Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

20 Mart 1940 CUMHURİYET 3 ayda biçki ve dikiş Tesii tanhi: 1930. Müdiresi: ELENİ ÇORBACIOĞLV. En son ve çok kolay bir usulle Fransız lüks metodla: Dikiş bilen bayanlara üç ayda, az bilen bayanlara alu ayda, hiç bilmiyen bayanlara dokuz ayda biçki ve dikiş muntazam olarak öğretüir. Bayanlara tayyör, tuvalet, rob, hiç pravasız japone ve reglan ve en zon modellerin metod üzere şekilleri öğretilir. Erkek kostüm, reglan, pardesü, pijama, beyaz çamaşır dersleri bayanlara verilir. Yurddan çıkanlara Yüksek Kültür Bakanhğından tasdikli şahadetname İU olunur. 1905 senesindenberi bu san'ata devam etmektedir. Şimdiye kadar yetiştirdiği san'atkârlar her tarafta takdir ve tahsinle karşılanmıştır. (Devre) kayıd günleri: Pazartesi, Çarşamba, Perşembedir. Adres: Kumkapı Kadirga caddesi No. 93. H ^ ^ B H B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Ealâk ve Eytam Bankasından: Esas No. 180 718 757 758 766 Y E Rİ Üsküdar Küçükçamlıca Bulgurlu mah. E. 9, 11, Y. 9, 7 Kad/köy Rasimpaşa Tepe sokak E. 29, Y, 77, taj. 77 Fatih Mollahüsrev mah. E. Vefa Y. Himmetdede ve Akifpaşa sokak E 74, Y 102 Fatih Mollahüsrev E. Vefa, Y. Himmetdede oğlu ve Faikpaşa sokak E 74, Y 102/1 Eminönü Dayahatun mah. Kızlarağası han 3 taj 3, ada 631 parsel 23. Fatih Aksaray Yalı Mah. Ortabostan sokak E 19 Y 27 ada 819 pafta 208 parsel 5 Emindnü Eminsinan mah. Haniçi sokak E. Y. 19. taj 19 Eminönü Suleymaniye mah. E. Süleymaniye cad. Y, Ismet cad, E 43, Y 43 Eminönü Büyükçarşı Keseciler sokak E, Y, 46, taj 46 pafta 8, ada 2729. parsel 20 Bostancı Erenkoy Çatalçesme Tüccar tariki No. 7 Beyoğlu Kamerhatun E. Tevfik, Y. Mavi sokak, E 27, Y 2, ada 454, parsel 112 Şahkulu mah. Kumbaracı sokak E 91. Y 117, taj 117 Eminönü Mercan Kızlarağası han ust kat No. 4, taj 4, ada 631, parsel 4 Eminönü Mercan Kızlarağası han üst kat No. 5, taj 5, ada 631 parsel 5 Eminönü Mercan • Kızlarağası han alt kat No. 4, taj 4, ada 631, parsel 30 Eminönü Büyükçarşı Mahfazacüar ve Arabacıoğlu sokak No. 6, 8, taj 6, 8, pafta 5, ada 2738, parsel 4 Eminönü Sururi mah. Mahmudpaşa cad. 3, 331, 7, 186, pafta 136, ada 734, parsel 10 Eminönü Sururi mah. Mahmudpaşa cad. E 165, 167, 7, 150, 150'1, taj 150, pafta 136, ada 315, parsel 37. Eminönü Çakmakçılar yokuşu Dayahatun mah.. Valde hanı birinci kat 3, 3/1, 3/2, 4 No. taj 3, 3/1, 3/2, 4 ada 339, parsel 63, Eminönü Mercanağa Çakmakçılar yokuşu Valde hanı alt kat No. 12, taj 12, ada 339, parsel 145, pafta 201. Eminönü Mercanağa mah. Çak makçılar yokuşu Valde hanı üst kat No. 12, taj 12, ada 339, pafta 201 Kadıköy Caferağa eski Tevfikbey Y. Çıkmaz Eminbey sokak E. 8, 8 Mü. Y. 1, 3. Kadıköy Bostancı Tüysüz sokak (Balıkçı Yunus) E. 2 Kadıköy Suadıye Bağdad cad. E. 84, 85, Y. 322, 324, taj 340, 342 Bakırköy Kartaltepe İncirli cad. 15, 16 mü. Bakırköy Kalitarya, E. 50, 51, Y. 54, 37, taj 46 No . Kıymeti Nev'i 871, Arsa 115,624, 670, 100, Arsa Arsa Arsa Oda 312, Mesahası Depozitosu 2737,50 M2 174,20 114,83 M2 M2 23, 124,80 310, M2 134, Fikri Tevfik Kârdeş Otomobil ve Makinist Okulu TAKSİM STADYOM, Telefon: 80259 Yeni şoför devresi 10 nisan 940 ta başlıyacaktır. Motör teorisi, montaj dersleri ve direksiyon talimlerile ücret 50 liradır. Anadoludan gelen ve üç ay zar. fında tahsilini bitiren talebenin biitün masrafı okul ücretile beraber 125 lirayı geçmez. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Son günii beklememek lâzımdır. Tafsilât için program isteyiniz. 17 M2 20, 844 865 1082 130, Arsa Arsa Arsa 130 34 M2 M2 26, 13,60 9,40 68, 47, 11,75 M2 2,25 M2 1242,25 M2 46,50 M2 143,75 M2 19 M2 1084 1096 1384 60, Dukkâj Arsanıı 4,6 H. Arsa Kârgir ev Oda 12, 248,60 9,40 1243. 47, AdUye Vekâletinden: Muhammen bedeli 11495 lira olan 14 kalemde 341 parça muhtelif cins ve evsafta yazıhane, koltuk vesair mobilya 5 nisan 1940 cuma günü saat 11 de kapah zarf usulıle eksıltmeye konulmuştur. Ihale Ankarsda Vekâlet binasında Levazım ve Daire Mudürluğü odasında toplanan Kon.isyonca yaplacaktır. Bu işe giımek isteyenlerin muhammen bedeli yüzde yedi buçuğu muvakkat teminat mektub veya makbuzlarile kanunun tayin ettığı usulde tekliflerini, vesikalarını ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reishğine makbuz mukıvilinde vermeleri lâzımdır. Şartnameler mezkur Müdıriyetten bedelsiz almacağı gibi nümuneler de görülebilir. Komısyon nakit veya nakit mahiyetinde kıymetli evrakı muvakkat teminat olarak kabul edemeT. Posta ile gonderilecek teklif mektublannm teahhurundan dolayı Komisyon mes'uliyet kabul edemiyeceğinden bu mektubların muayyen saatte yetışebilmesi için daha evvelinden taahkudlü olarak postaya verilmesi lâzımdır. «1271» (2101) 1476 1520 4938, 120, 987,60 24, 1521 1522 1523 120, 60, Oda Mağaza Dükkânm 4/16 H. Dükkânın 120 '864 H. Dukkânm 240/13440 H. Bodrum ve arsa 21 15 M2 M2 24,00 12,25, '25, 4,50 M2 Istanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 16/ 3 940 cumartesi saat 10 da B Postane binası birinci katta P. T. T. Müdürlük odasında toplanacak Kom'syonda pazarlığı yap:lacağı ilân edılmiş oln idaremiz deniz telgraf kablolrının ıslahında kulianılmak üzere en az 40, en çok 47 gün müddetle tonajı 500 den aşağı olmayacak bır vapurun tutulması ışi için muayyen saatte toplanan Komisyona her hangi bir talib müracast etmediğinden pazarlık 23 3 '940 cumrtesi saat 10 da yapılmak üzere uzatılmıştır. Vapurun gündelik muhammen bedeli 200 lira, hepsinin 9400 lira, muvakkat teminat 705 liradır. Taliblerin clbabdaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalişma gunlerinde mezkur Müdürlük İdarî Kalem Levaam kısmına, pazarlık gün ve saatinde de Idaıemiz emrine tahsis edılecek vapurun açık denize açılması, evsaf ve sUr'atini fösterir liman şehadetnamesi. kablo işlerine elverişli bulunduğuna dair İstanbul Mıntaka Liman Relsliğin ; a iş'arına atten idarenin müfettişi tarafmdan verüecek rapor ve muvakkat teminat makbuzıle birlikte Komisyona müracaatleri. (2145) 1528 278, M2 55,60 En Bnyik İkraaiye 150,000 Lira İDeYİet Deairycllan işletM 0. MMiriâğfinde»: | Muhammen bedeli 4800 lüa olan 20 metre murabbalık bir rulosu 40 kilo gelen 300 rulo beton inşaat tecrid veya bina damlarını örtmek için alâ cins karton bitüme 5/4/1940 cuma gunü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahiliadeki Komisyon tarafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 360 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1988) Muhammen bedeli 24800 (yirmi dört bin sekiz yüz) lira olan iki kalem susta çeliği 29 4/1940 pazartesi günü saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satın alınaeaktır. Eu işe girmek isteyenlerin 1860 (bin sekiz yüz altmış) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğne vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesînden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (1978) 1529 H95, 10 M2 10,80 1530 47,50 M2 19, 1531 200, Dükkânın 240/480 H. Odarun 240/480 H. İki evin 1/2 H. 30 M2 40, 1532 1575 75, 27,50 M2 131 M2 15,164,60 İstanbul Maarif Müdürlüğünden: Maarif Vekilliği Köy Öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktan ve fiatlan yazılı lüks lâmbalarile yedekleri açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli (2265) lira olup muvakkat teminatı da (169) lira (88) kumştur. İstekliler bu lüks lâmbalarile yedeklerine aid şartnameleri Maarif Müdürlüğü Yardirektörlüğünde görebilirler. İhalenin 5 nisan 1940 cuma günü saat 16 da Maarif Müdürlüğünde toplanacak Komisyon marifeüle yapılacağı ilân olunur. (2173) Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiatı Yekun Aded Lira Lira 500 mumluk lüks lâmbası şartnamede yazılı 30 30 900 yedeklerik. beraber 200 mumluk luks lâmbası şartnamede yazılı 30 17,5 S25 yedeklerile beraber 300 mumluk )uks lâmbası şartnamede yazılı 40 «40 21 yedeklerile beraber • Yekun 2265 823, 1576 1758 1590 1591 426, 278, 452, 948, 959,21 M2 Arsanın 32,144 H. İki dükkânlı 574 M2 evin 196/1344 H. M2 Arsa 4524 Dükkâru müş 718 temil maabahçe ev. 308 Arsa M2 85,20 55,60 90,40 189,60 Türk Hava Kurumu İstanbul Vilâyet Şubesinden: Kurumumuz tarafından her on beş günde bir neşredilmekte olan «Havacılık ve Spor Mecmuası» nın İstanbulda tabettirilmesı takarrur etmıştir. 29 mart 940 cuma gunü saat on beşte münakasası yapılacaktır. Istek;i matbaa sahiblerinin münakasa gün ve saatinde ve şartnameyi görmek için de hergün Cağaloğlundaki Şube Merkezine müracaat etmeleri. (2146) M2 184,80 Eminönü Aksaray Kâtibkasım 924, mah. Yalı sokak E. 61, Y. 75, ada 833, pafta 208, parsel 34 35,56 M2 28,40 1903 Eminönü Lâlelı E. Şeyh Ferhad Y. 142, Arsa Mimarkemal, E. Ali Riza Ef. Y. Kızıltaş E. 3, Y. 18 16,60 83, Evin 7/24 H. 158 M2 2067 Topkapı Beyazıdağa mah. Hallaç Y. Hallaç Hasan sokak E 18, Y 22, taj 18. Adresi ve tafsüâtı yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin para ile satılacaktır. Dıale 27/ 3 '940 çarşamba günü saat 14 tedir. Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliblerin depozitolarını % 20 nispetinde arttırmalan ve mühür kullananlann muhürlerini noterden tasdik ettirmeleri lâzımdır. Isteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç aded vesikalık fotoğrafla bildirilen gün ve saatte şubemiz Emlâk Servisine müracaatleri bildirilir. «809» (1820) 1795 [ • Sayın müşterîlerimize Müjde • Sabık ŞAMLI ve yanan ATA ATABEK mağazasındaki fanilâ TRiKOTAJ, Çamaşır ve sair 1 UHAFiYE çeşitlerimizi ayni sırada sabık Tayyare piyango müdüriyeti bİDasının sağ tarafında 47 2 No. da bu'.ab.lirsiniz, HAYRI KOYUNCU H B Açık Eksiltme Hanı Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden : Cinsi Muvakkat teminat miktarı Tahmin edilen bedel Miktarı Lira K. Lira K. Öküz (şeraiti veçhile) 300 00 4000 00 40 Baş 1 Yukanda yazılı kırk baş öküz açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Açık eksiltme 1 nisan 1940 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te istanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacakbr. 3 Işbu açık eksiltmeye girmek isteyenler her gün Pendikte müessese müdürlüğüne müracaatle şartnamesini görebilirler ve eksiltmeye girmek isteyenler yukanda yazılı muayyen olan gün ve saatte «2490» numaralı kanunda yazılı şartlar dahilinde teminat larile sözü geçen muhasebecilikte teşekkül eden Pendik Bakteriyoloji enstitüsü satın alma komisyonuna gelmeleri. (2012) Davudpaşa Topçu Alayı Komutankğından: Ücretle bir kamacı ustası almacağmdan isteklüerin şeraiti öğrenmek üzere Davudpaşa Topçu Alayına müracaatlerL (2147) KİREMİD TUĞLA FABRİKALARI İÇİN KİREMİD TUĞLA yapmak için, yerinde keş f ve fıkır vermek, KİREMlD TUĞLA ve ateş toprakları tahlil ve provalar yapmak, KlREMİD TUĞLA fabrika'arı meydana getırmek ıçin (inşaat, tesısat, teşkılât ve işletme) mütehassıs ve usta tedarık etmek, (Tafsilât için Türkçe) aşağıdakı adrese müracaat: P. Chourkott sokak, (11 Avgust) No. 44, SofyaBulgarlstan M I Lüleburgaz asliye hukuk mahkeme ı sinden: Lüleburgazın Özerler mahallesinden Feyzi kızı Sabire Şenkahn müddeaaleyh On yedi kırat 20 santim sikletinİstanbul Tophane Fındıkh Hardal yokude koyu renkli tek taş bir zümrüd şunda I 7 numaralı hanede Rifat yanında çıplak olarak Sandal Bedesteninde Fehami Şenkal aleyhine ikame eylediği teşhir edilmektedir. 28 mart 940 ihtar davasının duruşmasında müddea perşembe günü saat 1 4 te müzayede aleyhin ikametgâhı meçhul olduğundan ile satılacaktır. Bedestence takdir o. lunan kıymeti yedi bin beş yüz li hukuk usulü muhakemeleri kanununun 1 41 inci maddesine tevfikan ilânen teb . radır. ligat icrasma karar verildiğinden duruş manın bırakıldığı 29 mart 940 tarihine Bolu sulh hukuk hâkimliğinden: musadif cuma günü saat 1 0 da Lülebur Bolu orman mesaha memurlarından gaz asliye hukuk mahkemesine geljnesi, Lutfi Ulaşla Bolunun Karaçayır mahal aksi tekdirde tebligat yapılmış sayılacağı Iesinden Hasan oğlu aktar Talât ve ü ilân olunur. çüncü şahıa halen açıkta bulunan eski Bolu birinci sınıf orman mühendisi Mus Vatansever her Türk gencinin tafa Azmi aralarında mütehaddis alacak okuması icab eden kitab: davasının icra kıhnmakta olan muhake mesinde müddeaaleyhlerden Mustafa Azminin ikametgâhının meçhul bulunduğu Yazan: ORHAN CONKER namına çıkarılan davetiye zirindeki mü Toptan satış yeri: Akba, Ankara başirin meşruhatından anlaşılmış oldu Fiatı 150 kuruş. Siparis bedeli ğundan usulün 142 nci maddesi mucibinpeşin gönderilmelidir. ce ilânen tebligat ifasına mahkemece karar verilmiş ve davetiyenin bir nüshası da mahkeme divanhanesine talik edilmiş olCildiye ve ZUhrevlye I duğundan duruşma günü olarak tayin kıMUtehassısı I lınan 21 '3/940 perşembe saat ! 1 de Bolu sulh hukuk mahkemesinde bizzat veya bilvekale hazır bulunması lüzumu ilân olunur. Beyoğlu Yerli MaHar Pazan kar I şisında Posta solcağı köşesinde I Meymenet apartımanı. Te>: 43353 I MAKiNE ye PRO JE : Garb Linyitleri İşletmesinden: ETI BANK aranmaktadır. Talib olanlann Balıkesir posta kutusu 5 numaralı adresine tahriren müracaatleri ilân olunur. Bir Maden Mühendisi Bir Makine Mühendisi ve Müessesenin Soma, Tavşanh, Değirmisaz işletmelerinde çalışmak üzere ftadide Zümrüd Çankırı Belediye Reisliğinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Çankırı Vilâyet merkezinde Belediye tarafmdan yaptırılacak hâı binası inşaatma aiddır. 2 Keşif bedeli «29102» lira «41» kuruştur. 3 Btı irsaat 14 3 940 tarıhınden itıbaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile vahidi fiat üzerinden tktiltmeye konmuştur. Bu işe aid evrak şunlardır: A Metıaı cetveli B Hulâsai keşif C Projeler D Ekfiltme ^artnamesı E Mukaveiename F Eayındırhk işleri genel şartnamesi G Nafıa Vekâleti yapı işleri umumî ve fennî ve hususî fennî şartnamesi. 4 Kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacak bu eksiltme 12/4/940 tarihine musadif cuma gunü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 5 ttekJiler bu evrakı her gün Belediye dairesinde görebilirler. 6 Isteklilerin bu işe girebılmeleri için 940 senesine aid Ticaret Odasından alınmış vesika ile ihaleden 8 gün evvel Nafıa Müdürlüğünden ehliyet vesikası almış bulunmalan. 7 Muvakksi teminat «2182» lira «68» kuruştur. 8 İ?teklilerin yukanda yazılı gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını Belediye Encumenine vermiş ohnalan ilân olunur. 9 Proje ve şartnameler istenildiği takdirde «145» kuruş mukabilinde verilir. (2113) T. IS BANKASI 1940 Kiicük Cari Hesablar tKRAMİYE 1 aded 2000 liralık 3 > 1000 » 500 6 > 250 12 > 100 40 » 50 75 > 210 25 Büyük Türkiye PLÂNI = 2000. Lira = 3000. > 3000. > 3000. 4000. > 3750. = = 5250. > = = Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. Dr. ZiYA NAKi Kulak, bog;a2, burun mütehassısı Divanyolu Türbe karşısı No. 1 19 Telefon: 22587 r Doktor ÇiPRUT* L htanbol Beleiiyesi ilânları Maçkada Emlâk caddesinde yeniden yapılacak kanal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuHur. Keşif bedeli 9900 lira 25 kurua ve ilk teminatı 742 lira 52 kuruştur. Keşıf ve şartname Zfbıt ve Muamelât Mudürluğü kaleminde görülecektir. Dıale 28'3'940 perşembe günü saat 15 te Daimî Btocümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbua veya mektubları, ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle alacaklan fennî ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesıkalarile 2490 No lı kanuna gore hazırlayacakları teklif mektublarmı ihale günü saat 14 e kadar Daımî Encümene veırneleri. (1924) drar yolları tıastalıklan müteiiassısı Beyoğla Yıldız tinema karfisı tramvay durağı Lekler apartımanı. Fakir^lere parasız. T d : 43924 Dr. Suphi Şenses Manisa Askerî Hastanesi Başhekimliğinden: Manisi Askerî hastanesi için birinci ve ikinci aınıf 60 80 lira maaşla iki hemşire, 75 lira ile bu: hastabakıcı ve bir çamaşııcı, 45 lira maaşlı bir berber ve 40 lira maaşh bir balıçran kanunî evsaf ve şeraiti haiz olanlar alınacaktır. Isteklilerin Manisa Askerî Hastanesi Başhekimlıgine müracaatleri, <1437> (2161)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog