Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

A. SAVELLt; FERNAND HAYWARD ve ALBERT FALCİANELLİ tarafından meydana getirilen bu mühim eseri GALİB KEMALİ SÖYLEMEZOĞLU tercüme etmiştir. İTALYA TARİHİ îki cildir. Her ikî cildin fiatı 250 kuruşttnr. KANAAT KİTABEVİ Onaltıncı yıl sayi: 5695 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Teîgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kuttısu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Kavaklıdere Ermis bakkaliyesi Beyoglu Sahne sokak Taksim meydanı İstanbul merkez bayileri: ANKARA'nm ŞARABI Perşembe 21 Mart 1940 Ankara Pazarı J Sylt üslerini altüst eden baskının korkunc bilânçosu 30 Ingiliz tayyaresi hedeflerine 7000 bomba attılar Snlh isteaek Bir saaftır itler'in Mussoııni ile kapalı bir vagon salonunda yaptığı mülâkata daır etrafa müspet bir sır sızmıyacağı belli ıdi. Fakat bu mesele hakkında muhtelif kaynaklardan bir çok şayialar çıkarılacağı da muhakkaktı. Nitekım ikı gündenberı, bütiin gazeteler, Hitler'in Mussolini'ye, Mussolini'nin de We)les'e verdiği sulh tekliflerine aid tafsilâtla dolu. Sanki iki devlet adamı arasındaki görüşme gizli olmamış da dünya matbuatının mümessıllerı huzurunda yapılmış gibi bir hava yaratılmak isteniyor. Hususî ajans servısleri tarafından önümüze serilen müstakbel sulh maddeleri, bu havanm tesirıle yuvarlanan kuru yapraklara sarılıdır. Onların hayatı işte göriyoruz yirmı dört saat bile sürmüyor. Doğmalarile ölmeleri hemen hemen ayni güne raslayor. Bu itibarla, bu gibi hallerde, vaziyetin îrkişdfını beklerken dedikodulara ehemmiyet vermemek ve sadece hâdiseler arasmdaki münasebetlere bakarak yakın istikbalin bize gösterebireceği sürprizlcre karşı hazırlıklı bulunmak, tutulacak yegâne yoldur. Son iki gün zarfında dünyanın dört tarafını çalkalayan sulh teklifi ihtimallerini oldukça şiddetli bir aksülâmel takib etti. Her devlet merkezinden bir ses vükseliyor: Biz sulh teklif etmedik. Bu arada Berlinin ve Romanın takındığı tavır, bilhassa dikkate değer. Her ne kadar cephelerde sükunet devam etmekte ise de, başında büyük bir gaile bulunan Alman Devlet Reisinin, bu kış gününde, on saatlik tren yolculuğunu göze alarak İtalyaya gitmesi, sadece Duçe'nin hatınnı sormak için olamazdı. Başmda taşıdığı gailenin de bu zahmeti kendisine ihtiyar ettirmekte mühim bir rol oynamış olması icab ediyordu. Hâdiseleri birbirine bağlayarak hakikati aydınlatmaya çahşanlar Welles'in AvTupa seyahatini, Ribbentrop'un Romaya gitmesini ve Amerikah Müsteşarın hareketini bir gün sonraya bırakarak, Duçe ile Führer arasındaki konuşmanın neticesini beklemesini bir araya getirerek, bu mülâkata zemin teşkil eden başhca mevzuun, Almanyayı üzen harb gailesinden başka bir şey olamıyacağına karar verdiler. Almanya, kendi hesabsız hareketleri neticesi olarak başma sardığı bu harb gailesine dair Italyadan ne isteyebilirdi? 1 Bir takım menfaatler mukabilinde Italyanın da harbe iştirakini. 2 Sulh şartlarını hafifletmek suretiIe, Roosevelt ve Papa gibi mühim kuvvetlerin muzaheretini de temin ederek, İtalyanın tavassutunu. 3 İlk iki maddenin kombine bir şeklini. Şunu unutmamak lâzımdır ki, bu teklifler, kolayca hallolunabilecek meselelerden değildir. İtalyanın, bir takım menfaatler mukabilinde Almanya ile beraber (Arkast Sa. 5 sütun 4 te) Daladier istifa etti, yeni kabineyi teşkile 5 saat içinde Reynaud memur edildi Paris, 20 (a.a.) Reisicumhur Löbrön kabinenin istifasım kabul etmiştir. Fransada btıhran Müteakıb keşiflere göre Alman tayyare hangarları, demiryolları ve meşhur Hindenburg barajı tahrib edildi Çörçil baskınların tekrarlanacağını söylüyor Fakat, Nazır bu vazifeyi kabul etmiyor, Başvekâlete geniş salâhiyetle gene Daladier'nin getirilmesi muhtemeldir Daladye kabinesine niçin itimad edilmedi? Paris 20 (a.a.) Dün, gizli komite halinde toplanan Meclis saat üçü beş geçe alenî celse akdederek ruznamenin müza keresine başlamıştır. Meclise iki takrir verilmiştir. Takrirlerden biri Chichery'nin olup şu mealdedir: «Meclis, Finlandiya milletine ve ordusuna, gösterdikleri takdire değer cesaretten dolayı hayranlık hislerini blidirir. Meclis, Fransanın kuvvetini azamî hadde yükseltmek ve bize zorla tahmil edilip memleketlerimizin selâmetini, emniyetini, hürıiyetini ve bütün dünyanın hürriyetlerini müdafaa için devam ettiğimiz harbi müttefiklerle sıkı bir anlaşma halinde zafere RÖtürmek üzere elzem olan bütün tedbirleri, her sahada derhal ittihaz etmesi için hükumete itimad beyan eder.» Ikinci takrir, Louis Marin tarafından verilmişti. Herriot, hükumetin Chichery tarafından verilen takriri kabul ettiğini ve itimad meselesini reye koyduğunu söyle miştir. Reis, bundan sonra, Chichery'nin takriri ikiye ayrılması istenildiğini bildirmiştir. Bu takririn, Finlandiyaya aid kısmı ittifakla. ikinci kısmı bir muhalif ve takriben 300 müstenkife karşı 239 reyle kabul edilmiştir. MüstenkifleTİn fazlalı » ğma sebeb, kabinede değiçiklik yapılacağı bildirilmiş olması dolayısile, sosyalistler Solda: Hornum, sağda Sylt ussü bahnlermm Ingıliz tayyareleri tarafrndan ohnuııj fatoğrajıleri. Hornum: A Deniz, B Deiuz tayyareleri kızağı, ve sol, merkez ve sağ meb'uslardan bir C Mestur mahal, D Ağır Dormiye tayyareleri hangan, E Buyuk hangar, F Tren hattı; G Müdafaa siperleri Sağda Sylt: A Liman kısmının, bu değişikliğin mahiyetini ve B Koy, C Hangar, D Zabıtan ikametgâhı, E Spor sahası, F Stperler, G * Mahalle yeni nazırların kimler olacağını öğrrn Londra 20 (a.a.) Salâhiyettar gını teyid etmektedir. Akının başlan bildirildiğine göre dün akşam Sylt adası mahfıllerde söylendiğine göre, Sylt ada gıcında mehtab ve bilâhare yangın yu üzerine yapılan akına son sistem Wel sındaki Hornum Alman üssüne Ingiliz vaları hadeflerin kolayca görülmesine lington ve Whitley tiplerinde 30 tayyare iştirak etmiştir. tayyareleri tarafından yapılan taarruzlar yardım etmiştir. dün saat 20 de başlamış ve birbirini taDün sabahki yeni taarruz Hindenburg seddi bombalandt kib eden dalgalar halinde bütün gece saLondra 20 (a.a.) Haber alındığına Kopenhag 20 (a.a.) Hornum üsbahın ilk saatlerine kadar devam etmiş göre iki Ingiliz tayyaresi daha bu sabah süne yapılan Ingiliz akını hakkında Datir. Üssün üstüne pek çok miktarda bom saat 9,50 de Sylt adasındaki düşman üs nimarka sahilinde Tönder'de bulunan ba atılmıştır. İlk alınan haberler hangar lerinin üzerinden uçmuştur. Üssün deniz müşahidlerin anlattıklarına göre Sylt a ların, atelyelerin ve deniz tayyareleri ha tayyare hangarları, barakalan ve demir dasının şimal burnunda kâin List'de saat reket sahalarınm mühim hasara uğradı yollan tahrib edilmiştir. Diğer cihetten (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Yeni Fransız kabinesıni teşkile memur edilen sab\k Maüye Nazırı M. Reynaud meden hükumete itimad beyan etmek istememişlerdir. Meclis içtimaından sonra nazırlar, bir kabine içtimu yapacaklarını söylemişlerdir. Kabine teşkiUne M. Reynaud memur edildi Paris 20 (Hususî) Daladye kabine(Arkan Sa. 5, sütun 5 te) .juît^Lr~~'~ *,.»'gi£ ta ^^ Harice gidecek gemiler Welles dün Amerikaya gitti Müsteşar Avrupada hiç bir sulh teklifi almadığmı tasrih etti Cenova 20 (a.a.) Dün gece Ro madan ayrılan Welles saat 1 I de Conte di Savoia vapuruna binmiştir. V^apur saat 13 te Nevyork'a hareket etmiştir. Orgeneral Asım Giindüzün Halebde yaptığı temaslar Ankara, 20 (Telefonla) Büyük Erkânıharbiye ikinci başkanı Asım Gündüz, müttefik devletler askerî mümessiller arasındaki temaslar için Halebe gitmişti. Şehrimize gelen malumat Halebdeki görüşmelere devam edıldiğini göstermektedir. Ingiliz, ve Fransız askerî mümessilleri Ankarada da müteaddid görüşmeler yapmışlardı. Halebdeki görüşmelerde Ankara itilâfı mucibince Ankarada yapılmış olan temaslann temadisi mahiyetinde dir. , ıııııııtıııııııımıııımtııt Hususî müsaadeyi verecek komite İstanbulda kunüdu Zongnldak kömttr navlnnlan da tespit edildi Ankara 20 (Telefonla) Türk bayrağtnı taşıyan 1S0 gros tonilâtodan yukarı makineli deniz vasıtalartnın (sarnıçlı gemiler haric) ecnebi limanlarma sefer yapmasının hususi müsaadeye tâbi tutula* cağını evvelce bildirmiştik. Koordinasyon heyetinin buna dair karart Vekiller Heyetince kabul olunarak mer'iyete konuldu. Bu gibi gemiler ecnebi sularına sefer için Münakalât Vekâletinden müsaade alacak* lardır. Bu hususta vaki müracaatleri tetkik ve Münakale Vekâletine teklif etmek üzere İstanbul Mmtaka Liman reisinin reisliği altında Münakalât Vekâletile tstanbul Ticaret Odast Mmtaka Ticaret müdürlüğü, Deniz Nakliyatı Askeri Komiserliği ve Devlet Denizyollart Umum müdürlüçünden seçilecek birer mümessilden ibaret olmak üzere İstanbul Mıntaka Liman reisliğinde bir heyet teşkil edildi. Lüzumu halinde Münakalât Vekâletine, makineli ve makineste mııııııımııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIinillllllllUIIIIIIII ımııııınııımıtıııınııııııifiıııııitıııımııııımıtııımııııııııif Hitler Rayiştag'ı toplnyor • Berline bir Ros diplonaü gelecek ve Ribbentrop da Moskovayı ııyaret edecekaiş Kont Ciano ile mülâkat Roma 20 (a.a.) Welles, dün Mussolini'yi tekrar ziyaret etmemiş, fakat Kont Ciano ve Amerika elçisile birlikte öğle yemeğini yedikten sonra iki saatten fazla bir müddet Kont Ciano ile görüş müştür. (Arkast Sa. 5 sutun 1 de) nıiııımıııııııınııııınııııınııimıııııııı NADtR NAD1 Welles'in beyanatı Roma 20 (a.a.) Sumner Welles, dün akşam matbuata aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: «1 Ne herhangi bir muharib taraftan, ne de herhangi diğer bir memleketten hiç bir sulh teklifi almadım. 2 Herhangi bir muharib tarafa ne de herhangi diğer bir hükumete, her ne mahiyette olursa olsun herhangi bir tekIifte bulunmağa memur edilmedim ve böyle bir teklif yapmadım. 3 Vazifem, yalnız, Amerika Birleşik Devletleri Reisi Ruzvelt ile Hariciye Nazırı Cordell Hull için malumat toplamak Dün, Milli Şefimiz Reisicumhur İnönünün tan ibaret bulunmuştur.» lArkast Sa. 5 sütun 5 te) lııınıııııııııııııııımıımııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Pek yakında Mevsimin en Güzet romam Welles, Panste Frans\z Cumhur U. Lebrüne'la Reisi Tapu ve ttk. Resmimiz Millî Şefi, refakatlerinde Adliye Ve» Kadastro dairesini teşrif ederek Kadastro Umum Mü kili Fethi Okyar da bulunduğu halde Umum Müdü>\ dürü Halid Ziyadan umumi izahat aldığtnı yazmış. nün izahatım dinledikleri sırada alınmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog