Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

HOCA NASREDDİN Ç I K I Y O R. yazılar ve Büyük bir merakla gazete zengin resimlerle yarın beklenen çtkıyor. bu rengin Her yerde 3 kuruştur umhuri On&ltinCI Vll S â y i l 5 6 9 2 " UTUK Pazartesi 18 Mart 1940 Mııssolinl Hitler Mttlâkatı Italyan Başvekili Romadan ve Alman Devlet Reisi Berlinden dün ansızın Bolzano'ya hareket ettiler Mülâkata büyük ehemmiyet veriliyor îki diktatör yeni bir "Sulh taarruzu,, için müşterek hattı hareketlerini tayin edecekler Tarihî bir hikâye Balük garantisi! i harb çıkmadan önce Ingiltere ile Fransa, daha ziyade harbin çıkmasına mâni olmak üzere, Rusya ile karşılıklı bir yardım anlaşması temin etmek üzere müzakerelere başlamışlardı. Bu maksadla Moskovaya gönderilen siyasî murahhaslar Sovyet devlet adamlarıle uzun müddet görüştükten sonra bu bitip tükenmiyen müzakereleri kolaylaştıracağı zannolunarak Moskovaya büyük çapta askerî murahhaslar da yollamışlardı. Bu müzakerelerin çetin görünen safhalarından en ehemmiyetlisini Finlandıya, Estonya ve Letonyadan ıbaret küçük Baltık devletlerine verilecek garanti teskil ediyordu, ve bu garantiyi Sovyetler Cumhuriyeti isteyordu. İstenilen garantinin şekli şöyle hulâsa olunabilir: « Küçük Baltık devletleri ya doğrudan dogruya, ya dolayısile herhangi bir ecnebı deviet nüfuzu altına gırmeleri ıhtimaline karşı garanti edilmelilerdir.» Roma, 17 (Hususî) Başvehil Mussollni bugün Küçük Baltık devletleri ise: saat 13,30 da ansızın, hususî trenle, şimali İtal. Garanti istemeyiz! yaya müteveccihen hareket etmiştir. Duçe'nin bu Diye barbar bağırıyorlardı. Bunlar istemerlıklerı garantının kendı arzuları hari beklenmiyen ziyareti etrafında derhal yayılan rivacinde olarak büyük devletlerce ittihaz e yetler kendisinin Milâno'ya gideceği merkezinde diimiş olmasım istiklâllerine havale edil idi. Fakat Mussolini'nin refakatinde Hariciye Namis bir darbe ve bir tehlike sayıyorlardı. zırı Kont Ciano'nun da bulunması, Italyan BaşvekiKüçük Baltık devletleri kendilerine gele linin hareketine siyasî bir mahiyet vermekte teredbüecek tehlikcye karşı varlıklarını ve istiklâllerıni millî kuvvetlerınin topyekunu ile müdafaaya hazır olduklanndan bahsediyorlardı. Herhalde kendilerı hakkında verilecek garantiyi varlıkları ve istiklâlleri için daha büyük bir tehlike olarak görüyoriardı. O zamanki anlayış şekillerine göre Sovyetler Cumhuriyeti böyle bir garantiyi Almanyanın bu memleketler üzerinde oynamak suretile Rusyayı tehdid edebilmesi ihtimaline karşı istiyor farzolunuyordu. Küçük Baltık devletleri de bu garanti yüzünden kendi memleketen İSTANBUL CAĞALOĞLU g Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbuL No. 246 Telefön: . Ba§muharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 n ı(>vın 24290 m i * • ıı i .. •. ono/»/? r n l • 1 x*. o^OAO T J ±i 1 nı nn/\ Welles. Londrada Çemberlayn, Lord Halifaks ve Amerikanın İngiltere elçisi Kennedy ile berabet Sumner WeUes ve Hitler Mussolini mülâkatı Amerikan Müsteşarı, Mussolininin avdetine kadar, Romadan ^. ^hgıgeketjni tehir^ ^etti Roma, 17 (Hususî) Sumner mış olan geminin de hareketini bir Welles Conte di Savoia transatlan kaç gün geriye attığı Adriatica vadüde yer bırakmamıştır. Filhakika saat 15,30 da ttalyan Matbuat Bürosunun neşrettiği bir tebliğ, Mussolini'nin ttalya Almanya hududunun ttalyan kısmında, Alman Devlet Reisi Hitler'le görüşeceğini ilân ediyordu. Bu nota bütün İtalyada büyük bir hayret ve merakla karşılanmıştır. Etrafında şim. diye kadar hiçbir şey duyulmamış olan bu mühim görüşmenin ttalyaya civar Tirol şehirlerinden birinde yapılacağı tahmin olunmuştu. Fakat sonradan iki diktatörün Italyan topraklarında karşılaşacaklart öğrenilmiştir. Mülâkatın yapılacagı şehir galib bir ihtimalle Bol. zano olacağı zannedilmektedir. tiğile salı akşamı hareket edecekti. Müsteşarın hareket tarihi henüz kat'iyetle belli olmıyan bir başka güne bırakılmıştır. Nevyorka gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanpur kumpanyası tarafından resmen ilân olunmuştur. Amerikan müsteşarının İtalvayı terketme tarihini tehir etmesi Mussolini'nin şimalî ttal. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Kareli tahkim ediliyor Ruslar, Viipurrde örfî idare ilân ettiler, bir Voroşilof hattı vücude getirecekler Alman Uctısad heyeti Rumanyaya gidiyor Hitler'in hareketi Berlin 17 (Hususî) Devlet reisi Adolf Hitler hususî trenile resmen tayin edilmiyen bir semte müteveccihen yerini terketmiştir. Hitler'in bu anî hareketi kimse tarafından beklenmiyordu. Akşam üzeri neşrolunan yanresmî bir tebliğ devlet reisinin Italyaya gittiğini tasrih ediyor, fakat mülâkat etrafında fazla malumat vermiyordu. Hitler'e Hariciye Nazın von Ribbentrop refakat etmektedir. Ne konuşulacak ? Londra 1 7 (Hususî) Mussolini ile Hitler'in görüşecekleri haberi burada büyük bir hayret tevlid etmiştir. Filhakika son günlerde hiç kimse böyle bir hâdiseye ihtimal vermiş değildi. Bununla beraber hâdisenin ilânını hemen takiben Rus işgaline giren sahadan hicrete hazırlanan Fin aileleri Romadan alınan haberlere nazaran iki (Yaztsı S inci sahif ede) diktatörün mülâkatı şu noktalar üzerinde lltltlltllllllMIMIlMIIIIMIMIIMIIIMIIIIIIIIIIIIII II111MIM1111111111II11MIII111IIIIIIIIMIIIIIIIII111II > MIM11111II111 •• IIII111 1 1II11III11IIIIIIIMIIIIIII temerküz edecektir: 1. Vukubulacak siyasî hâdiselerde 1talyanın ve Almanyanın müşterek bir hareket tarzı tayin etmeleri. 2. Italyanın ve Almanyanın yeni bir sulh taarruzu yolunda tutacakları sistem etrafında mutabık kalmaları... YUNUS NAD1 (Arkast Sa. 5 sütun 3 te) IIIIIIIIIIII1IMIIIIII1III1II1MIIIIMI1MI Bükreş, 17 (Hususî) Nazi iktısad arasında bir ademi tecavüz paktı yapılamütehassısı Dr. Clodius, refakatinde se cağı hakkında dolaşan rivayetler, siyasî kiz kişilik bir heyet olduğu halde yarın ', Rumen mahfillerinde kat'iyetle tekzib oBükreşe gelecektir. Burada dolaşan şa lunmaktadır. yialara göre, bu heyet, Alman hükumetiRumanya GenclVt teşkilâtı reisi Sidonin Rumanyaya iktısadî ve siyasî taviz rovici de Ayan Mecüsinde beyanatta bulerde bulunmak şartile, Rumanya hudud i lunarak, İtalyadaki son ikameti esnasınlarını garanti etmeğe amade olduğunu da Mussolini nin Rumanyayı her türlü tabildirecektir. arruza karşı müdafaa edeceğini kendisiDiğer taraftan Rumanya ile Sovyetler ne söylemiş olduğunu bildirmiştir. Moda burnundaki heyelân Bir kısım arazi büyük bir gürültü ile evve'ki gece denize jjruvarlandı Halk, korkadan evlerî boşaltıyor ıııııııııııııınııııııııııııııifiıııııiMiııtıııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııiiMiııiHiıiMinıifinııııııııtınııııınıiiiıııiMitıııııııııııuıuıiHiııııııtıınııııınııııiııııııtıııınMiııııtıtıı Yağmur altında yapılan maclar MIMIMItMlMtlllHIIIIIIIM I I I I I I I 1 I 1 I I I l>l I III l l l l l l Bugün Allaha iftira! Yazan : Fazıl Ahmed Aykaç Moda burnundaki heyelânın bıraktığı izlerden iki manzara filât 3 ünçüşahifede) 3 üncü sahif ede Cocuklar için 7 nci sahif emiz Dün havanın yağmurlu olmasına rağmen lik maçlanndan bazıaln yapılmış, Taksim stadında da dört kulüb arasındaki turnuva da oynan Tiıştır. Yukarıld resim. turnuva maçlarında sahanın halini ve futbolcuların feci vaziyetini gös« termektedir. Dünkü spor hareketleriniu tafsilâtı 4 üncü sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog