Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET .»> lu/lrt Generalın buldugu çare italyancadan çevlren: RUveyde Slnanoğlu ^ ' • • * • * orino Kolordusu az günahtır; değil mi? kumandanı son ekselâns General Kont Sen bir budalasm. Bereket versin Luici Boschi, üstü kâğıd dolu büyük bir budalahk da geçici bir şeydir. Bilirsin, y a a masasınm arkasındaydı. Mektubla bir Piyemonte darbımeselidir: Insan, eşek rını açıyor, sabah pürosunu tüttürüyor ve ördek, hayvanların, kadın karşısmda du. Az sonra, batı hududu istihkâmla en çok budalalaşanlarıdır. Sen şimdi bu rından birini teftişe gidecekti. darbımesellik budalalığm darbesi altında Altmışhk bir adamdı; ama demir gibi bulunuyorsun. Geçer, göreceksin. sağlam bir görünüşü vardı. Alabrus keYüzbaşı, ümidsiz bir eda ile haykırdı: siimiş saçları, kumandaya alışmış yiizü Hayır, amca, geçmiyecek. Bu dö ne daha bir enerji ve sertlik veriyordu. nüşünde anladım: Bu kadın benim için Bir ara kpaıdan yaveri göründü: bir hastalıktır. Ekselâns, 19 uncu alaydan yüz Seni delicesine sevdiğini de anla başı Della Negra kabul buyurulmasını dın, değil mi? diliyor. Onu da anladım. Bu yüzbaşı, generalin kız kardeşlerin Âlâ. Kontes Balbi ile görüşeceğim; den birinin oğluydu. Kendisini çok se annene de yazacağım. verdi. Yüzbaşı yüzünden kanın çekildiğini Gelsin. hissetti. Fakat general, kenarlarında Yüzbaşı girer girmez topuklannı biri Boschi ailesinin amblemi basılı kâğıdlara birine vurup mahmuzlarını şakırdatarak bir şeyler yazmaya başladığı için, yalnız: hazırol vaziyetinde durdu. Rica ederim, amca, işi nasıl halletGeneral, masasınm öniindeki sandal mek fikrindesin, bari onu söylel yayı göstererek: General müthiş bir yüzle yeğenine Gel, otur bakalım, dedi. Nasıl ol baktı: du da buralardasın? Konuşmamız bitmiştir. Bir saate Yüzbaşının bir büyük üzüntüsü vardı; kadar alayına dön! Bana, benden yeni bu yüzünden belliydi. bir emir alana kadar Poleti görmiyeceği Miralayımdan bir gün izin aldım. ne söz verl Sana söyleyecek mühim bir derdim var. Yüzbaşı ayağa fırladı; söz verdi; se Senden bir öğüd isteyorum. lâmladı; çıktı gitti. General sigarasını tablaya bıraktı: llk bir kaç günü heyecan içinde geçir Öğüd, maskaralık edilmeden iste di. Polet'i görmemeye mecbur olmak nir. Halbuki senin yüzünden, bu haltı için, kendini küçük kıt'a manevralarınçoktan ettiğin anlaşıhyor. da bulunmak üzere Stura vadisine gön Dinle beni, amca! Çok kötü bir va dertmişti. Daha bir hafta, sinirleri öldüziyetteyim. Eğer bana yardım etmezsen ren bir ıstırabla geçti. Nihayet emir gelmahvolurum. di. General sigarini ağzına aldı. KoltuğuSon ekselâns, kendisini, ertesi sabah nun arkalığına yaslandı. Dinler bir tavır saat dokuzda kolordu dairesinde beklealdu yordu. Evet, çok kötü bir vaziyetteyim. Eğer harbde olsaydı ve ona bölüğile Mesele şu: Bilirsin, bir kaç ay önce Kon bir mitralyöz yuvasına doludizgin bir tes Çeçilya Balbi ile nişanlandımdı. On dörtnala saldırış emredilmiş olsaydı, bu lar, düğünün gelecek hafta yapılması için kadar sıkı bir heyecan duymazdı. bütün hazırlıklarını bitirdiler. Kolordu dairesinde, bir yaver: Alâ.. Bunlar malum. Son ekselâns sizi Torino otelinde Yüzbaşı durakladı. Ötesini anlatmak hususî apartımanında bekleyor, dedi. tan çekiniyor gibiydi. Amcası kumanda Işler daha çok kanşıyordu. Generalin eden bir tonla: yanında acaba kim vardı? Kontes Balbi E, dedi, sonra?.. mi, yoksa kendi annesi mi? Amcası işi Halbuki şimdi beklenmedik bir şey acaba ne yola sokmuştu? Türlü düşünce oldu. yüzbaşı, başı eğik, devam etti kafasında öğünüp duruyordu. Sinirleri Benim bir metresim vardı; daha nişan yay gibi titreşiyorlardı. Karşılaşma ihti lanmadan önce. Çok sevimli, Torino'da mali içinde bir dehşet uyandırıyordu. pek meşhur bir kız: Polet. Bu kız, sonra Asker olduğu halde bir sefil gibi yalan dan tiyatroya girmiş, ecnebi memleket söylemeye mecbur olacaktı. lere gitmişti. Itiraf ediyorum: Ben Po Otele varır varmaz, geldiğinî haber let'ten hep kurtulmak isteyordum. Ona verdirdi. Holde bir koltuğa oturdu. Otel karşı olan bağlıhğım, insanı ömrünce sü derin bir sessizlik içindeydi. rdkleyip giden bir kapristi. Nitekim benBir ara, kapıdan doğru gelen bir kadın den ayrılınca, bu ayrılışı ben bir talih kahkahası bu sessizlikte çınladı. Sonra eseri saydım ve tekrar ona dönmemek generalin sesini işitti: için hemen nişanlandım. Artık rahattım; Yüzbaşıdır. lstersen sen kabul et. or.u düşünmüyordum. Gelgelelim, üç Mademki yüksek kumandaya geçgün önce.. Tak.. Otele gelmesin mi? tim, kabul edebilirim ya. Evlenmek üzere olduğumu öğrenmişti. Yüzbaşı şaşakalmıştı. Bu kadının 9esi Salıneleri anlatacak değilim: Ağlamalar, bilmediği bir ses değildi. Ama kimindi? sızlamalar.... Daha kötüsü iki gece be nimle kaldı. Eğer bir cebin içini dışına Yoksa general bir kadınla mı idi? Ama çevirir gibi kafamın içini dışına çıkar bu mümkün değildi. General bir Ispar saydı, inan amca, daha çok ıstırab duy talı kadar ciddî bir askerdi. Eğer arada mazdım. Nihayet anladım ki evlenirsem, bir Venüs'e günlük' yakıyordü ise, bunu karım olacak kadını bedbaht edeceğim. rütbesinin bütün ciddiliğile yapıyordu. Derken kapı açıldı; kadife perdelerin j Sustu; alnını, iki dizinin arasında dim arasında esmer bir kadın yüzü belirdi. dik tuttuğu kılıcının kabzasına dayadı. Polet!?. Generalin yüzünde hiç bir çizgi değişPolet yüzbaşıyı görür görmez keskin memişti. bir haykırış fırlattı; sonra hemen dönüp E, şimdi benden ne isteyorsun? kadife perdelerin arasında kayboldu. Bir Yüzbaşı altüst olmuş yüzünü kaldır ara içeriden bir sürü gülmeler, sandalya dı: takırtıları geldi. Yüzbaşı, aptallaşmış Bir fikir.. Ne yapayım? Balbi'lere, bekleyordu. «Polet yüksek kumanda hebütün Torino'ya rezil olacağım. yetine geçmişti» : Bu, ne demekti? Benden bir fikir mi isteyorsun? IşBir çeyrek saat sonra, son ekselâns, te sana bir fikir: Masanın gözünü çekti; bir tabanca çıkardı ve yeğeninin önü üniforması içinde dimdik, neş'eli, hole ne sürdü. Yüzbaşı şaşkın şaşkın baktı: geldi. Elindeki iki mektubu göstererek: Seni gördüğüme sevindim, dedi. E?.. Bu mektublardan biri annenden, biri Tabiî! Bir centilmen bir centilmen kontestendir. Düğün bu gün olacak. Her ailenin içine girer, bir kız tanır, ona kur şey hazırlanmıştır. Senin şahidlerinden yapar, nişanlanır, sonra da düğününe bir biri ben olacağım. Bir diyeceğin var mı? hafta kala, bir başka kadma, herhangi bir Yüzbaşı, solgun: Polet'e raslayarak projesini baştanbaşa Hayır ekselâns, dedi. değiştirip evlenmeden vazgeçerse yapa Eh, öyleyse, yürü gidelim. cak başka bir şey kalmamış demektir. Otelden çıktılar. General, gencleşmiş, Düşün, amma, ben bu halimle evlenirsem, daha fena bir şey yapmış olmaz uzun kurd adımlarile yürüyor: Benim yaşım için biraz zor, diye mıyım. Bir nişanı bir müddet bozmak, bütün bir hayat müddetince devam ede söyleniyordu; zor ama, ne yaparsın, cek olan bedbaht bir evlenmeden daha genclerin yanlışlarını düzeltmek lâzım. GDNGA ( Fedailer Güzide seyircilerle dolu bir salonda sürekli alkış tufanlanna boğulan BU Türkçe Nüshası AKŞAM Fransızca NUshası Alayı) İPEK MELEK Sinemasında sinemasında Senenin en büyük ve harikalar filmi DÜN GECE SÜMER SİNEMASINDA Türkiye sinernacıhğmın bugüne kadar bir mislini daha görmediği harikulâde bir muvaffakiyet kazandı... Bugün matinelerden itibaren başlayan bu harikalar filmi sesli sinemt» devrinin en parlak incisidir. Yürekler praçalayıcı bir mevzu... Temiz bir aşk... SUriikleyici sergüzeşller... Eşsiz servet, lüks ve ihtişam... Muazzam harb sahneleri ve Hind'in bütün esrarı... Film gayet büyük olduğu için tam seans saatlerinde bulunulması rica olunur... Fiatlarda zam yoktur. Seans saatlerit 2 4.30 6,30 ve 9 da Gedikpaşada A Z A K sinemasında 1 DUVARLAR ARKASINDA GABİ MORLAY, BETTY STOCKFELD, ERİC von STROHEİM ve LUCİEN BAR0UX, JÜLES BERRY ve bir çok sinema âleminde tanınmış artistler tarafından çevrilmiş Parisin gizli safhalarını gösteren şaheser filn. TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHÎ FİLM Bugünden itibaren 3 film birden n AŞK ARKADAŞLIK MACERA ve KAHRA MANLIK ŞAHESERİ 2 Hazreti Süleymanın hazineleri H A V A ŞEYTÂNLÂRI itibaren Sergüzeşt maceralarile dolu film. Pazartesi, Sah HÂLK, Perşembe Cuma KOMBİNE günleri RONALD COLMAN Baş rollerde Bugünden FRANCES DEE BASıL RATHBONE ve 10 Binlerce Figüran Şehzadebaşı T U R A N 3 BUyUk film birden Sinemasında GERMAİNE RAUER JEAN SERVAIS ve MAXUDİAN gibi üç büyük artistin oynadığı.. Kızğın çoller arasında geçen a$k ve ihtiıas filmi 1 SAHRA YILDIZI ŞEYH TUrkç sözlU ve şarkılı 2 3 A H M E D Ramon Novarro ^ E L O I R H DINI D L B L E R JOHN MACH BROVVN bUyUk sergllzeşt lllml Gelecek proçram Bu hafta son ve heyecanlı devreleri Matineler 11 den itibaren başlar. BEN BİR PRANGA KAÇAĞIYIM PAUL MUNI : TÜRKÇE SÖZLÜ D Î K K A T : Propiubaeiilier içîn* Tenzilâtlı Fiatlar 23 Mart Cumartesi günü akşamı HAMIYET Y Ü C E S E S ve Saz ardaşlan ^^HB^B^BMB*BBIBBM H H H ^ H H | B ^ H ^ ^ B H B 1 AJI L. Şimdiye kadar bu millT san'at muclzemizl IV1 seyredenler, okullar haric, 2 5 0 . 0 0 0 Q Beşiktaş d ö R E L sinemada L kişiyl buldu... ~? Halkımızın bu taşkın kadirşinaslığina mukabil ~ I Türkç Türkçe V E D A D ÜMMÜ GÜLSÜM • Ayrıca başlı başına bir program olan ' görmek için hücum eden halkı A sinemalanmız almıyor.. Onun için • ehvet Kurbanı Millî san'at mucizemiz I K I NCI HAFTA H( V^ 1R T ^ A^F^^WB\ ^^Wi DİKKAT : Bu akşam için MELEK'te Loca kalmamıştır. Numaralı koltuklar her iki Sinemada satılmaktadır. ikinc'ı hafta da gösteriyoruz! E WALLACE BERR1E ROBERT TAYLOR VE • • ve M A L E K D E N İ Z C İ , Seanslar: 2,30 5 8,30 da Pangaltı J\ KI 7V Sinemasında & ALLAHIN CENNETİ A Y S U sinemasında I Münir Nureddin Türkçe | Helecanlı filim. Bugiln 1,15 3,30 ve 8,30 da DAĞLARIN KRALI ESİR TÜCCARLARI ilâve olunmuştur. Fiatlara zam yoktur. un iik defa blrllkte çevlrdiklerl harlka fllml TUrk fllimlerlnln en gUzell JOHN BOLES ve son dünya haberleri AYNAROZ KADISI Günahkârlar Cenneti Programların en guzeli, neş'e ve heyecanın en üstünü FERAH Çemberlitaş Sinemasında. Tel. 2H359 Yalnız en büyük filimleri gösteren İstanbu.un en büyük 2 sineması Konferans Şişli Halkevinden: 1 22 mart cuma günü akşamı saat 21 de Halkevimizde profesör operatör Kâzım İsmail Gürkan tarafından (Güneşin sıhhî kıymeti) hakkında mühim bir konferans. 2 Gencler tarafından da bir temsil verilecektir. Herkes gelebilir. BUGÜN 3 Film Birden Sinemasında. Tel : 22513 BUGUN Matinelerden itibaren Matinelerden itibaren 1DON f Scnenin en büyük ve en müstesna eseri : Hiç bir filme haddınden fazla leklâtn yapmayan ve ilânlarında yaloız hakikatı ıfade eden sinemalatımız. Büyük fedakârlıklarla elde ettneğe muvaffak olduğu cUyük Aşk, ihtiras, iztirab, heyecan sinema romanı KAZAKLARI S Â R A Y sineması Tarzanın en müthiş ve fevkalade maceraları Esrarengiz ve balta girmemiş orman... DUnya hâkimleri filler... Amerikanın en büyük ve dev Goril maymunu. Yarın akşam Bu Filmin Mevsimin En Büyük Şaheseri Olduğunu [2SÂHRÂ KÂÇÂKCİLÂRİ 3ENDÜLÜS SERENADI Baştanbaşa müzik, revll, melodl ve danslarla dolu fantazl film. Yalnız ve yalnız en iyl ve en mUkemmel türkçe filimleri gösteren sinemalanmız Marmara stUdyosunda bUyUk zafer ftlminl bu mevslmde ve muhltimlzde göstermek Imtlyammmmm^um^mmmm zını aldı. Bu bUyUk fliml sabırsızlıkla bekleylnlz. • • • • V H B V B V B I H B I H I Kızgın çöllerde geçen, heyecanlı Aşk ve macers fllml. göğsünü gere ^ere, tereddütsüz ilân etmekle şeref duyar. T A R ZA N (Maymun Adam) ın kuvvetine karşı mücadele ediyorlar. Türkçe sözlü harikulâde maceralar harikası Baş rollerde: A V Ş E İMPERİO ARGANTİNA Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı Johnny Weissemüller Maureen Sııllivan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog