Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Şaraplann en • Şarabl UTUK lyısıdır. • • ı• Galata Necati caddesi No. 238 T e l : 40899 Vll umhuri SEYI r 5 6 9 6 tSTANBUL CAĞALOĞLU . , Telgraf ve mektub adresi: Cumlıuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstantuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 DoAkazanmak 125 Krş. Amerikan kitabları adamlar 100 ında başlar 75 SöfiHKmek 150 „ »» „ Curr.a 22 Mart 1940 cildli. Posta parası alıomaz. HAÜD KiTABEVi Yeni hükumet, tam birmillî Almanya Sovyetler Italya temerküz kabinesi oldu bir beyanname neşredecekler Garbda asabiyet Fransa ve tngilterede görmekte olduğumuz asabiyeti milletin derinliklerinden gelen yanardağ homurtularına ve hareketlerine benzetebiliriz. Harbleri toplardan ve tüfeklerden ziyade işte bu türlü ntillî heyecanlar kazanır. ransadaki hükumet buhranınm sebebi açıktır: Meclisler ve millet harbin sevk ve idaresinde daha büyük bir azim ve iradenin hâkim olmasını istiyorlar. İngiliz matbuatı Başvekil Çemberlayn'in son nutku üzerindeki neşrıyatlannda genclere taş çıkaracak kadar enerji sahibi olan hükumet reisini kayıdsız ve şartsız olarak takdir etmekle beraber harbin behemehal zafere götürecek bir faaliyetle ileri götürülmesi için hükumet dahil ve haricinde icab ederse daha ehliyetlıleri mevkie getirecek değişiklikler yapıimasını açıkça tavsiye etmektedir. Taymis gazetesi: «I latta yüksek kumanda makamlannda bile. îngilterede her vazifeyi ehliyet ve muvaffakiyetle ifa edecek başka adamlar bulunması daima mümkündür.» Diyor. Reynaud Kabinesi Kuruldu Avrupaıun taksimi Yeni vergilere aid lâyiha Maliye Vekili bu gün Mecliste beyanatta bulunacak Ankara 21 (Telefonla) Vergilere dair yeni kanun lâyihası bugün Meclise verildi. Lâyiha, Maliye, lktısad, Gümrük ve lnhisarlar, Adliye ve Bütçe encümenlerine havale olundu. Ancak Meclisin yarınki içtimaında Maliye Vekili Fuad Ağralınm söz alarak bu lâyihanın daha kısa bir zamanda tetkikile ruznameye alınması için muhtelit bir encümende görüşülmesini teklif edeceği anlaşıhyor. Bu takdirde lâyiha, yukanda bildirdiğim encümenlerden müteşekkil muhtelit bir encümende tetkik olunacaktır. (Arkası Sa. 3 sütun 6 da) M. Daladye ve M. Çemberlayn, son Yüksek Askerî Şura içtimaından çıkarlarken Karşılıklı ziyaretler Molotof Berline, Mareşal Göring ile Ribbentrop da Noskovaya gidecekler Daladier Harbiyeyi tekrar uhdesine aldı İngilterede de bir harb kabinesi kurulnası ve mahalefet liderlerinin de hukâmete dahil edilmesi mühteiBel Bahriye Hava Teslihat Adliye Dahiliye Maliye > Campinclü » Aynac > Dautry > Serol > Henry Roy > Lamoureux (Arkast Sa. 5 sütun 4 te) aDost Türk milleti ile menfaatlerimiz müşterektir > Bulgar Hariciye Nazırı dün, çok dostane „., Jbeyajaatta bulundu Brenner'de Hıtler Mussolini telâkisi Bern 21 (a.a.) Nouveü Geazette de Zurich'in Berlın muhabirinin bildirdiğine göre, Berlin mahfillerinin fikri, Sovyetler Birlığinin Berlin büyük elçisi Şvartzev'in hususî tayyare ile derhal Moskovaya hareketinin Brenner mülâkatile alâkadar buhmtkığu rrrerrkıezitıdeılİTv'? rr ^=»<' Beklenen mühim hâdiutler Amsterdam 21 (a.a.) Sovyetler Birliğınin Berlin büyük elçisi Şvartzev'in Moskovaya hareketi, Alman hükumet merkezinde haıaretli tefsirlere yol aç makta ve paskalyadan evvel çok mühim siyasî hâdiselerin vukua gelebileceği söylenmektedir. Şvartzev'in Alman ve Sovyet ricali arasında yakında vukua gelecek bir görüşme meselesini muzakere için Moskovaya gittiği sanılmaktadır. Bazı bitaraf müşahidler, Göring ve Ribbentrop'un Moskovaya gideceği, diğer bazı müşahidler de bilâkis Molotof un Berline gideceği fikrindedir. Telegraf gazetesinin Berlin muhabirine göre, Alman hükumet merkezi diplomatik mahfilleri, Almanya, Sovyetler Birliği ve ltalyanın, yeni Avrupanın kuruluşu bahsinde, yakında müşterek bir beyanname neşredecekleri fikrindedir. Bu beyanname j'e göre, yeni Avrupanın kuruluşu, bu üç devletin idaresi altmda cereyan edecektir. Rusya Finlerden yeni arazi talebihde buîundu Almanya da şimal askerî paktının imzası aleyhinde bulundu Helsinki 21 (a.a.) D. N. B. ajansı bildiriyor: Haber verildiğine göre, sulh muahe * desinin tasdikma aid vesaikın Moskova* da mübadelesi sırasında, Sovyetlerle Fin< landiyalılar arasında yakında ticaret anlaşması yapılması için prensip müzake • releri icra edilmiştir. Bu anlaşmanın teferruatile meşgul olmak üzere, yakında Moskovaya murahhas heyeti gidecektir. Söylendiğine göre, Sovyetler, en mühim noktanın, Kantalahti Kemijaervi de« miryolunun inşası olduğunu söylemişlerdir. Bu demiryolunun sene sonundan evvel ikmali için Sovyetler Birliğinin geniş müzaherette bulunacağı haber verilmiş • tir. Manşın berısinde ve ötesinde hemen Paris 21 (a.a.) Reynaud kabinesi ayni zamana tesadüf eden bu tezahürler, kat'î olarak teşekkül etmiştir. harbm sevk ve ıdaresine aıd çok kuvvetli Paris 21 (a.a > Yeni Fransız kabinesi bir asabiyetin ifadesidir. Bu da harbin resmen şöyle teşekkül etmiştlr: şimdiye kadarkinden fazla bir gayret ve Basvekil ve Hariciye Nazın Reynaud Başvekıl muavini Chautemps fedakârlıkla ileri götürülmesi istenildiğinMılli mudafaa » Daladier dendir. Bu itibaıla çok manalı ve çok ehemmiyetlidir. Alman devlet ve hükumet reisile İtalyan hükumet reisi arasında vuku bulan mülâkatta bilhassa sulhtan bahsedilmiş olduğuna şüphe yoktur. Fransa ile İngilteredeki son tezahürlerin bilhassa harbde ısrar eden mahiyeti elbette dikkate lâyıktır. Harbin mevkiini sulha terketmesi istenilmiyecek bir şey olmamakla beraber yedi aylık hareketsiz bir harb halinden sonra iki tarafın iddialarını telife nasıl imkân bulunabileceği malum değildir. Ortada tarr.ıri müşkül vazıyetler vardır, ve sonra demokrasi memleketleri mütareke mahiyetinde bir musalâhayı kabul edemiyeceklerini açık söylemekte devam edegelmişlerdir. Harbin yarından sonra hududlan yeniden tehdid etmiyeceği hakkında hangi teminat bulunabilecek ve verilebilecek? Hulâsa Avrupa ufuklarını aylardanberi kara bulutlarla örten tehlike olanca somorutganhğile, hatta kesafeti artmış olarak, olduğu gibi duruyor, ve şimdilik bu halı sulh yolu ile aydınlatabilecek çare görurımüyor. Binaenaleyh harbin deva Alman tayyareleri ingiltere üzerindeHücumlar kâmilen defedildi Dost Bulgaristan Hariciye Nazm Popof Bu gün Avam Kamarasmda mühim münakaşalar oluyor • Cebelüttarık'ta bir askerî konferans toplanacak Londra 21 (a.a.) Bahriye Nezare linden tebliğ edilmiştir: Dün akşam Alman tayyareleri lskoçya açıklarında bir İngiliz kafilesine taarruz etnıişlerdir. Düşman tayyarelerile kafileye refakat eden harb gemileri arasında muharebe cereyan etmiş, İngiliz tayyareleri muharebe yerine gelmiş defi topları da faaliyete geçmiştir. İki İngiliz tayyaresi on Heinkel'i tarda muvaffak olmuştur. Almanlar, birkaç geminin battığını veıııııııııııııııııı Sofya 21 (a.a.) Krala verilecek ceStokholm 21 (a.a.) Slockholm TidStokholm 21 (a.a.) Stockholm Tid* vab için yapılan müzakereler esnasında ningen gazetesinin Moskova muhabiri bilningen'in Moskova muhabiri yazıyor: (Arkası Sa, 3 sütun 3 te) (Arkası Sa. 5 sütun 2 de) (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) ılııııiMlllllllllllllllıiMlılııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ""•"•••••••••••••ımııııımmııııııııııııııiiiııııııııııııııı Molotof teyid ettî Ruslarm yeni talebleri IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllll ya ciddî bir surette hasara uğradığını iddia ediyorlar. Hakikatte ıse ne bir İngiliz tayyaresi ne de bir harb gemisi hiç bir hasara uğramamıştır. Buna mukabil kafileye dahil bulunan iki küçük bitaraf gem hafif bir surette hasara uğramıştır. Besim Omeri toprağa verdik Kaybettiğimiz büyük Türk âMmi için dün Üniversitede heyecanh merasim yapıldı Skoçyaya hücum Londra 21 (a.a.) Düşman tayyarelerinin gece lskoçya sahillerinde kafilele(Arkası Sa. 5, sütun 5 te) ııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııı ı" ıııııııı YUNUS NAD1 (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) ı imııııııııımıı PEK YAKINDA ııırrıııııınıı ımııııııııııııııııııııımıııııınııııiMiıııııııımımııııı ,„„„„„ ıııııııııııııııııııı Basın Haysiyet Divanı İ. H. Konyalının tardı işini tetkik ediyor Ankaıa 21 (a.a.) Basın Birliği Yüksek Haysiyet divanı bu gün Ankarada Ulus muessesesindeki yerinde birinci toplantısım yapmıştır. Divanın reisliğine Necib Ali Küçüka seçilmiş ve içtimada Necmeddin Sadak, Nafi Atuf, Halil Nihad Boztepe, Temyiz mahkemesi azasından Fuad Tuğcu, Devlet Şurası azasından Avni Türel ve Matbuat Umum Müdürü Salim Gündoğan bulunmuştur. Heyet İstanbul Basın mıntakası idare heyetinin Ibrahim Hakkı Konyalının meslekten ihracı hakkmdaki talebi üzerine tetkikata başlamış ve bu hususta delâil ve vesaikm celbine karar vermistir. Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD Sağda: Büyuk vstadtn evinden Tcaldınlan cenazesi top arabasile tasınıyor. Solda: Vniversite avlusunda heyecanh bir an: Gencler buyuk hocalarının tobutunu eller üzerinde taşıyorlar (Yazıtt 6 nct sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog