Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Blrlncl ve Ikinci sayılarından bir tek nüsha kalmıyan FİKİR ve SAN'AT MECMUASI İNANÇ Mart sayısı Bir tekâmulun ifadesidir Onaltıncı yıl sayı: 5676 umhuri ISTANBUE CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbvıl Posta kutusut İstanbuL No. 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Haftalık sinema, Moda ve Salon Mecmuası KADIN DÜNYASI Cumartesi 2 Mart 1940 Birinci sayı iiç renkli bir kapak içinde, zengin mündericat, resim, örnek ve modellerle bugün çıktı. Fiatt 10 kuruş. V. J Vipuri önlerinde bogaz Cumhuriyet adaletinin tecellisi boğaza harb oluyor "Af rodit,, beraet etti Avrupa harbi Karşısında Türkiye u harbe, yalnız yirmi bir yıllık kısa bir fasılacığı müteakıb gene cihanşümul olmak istidadıle parlamış bir ateş nazarile bakıhyor. Kendilerini bitaraf ilân eden devletlerin küçükleri ve ortalan, hususile bunlardan derece derece harb sahasına yakın olanlar, onun gökten gelecek bir mucize ile mi, kimbilir nasıl, bir an önce adaletli ve devamlı bir sulh ile nihayet bulmasını bütün bir samimiyetle temenni ediyorlar. Daha dün Kopenhagda toplanan Skandinav devletleri hariciye nazırldrının resmî tebliği böyle bir duanın hararetli niyazlarile dolu idi. Şimal devletleri hariciye nazırları ayni teLliğde iki şeyi temenni ediyorlardı: 1 Kendılerinden biri olan ve bugün ölum dirim harbinin kan ve ateşleri içinde çarpışan Finlandiyayi bu badireden millî istıklâlinin masuniyetile birlikte kurtaracak bir sulh, 2 Henüz bütün şiddetile başlamamış olan büyük de\lctler harbinin dahi adaletli ve devamlı bir sulha bağlanması. Bu iki temenninin tahakkukuna intizaren şimal devletleri itina ile tatbik olunan ciddî bir bitaraflık siyaseti içinde kendi vaziyetlerini müdafaa edeceklermiş. Aralarında sıkı ve icabında filî ve hakikî olacak bir tesanüd ile mi?.. Maatteessüf öyle bile değil. Bunun ne kadar böyle olmadışh yarın kendılerine de intikal edebilecek olan şimdıki Fınlandıya harbı müvacenesinde tuttukları hareket hattile bile kâfi derecedr meydandadır. Öyle anlaşıhyoı ki bir iki Finlandiya misali daha tekerrür etmedikçe küçük devleiler FinlandiyaiHi» gnsterd'Pİ merctane karar yoluna döküleTeipala cephesinde Fın mufrezelen Ruslarm tel örgulermı kesiyor Bu jrüksek kararı veren hâkim eserin müstehcen olmadığını, I. Hakkı Konyalının ehli hibre olmak vasfını haiz bulunmadığmı tasrih etti Finlerin mukavemeti Sovyetler, mütemadiyen taze kuvvetlerle hücum ederek Vipuri'nin civar mahallelerinden birine girdiklerini iddia ediyorlar Viborg 1 (a.a.) V i b o r g muharebesi işitilmemiş bir şiddet kesbetmiştir. Fin landivalılar ric'at etmekte Ve Kaemaere'in simali şarkisindeki demiryoluna kadar ilerleyen Sov>'et kıt'aları şimdi Viborg'a 7 kilometreden az bir mesafeye kadar yaklaşmışlardır. Ruslar hücuma mütemadiyen değiştirilen taze kuvvetler sevketmekte ve hazırlanan programın tatbikı için insan ve malzeme zayiatına ehemmiyet vermemektedirler. Fin kıt'aları Viborg civanndaki yiik sekliklere çekilseler bile umumî vaziyette (Arfcası 5a 5 sütun 5 te) Basm Birligi Bugün, Ibrahim Hakkı Konyalının vaziyetini tetkik edecek Ankara 1 (Telefonla) Türk Basm Birlıği umumî metkezi yarın (bugün) toplanacaktır. Bu içtimada muhtelif mmtakalarda kaydedilen azayı gösteren listeler tetkik olunacaktır. Ibrahim Hakkı Konyalının Türk Basın Birliğinden ihracı meselesi de yarınki içtimada konuşula caktır. Istanbul mıntakasından gelen evrakta; Konyalının Af rodit davasındanberi çalıştığı gazetelerle esasen alâkası kesilmiş ve bir başka gazete ile de irtibat tesis edememiş olduğu, bu vaziyet dolayisile Basın Birliği azası olmak hakkını esasen kaybettiği de zikredilmektedir. ıııııııııınııuıııııııııııııııııiiiıııııııııııııuııııııııııını miyeceklerdir. Bizce bu yeni başla. yan harbi cihanşümul yapacak ss beblerden bir mühimmi de işte bi> t^raflıklarını ilân ile bir şeyler yaptıklarını sanan bir kısım devletle. rin bu devekuşu kararlandır. Yeni Avrupa harbi şimdilik Avrupanın malum olan kısımlarında safhalar arzediyor: İngiltere ve Fransa ile Almanya arasmda karası, denizi ve havasile garb cephesinde ve Baltık sahillerinde. Onun yakın istikballere uzanan muhtemel inkişaflarını bize gelecek günler ve aylar getirccektir. Ticaret Vekâleti vaziyet dolayisile yapılan zaaou tesbit ediyor bul, Izmir ve lskenderunda depo esas fiatları: Benzin, dökme, kilosu 21,87 Kr. » » litresi 15,97 » » çift büyük tenekesi 611,79 » Gazyağı, dökme, kilosu 16,71 » » çift büyuk tenekede 557,87 » » tek küçük > 85,81 » Motorin, dökme, kilosu 9,55 » » çift büyük tenekede 351,48 » 2. Benzin ve gazyağının Ankara, Is(A.rkası Sa. 6 sütun 6 da) Benzin, gazyağı ve motorin fiatlarına zam Yukanda Afroditin son mürafaası yapüıyor Suçlu veküi Esad Mahmud Karakurd mudafaa. esnasında. Ankara 1 (a.a.) Ticaret Vekâletinden: Rumanyada petrol müştaklan fiatlannm yiıkselmekte devam etmiş olmasına ve son defa ithal edilen mallann ise yalnız bu piyasadan tedarik edilmiş bulun.masına binaen benzin, gazyağı, motorin, fiatlarının artırılması zarureti hasıl olmuş Bu harb karşısında memleketimizin va ve aşağıda yazılı azamî fiatlar tespit ediziyeti ncdir? Bunu bütün Türk milletinin lerek 2 mart 1940 tarihinden itibaren pek iyi bilmesi ve daima gözü önünde mer'iyete konulmuştur. 1. Benzin, gazyağı ve motorinin lstantutması lâzımdır. Kısa bîr zamanda alâka dairesî genişleyerek memleket hududlannın dışına taşmış bir dava haline gelen «Afrodit» kitabı için, dün son hüküm günü idi. Adliye binası önünde, daha öğle saatlerinde meraklı kafil«leri birikmeğe başlamıştı. Fakat bu defa muhtemel izdihama karşı daha ciddî tedbirler alındığı görülüyordu. Muhakeme zamanma doğruğ Adliye dairesinin cümle kapısının iç tarafmda başlayan bir polis lordonuvariîı. Bu dava celsesinde hazır bulunmak üzere Müddeiumumilikçe verilen sarı kartı hâmil bulunanlardan başka hiç kimse, dördüncü ceza sofasından tarafa bırakılmıyordu. Kapı altı dairesi önünde de bir sıra jandarma intizamı muhafaza etmekte idi. Böylece gayet yerinde olarak ahnan bu inzibatî tedbirler semeresini vermekte ge^ lArkast Sa. 5 sütun 1 de) ıııııııııııııııınıııııııııııııııııııiHıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııiııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııır Balkan güreşleri bugün başlıyor Dün kongre toplandı, ilk müsabaka bugün 2,5 da yapılacak Evvelâ şu noktayı kaydedelim: Türkiyemiz şimdiki harbin sahasından hâlâ çok uzak bulunduğu halde memleketimiz bu harb karşısında sadece bitaraflık ılânını kâfi görmiyerek bu harbin haricinde kalmak yo'unu ihtiyar etmiştir, ve dikkate lâyıktır ki Türkiyenin bu kararı tâ ÇekoSlovak yıkılışı zamanlarında büyük bir hassasiyetle idrak edılmiş bir hakikatin ifadesinden ibarettir. Hatta daha ileri gidılerek denilebilir ki Türkiye Alman harb hazırhklarının seyrini takib ederken yakın bir âtide, belki 1940 ta büyük bir Avrupa kargaşalığı karşısında kalınılacağını iyiden iyi;, e sezmekte ve kendi vaziyeti için daha o zamandan ciddî düşünceler yürütmeğe başlamıs bulunmakta idi. Ve çünkü Türkiye yeri bir Avrupa harbinin giderek yeni bir dünya meselesi şeklinde büyüyebileceğıne kuvvetle ihtimal veriyordu. Hâdit.eler, Türk görüşünün isabetıni teyid etmrtir. ÇekoS'ovak yıkılışı Avrupanm emniyetile beraber müvazenesini de yıktı. PoIonyanın taksimi, korkunc ateşi Avrupanm gobeeınde yakmış bulundu. Bu kanlı hailenin başlangıcında bir çok hayaller hâk'm olmuş ve onları bir çok hakikatler karşılamıst'r. Artık ok yayından çıkmış bulunuyor. Bu harb, ancak Avrupaya ve r'ünyava v°">'°cpk yeri bir r"zam ile nihayet bul?bilir. Çünkü hakikatleri hi ıııııııııııııııııııııııııııınııııtıııııııııiıııııınııiıııııiıııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııiııııınııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııı MUHLET BiTTi! İngiltere denizden İtalyaya götüri'Jen Alman kömürünü müsadereye başlacb çe saymak isteyen ve ezcümle küçük milletlere hayat hakkı tanımı. yan idpoloulerle karşı karşıya bulunuyonız. TaVibkâı sellere benzeyen bu ide Harbe dair meraklı fotograflardan: Alman ların Fridrıhshafen istasyonunun İngiliz olo^^nn Var<usında asırların tekâmül et tayyareleri tarafından alman resimleri veizahatı: A. Sığınak siperler. B. Hantirdıği millî varlıkların maddî ve garlar imalâthane olmaları muhtemel. C Beton hat D. Talım tayyareleri. E . Yeraltı kapüarı. F. Hangar G. Istıkamet gosteren merkezler. H. Demıryolu. I. Zeplin hangarı (Tahrib edUmiş veya hasara uğratılmıştır) YUNUS NADt iArkası Sa. 5 sütun 4 te) Balhanlı Altıncı Balkan güreş şampiyonasma bu gün saat 1 4,30 da büyük merasimle Çemberlitaş sinemasınm salonunda başlanacaktır. Bu müsabakalara iştirak edecek olan Rumanya millî takımı da dün şehrimize gelmiş, bu suretle Balkan ekiplen şehrimizde toplanmıştır. Balkan güreş şampiyonası üç gün devam edecektir. Pazartesi akşamı müsaba güreşçiler, Taksim abidesi önünde caklardır. Tartıdan sonr kur'a çekilecektir. Müsabakaları, gene kur'a ile Türk, Yunan, Rumen ve Yugoslav federasyonlarına mensub hakemler idare edeceklerdir. Beşinci ve altıncı Balkan güreşleri arasına iki senelik bir fasıla girdiği için; Bal« kanlı dostlarımızın evvelce malum olan (Arkası Sa. 6 sütun 4 te) (Yazısı S inci sahirede) kalar sona ermiş olacaktır. Müsabakalar, bu gün Istanbul Valisinin bir nutkile açılacak, bunu, Blkan ekipleri reislerinin cevabî nutuklan takib edecektir. BilâKgre Balkanlı güreşçiler halka takdim olunacak ve her milletin millî marşı ve Ba.lkan marşı çalındıktan sonra müsabakalara başlanacaktır. Güregçiler bu gün aaat 12 de tartıla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog