Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

AÇIK MEKTUB Bir müddet istirahat ve seyahat etmek arzusunda bulunduğumdan Taksimde KRÎSTAL kazinosundaki seanslarıma nihayet verdim. Bu hususu teveccühkâr dinleyicrlerime hürmetlerimle bildiririm. S AFiYE Onaltıncı yıl sayı: 5697 umhuri ÎSTANBUL CAĞALOĞLÜ Tetgraf ve tnefctub" adresi: Curahuriyet, Istanbul Posta kutusu: îsianüuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fasnu: 24299 24290 ANKARA'nın 3Jdıdere RABI Istarrbul: merkez bayileri Ermis bakkaliyesi Beyoglu Sahne sokak Cumarlesî 23 Mart 1940 Ankara Pazarı Taksitn meydanı Fransız harb kabinesi dün YENI BALONLAR Şimdi de, Ribbentrop'un Mecliste itimad kazandı yakında Belgrada Reynaud hükumetinin programı, geleceği söyleniyor! kat'î zafere kadar bütün şiddetile MolotoFun Berlin seyahati teeyjrüd etnıedi Roaada Macaristan • harbe devam etmektir İtalya aöıakereleri kaşlıyor Roma 22 Yugoslavya dığına göre Ribbentrop (a.a.) İtalya matbuatının kaynaklarmdan alarak yaz Alman Hariciye Nazın Von yakında Belgrada gidecektir. Bulgaristana İtiaad kazandıran Dörast siyaset rala verilecek cevab hakkında Sobranya'da müzakereler cereyan ederken, Bulgar Hariciye Nazın Popof tarafından söylenen şu sözJerin altmı ehemmiyetle çiziyoruz: « Dıs siyaselimiz barış ve milletler arasmda anlaşma ülküsüne sadık kaltnış ve bu siyaset bize komşulanmızla ve her şeyden önce kardeş Yugoslavya Ve kendisile daha 1925 ie doslluk muahedesi imzaladığımız dost Türkiye ile münasebetlerimizi ıslah imkânını vermiştir. Bu dostluk muahedesi milleiimizin kendisile müşterek menfaatleri bulunan Türk milletine karşı hissiyatını aksetürmektedir. Bu samimî siyaset ayni zamanda diğer komşularımız Rumanya ve Yunanisianla da münasebetlerimizi salâha imkân vermistir.» Molotofun seyahatine dair riuayetlerin aslı Londra 22 (a.a.) Molotofun paskalya zarfında Berline gideceği hakkında Stokholm'den gelen haber dün akşam Avrupada tefsir mevzuu teşkil etmekteydi. Brüksel radyosunun dün akşamki neşriyatına göre, Berlin siyasî mahfillen Brenner mülâkatını az zaman sonra büyük ehemmiyeti haiz yeni bir siyasî tezahürün takib edeceği mütaleasındadır Iar. Berlin, Moskova ve Romanın üç taraflı bir ittifak akdedecekleri hakkındaki şayialar, bir nazi şahsiyetinin beyanatı üzerine zail olmuştur. Bu şahsiyet Belçika ajansının muhabirine böyle bir faraziyeRomada Mussolini ve Cıano ile mühim nin mevsimsiz olduğunu bildirmiştir. Şahsmda j/eni bir Clemenceau umıd edüen Başvekil Reynaud ve kabine programını âyanda okuyan Başvekil muotîtni Chautemps lArkası Sa. 5 sütun 6 da) kerelerde bulunacağı söylenilen Macar Kont Teleki müza Başvekilin ağır ithamları ~i + Parlamak için bütün dünyanın ufak bir kmlcıma baktığı şu buhranlı günlerde salâhiyetli bir devlet adamı ağzından dinlediğimiz yukarıki beyanat, yangın tehlikesinin, diğer yerlere nispetle, Balkanlardan uzak bulunduğu hakikatini kuvvetlendirmiş oluyor. Macera peşinde koşmıyan, dirayetli, uzak görüşlü ve son derece vatanperver bir Kralın idare ettiği komşu ve dost Bulgaristan, dış siyasetine zaman zaman aşm bir istıkamet vermeğe çalışan muhtelif cereyanlara rağmen, millî menfaatlerile umumî Balkan menfaatleri arasmda bozulmaz bir ahenk lüzumunu anlamış ve bu ahengi muhafazaya gayret ettiğini de muhtelif vesilelerle göstermistir. Bulgaristanın, diğer Balkan devletlerine nazaran taşıdığı hususî vaziyet, itiraf etmek lâzımdır ki, onun şimdiye kadar muvaffakiyetle başardığı vazifeye güç taşınır bir takım ağırhklar yüklemekte idi. Herkes bilir ki, Balkan Antantının kuruluş sebeblerinden bir tanesini de Bulgaristanın muhtemel hareketlerine mâni olmak düşüncesi teşkil ediyordu. Fakat, ikinci plânda kalması icab eden bu geçici ve zahirî sebeb, bir çok kimseler tarafından, mubalâğalı bir şekilde büyütüldü. Hatta bir aralık, muhtelif Balkan merkezlerinde, sanki Antant yalnız Bulgaristanın muhtemel hareketlerini hedef tutuyormuş gibi sahte bir hava yaratılmak istendi. Bu, şüphesiz hakikatin tam tersi idi. Balkan Birliği fikrinin hangi şahsiyetlerin kafasmda doğduğunu ve hangi şartlar altında hazırlandığını iyi tetkik etmiş olanlar için Antantm gayesi açıktır: İstisnasız bütün Balk»nMarın müşterek «Düşmanımız Sovyet ihanetînin yardımile bütün darbelerinî indirmektedir. Tek hikmeti vücu Teslim mühleti dün biten Hangö tahdümüz vardır: Muharebe etmek ve yenmek..» liye edildi Şimal ittifakma Rusyanın Paris, 22 (a.a.) Reynaud hükumeti bugun öğleden sonra parlâmentoya gitmiş ve beyannamesini okumuştur. Âyânda Chautemps ve Meb'usanda da Reynaud tarafından okunan bu beyannamede hulâsaten deniliyor k i : «Fransa topyekun harbe girişmîş bulunuyor. Düşman, kudretli ve azimkâr, galebe çalmak için beşeriyetin bütün faaliyetlerini tekzib etmiştir. Sovyet ihanetinın yardımile mücadeleyi bütün sahalara göturmekte ve bütün darbelerini birbirine uydurarak tahribkâr bir deha ile vurmaktadır. Galebe her şeyi kurtaracaktır, maglubiyet her şeyi kaybettirecektir. Bugün parlâmentonun önüne gelen hukumetin tek bir hikmeti vücudü vardır. O da şudur: Muharebe etmek ve yenmek ve her nereden gelirse gelsin ihaneti ezmek için Fransız enerjisini tahrik eylemek, toplaııııııııııııııııiııııııııııııııııııımıııııııııııııııtıııııııııııııııtııı •••••IMI Finlandiya milletlerden imarına yardım istedi muhalefetine hayret ediliyor mak ve sevkeylemek. Sizin itimadınız sayesinde vazifemizi yapacağız. Eğer başka bir müzahire ihtiyac varsa vatanın ve imparatorluğun muazzam kaynaklarına dayanmak, müttefiklerimizin yılmaz gözlerine bakmak, milletimizin kahramanlığına, ordulanmızın kuvvetine, askerlerimizin tehalüküne ve şeflerinin kıymetine gü. venmek ve nihayet Fransanın ebedî deha sını hatırlamak kâfidir.» Haricde akisler Reynaud kabinesi Ingiltere, Amerika ve Italyada müsaid karşılandı •? • Reynaud'un alhışlanan sözleri Paris, 22 (a.a.) Hükumet beyan namesi ve bilhassa «Sovyetlerin ihaneti yardımile» ve «ihanet her nereden gelirse gelsin ezilecektir» kısımları fevkalâde alkışlanmıştır. Beyannamenin okunmasını müteakıb, Meclis Reisi Herriot harbin sevk ve idaresi ve hukumetin siyaseti hakkında iki istizah takririnin mevcud oldu(Arkast Sa. 5 sütun 1 de) iııııııılılllllli ıı ırııııırııiMi IIIIIMII IIIIIIIItlllllIITtllll Cenevre 22 (a.a.) Finlandiyanın Milletler Cemijfeti nezdindeki elçisi H0I3ti, dün Milletler Cemiyeti genel sekreterine bir nota vererek, trajik şerait altında 'inlandiyaya yapılan yardımdan dolayı cemiyete teşekkür etmiş ve memleketin marı için bu yardıma devam edilmesini Londra, 22 (a.a.) Röyter ajansının rica etmiştir. Finlandiyanın bu talebi, Milletler Cedipiomatik muhabiri yazıyor: servislerine Fransız kabinesi buhrandan kuvvetlen rniyeti genel sekreterlığinin havele edi^ecektir. miş olarak çıkmıştır. Daladye, orduda haiz olduğu muhabbet ve şöhret ve eğilmez Hangönün tahliyesi azmi sebebile her kesten ziyade lıyakati Helsinki 22 (a.a.) Hangb"nün Sovhaız olduğu Millî Müdafaa Nezaretini mu yetler Birliğine teslimi için konulan mühhafaza etmektedir. let, bugün bitmektedir. Yanmadanın tahKendisi bu suretle Harbiye Nezaretine aid meselelerle iştigale daha ziyade vakit bulabilecektir. Reynaud kendisine Maliye Nezaretinde hayrete şayan bir muvaffakiyet kazandırmış olan enerjisile maruftur Reynaud Maliyede çetin bir vazife gör müş, fakat, bunu sarsılmaz bir cesaretle muvaffakiyetli neticeye erdirmiştir. Rey naud'un iktidar mevkiine geçmesinin Al lArkast Sa. 5 sütun 4 te) ye tam bir disiplin ve intizam içinde ya« pılmaktadır. Yeni hükumet paskalyadan sonra kurulacak Norveç Almanyayı tekrar protesto etti Helsinki 22 (a.a.) Finlandiya kabinesinin, paskalya tatillerinden evvel, tadilâta maruz tutulması pek muhtemel değildir. Yeni hükumet, her ne şekilde teşekkül ederse etsin, ilk iş olarak memleketin müdafaasını ve imarmı ele alacaktır. Bazı mahfiller, bu günkü Hariciye Na« zırı M. Tanner'in yerinde kalacağını meşkuk telâkki etmektedir. Roma, 22 (Hususî) Finlandiya kaliyesi için on gündenberi Stokholm'den binesinde bugünlerde bazı tadilât yapıla» gelen 20 kamyon ve omnibüs kullanılmış caktır. Millî Müdafaa ve Maarif nazırlatır. Garbe doğru giden kafileler şoseler rından maada, Maliye Nazırı Pasiviki d e üzerinde birbirini takib etmekte ve tahli(Arkası Sa. 5, sütun 5 te) YENI ROMANIMIZ NAD1R NADl (Arkast Sa. 5 sütun 3 te) îngiliz bahriyesi Alrnan iddialarını yalanhyor • Müttefikler Amerikadan külliyetli tayyare satm alıyorlar Almanya dün Rumanyaya yeni bir nota verdi Bükreş, 22 (Hususî) Alman iktısad heyeti Dr. Klodius Almanyanın Rumanya ile müzakere etmek istedıği .neseleler hakkında Bükreş hükumetine bir nota tevdi etmiştir. Almanyanın, Rumanyadan daha fazla miktarda petrol istediği anlaşılıyor. Kral KaroVun mühim nutku Bükreş, 22 (Hususî) K r a l Karol bu akşam bir nutuk irad ederek, Rumanyanın halen bütün membalannı ordunun emrine amade kıldığını ve millî müdafaa için bütün milletinin her nsvi fedak^ılığa katlanmaya azmettiğini beyan eîmiştir. Kral Karol nutkunu şu kelimelerle bitirmiştir: « Şimdi Rumanyanın bir tek &. >esi, bir tek vazifesi vardır: Rumanvan'n mülkî tamamlığını muhafaza ve müdafaa etmek.» Majeste Karol bu münasebetle, Rumanyanın bütün komşularile dostane rnünasebat tesis etmiş olduğunu da tebarüz ettirmiştir. ^^™ Yazan: Esad Mahmud Karakurd Şimal ve Monj denizlminde harb gemilenU tayyarelenn hima yesinde sefer cden vapur kajileleri : (Yaztsı 3 üncii sahifede) L Yarın başlıyoru; Güzide romancımızın <ı£umhu.riyety> için hazırladığı bu güzej^eseri tefrikaya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog