlar düşmanın vaziyeti hakkmda çok mühim mütemmim malumat temin etmiştir. Dün gece bir takım düşman tayyareleri çok yüksekten ve bulutlar arkasına gızlenerek Almanyanın şimali garbisi ve Moselle Rhin mıntakası üzerlerinde keşif uçuşları yapmışlardır. Havanın müşİcülâtına rağmen Alman hava müdafaası şimal sahillerinde bir şehir civarında bir tngiliz tavyaresini düşürmüştür. Mürettetebattan biri parasütle atlayarak sapasağlam Alman topraklarına inmiş ve esir edilmiştir. Diğer ikisinde yanık ve yaralar (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) Çocuhlar için Çarb cephesinde letaij: Framız «jperleri Hzerinde, Alman seflerinden birisinin bostan korkuluğu! Bu gün 7 nci sahif emiz Karelıden hicret eden, Finliler, yurdlartnı terkederlerken ve Cumhur Reısi Kalyo nulleUne hitab ediyor. (Yazısı 5 inci sahifemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog