Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURfYİT 15 Mart 1940 En Mükemmel Aile Yardımcısı MEŞHUR ^ BE5KÎ5İYİ B E DAKİKAPADOYÜRU En dar zamanmizda bile KOMPRIME ile telâş etmeden mîsafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. RADYOLAR P* .# 'M ?.<*' Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa KS."9 1915 Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: Sıtma Mücadele Sıhhat Memuru yetiştirilmek üzere 18/3/940 da başlamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı müteakib on beş gün köylerde tatbikatla iştigal olunmak üzere mıntakanuzda Sıtma Mücadele Küçük Sıhhat memurları kursu açılacaktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki şartian haiz olmaları lâzımdır. 1 Ort mekteb veya eski rüştiye mezunu olmak, SAÇ SABUNU 2 Yaşı on sekizden aşağı ve kırktan yukarı olmamak, Saçlarınızı muhafaza İçin harlkOlade 3 Askerlikle alâkası bulunmamak, tesirini ilk kullanışta görecekslnlz. 4 Türk olmak ve iyi ahlâk sahibi bulunmak, 3O Kuruştur Isteklilerin mekteb şahadetnamesi veya musaddak sureti, nüfus cüzdanı, sıhhat raporu «Memurin kanununun 5 inci maddesinin D fıkrasına göre», hüsnühal mazbatası, hali medenî İstanbul Asliye Dokuzuncu Hukuk Hâbeyannamesi, askerlik vesikası, iaşesile mükellef oldufu kimselere aid beyanname, tercümei kimliğinden: hal varakası ve 4 aded 4X 6 boyunda fotoğraflarile Reisliğimize müracaatleri. (1T70) Fransova Dobek tarafından Zonguldakta Inağzı ocaklarında Ali Furat nezdinde mukim iken 1 3 sene evvel ikametgâhını terk ile semti meçhule gitmiş olan karısı Erdelyi lren aleyhine açmış olduğu En kansız düşmüş hastaların az zamân mahkemenin 40/109 No. sile açmış ol^arfında iktisabı kuvvet etmeleri için duğu boşanma davasının yapılan muhakeIher yemekden sonra bir Likör kadehi mesi sırasmda: müddeaaleyhe 10 gün zarİQUlNlUM LABARRAQUE almalan fında cevab verilmek üzere gönderilen |kâfidir. En muannit sıtma nöbetlerine dava arzuhali bilâ tebliğ iade olunduğu jkarşı dahi gayet müessirdir. Zayıf hasanlaşılmakla ilânen tebligat icrasına ve ialıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışmaıdan yorgun düşenlerin ve pek çabuk müddeaaleyhin esas davaya karşı 1 5 gün jneşvünema bulmuş grnçlerin, zahmetle zarfında cevab vermesine ve tarafların 3/ inkişaf eden genç kızlann Lohusalıkdan 4/940 saat 9,30 da mahkemeye davet efcalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansızdilmelerine ve istida suretile davetiyenin ların dahi tesiri mumahkeme divanhanesine talik ve gazetecerrep ve Paris Tıp lerle de ilânat icrasına karar verilmiş olakademisi tarafından makla olbabdaki karar sureti ilân oluLkabyledilen nur. Mercimek, bezelya, bugday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilırsiniz. Kansızlar için Pek Mükemmel \\\\\V\\\\\\\\V\\ \\\\^ \\\\\ \\\\\\\\\ «\V\\\^^ J>£KAK£JVD£ sah$ y«rl * Beyojtu titihtâl caddUl No, 491 ODEOS Mağazast TOPTAN SATIS YERİt Utanbul Sultanhamam Hamdibey gcçidi No. 4856 1940 elmaslı ve pırlantalı Singer saat modeli uınıum İMaden Mühendisil iş arıyor Müracaat: Cumhuriyet gazetesinde Tecrübeli Kiralık katlar Beyoğlu piyasasma yakın atelye, yazıhane veya depoya elverişli ferah katlar kiralıktır. Taliblerin Beyoğlunda 6 ncı Daire karşısında Psalti Mobilya mağazasma müracaatleri. Modayı takib eden her asrî bayan için, kıymetli taşları ve nefis işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulâde saate malik olmak adeta bir saadettir. Mitat mrm^m^ı^m Türk Alman Tenezzüh Cemiyeti Azalarına : 28 mart 1940 tarihli perşembe günü akşam saat 21 de Tötonya kulübünda yapılacak olan senelik umumî içtimaa gelmeniz rica olunur. Heyeti idare No. 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira Emsalleri gibi on beş sene garantilidir. Adrese dikkat: SİNGER SAAT Mağazası İstanbul Eminönü Bursa birinci sulh hukuk mahkemesinden: 940/399 Bursanın Şerefeddinpaşa mahallesinde Her Eczanede t>tılır> Mu3tafa oğlu Ali Ergintay tarafından İs. Reçete ile satılır tanbulda Sultanahmed Güngörmez sokak 1 2 No. lı evde Hasan karısı Makbule aley hine açılan izalei şüyu davasında 4/4/930 tarih ve sahife 21 ve 101 yeni numaralı tapu senedile müştereken mutasarrıf ol dukları Bursanın Hacı llyas mahallesinde 3 nisan çarşamba günü saat 14 te İstanbulda Cağaloğlunda kâin Yüksek Mektebler Mu 75 sayıh hanenin kabili taksim ise takhasibliği odasında ihalesi yapılmak üzere «1404.64» lira keşif bedelli Göztepe asma fidan simi ve olmadığı takdirde satılmak su. Uğı köşkü kısmî tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. retile şuyuunun izalesini talebi dava eyMukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel. hususî ve fennî şartnameleri, proje keşif lemiş ve müddeaaleyha Makbule namıhulâsasile buna müteferri diğer evrak Yüksek Mektebler Muhasibliği odasmda görülecektir. na çıkarılan davetiye ile arzuhal suretinin Muvakkat teminat «106» liradır. zirinde gösterilen adreste olmadığı beyaİsteklüerin en az bir taahhüdde «1000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair dairele nile bilâtebliğ iade edilmesine mebni darinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Vilâyetine müracaatle eksiltme tari vacının talebile ilânen tebligat yapılma hinden «Ss gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. sına ve muhakemesinin 15/4/940 tari(2027) hine raslıyan pazartesi günü saat 1 0 a bırakılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan karar mucibince mezbure muayyen gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya tarafından musaddak bir ve BELGCVŞEKLiâiNE •" vekil göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında bakılacağı davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (25288) Göztepe Asma Fidanlıkları Alım Komisyonundan: Türk Hava Kurumu İstanbul Vilâyet Şubesinden: Kurumumuz yardımcı üyeleri için yaptırılacak (500.000) rozetin münakasa günü perşembe olarak ilân edilmişse de münakasanın 18 mart 940 pazartesi günü saat 15 te yapılacağı ilân olunur. (2013) m Beyoğlu Yıldız sinema karşısı tramvay durağı Lekler apartımanı. Fakir• ^ ^ ^ l e r e parasız. Tel: 439241 Suphî Şenses örar yolları hastalıkları mütehassis* Zayi Haydarpaşa gümrüğünde 938 senesi zarfında 241, 329, 334, 655, 65 7 ve 659 numarah beyannamelerle mua melesini ifa ettiğimiz eşya için ödediğimiz gümrük rüsumuna mukabil aldığımız 57266, 57297, 57299, 59643, 59654 ve 59666 numarah makbuzlar zayi oldu. Muhtelif cins karyola ve divanlarla madenî mobleler fabrikanın salonlarında I hükümsüz teşhir edilmektedir. Bir defa mallarımızı görmeniz menfaatiniz iktizasın I Yenilerini çıkartacağımızdan • dandır. Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7. Tel: 21632 M I olduklannı ilân ederiz. SE ZE R~^| Eşya Fabrikası I Karyola ve Madenî HORMOBIN Tabletleri her eczanede bulunur (Posta kuhısu 1255) Galatm, lsUnbul ADEMI IKTIDAR İSVİÇRE KULÜBÜ Senelik Içtimaı Cumartesi 30 mart 1940 saat 18 de İsviçre kulüb salonunda, Her türlü yanıkları Kan çıbanlarını, Koltuk altı çıbanlannı, Dolama, akneler, Ergenlikler, Tıraş yaralarını, Meme iltihablarını ve Çatlaklan. Çocuklann ve büyüklerin her türlü deri iltihablannı EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVİ EDER VIROZA PATI, mikrobların yaşamasına mâni olur. Kapalı Zarf Usulile Mazot ve Makine Yağı Eksiltmesi Ilânı Ruzname 1 Geçen seneki içtimam raporunun okunması. 2 Reisin raporu. 3 Veznedarın raporu. 4 İdare heyetinin intihabı. 5 Murakıbların intihabı. 6 Muhtelif arzu ve talebler. Sahib ve Başmuharriri: YuTlUS Nadi Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: Müessesemiz ihtiyacı için «35000» kilo mazot ile «2500» kilo makine yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 27 3/940 tarihine musadif çarşamba günü saat «15» te Hara Merkezinde yapılacaktır. Mazotun beher kilosuna on yedi kuruş ve makine yağının beher kilosuna kırk kuruş muhammen fiat konulmuş olup muvakkat teminat «522» liradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde teminatlarile birlikte hazırlayacakları zarflarını eksiltme günü ihale saatinden bir saat eveline kadar Hara Merkezinde müteşekkil Komisyona tevdi etmeleri, şartnamesini görmek isteyenlerin mezkur Hara Muhasebesine müracaatleri, şartname isteyenlere bilâ bedel gönderilir. (1846) DERMAN ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR AĞRILARI v e GRİP, NEZLE, SOĞÜK ALGINLIKLARI Derman kaşelerile derhal geçer, lcabında günde 1 . 3 kaçe alınır. Umumî neyiyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Hikmet Münif ülgen Cumhuriyet Matbaasv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog