Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

15 Mart 1940 CUMHURtYET KUPONLU VADELr MEVDUAT Çanakkale Nafıa Müdurluğunden: 1 2 3 4 5 6 7 Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmış olduğu halde talib çıkmamış olan 90895 lira 2 kuruş keşif bedelli Çanakkale vilâyeti Ezine kazası dahilinde yapılacak hastane binası inşaatıdır. Bu işe aid evrak şunlardır: A Plân. B Eksiltme şartnamesi. C Hususî ve fennî şartname. D Fiat bordrosu, mesaha cetveli. keşif hulâsası. E Mukavele projesL F Bayındırlık işleri genel şartnamesL G Yapı işleri umumî ve fennî şartnamesi. H Dahilî elektrik tesisatile sıhM tesisata aid €mumî fennî şartname. İhale 3/4 940 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü binası içinde toplanacak komisyon huzurunda kapalı zarf usuhle yapılacaktır. Eksiltmeye girebılmek için taliblerm en az kırk beş bin liralık bir bina yaptığına dair vesika ile 5795 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gunünden 8 gün evvel Çanakkale vilâyetine müracaatle alacakları ehliyet vesıkalarını ve 940 yılına aid Tıcret Odası vesikasmı komisyona vermeleri lâzımdır. İnşaat müddeti işe başlama tarihinden itibaren 270 iş günüdur. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı Nafıa mudürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. Teklif mektublarmm ihale günü saat 14 e kadar komisyona makbuz mukabılinde verilmesi ve posta ile gonderilecek mektublann ihale günu saat 14 e kadar komisyona gelmiş olmaları şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (1902) Mart sayısı bugîin çıktı en B u S a y i d a k i İ ş l e r : ^ i yakalar Yeni kroşe örnekleri El örgüsü bir elbıse Dört yaşındaki çocuklara kostüm Ajur ve filtre işleri Örtüler Zevbek yastık ve abajur Sade ve şık bir jile Pratik roblar Vual perde Beyaz iş. G ü z e l l i k b a h i s l e r i : A.merikan modası Sağlık veren nebatlar Kendi kendine masaj Kalça hareketleri... îlâve pafta. Yeni markalar, Yemek bahsi, okurlara cevab TÜRKİYE YAYINEVİ, ANKARA CADDESİ No. 36 Malkara Haddi lâyık görülmediğinden dolayı 7/3/940 tarihinde ihale edilemiyen tahminen 200 hektar bulunan ve hektarı 20 lira muhammen bedeli keşiflı Malkara kasabasının hali hazır haritasının yapılma eksiltmesi mezkur tarihten itibaren 20 gün daha uzatılmıştır. isteklilerin teminat vesikalarile birlikte ihale günü olan 27 3 940 çarşamba gunü saat 14 e kadar Malkara Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (1999) Fiatı 15 kuruş İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: Riyasetimiz için halk tipi 14 aded soba, 161 boru, 59 dirsek, 14 tabla. 8 kömürlük ve 14 zıvanalı boru pazarlık suretile mübayaa edileceğinden talib olanların 18/3 940 pazartesi gunu saat 11 de idare şubesine müracaatleri ilân olunur. (2011) | Devlet DemryoUan işletee O. Midurluğünden: | D. D. Yolları H. Paşa liman arazisinde eski rıhtım binasmdan 5 numaralı oda 2650 kuruş aylık muhammen bedelle pazarlıkla bir sene müddetle kiraya verilecektir. Pazarlık 28 3 940 tarihinde saat 15 te H. Paşa ışletme mudürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin m u hammen bedelin % 7,50 mislindeki muvakkat teminat bedeli ve kanunî vesaıkle birlikte mezkur gün ve saatte müracaatleri. (2003) Muhammen bedeli 24800 (yirmi dbrt bin sekiz yüz) lira olan iki kalem susta çeliği 29/4/1940 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1860 (bin sekiz yüz altmış) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıflerini ayni gun saat 14,30 a kadar komisyon reıslığne vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (1978) Kütahya Valitiğinden: 1 Kutahya vişne fidanhğında yapılacak isletme istasyonu ve memur evi binaları inşaaü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 29 '3/940 tarihine musadıf cuma günü saat 15 te Nafıa müdürlüğü dairesinde teşekkül edecek ihale komisyonunda yapılacaktır. 3 lnşaaün keşif bedeli 23245.24ı liradır. 4 Bu işe aid muvakkat temniat 1645 liradır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenler Nafıa mudürlüğünde müteşekkil ehliyet Vesikası komisyonuna ihale tarihinden asgarî 8 gün önce müracaatle ehliyet vesikası almaları lâzundır. g 2490 sayılı kanun mucibince komisyona verilmesi lâzım gelen vesaiki 5 inci maddede yazılı vesikaya rapten teklif mektubuna koymaları. 7 Teklif mekrublannm ihale saatinden bir saat önce verilmesi lâzımdır. Posta ile gönderilen mektubların zıyaı ve gecikmesi mazeret teşkıl etmez. Talib olanlar ihale gününe kadar Nafıa dairesine müracaatle bu inşaata aid keşif, proje ve eksiltme şartnamesüıi görebilecekleri ilân olunur. «1195» (2024) TURK TİCARET BANKASI A. Ş. 1940 İSTANBUL TAVLA ŞAMPİYONLUĞU MÜSABAKASI Divanyolunda Çarşıkapıda TÜRKİSTAN YTJVASI kazinosunda 16 mart cumartesi saat 15 te başlayacaktır Müsabakaya girmek arzu edenler hergün Divanyolunda Ç. E. K. Çocuk Kütübhanesine müracaatle isimlerini kaydettirebilirler. İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: Ahırkapı açığında batık Marivalyano vapuru enkazının ihracı suretile limanın temizIettirilmesi kapalı zarf usulile eksiltmey* konmuştur. Bu işin tahmin bedeli 17,500 lira ve % 7.5 muvakkat teminatı 1.312 lira elli kuruştur. ihale 30 mart 1940 cumartesi günü saat 12.30 da İstanbulda Galatada mıntaka Liman reisliği binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektublarile ve malî ve ticari vesaiki mutebereleri ve bu işlerde ehliyetleri olduğuna dair Münakalât Vekâletinden alacakları ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektublarını mezkur günde eksiltmenin açılma saatinden bir saat evveline kadar komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi ylmafc isteyenlerin h e r gün idare şubesine müracaatleri ilân olunur. (2033) 1 2 3 4 Vekâletinden: Yapılacak iş: Başvekâlet ve Maliye Vekâleti binasının ışıklı sinyal tesisatı. Keşif bedeli (1574) liradır. % 7,5 muvakkat teminat akçesi 119 liradır. İş açık eksiltme suretile 10 '4 '940 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Maliye Vekâleti Mıllî Emlâk mudürlüğünde yapılacaktır. 5 Taliblerin bu gibi işleri yaptığma dair vesaik ibraz etmeleri. 6 Fazla izahat almak isteyenlerin Maliye Vekâleti Millî Emlâk müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1164» (1931) Kırşehır Nafıa Nüdürlttğünden: Pazarlığa konan i ş : 1 Kırşehir Kayseri yolunun 221 000 241 f. 300 kilometreleri arasında <17> kmiik f kısmın şose ihzarı ve silindiraj işleri ile (34) aded menfez inşaü işidir. 2 Bu işlerin kesif bedeli (26195) lıra (66) kuruştur. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Grafık B Keşif ve keşif hulâsası C Hususî ve fennî şartname D Eksiltme şartnamesi E Proje F Genel şartname. 4 Bu iş kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ise de talib çıkmadığından 4/3/940 tarihinden itibaren bir ay ıçınde pazarhkla yaptırılacaktır. 5 İsteklilerin pazarlığa girebilmeleri için aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri lâzımdır. A Ticaret Odasında kayıdlı olduğuna dair vesika. B Vilâyetten ahnmış ehlîyet vesikası. 6 Pazarlık Nafıa Mudürlüğünde toplanan Komisyon taraftndan yapılacakhr. 7 Pazarlığa girmek isteyenlerin her gün saat on dörtte Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1845) Maarif Matbaası Nfidürlüğttnden: Nev'i Muhammen bedeli % 7,5 pey akçesi İnşaat 3776.80 Lira 282,26 Lira Matbaamız içinde yapılacak inşaatın açık eksiltmesi 14 '3 1940 perşembe günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde icra kılınacağı evvelce ilân edumişken istekli zuhur etmemesi yüzünden açık eksiltme 26/3'1940 salı günü saat 15 e bırakılmıştır. İsteyenlerin pey akçelerini veya teminatlarını yatırmış oldukları halde o gün o saatte komisyonda hazır bulunmaları. (2032) KIZILAY CEMİYETİ Cemivetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak üzere İstanbulda Aksarayda kâin: Umumî Merkezinden: SÜMERBANK Birleşik Yün îpliği ve Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: Bursada kâin Merinos fabrikamız sahasmda müştail maddeler koymak için bir depo inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 2421,76 liradır. Bu inşaata aid kapah zarfla eksiltme 1/4/940 pazartesi günü saat 15 te müessese merkezinde toplanacak eksiltme komisyonunca vapılacaktır. Kapalı zarflar ayni gün saat 14 e kadar müessese merkezine tevdi olunmalıdır. Muvakkat teminat miktarı 363,26 liradır. Şartnameyi almak için her gün öğleden sonra müessese veznesine müracaat edilir. İştirak edeceklerin Katırcıoğlu hanmda beşinci katta müessese merkezine müracaatleri. KIZILAY HASTABAKICI HENŞİRELER NEKTEBİ C öksüreniere Katran Hakkı Ekrem Hakkı Katran pastilleri d e vardır. GÖNÜLLÜ HASTABAKICI vetiştirmek için 1 nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. Meccanî olan bu kursa aşağıda vazılı şartları haiz olanlar alınır; 1 20 ilâ 45 yaş arasmda bulunmak, 2 En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. Kaydolunmak ve dersler hakkmda malumat almak isteyenler yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidır. İkinci devre kurs için kavdedildiği halde üçüncü kursa kalanlann tekrar müracaatle kavdolunmaları. Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insanî işe hevesle koşacaklanna kaniiz. dahilinde Orman Koruma Genel K. Satmalma Komhyonundan: 1 Orman koruma Genel K kıtaatı ihtiyacı için dort bin çift kundura kapalı Barf usulile satın alınacaktır. 2 Dıalesi 25,3,940 (Pazartesi) günü saat 15te Yenişehirde Yüksel caddesinde genel komutanhk binasındaki komisyonda yapılacaktır. 3 Tahmin bedeli yırmi bin sekiz yüz seksen lira ve muvakkat teminatı 1566 liradır. 4 Şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda görulebilir. , 5 Istekliler şartnamesindeki yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını flıale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilân olunur. (1771) Belediye Sular İdaresinden: Kapalı Zarfla Münakasa Ilânı İdaremiz ihtiyacı için «138.000» yüz otuz sekiz bin kilo 1540 m/m kutrunda kurşun boru kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 1 Bu husus için tanzim edılen gartname İdaremiz Levazun Servisinden parasız olarak alınabilir. Ve nümuneleri ayni serviste görulebilir. 2 Talibler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü olan 27 mart 1940 çarşamba günü saat 15 e kadar Taksimdeki İdare merkezinde Müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmeyecektir. (1938) Başvekâlet Umumî Murakabe Heyeti Reisliğinden: Mütercim aranıyor Denizyolları işletmesi Kooperatif Şirketi İdare Meclisinden: Şirketimizin 1939 senesi bilânçosunu tetkik edecek olan umumî heyeti içtimaı muayyen günde ekserivet hasıl olmamasma mebni 30 mart 1940 tarihine musadıf cumartesi günü saat İ l e tehir edilmiş ve içtimaın Tophanede Kılavuzluk servisi binasmda akdi tak~'""" evlemistir. MÜZAKERE OLUNACAK MEVAD: 1 İdare meclisi raporunun kıraati. 2 Murakıblar raporunun kıraati. 3 939 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesabının tespit ve tasdikile idare meclisi azalarmm ibrası. İktısad ve muhasebe mezunlan üzerinde bihakkın tercüme yapabilecek bir almanca mütercımi imtihanla alınacaktır. İmtihan neticesine göre 250 liraya kadar ücret verilecektir. Ingilizce ve fransızca bilenler tercih olunur. İmtihan 25 mart 940 pazartesi gunü saat 15 tedir. İstekliler lîzım gelen vesikalarım imtihan gunünden evvel Çankaya caddesinde Başvekâlet Umumî Murakabe Heyeti Reisliğine vermelidirler. «1166» (1932) Nadide Ziimrüd On yedi kırat 20 santim sikletinde koyu renkli tek taş bir zümrüd çıplak olarak Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. 28 mart 940 perşembe günü saat 1 4 te müzayede ile satılacaktır. Bedestence takdir olunan kıymetd yedi bin beş yüz liradır. Türkiye Cumhuriyeti Z İ R A A T B A N K A S I Kurulus tarihi : 1888 Nafıa Vekâletinden: 30/3/940 tarihinde cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde Malzeme llüdurluğü odasında toplanan Malzeme Eksütme Komisyonunda «21000» İngiliz lirası muhammen bedelli İstanbulda sıf teslim şartile kapalı zarf usulile eksiltmesi yapdacağı ilân clunan 15 aded Dizel motörlü yol silindirinin, şartnamesinde yapılan tadılâtla eksiltmesi 11/4 940 perşembe günü saat 15 e talik olunmuştur. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 550 kuruş bedelle Malzeme Müdürîüğünden alınabilir. Muvakkat teminat eksiltae günündeki kur üzerinden Türk parasma tahvil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 16 ncı maddesine göre hesab edilerek verilecektir. IateKİilerin teklif mektublarını, muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 14 e kadar mezkur Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. «839» (1457) Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası Frengiyi kısaca fakat deriden maada iskelet, iç ve dış bütün aza iltihablan, ir. siyet, kanser ve diğer hastalıklardaki rolleri, yani tam kadrosile mütaleada türkçede ilkliği kazanan bu eser, sağlamları irşad, şüphelilerle musablan ikaz eder. Yazan: Deri, saç, frengi, belsoğukluğu mütehassısı. Beyoğlu İngiliz sefareti kar;ısı No. 26, muayenehanesinde 2 liraya satılmaktadır. Jtluhtasar Frengi Dr. HAZIM PEKÎN Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Direktörlüğünden: SIHHî TESiSAT MüNAKASASI ı İşletmenin Zonguldakta Çelik ocağı civarındaki 600 kişilik 8 barakadan ibaret işçi evlerinin sıcak su, soğuk su, pis ve temiz su tesisatı işleri münakasa ile bir talibe ihale edilecektir. Eksiltme 29 mart 1940 tarihinde saat 15,30da Zonguldakta Ereğli kömürleri işletmesi genel direktörlük binasında yapılacaktır. İstekliler bu işe aid münakasa evrakını Zonguldakta Ereğli kömürleri işletmesi inşaat mudürlüğünde, Ankarada Eti Bank genel direktörlük inşaat mudürlüğünde, İstanbulda Eti Bank İstanbul bürosunda görüp tetkik edebilirler. Aslen katolik mezhebinden iken bu kere Beyoğlu Müftiliğinin 8/3/ 940 tarih ve 71 sayılı belgesile ihtida ederek adıtnın Mehmed Kâzım konulduğunu bildiririm. Fincancılar yokuşu Şark han No. 36 38 düğme imalâthanesi ilân Sahibi: Mehmed Kâzım ^ ^ Zayi Fen Fakültesinden aldığım hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 3837 Adii Çakaloğlu Zayi Nüfus kâğıdımı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. 314 doğumlu Hasan oğlu İhsan Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. Keşideler 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart, 1 haziran tarihlerindedir. tkramiyelerin listesî : 4 tane 1000 lira 4 » 500 » 250 4 100 40 50 100 40 120 20 160 Tirkiye Cnnhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirealere her yıl kur'a ile 28,800 lira ikraaiye veriyor. Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muamelelerî Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebüir. Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı diişmiyenler îkramiyelerini yiizde 20 fazlasfle abrlar. TIMITE CMHIMTEn 9IMT IMUSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog