Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

MOVADO Rakibsiz ve tamülayar saattir 165 birinci mukâfatı vardır 15 sene için garantilidir. Saatcinizden ısraria isteyiniz. umhuri tSTANBUL = CAĞALOĞLU ! 5690 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanlml. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 FLORYA Beyoğlu sine Lâle karşısında Tel: 40824 Bu akşam sabaha kadar V i « i a Gecesi SÜRPRİZLER Cumarfesi 16 Mart 1940 ERNEST tatafiDdan Kareli boşaltılıyor Ribbentrop Hangö harabe halinde Sovyetlere bırakıldı Berlin bir ademi tecavüz paktı için Rumanyayı tazyik ediyor Moskovaya kında Rus akınları önünde çoktan hicrete başlayan Fin köyliisü Vaziyet, olduğu Gibi duruyor! inlandiya harb ve sulhunun yeni Avrupa harbi üzenndekı tesırlerı büyük değıldir, ve maddî olmaktan ziyade manevidir. Bunda istiklâlıne aşkla bağlı küçiik bır mılletın kendisıne nıspetle kıyas kabul etmıyecek biiyuklükte bir hasım ıle de olsa boy ölçüşmekten gerı durmadığının takdırlere lâyık en parlak misalini gördük. 16 Mart K a h r u a ı şdüdleri•ize bia Mİaıtet! Bu gün 16 mart, Istanbulun işgal gununün yılddnümüdür. 22 sene evvel girdiğimiz Büyük Harb sonunda mağlub olmuştuk ve yapı. lan mutarekeden kısa bir muddet sonra, 16 mart gunu İstanbul şımdıki müttefıklerimız Ingılız Fransızlar tarafından isgal edılmış ve Şehzadebasında nbbet bekliyen kahraman Turk askerleri şehid edilmişti. Bu>uk milletler, tarihlerini ve hatıralarını unutmıyan milletlerdir. Biz bu hazin hatırayı, eski düşmanlarımızı yanımızda ve dost olarak gördüğümüz şu günlerde vatan sevgisi ve vazifesinin bütün hararetile ruhumuzda duyuyor, kahraman şehidlerimize ebedî minnetlerimizi yolluyoruz. Bu münasebetle bu gün saat ikide Evüb şehidler mezarlığında bir ihti. fal yapılacaktır. Merasime, asker, mekteb talebeleri ve halk istirak edecek. nutuklar irad olunacaktır. Ribbentrop'un geçen sejerki Moskova seyahatinde RiLSAlman paktı imzalan\rken ve Alman Naz\n Moskova tayyare meydanında Potemkm'le gb'ruşüyoT ittifak müzakereîeri sür'atle ilerliyor lan Sortavala, Viborg ve Kexholm'un 85 bin nufusunu nereye yerleştirmek lâzım geleceği düşünulüyor. Şimdiye kadar tahliye edilen yerler ahalisi 500 bin kişiyi bulmuştur. Sulhun akdı dolayısile 600 bin kişinin daha tahlıyesi icab edecektir. Diğer taraftan, Sovyet nüfuzu altında kalmak istemiyen köylulerin buyıik bir kısmı (Arkast Sa. 5 sutun 4 te) Roma mülâkatından sonra meselelerine şamil malarını temine matuf bir barış teşebbüsü için Moskovanın müzaheretini istihsal maksadile müşterek bir Cermen Sov yet politikası hakkında görüşecektir. Helsinki 15 (a.a ) Havas Ajansı bıldiriyor: Finlandiyalılar, Sovyetlere mühim arazinin terki neticesinde, bir çok müsküüerle uğraşmak mevkiinde kalacaklardır. Kareli mıntakasınm 45 bin nüfusu N>land mıntakasına nakledılmek lâzım gelecektır. Zırdatçiler ve orman işçileri, köylere yerleştirılecektir. Umumiyetle işFınlandıya acı zayıatla sulh akdetmek çi. zanaatkâr ve memurdan mürekkeb omecbunyetınde kaldıysa da mılletler için havat cevherıle hürriyet içinde devam kabıîiyetinin esasını teşkil eden millî şan ve şerefini kurtarmıştır. Fınlandıyaya, hürriyet ve istiklâli için kabulünde tereddüd etmedıği bu harbde biitün medenî insanhk âleminin uzak yakın her tarafından pek çok muhabbet ve alâka ile birer parça da yardım gösterildi. Mıiletler Cemiyetinin mümasil hallerde aldığı kararlardan ne neticeler beklenebilecegi bir kere daha bu meselede görülmüş oldu. Tiirlü tesirler ve türlü düşünceler altmda hareket eden İskandinav devletleri bile Finlandiyayı egoist hesablarına kurban etmekten çekinmediler. Bu müşahedeler ve ona benzer türlü vaziyetler fe\kinde olarak gene ve yalnız hacmen küçük Fin milletinin ruhan ahabildığine büyük kahramanhğı yükseliyor. Bunun ötesinde dünya vaziyeti olduğu gibi dıırmaktadır. Yeni harbin asıl kahramanları olan büyük devletler, Fin harbi başlamadan evvel olduğu gibi Fin harbi bittikten sonra dahi karşı karşıya bekleşi3forlar Dünya buhranını halledecek harb safhalan ancak onların boy ölçüşmelerinde meydana çıkacaktır. Hakikat bundan ib;.ret olduğuna gbre Rus Fin harbi netıcesınin muharıb büyük de\letler zümrelerinden su tarafın lehine bu tarafm aleyhine olduğu yolundaki iddıalarm büyük bır ınanası olmamak lâzım gelir. Rus Sovyetleri Cumhuriyeti Fin hâdisesınden mukaddem dahi Avrupa harbine nispeke gayrimüdahil ve bitaraf idi. Bugi'i gene öyledır. Fin harbinin nihayet bulması dolayısile Almanyanın Rusyadan erzak ve iptidaî rnadd'" almakta daha büyük imkânlara ma'ık olacağı mübalâğa ile iddia olunuyorsa da bu ıddıanm sıyasî propaganda tarafı zamanla tahakkuk edecek filiyata nısnetle çok ileride olduğunu her düsünen kolayhkla takdir edebilir. Sovyetlerin bu yeni dünya harbınde kabul edecekleri hakikî hareket hattı bile şimdiden kat'iyetle malum değildir denılse hata olmaz. Rusya. geniş olan ülkesinin Almanya tarafından yalnız bu harb müddetince değil, on Bütün Avrupa yeni vaziyetler beklenebilirmiş.. Londra 15 (a a.) Deyli Telgraf gazetesinin Kopenhag muhabiri yazıyor: Ribbentrop'un pek yakında Moskovaya hareket edeceği bildirilmektedir. Verilen malumata gbre, Ribbentrop Almanya ile Sovyetler Birlığinin orta Avrupa ile doğu Avrtıpasında hâkim ol Alman sefiri Berline geliyor Amsterdam 15 (a.a.) Nievve R o t (Arka$\ Sa. 3 sutun 1 de) Kendilerini alet İzvestia'nın ihtarı . ^ ^ yabancı küçük eden menfaatlere memleketler Arab memleketleri arasında fikir birliği ^^•" müthis akibetlere namzeddirler!.. Alman gazeteleri de Murmansk'tan Karadenize kadar Rus nüfuzu hâkim olduğunu ısrar ediyorlar Moskova 15 (a a.) Izvestia gazetesi. Sovyet Finlandiya sulh muahedesine tahsis ettiği basmakalesinde, bu muahedenin Sovyetler Birlığile Finlandiya arasında muhasamatm nihayet bulmasından çok daha geniş bir şey olduğunu müşa hede ediyor ve diyor ki: Bu muahede. Sovyetler Birliği düsmanlarının, onlarca senedir Leningradın ta kapısında hazırladıklan askerî iissü imha HMIIflll etmistir. Bu muahede, Finlandiya körfezinin bıitıin sahillerinin, şimalin belkemiği olan Murmansk demiryolunun ve bizzat Murmansk'm emniyetini kuvvetlendir mistitr. Bu muahede, sulh şartlarına bakılırsa, Sovyetlerin adalet ve sulh siyasetlerini bir kere daha teyid eylemiştir. Cene bu muahede ispat ediyor ki, Sovyetler Birliği ne sivasî mi'T'^VreVrrle ne (Arkası Sa. 3 sutun 6 da) llll nıııııııııııııiiiııııllillllllllllillllllllllllllllllllllUllllllllllllllIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIII Kardeş Iranın bayramı Bağdad 15 (a.a.) Emir Mehmed Adiman Yahyanın resmî bir ziyarette bulunmak üzere Yemene hareketinin Arab memleketleri arasındaki mukarenetin bir nişanesi olduğu mütaleasını serdetmekte olan siyasî mehafil, bu ziyaretin Irak askerî hevetinin seyahatile ayni zamana tesadüf etmekte olduğunu ve bu heyetin Ankara 15 (Telefonla) Koordi Emire naib prensin bir mesajını tevdie nasyon heyeti yarın 10 da Başvekâlette nemur bulunduğunu kaydetmektedirler. topianacaktır. Heyetin bundan evvelki toplantısında Koordinasyon heyeti reisliği Ziraat Vekâletinin gösterdiği lıizum iızerine bu Vekâlete 2,5 milyon liraya kadar bir kredi tahsisini teklıf etmiştı. Vekiller Heyeti de bu teklıfi kabul eltiğinden karar şu şekilde mer'ıyete konuldu: «1 Millî kortınma kanununun 59 uncu maddesi mucibince gerek Ziraat Vekâletinın doğrudan doğruya işleteceğı arazide kullanılmak ve gerekse 42 nci maddede yazılı yardımlarda bu lunabilmek için icab eden istıhsal vasıtaları ve malzemesinın mubayaası karşılığı olmak üzere Ziraat Vekâleti emrine 2,5 milyon liraya kadar bir kredi tahsis olunmuştur. 2 Ziraat Vekâletinin lüzum gösterdiği bu aletler Vekâletle Ziraat Bankası (Arkası Sa. 6 sütun 2 de) Koordinasyon heyeti bugiin toplanıyor Bir Hicaz ve bir Irak Prensi Yemene Imam Yahyayı ziyarete gittiler Bu mesajda Irakın Yemenle teşrikimesai arzusunda olduğu beyan edilmekte ve askerî ve manevî yardım için evvelce ya pılmış olan teklif tekrar olunmaktadır. Salâhiyettar membalardan öğrenildiğine göre îrak askerî heyeti, üç sene kalacaktır. Bundan başka Bağdaddaki Ingiliz büyük elçisinin Dubai ve Kovveit gibi (Arkast Sa. 5 sütun 6 da) Ziraat Vekâletine 2,5 milyon kredi açıldı [ Amiral Monren İstanbnlda J Meclis açılıyor Ankara 15 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi önumüzdeki pazartesi günü Amiral. Ankaraya hareketınden evvel Haydarpaşada toplantılarına başlayacaktır. O güne aid Fransız Pasif Korunma müteh^sıslarından Amiral Lusyen Mouren, dün ruzname hazırlandı. Encümenlerden geçen çay kanun lâyihası ruznamededir. sahahki Avrupa ekspresile şehrimize ğelmiştir. İstasyonda Fransız konsolosluğu Evvelce esaslarını yazmış olduğumuz bu memurları tarafından karşılanan Amiral dün aksamki trenle Ankarava gitmiştir. lâyıha ile memleket çay ihtiyacını tamaİstanbul ve İzmire ikinci defa olarak geldiğini söyleyen Amiral. Ankarada men dahilden temin için bilhassa Rize FVansız BUyük elçisi M. Massiçli'nin misafiri olarak bulunacağını müteakiben havalisinde büyük çay bahçeleri tesis ve Istanbula dönerek burada bir kaç gün kaldıktan sonra memleketine çideceğini bu yolda tedbirler ahnması derpiş edil söylemiştir. Amiral Mouren, fırsattan is'ifade ederek memleketimizdeki pasif mektedir. korunma tedbirlerini de görmek arzusunda bulunduğunu ilâve etmistir. YUNUS NAD1 {Arkası Sa. 6 sütun 1 de) İranm Ankara General konsolosu Asaj, dün konsoloshanede îcoîoni ve talebeye hıtaben nutuk soylerken (Yazısı 6 nct tahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog