Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Mart 1940 IŞTE ŞIZE MENFAATIN1ZI GÖZETECEK 10 ADRES: lHASAN DEPOSUMERKEZİ: HASAN DEPOSU: 2ANKARA Bahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısı 3 BEYOĞLU HASAN Galata Köprübaşı meydanmda Ulus Meydanı, Bankalar caddesi No. 28 Galatasaray Tramvay durağı yanında DEPOSU : DEPOSU: 4 KARAKÖY HASAN 5 6 7 8 9 1 ZM İ R HASAN Itnyat ve Müstahzaratı Satış Yeri: Kemeraltı, Hükumet caddesi B E Y A Z I D HASAN Itnyat ve Müstahzaratı Satış Yeri: Universite caddesi. KADIKÖY ÜSKÜDAR HASAN Itrıyat ve Müstahzaratı Satış Yeri: Altıyol ağzı HASAN Itnyat ve Müstahzaratı Satış Yeri: Hâkimiyeti Milliye caddesi Bay Sabri Oğütverici ESKÎSEHİR HASAN Itnyat ve Müstahzaratı Satış Yeri: HASAN Itnyat ve Müstahzaratı Satış Yeri: Yerli Mallar Pazarı yanında No, 324 10 BEYOĞLU Türkiyede en iyilerini en ucuza satan müesseselerdir. Naliye Vekâletinden: 1 2 3 4 Yapılacak iş: Başvekâlet ve Maliye Vekâleti binasının ışıklı sinyal tesisatı. Keşif bedeli (1574) liradır. % 7,5 muvakkat teminat akçesi 119 liradır. İş açık eksiltme suretile 10/4/940 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Maliye Vekâleti Millî Emlâk müdürlüğünde yapılacaktır. 5 Taliblerin bu gibi işleri yaptığına dair vesaik ibraz etmeleri. 6 Fazla izahat almak isteyenlerin Maliye Vekâleti Millî Emlâk müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1164» (1931) YERLİ ve YABANCI BÜTÜN ITRİYATIN Balya Karaaydın Madenleri Türk Anonim Şirketi Adi heyeti umumiye içtimaı için hissedarlara ilân 19 mart 1940 tarihli salı günü adi surette taplanması lâzım gelen heyeti umumiye için yatmlan hisse senedleri miktarı ticaret kanununun 366 ve şirket nizamnamesinin 27 nci maddelerinde tayin edilen en az miktarı tutmadığı için idare meclisi hissedaran heyeti umumiyesini 10 nisan 1940 tarihli çarşamba günü saat on birde şirketin Galatada, Çinili Rıhtım hanı ci. varında eski Şarab iskelesi sokağında kâin Muradiye hanının 5 inci katındaki merkezinde aşağıda yazılı ilk toplantı ruznamesinde bulunan işler hakkmda karar vermek üzere ikinci defa olarak toplantıya çağınr. 1 İdare meclisi raporile murakıb raporunun dinlenmesi. 2 1939 senesi hesablannın tasdiki, mezkur sene neticelerine dair meclisi idarenin teklifi hakkında karar verilmesi ve idare meclisi azalarının tebriyesi. 3 İdare meclisi azalarından çıkan ların yerine başkalarının ve yahut tek rar kendilerinin seçilmesi 4 Meclis tarafından yapılan aza intihabının tasdiki. 5 1940 senesi için idare meclisi azalarına verilecek hakkı huzurların tes piti. 6 1940 senesi için bir murakıb tayinile ücretinin tespiti. 7 Şirketin umum işlerini tedvirle mükellef idare meclisi azalarile müdüre verilecek ücretlerin tespiti hususunda idare meclisine salâhiyet verilmesi. 8 Gerek şahsan kendi namlan ve gerekse başka şirketlerin idare meclisi azası veya müdürii sıfatile şirketle akdi muamele yapabilmeleri hususunda idare meclisi azalarına salâhiyet verilmesi. Ticaret kanununun ve şirket nizamnamesinin hükümlerine göre işbu ikinci toplantıda temsil eden veya mevcud bulu. nan ortak senedleri ne miktarda olursa olsun yapılacak görüşmeler muteber olacaktır. Bu toplantıda bilasale veya bilvekâle hazır bulunmak istiyen hissedarlar ticaret kanununun 371 inci maddesine uy ğun olarak hisse senedlerini içtima güniinden en az bir hafta evvel yatırmaları lâzımdır. İstanbul 19 mart 1940 idare Meclisi Paris ve Londrada olduğu gibi şehrimizin BAKER magazalarında da kadın manto ve roblan için yünlü fantezi kumaşlann ve kostüm tayyörler için Tweed kumaşlarının en zengin çeşidleri ve umumiyetle kadın ve genc kızların elbiselerini alâkadar eden yünlüler teşhir edilmekte ve her yerden miisaid şartlar ve ucuz fiatlarla satılmaktadır. Satılık Çam Tomruğu Dursunbey Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden: 1 Dursunbey Devlet Orman işletmesi istasyon deposunda (69) numaralı istifte mevcud (456) aded muadili (473) metre mikâb (773) desmietre mikâb çam tomruğu açık arttırma ile satılığa çıkanlmıştır. 2 Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud olup hacım kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara, İstanbul, Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüklermde ve Dursunbey Revir Amırlığinde görülebilir. 4 Tomrukların beher gayrimamul metre mikâbmın muhammen bedeli (12) lira (10) kuruştur. 5 Tomrukların muhammen bedeli üzerinden % 7.5 muvakkat teminatı (429) lira (95) kurustur. 6 Isteklilerin muvakkat teminatlarını hâmilen 27'3/940 çarşamba günü saat 15 te Dursunbey Revir Âmirliğine müracaatleri ilân olunur. (2006) n= Majik Saç Eksiri SCANDALLİ AKORDEONLARI Saçlannızı dökiilmekten, kepeklenmekten konımak için muhakkak Majik saç eksiriııi kullanınız. Derhal tesirini görürsünüz. Saçları büyütür, köklere yeni kayat verir. Bir tecrübeden sonra neticeye hayret edecekEyüb sulh hukuk hâkimliğinden: Eyübde, Sofular caddesinde 5 No. lı evde oturan Ramiz oğlu Ismail Hakkı tarafından Fatihte Fevzipaşa caddesinde 1 1 5 No. lı evde oturan ölü Ahmed Reşad çocukları Muazzezle Orhana vasi tayin edılmesi taleb ve sitida edilmesi uzerine yapılan tetkikat ve muhakeme sonunda: Mumaileyh İsmailin her iki küçüğe vasi olmağa ehil olduğu dinlenen şahidlerin şehadatı ve polisten gelen cevabı yazı mündericatı ve nüfus hüviyet cüzdanları mefadile anlaşılmış olduğundan kendi lerine kabili itiraz ve itizar olmak üzere amcaları İsmailin vasi tayinine ve usulen ilânat icrasına 15/3/940 tarihinde ka rar verilmiş olduğundan keyfiyet sekiz gün müddetle ilân olunur. EKZAMİN p Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu S0 kuruştur. ^ Lkzemanın ilâcıdır. İstanbal Maarif Nüdiirlüğünden: M=.arif Vekilliğ' Köy Öğretmen okullan için aşağıda cins. miktar ve fiatları yazılı havlularl ı hamam sılecekleri açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3130 liradır. Muvakkat teminat 234 lira 75 kuruştur. İstekliler bu havlu ve sileceklere aid şartnameleri Maarif Müdurlüğü Yardirektörlüğünde görebilirler. İhalenin 5 Nisan 1940 cuma günü saat 16 da Maarif Müdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetile yapılacağı ilân olunur. (2172) HAVLU HAMAM SİLECEĞİ Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiatı Yekun Havlu 4000 aded 47 kuruş 1880 L. Hamam sileceği 500 » 250 » 1250 > Yekun 3130 PERAKENDE SATIŞ YERİ: Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 48/1 ODEON Mağazası Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: Muvakkat teminatı Tutarı Lira K. Lira K. 1 Beş çifte kik (Yelkenli) 900 00 ) 2 Bot 560 00 ) 176 63 Can kurtaran motör teknesi 1 895 00 ) 2355 00 1 Mektebimize lüzumu olup mubayaa ve imallerine karar verilen muhammen fiatı, miktar ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı uç kalem deniz vesaıtinin 25 3 940 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme suretile ihalesi yapılacaktır. 2 Taliblerin eb'ad, evsaf ve şartlarmı öğrenmek üzere mekteb Muhasebesine müracaatleri ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartlan haiz olmaları. 3 Eksiltmeye iştirak edeceklerin de yukarıda yazılı muvakkat teminatlannı İstanbul Yüksek Mektebler Muhasebeciliğine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile veya banka mektubIarile ve Ticaret Odası yeni yıl belgesini hâmil olarak belli gün ve saatte Yüksek Denız Ticareti Mekteoı Müdürlüğünde roütesekkil Komisyonu mahsusuna müracaatleri. (1836) CİNSİ Miktan aded Muhammen keşif fiatı Lira K. 900 00 280 00 895 00 ETI BANK Garb Linyitleri Işletmesinden: Balıkesirdeki idare merkezinde muhasebe kalem âmirliği yapabilecek liyakatle Bir Muhasip Aranmaktadır. Talib olanların Balıkesir posta kutusu 5 numara adresine tahrrien mürao'unıır. Beyoğlunda Ağacamii karşısında yeni açılan Kimya Lâboratuarında halka kolayhk olmak üzere yalnız (PAZARTESİ) günleri BİR LİRA ücretle idrar tam tahlil yapılmak tadır. ^•^•••^H idrar tam tahlili 1 LiRA llornova Belediyesinden: 120 lira aylıklı Belediye tababeti açıktır. İsteklilerin Bornova Belediyesine müracaatleri. (2090) ANAPiYGJbN Dr. îhsan Sami tstreptokok, istafilokok, pnömokok, koli, piyosıyanıklerin yaptığı çıban, yara, akmtı ve cild hastahk larına karşı çok tesirli taze aşıdu SİLKO ESKİ ve YLNi ROMAÎİ2MA Siyatik Lumbago OmuzArka Bel Diz Kalça ve soçuk algınlıklarından ileri gelen şidtietlf ağrılarını TcSftiN ve iZALE EDER. . I Sahib ve Başmuharnri: Ynnut rladi Vmumî neşriyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Hikmet Mixnif Ülgen Baş. diş, nezle, romatizma. siyatik ve kııhınç ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına karşı iyi bir ilâçtır. GUnde 2 3 aded alınır. Sıhbat Vekâletioın luhsatım haızdır. NEOKURIN Cumhuriyet Matbaası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog